Tutoriály
Z ucelenějších textů, které mají charakter tutoriálu (výukového materiálu), vám zde mohu nabídnout:
Jak fungují firewally?
Základní mechanismy a principy, které ke svíému fungování využívají firewally - kontrola paketů na sí´tové a transportní vrstvě, stavová inspekce, aplikační inteligence, virtuální sítě (Computerworld, srpen 2003)
Telekomunikační trh v ČR - 2003
Série článků, popisujících stav telekomunikančího trhu v ČR, v polovině roku 2003. (komerční příloha www.lupa.cz, květen 2003)
Problém poslední míle a zpřístupnění místní smyčky
Článek v měsíčníku IT-NET, rozebírá podstatu problematiky přístupových sítí, tzv. poslední míle a otázku zpřístupnění místních smyček, alias unbundlingu (IT-NET, květen 2003)
WLAN a Wi-Fi
Tématická série článků, zaměřená na problematiku bezdrátových sítí (sítí WLAN), jejich standardizaci (včetně Wi-Fi) a principy fungování. (IT-NET, září 2002)
Layer 2/3/4-7 switching
Místo tradičních hub-ů, mostů a směrovačů se dnes stále více používají přepínače alias switche, které fungují jak na 2. vrstvě (ISO/OSI modelu), tak i na vrstvách vyšších - 3. (síťové), 4. (transportní), a dokonce i 7. vrstvě (aplikační). V této souvislosti se objevují i zcela nové termíny, jako například "content switching". (IT-NET, únor 2003)
Od počítače k terminálu, od monolitických aplikací k webovým službám
O tom, jak se vyvíjel výpočetní model a způsob fungování informaščních technologií (Softwarové noviny, květen 2002)
Od distribuce informací po podnikové portály
O způsobu, jakým jsou zpřístupňovány informace a služby - od distribučních a push modelů až k informačním portálům (Softwarové noviny, květen 2002)
ATM - technologie která nezvítězila
ATM (Asynchronous Transfer Mode) je technologií, které se přisuzovala velká budoucnost. Měla ovládnout jak svět telekomunikací, tak i svět počítačových sítí. To se nestalo. ATM však nezmizelo v propadlišti dějin a žije dodnes, byť mnohem skromněji - jako jedna z mnoha technologií, které jsou na něco vhodné a na něco naopak vhodné nejsou. (IT-NET, březen 2002)
Propojovací dohody a metoda LRIC
V roce 2001 byly propojovací dohody mezi tuzemskými telekomunikačními operátory založeny na cenách za propojení, které nezávislý regulátor vypočítal pomocí metody tzv. plně alokovaných nákladů. Pro rok 2002 se ale počítá s tím, že poplatky za propojení budou stanoveny na základě metody LRIC (Long Run Incremental Costs). Co je podstatou této metody - a jaké náklady na propojení podle ní vychází? (IT-NET, březen 2002)
Voice over data, aneb: hlasové přenosy po datových sítích
Přenos hlasu po sítích na bázi přepojování okruhů dnes již zdaleka není jedinou možností. Po technologické stránce je alternativou zejména možnost přenosu hlasu po datových sítích, například v podobě VoFR (Voice over Frame Relay), VoATM (Voice over ATM), či zřejmě nejčastějšího VoIP (Voice over IP). Jak ale všechny tyto alternativy fungují a jaké jsou perspektivy jejich využití? (IT-NET, leden 2002)
Mobilní data
Jednou z významných charakteristik naší současnosti je nástup nejrůznějších mobilních služeb a aplikací. Pravdou je, že někdy je příslušným hnacím motorem spíše nabídka a snaha zvýšit odbyt určitých telekomunikačních služeb. Na druhé straně tyto mobilní služby a aplikace rozhodně nejsou samoúčelné a své místo na slunci a oblibu mezi uživateli si postupně nachází. Všechny tyto služby a aplikace ale jsou založeny na společném základě, kterým je možnost přenášet data mobilních způsobem - tedy odkudkoli, z kteréhokoli místa kde se právě uživatel nachází, případně i s možností pohybu. Jaké přenosové mechanismy ale něco takového dokáží? Je to specialita sítí GSM, nebo existují ještě nějaké další možnosti? (IT-NET, listopad 2001)
Datové přenosy v mobilních sítích
Cover story Softwarových novin, zabývající se problematikou datových přenoslů v GSM sítích. Pokrývá základní vlastnosti GSM z hlediska přenosu dat, technologie CSD, HSCSD, GPRS, dále SMS a USSD, problematiku SIMToolkit, WAP a MExE, a zabývá se také perspektivami (EDGE a UMTS).
