Historie naší liberalizace (seriál)
Tento seriál vycházel od počátku října 2001 do března 2003 na serveru ISDN. Snažil jsem se v něm rekapitulovat průběh liberalizace našich telekomunikací, popisovat jednotlivé události a dávat je do vzájemných souvislostí.
Díl I.: Úvod
O stavu bezprostředně po roce 1992, o novele telekomunikačního zákona z roku 1992, o oddělení poštovních a telekomunikačních služeb a vzniku SPT Telecom a Českého telekomunikačního úřadu, o exkluzivní licenci Eurotelu na veřejné datové služby (ISDN server, 08.10.2001)
Díl II: Ještě než přišel Internet
O připojování ČSFR k sítím FIDO, EUNET a EARN/Bitnet, ještě před příchodem Internetu (ISDN server, 16.10.2001)
Díl III: Liberalizace Internetu v ČR
O připojení ČSFR k Internetu, o vzniku domény .cs a .cz, o budování sítě CESNET, o liberalizaci Internetu v ČR skrze ztrátu exkluzivní licence ze strany Eurotelu v polovině roku 1995 (ISDN server, 23.10.2001)
Díl IV: Hlavní zásady telekomunikační politiky z roku 1994
Významným mezníkem na cestě k liberalizaci našich telekomunikací byl rok 1994. Tehdy Klausova vláda přijala zásadní koncepční dokument o dalším rozvoji telekomunikací, ve kterém se rozhodla všechno postupně liberalizovat, s jedinou, zato ale velmi podstatnou výjimkou: oblast veřejných hlasových služeb si naopak měla zachovat tuhý monopol, do konce roku 2000. (ISDN server, 30.10.2001)
Díl V: Vstup strategického partnera do SPT Telecom
V roce 1995 vstoupil do SPT Telecom strategický partner, konsorcium TelSource. Jako vítěz výběrového řízení sice získal pouze minoritní majetkový podíl, ale rozhodovací pravomoci získal naopak majoritní - takže celý Telecom fakticky řídil právě strategický partner... (ISDN server, 06.11.2001)
Díl VI: Kauza internetové telefonie
Role, kterou internetová telefonie hrála v liberalizaci našich telekomunikací, není dodnes plně doceněna. Pravdou je, že v polovině roku 1998 odstartoval Radiomobil se svou službou Paegas Internet Call určitý proces, který o rok později vyvrcholil faktickou liberalizací hlasových služeb. Ty mohl následně poskytovat každý, kdo k tomu použil "internetovou síť". (ISDN server, 13.11.2001)
Díl VII: bouřlivý listopad 1998
Koncem roku 1998 došlo na naší telekomunikační scéně k řadě významných událostí - Telecom zvýšil místní hovorné tak drasticky, že vyhnal internetovou veřejnost do ulic a vysloužil si za to mohutné protesty. Současně s tím se rozhodl výrazně snížit své investice do infrastruktury. Jeho strategický partner zase oznámil, že získal v Telecomu blokační minoritu. (ISDN server, 20.11.2001)
Díl VIII: Tarif Internet 99
Protestující internetová veřejnost si koncem roku 1998 doslova vynutila zavedení nového telefonního tarifu, určeného pro komutované připojování k Internetu. Přestože nebyl zdaleka ideální, rozvoji českého Internetu určitě prospěl a pomohl i zavedení Internetu zdarma. Ostatně, v nepříliš změněné podobě jej používáme dodnes. (ISDN server, 28.11.2001)
Díl IX: Národní telekomunikační politika z roku 1999
