Vyšlo v příloze Softwarových novin, v květnu 2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0500011.php3
Vyšlo v příloze Softwarových novin, č. 5/2002

Od distribuce informací po podnikové portály

Počítače a aplikace rozhodně nejsou jedinou oblastí, kde dochází k významnému vývoji. Snad k největším a nejzásadnějším změnám dochází u způsobu práce s informacemi. Těch je čím dál tím více, ale lidé mají čím dál tím méně času je vyhledávat, třídit, oddělovat či jinak dále zpracovávat. Na druhou stranu jsou lidé čím dál tím více závislí na dostupnosti "těch správných" informací, které potřebují ke své práci a k dosažení co nejvyšší efektivnosti. Jak z toho ven?

Vývoj v oblasti práce s informacemi je ovlivňován více faktory. Jedním z nich je bezesporu obrovský nárůst objemu informací, které jsou dostupné. Správnější by asi bylo hovořit o explozi, protože míra v jaké objem dostupných informací narůstá je skutečně spíše explozí. Na druhé straně je ale nutné počítat i s tím, že schopnost člověka "vstřebávat" informace je značně omezena našimi intelektuálními schopnostmi a zvětšuje se jen velmi pomalu.

Dalším důležitým faktorem je význam informací pro lidské aktivity, zejména v oblasti podnikání - dnes jsou to stále častěji právě informace, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu v podnikání, či alespoň o míře takového úspěchu či neúspěchu - kdo dokáže efektivně využít dostupných informací, má významnou strategickou výhodu oproti tomu, kdo to nedokáže, resp. nemá potřebné informace k dispozici.

Jak ale řešit základní disproporci mezi informační explozí a naši omezenou schopností je "vstřebávat", s uvážením důležitosti, jakou informace hrají?

Cesta zvyšování lidských schopností, skrze výchovu, vzdělávání a nejrůznější formy tréninku speciálních dovedností je bezesporu nutná, ale je velmi pomalá a nepřináší natolik radikální výsledky, které by dokázaly vyrovnat tempo informační exploze. Proto musí přijít na pomoc informační a komunikační technologie (ICT) a zafungovat jako určité "prodloužení" a "zesílení" lidských schopností. Konkrétní formou jejich pomoci pak jsou nástroje a služby umožňují efektivnější práci s informacemi.

No a také zde dochází k významnému vývoji: takovéto nástroje a služby, založené na určitých myšlenkách, principech a metodách, se neustále zdokonalují a zefektivňují. Čím dál tím více se také přibližují člověku - v tom smyslu, že původně tyto služby vycházely spíše z toho, co je v oblasti práce s informacemi možné, a lidé museli přizpůsobovat své potřeby charakteru těchto služeb. Dnes je tomu spíše naopak, protože jsou již dostupné takové služby, které se dokáží dobře přizpůsobit potřebám lidí v oblasti práce s informacemi.

Problémem se tak poněkud paradoxně stává samotné pochopení těchto služeb. Tedy to, aby lidé vůbec docenili co jim takovéto služby mohou nabídnout a jak jim mohou vyjít vstříc. U jednoduchých služeb nebylo až takovým problémem vysvětlit a popsat jak fungují co dělají. U komplikovanějších a více přizpůsobivých služeb to je čím dál tím těžší.

Chceme-li správně pochopit a docenit, co vlastně nabízí firma Novell v rámci své platformy Portal Services, je vhodné se na vše dívat právě v kontextu vývoje toho, jak lidé pracovali s informace prostřednictvím dostupných ICT technologií a nabízených služeb.