Principy firewallů
Základní přehled postupů a metod ochrany privátních sítí před neoprávněným přístupem zvenčí, z veřejného Internetu. (Softwarové noviny, březen 2001)
Umíte využívat Internet?
Pohled na možnosti dnešního Internetu očima firem - co ony mohou od Internetu požadovat, co jim kdo nabízí za služby, jaké jsou technické možnosti. (Business World, únor 2001).
Bezpečnost na Internetu
Přehled problematiky bezpečnosti v on-line světě. (Softwarové noviny, leden 2001)
Optická revoluce
O pokroku v oblasti využití optických vláken, o technologiích WDM a DWDM, o čistě optických aktivních prvcích a sítích (IT-NET, prosinec 2000)
Směrovače nebo přepínače?
Série článků věnovaných problematice přepojování na 2 a 3. vrstvě ISO/OSI modelu. Zahrnuje i vývoj obvyklého řešení lokálních sítí, které původně vycházelo z "modelu 80:20". Dále popisuje dnešní požadavky a způsob jejich řešení. (IT-NET, červenec 2000),
Co jsou datové sítě?
O různých variantách datových sítí - veřejných, privátních, poloprivátních, o jejich technologii, o X.25, Frame relay a ATM, o možnostech využití datových sítí, terminologie (IT-NET, březen 2000)
Fenomén ASP
Cover story Softwarových novin, zabývající se podstatou poskytování aplikačních služeb (ASP, Application Service Provision). (říjen 2000)
Liberalizace našich telekomunikací
Cover story Softwarových novin, věnovaná vývoji regulačního rámce telekomunikací v ČR, vzniku nového telekomunikačního zákona a sporům kolem volby operátora a přenositelnosti čísel, které nový zákon odkládá o dva roky, čímž efektivně blokuje nástup faktické konkurence. (květen 2000)
Technické zázemí e-byznysu
Část speciální přílohy Softwarových novin, Euro a INSIDE, věnované problematice tzv. nové ekonomiky. celá příloha je dílem více autorů, já jsem psal část věnovanou technologickým aspektům. (květen 2000)
Poskytování aplikačních služeb
Jedním z výrazných trendů současného světa informačních a komunikačních technologií je posun od prodeje produktů k poskytování služeb. Dnes se to týká i nejrůznějších aplikací, které si uživatelé již nekupují a neprovozují je sami ve vlastní režii, ale pouze je používají a ponechávají veškeré starosti o jejich řádný chod na poskytovatelích aplikačních služeb (ASP) (IT-NET, leden/únor 2000)
Hledáte někoho na Internetu?
Cover story, která vyšla v Softwarových novinách č. 9/99, a zabývá se problematikou adresářových služeb a vyhledáváním emailových adres uživatelů Internetu.
Připojování k Internetu
Cover story Softwarových novin č. 8/99, podrobněji rozebírá problematiku připojování k Internetu - druhy přípojek, používané technologie, náklady na připojení atd.
Velký kurz Internetu
Kurzovní materiály (slidy) z třídenního kurzu Internetu a jeho služeb.
Telekomunikační listopad 1998
Podrobná rekapitulace dění kolem zdražování telekomunikačních poplatků a protestu internetové veřejnosti na sklonku roku 1998. Cover story softwarových novin 3/1999
Internetová telefonie
Cover story Softwarových novin z prosince 1998, věnovaná problematice alternativních možností telefonování - internetové telefonii, telefonování po privátních datových sítích, tzv. least cost routingu, standardu H.323 a dalšími souvisejícími aspekty.