Přesně pět let po svém prvním koncepčním rozhodnutí z roku 1994 aktualizovala česká vláda svou koncepci v oblasti telekomunikací. Potvrdila své dřívější rozhodnutí plně liberalizovat telekomunikační trh k 1.1.200 a dále upřesnila svou představu o fungování tohoto trhu a své roli na něm. Na základě této koncepce byl později vypracován i nový telekomunikační zákon. (ISDN server, 04.12.2001)
Díl X: Nový telekomunikační zákon
Přesně půl roku před otevřením telekomunikačního trhu, k 1.7.2000, nabyl účinnosti nový telekomunikační zákon. Podařilo se jej připravit až na třetí pokus a vydat doslova na poslední chvíli. Do jeho znění se ale dostala i některá ustanovení, zejména o odkladu tzv. volby operátora, která výrazně podkopala avizovanou liberalizaci. (ISDN server, 11.12.2001)
Díl X-XI: Nový telekomunikační zákon
Přesně půl roku před otevřením telekomunikačního trhu, k 1.7.2000, nabyl účinnosti nový telekomunikační zákon. Podařilo se jej připravit až na třetí pokus a vydat doslova na poslední chvíli. Do jeho znění se ale dostala i některá ustanovení, zejména o odkladu tzv. volby operátora, která výrazně podkopala avizovanou liberalizaci. (ISDN server, 11.12.2001)
Díl XII: Vznik nezávislého regulátora
Prvním konkrétním přínosem nového telekomunikačního zákona bylo ustavení nezávislého regulačního orgánu. Stalo se tak hned v první den platnosti nového zákona, tedy k 1.7.2000, a nezávislým regulátorem se stal Český telekomunikační úřad - transformovaný z původního ČTÚ do samostatného orgánu státní správy. (ISDN server, 19.12.2001)
Díl XIII: RIO 2000
Uzavírání prvních dohod o propojení mezi Českým Telecomem a nově nastupujícími alternativními operátory, ještě před magickým datem 1.1.2001, mělo usnadnit vydání tzv. referenční nabídky propojení (RIO) ze strany Českého Telecomu. Ten svou nabídku RIO vydal v listopadu 2000, ale sjednávání prvních propojovacích dohod moc nepomohla. Spíše naopak. (ISDN server, 8.1.2002)
Díl XIV: První cenové rozhodnutí regulátora
Ani po vydání tzv. Referenční nabídky, v listopadu 2000, se alternativní operátoři nedokázali dohodnout s dominantním operátorem a uzavřít propojovací dohody. Proto musel nastoupit nezávislý regulátor a zasáhnout do vzájemného vyjednávání. Z jaké pozice ale regulátor vstupoval do hry a jak vlastně rozhodl? (ISDN server, 15.1.2002)
Díl XV: Magické datum 1.1.2001
První leden roku 2001, již dlouho dopředu avizovaný jako datum plné liberalizace, měl být významným mezníkem celé naší telekomunikační historie. Ve skutečnosti se ale ten den nic fakticky nezměnilo. Po konkurenci na trhu veřejných hlasových služeb nebylo ještě ani vidu, ani slechu. (Lupa, 23.01.2002)
Díl XVI: Regulátor stanovuje cenu za propojení
Ani regulátorem stanovená metodika výpočtu cen za propojení nevedla k dohodě mezi operátory. Proto muselo dojít až k tomu, že propojovací poplatky vypočítal a operátorům nadiktoval sám regulátor.U místních hovorů mu vyšlo 66 haléřů ve špičce a 33 mimo špičku. Je to moc, nebo málo?
Díl XVII: První propojovací dohody podepsány!!
Teprve na přelomu února a března 2001 byly podepsány první propojovací dohody mezi dominantním operátorem a nově nastupujícími alternativními operátory. Předcházet jim muselo ještě třetí cenové rozhodnutí regulátora, a i tak byly dohody pouze částečné - pokrývaly pouze základní hlasové služby, ale už ne přístup k Internetu či další hlasové služby ….
