Vyšlo v příloze Softwarových novin, v květnu 2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0500001.php3
Vyšlo v příloze Softwarových novin, č. 5/2002

Od počítače k terminálu, od monolitických aplikací k webovým službám

Vztah člověka k informačním technologiím je po celou dobu své existence ovlivňován dostupností nejrůznějších zdrojů, v podobě počítačů, aplikací i informací. Dokud bylo těchto zdrojů málo a byly drahé, lidé se museli se svými potřebami přizpůsobovat jejich dostupnosti. Dnes je situace spíše obrácená - zdrojů je dostatek, ne-li přímo nadbytek, a tak jde o to, jak je co nejlépe přizpůsobit potřebám lidí. Právě to je oč tu dnes běží.

Na dnešním trhu informačních technologií se stále více objevují takové produkty, služby a celá řešení, u kterých nemusí být na první pohled zcela zřejmé, k čemu vlastně slouží, jak fungují či jaký problém řeší. Posoudit jejich potřebnost, přínos či docenit jejich přednosti oproti jiným produktům, službám či řešením pak rozhodně není triviální záležitostí. Čím je to ale způsobeno?

Hlavní důvod je nutné hledat v tom, že dříve byla nabídka těchto produktů určována tím, co bylo možné. Tedy stavem nejrůznějších technologií, rozvojem v oblasti programování a konstrukce softwarových systémů atd., a v neposlední míře ekonomickou stránkou - tím, co se při daných možnostech vyplatilo vyrábět a prodávat. Celkový efekt byl takový, že na trhu existovaly určité produkty, které měly konkrétní schopnosti a vlastnosti. Na druhé straně potenciální uživatelé těchto produktů (soukromé osoby, firmy, instituce atd.) měli konkrétní potřeby, které byly často dosti specifické. Naplnění těchto potřeb však bylo problematické, protože produkty dostupné na trhu jen málokdy "zapadaly" přesně do specifických potřeb uživatelů, a možnost jejich přizpůsobení byla minimální, ne-li přímo nulová. Fakticky to tedy dopadalo tak, že přizpůsobovat se museli uživatelé - oni museli uzpůsobovat své potřeby tomu, co bylo dostupné na trhu.

S postupem času se ale situace začala obracet. Možnosti technologií rychle rostou, stejně tak jako lidské schopnosti vyvíjet nová řešení, a v neposlední řadě rychle roste i konkurence na trhu. Proto se nabídka produktů, služeb i řešení mění - již nevychází "z toho, co je možné", ale čím dál tím více "z toho, co je potřebné". Výrobci jsou dnes nuceni zajímat se o to, co jejich potenciální zákazníci potřebují a jak to budou používat, a produkovat musí taková řešení, která vychází potřebám zákazníků maximálně vstříc. Tedy taková řešení, která uživatele nenutí významněji měnit jejich dosavadní styl práce, ale umožňují jim dělat svou práci lépe a efektivněji. To je ostatně základní imperativ dnešní doby, který platí úplně pro všechny - chtějí-li se prosadit, musí fungovat efektivně.

Důsledky celého tohoto trendu samozřejmě ovlivňují i způsob fungování informačních technologií. Dochází zde k zajímavým koncepčním změnám, které se týkají jak samotných výpočetních prostředků (počítačů), tak i provozovaných aplikací, a v neposlední řadě také způsobu, jakým člověk pracuje s informacemi. Nezapomínejme na to, že počítače již dnes zdaleka nejsou o "počítání", ale právě o práci s informacemi - a aplikace jsou v tom konkrétním nástrojem.

Abychom správně pochopili všechny tyto změny, zkusme si přiblížit vývoj v uvedených třech oblastech:

  • V oblasti počítačů, sítí, terminálů atd.
  • V oblasti aplikací
  • V oblasti práce s informacemi