Páni Internetu
Cover story Softwarových novin (č. 4 z dubna roku 1998). Je věnována problematice vývoje Internetu, vlastnickým vztahům k této síti, otázkám řízení Internetu, se zvláštním důrazem na problematiku systému DNS.
Vyhledávání v Internetu
Rozsáhlý článek o problematice vyhledávání v Internetu, vyšlo jako příloha Českomoravského profitu č.12/98 v březnu 1998 (k prvnímu ročníku akce BMI). Článek má velké množství ilustrací a příloh, a věnuje se přehledu všech možností vyhledávání i výčtu konkrétních vyhledávacích služeb a technik.
Spamming
Série článku z Softwarových novin (č. 1 z ledna 1998), věnovaná problematice spammingu a boje proti němu.
Síťový tutoriál
Středně rozsáhlý síťový tutoriál z roku 1998. Zabývá se historií výpočetního modelu, systémovými platformami a jejich vývojem (Unixc, netWare, Windows), bezpečností dat, architekturou počítačových sítí, otázkami internetworkingu, službami Internetu obecně a službou WWW konkrétně
Sága rodů LAN a WAN
V měsíčníku Softwarové noviny (č. 8 z roku 1997), jako tzv. cover story, vyšel obsáhlý přehledový článek s příznačným názvem Sága rodů LAN a WAN. Snaží se o ucelený přehled vývoje počítačových sítí, od dávkového zpracování až po nejnovější trendy kolem Internetu. Jednotlivé části obsahují i odkazy na další články tohoto archivu, pojednávající o stejné problematice (obvykle více do hloubky).
Malý kurz Internetu
Základní kurz Internetu (z roku 1997) zabývá se jeho podstatou a službami - WWW, FTP, el. poštou, on-line komunikacemi
Vyhledávání v Internetu
problematika vyhledávání v Internetu (z roku 1997), klasifikace služeb - vyhledávací služby databázového typu (plnotextové vyhledávače), katalogy a seznamy zdrojů, vyhledávání osob, firem a souborl, různé vyhledávání
O čem jsou kanály?
Série článků, věnovaná problematice push technologií. Podrobnější zamyšlení nad tím, jaké problémy push technologie vlastně řeší, a srovnání nejznámějších přístupů, strategií a produktů (E-ziny, osobní noviny, PointCast Network, informační kanály á la Explorer, Netcaster). Vyšlo ve speciální příloze týdeníku CHIPweek č. 40/97, věnované Invexu 97.
Co může Internet nabídnout .
Cover story Softwarových novin 10/1997, věnovaná podstatě Internetu, jeho službám a možnostem využití. Navazuje na tutoriál na Comnetu 1997.
Tutoriál na ComNetu 97
Na doprovodné konferenci k výstavě ComNet 97, v sekci "Internet a podnikání", jsem měl jeden (hodinový) příspěvek tutoriálového charakteru, zaměřený na praktické využití Internetu. Jmenoval se "Co může Internet nabídnout", a zabýval se způsoby práce s informacemi v Internetu, problematikou orientace a vyhledávání a otázkami kolem podnikání v prostředí Internetu.
Co nabízí Internet .
Série článků, které vyšly jako zvláštní příloha časopisu TelNet č. 4/97, zaměřená na problematiku Internetu. Věnuje se podrobněji modelu "information push", vývoji elektronické pošty a služby World Wide Web.
ComNet '96:
Na ComNetu 96 jsem přednesl celodenní tutoriál, věnovaný službám Internetu
Velký síťový tutoriál
tento všeobecně zaměřený tutoriál o počítačových sítích vzniknul již v roce 1994. Jeho první část je spíše uživatelsky orientovaná, se zabývá službami počítačových sítí, základy datových komunikací, nejznámějšími přenosovými technologiemi atd. Druhá část je spíše techničtější, a věnuje se nejznámějším síťovým architekturám (ISO/OSI a TCP/IP), problematice vzájemného propojování sítí (internetworkingu), problematice síťových ovladačů, otázkám adresování atd.