Díl XVIII: Kauza GTS
Když na přelomu února a března 2001 uzavřely své první propojovací dohody s Českým Telecomem společnosti Contactel a Aliatel, a v těsném sledu je následoval i e-Tel, všeobecně se soudilo že je jen pouhou otázkou času, kdy tak učiní i společnost GTS. Nakonec se tak ale nestalo a místo toho došlo na poslední možnost, na kterou zákon pamatuje v případě nedohody jednajících stran: nezávislý regulátor za ně musel uzavřít dohodu sám. (ISDN server, 13.02.2002)
Díl XIX: První bitva o Internet
První propojovací dohody z počátku roku 2001 ještě nezahrnovaly Internet. Ten se řešil až následně. První rozpor o propojovacích poplatcích za Internet byl vznesen v květnu 2001, první verdikt regulátora přišel v září 2001, ale nebyl fakticky implementován. Skutečný zlom přinesl až druhý verdikt regulátora ve věci Internetu v květnu 2002. (ISDN server, 20.01.2003)
Díl XX: Pevní vs. mobilní
V polovině roku 2001 se poprvé ostřeji rozhořely spory kolem vzájemného propojení pevných a mobilních sítí. Předmětem nedohody byly propojovací poplatky, zejména za terminaci hovorů v mobilní síti. Dodnes nebyly tyto spory definitivně vyřešeny, ani přes existenci cenového rozhodnutí regulátora z listopadu 2001. (ISDN server, 27.01.2003)
Díl XXI: Akční plán eEurope+
Česká republika přistoupila v červnu 2001 ke společné koncepci kandidátských zemí eEurope+ a přijala za své závazky z ní vyplývající. Ty nám mj. ukládaly urychleně dokončit liberalizaci telekomunikací a výrazně zlevnit přístup k Internetu. K faktickému naplnění těchto závazků jsme se však moc neměli. (ISDN server, 04.02.2003)
Díl XXII: Ve znamení konvergence
Na podzim roku 2001 započal proces postupné konvergence gescí a "řízení" v oblasti informační společnosti a v oblasti telekomunikací. Prvním impulsem byla snaha sloučit koncepční dokumenty v těchto oblastech, dalším milníkem pak vznik "konvergovaného" Ministerstva informatiky. Příštím milníkem bude přijetí "konvergovaného" zákona o elektronických komunikacích. (Lupa, 10.02.2003)
Díl XXIII: Návrh opatření ...
Na podzim roku 2001 připravilo Ministerstvo dopravy a spojů zásadní koncepční materiál s názvem "Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice". Měl napravit četné nedokonalosti telekomunikačního zákona zapracovat do naší legislativy novější požadavky EU. Na jeho implementaci ale nakonec nedošlo. (ISDN server, 19.02.2003)
Díl XXIV: Kauza "Zlatý padák"
Na podzim roku 2001 zasáhl stát dosti významným způsobem do dění na našem telekomunikačním trhu. Bohužel nikoli ve prospěch nástupu konkurence, ale právě naopak - udělením exkluzivity Českému Telecomu na celý významný segment trhu (veřejnou správu). Byla to kompenzace za ztrátu monopolu? Zlatý padák na odchodnou? (ISDN server, 24.02.2003)
Díl XXV: Internet do škol
Na podzim roku 2001, přesně den po podpisu Rámcové smlouvy na "Zlatý padák", podepsal Český Telecom další velkou zakázku - na připojování základních a středních škol k Internetu. Jednalo se o výsledek veřejné soutěže, kde jedním z kritérií pro posuzování nabídky byla vazba na komunikační infrastrukturu veřejné správy ("Zlatý padák"). (ISDN server, 04.03.2003)
Díl XXVI: Licence UMTS
Na sklonku roku 2001 se konečně završil komplikovaný proces udělování licencí na mobilní sítě 3. generace, alias UMTS. Po četných peripetiích a změnách pravidel i výše ceny si je nakonec odnesli Radiomobil a Eurotel. Český Mobil neměl zájem, a nikdo další se nakonec nepřihlásil. Původní představy vlády o výši výnosů se nepodařilo realizovat. (ISDN server, 11.03.2003)
Díl XXVII: Model LRIC
Výše propojovacích poplatků byla zpočátku počítána podle metody tzv. plně alokovaných nákladů. Teprve na sklonku roku 2001 se podařilo vypracovat model LRIC (Long Run Incremental Costs), umožňující přesnější namodelování nákladů na propojení. Fakticky použit byl tento model až v září 2002. (ISDN server, 19.03.2003)