Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v lednu 2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0100001.php3
Vyšlo v IT-NETu č. 1/2002

Voice over data, aneb: hlasové přenosy po datových sítích

Ještě nepříliš dávno jsme mohli telefonovat výhradně po jednoúčelových telefonních sítích, bez toho že by existovalo více alternativ - ať již technologických či ve výběru operátora. Dnes již takovéto alternativy existují. Po technologické stránce jde zejména o možnost přenosu hlasu po datových sítích, například v podobě VoFR (Voice over Frame Relay), VoATM (Voice over ATM), či zřejmě nejčastějšího VoIP (Voice over IP). Jak ale všechny tyto alternativy fungují a jaké jsou perspektivy jejich využití?

Snaha využít datové sítě i pro telefonování, obecně pro přenos hlasu i dalších multimediálních formátů, je zákonitým důsledkem historického vývoje i současného stavu ve světě telekomunikací a ve světě počítačových sítí. Tradičně se totiž potřeba hlasové komunikace řešila prostřednictvím jednoúčelových "hlasových sítí", které sice byly dobře uzpůsobeny specifickým potřebám hlasových přenosů, ale na druhé straně již samotný princip jejich fungování je zatížen vysokou mírou neefektivnosti. Navíc dynamika vývoje těchto sítí i jejich provozovatelů je velmi malá, stejně jako je malá jejich schopnost přizpůsobit se vývoji na trhu i v oblasti moderních informačních technologií. Naproti tomu v oblasti datových sítí je dynamika vývoje i schopnost přizpůsobení podstatně vyšší. Když si k tomu připočítáme ještě výrazně větší potenciál datových sítí z hlediska efektivnosti jejich fungování, je zákonité že s postupem času začaly datové sítě tvrdě konkurovat původním sítím hlasovým.

Nejvýznamnější motivací pro telefonování po datových sítích oproti telefonování klasickému je možnost dosažení nižších koncových cen pro volající zákazníky, často i výrazně nižších. Je to možné kvůli tomu, že datové sítě mají nižší pořizovací a provozní náklady oproti klasickým hlasovým sítím, alespoň v relativním pohledu, v závislosti na tom, jaký objem služeb jsou schopné nabídnout svým uživatelům. Jinými slovy, datové sítě jsou podstatně efektivnější než sítě hlasové.

Dnes sice ještě stále vedou tradiční hlasové sítě, ale nástup telefonování po datových sítích je výrazný. Například podle studie analytické společnosti TeleGeography bude přenos hlasu po IP sítích (dnes nejpoužívanějším druhu datových sítí) za rok 2001 představovat 10 miliard minut, neboli 6% z celkového objemu mezinárodního hlasového provozu, který má obnášet více než 160 miliard minut. Předchozí odhady pro rok 2001 přitom hovořily jen o 6.2 miliardách minut a ukázaly se tedy jako silně podhodnocené. Přitom v roce 2000 připadalo na volání po těchto IP sítích jen 3,8 procenta veškerého hlasového provozu.

Tempo, s jakým přenosy hlasu po datových sítích rostou a získávají na objemu na úkor tradičních hlasových sítí, by mělo dále eskalovat. Odhady toho, kdy na sebe datové sítě strhnou prakticky veškerý hlasový přenos, hovoří o roku 2010.