Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v listopadu 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1100010.php3
Vyšlo v IT-NETu č. 11/2001

Mobilní data

Jednou z významných charakteristik naší současnosti je nástup nejrůznějších mobilních služeb a aplikací. Pravdou je, že někdy je příslušným hnacím motorem spíše nabídka a snaha zvýšit odbyt určitých telekomunikačních služeb. Na druhé straně tyto mobilní služby a aplikace rozhodně nejsou samoúčelné a své místo na slunci a oblibu mezi uživateli si postupně nachází. Všechny tyto služby a aplikace ale jsou založeny na společném základě, kterým je možnost přenášet data mobilních způsobem - tedy odkudkoli, z kteréhokoli místa kde se právě uživatel nachází, případně i s možností pohybu. Jaké přenosové mechanismy ale něco takového dokáží? Je to specialita sítí GSM, nebo existují ještě nějaké další možnosti?Vymezit pojem "mobilní přenos" není úplně jednoduché, protože samotná představa "mobility" může být v praxi dosti různorodá - od možnosti plnohodnotné práce i za seberychlejšího pohybu, až po nezávislost na pevné přípojce a nutnosti být v jejím dosahu, bez požadavků na možnost současného pohybu. Jedno je ale pro všechny druhy mobilních přenosů charakteristické. Je to použití bezdrátových přenosových technologií, využívající šíření vln různého kmitočtu volným prostorem - od klasických rádiových přenosů až po různé světelné přenosy (včetně infračervených, laserových atd.). Důvod je samozřejmě velmi prostý - jakékoli "drátové" přenosové technologie by vyžadovaly pokládku hmotných přenosových cest, což by vázalo uživatele jen na určitou konkrétní lokalitu svého vyústění.

Na druhou stranu je vhodné si uvědomit, že použití bezdrátových technologií nemusí vždy sledovat účely mobility. Tyto technologie se dnes s úspěchem využívají i tam, kde žádná mobilita koncového účastníka není očekávána. Důvodem pro jejich nasazení je snaha vyhnout se pokládce "hmotných" přenosových cest, což je často spojeno s nemalými obtížemi (rozkopávání veřejných prostranství, nutnost stavebních povolení atd.), či motivováno čistě ekonomickými důvody (je to lacinější), rychlostí a dalšími faktory. Příkladem mohou být technologie řazené do kategorie FWA (Fixed Wireless Access), u nás používané v licencovaných pásmech 26 GHz a 3,5 GHz, či různá řešení spadající do kategorie WLL (Wireless Local Loop) realizující bezdrátovou variantu místní smyčky.

Nejvzácnější zdroj - frekvence

Úzkým místem všech bezdrátových technologií jsou frekvence, na kterých vysílání probíhá - těch samozřejmě není neomezeně mnoho, ale naopak konečně mnoho, podle neúprosných zákonů přírody. S frekvencemi je tedy nutné velmi pečlivě hospodařit, tak aby každý přenos měl k dispozici takovou šířku pásma (rozsah frekvencí) jakou potřebuje, ale nedocházelo k nežádoucímu ovlivňování jednoho přenosu jinými přenosy, které by mohly používat stejná nebo blízká frekvenční pásma. Použití některých frekvenčních pásem přitom podléhá vlastnictví licence, zatímco v jiných pásmech licence k zapotřebí není. To samozřejmě má vliv na možnost nejrůznějšího vzájemného ovlivňování, které by v licenčních pásmech nemělo nastávat, ale u bezlicenčních pásem jej není možné zaručit. Právě proto také nejrůznější veřejné bezdrátové sítě (například sítě GSM, sítě FWA atd.) pracují v licenčních pásmech, zatímco v bezlicenčních pásmech nejčastěji pracují různé privátní dvoubodové spoje či privátní bezdrátové sítě, budované často ad-hoc způsobem.

Stupně volnosti bezdrátových sítí

Apriorně omezený rozsah frekvencí samozřejmě nutí k jejich co nejefektivnějšímu využívání. Zde obecně platí, že digitální techniky jsou na tom podstatně lépe než technologie analogové, a proto budoucnost patří právě digitálním sítím. Kromě toho je ale nutné používat různá opatření, aby se dosáhlo hospodárného využití těch frekvenčních pásem, která jsou k dispozici. Tato opatření vedou do následujících oblastí:

  • k potřebě využít jedno konkrétní frekvenční pásmo pro více samostatných přenosů. Lze si představit, že jde o "dělení" tohoto frekvenčního pásma na několik samostatně využitelných přenosových kanálů (tzv. multiplexování). Mezi příslušné techniky patří: FDMA (frekvenční multiplex), TDMA (časový multiplex), CDMA (kódový multiplex), případně jejich různé obměny a varianty
  • do celkové koncepci bezdrátových sítí, zahrnující i způsob hospodaření s přidělenými frekvencemi: zde je možné rozlišit zejména tzv. trunkové systémy, celulární (buňkové) systémy), a samostatnou kapitolou jsou i satelitní bezdrátové sítě (LEO, GEO a další).

Konkrétní bezdrátové sítě, se kterými se můžeme v praxi setkat, jsou budovány na různých kombinacích výše citovaných opatření. Například sítě GSM fungují digitálně, s přidělenými frekvencemi hospodaří na buňkovém (celulárním) principu, a k "dělení" frekvencí používají techniky frekvenčního a časového multiplexu. Podobně budoucí sítě UMTS (mobilní sítě 3. generace) budou samozřejmě také digitální, budou budovány na buňkovém principu, ale budou založeny zejména na použití tzv. kódového multiplexu (CDMA). Stále se však používají i analogové sítě (na buňkovém principu). Jsou to např. sítě AMPS (Advanced Mobile Phone System, v USA v provozu od roku 1983), pracující v pásmu 800 MHz, či systém NMT (Nordic Mobile System, v pásmu 450 MHz), používaný ještě i v ČR. Tyto analogové sítě nutně musí používat k dělení přidělených frekvencí analogové techniky, tj. frekvenční multiplex (FDMA). Spíše pro speciální účely (např. pro dopravce, pro bezpečnostní složky, pro záchranné systémy apod.) se používají sítě nikoli na buňkovém, ale na tzv. trunkovém principu (viz dále).