Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v září 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0900020.php3

Co všechno je ASP?

Podobně jako dnes ještě neexistuje všeobecný konsensus o tom, jak přesně vymezit samotný ASP model, zejména pokud jde o hranici s outsourcingem, neexistuje ani dostatečný konsensus ohledně toho, které konkrétní aplikace a služby pod tento model zahrnout, ani jak je klasifikovat. Zkusme si proto vyjmenovat, spíše pro ilustraci a naznačení možného rozsahu ASP modelu, některé konkrétní typy aplikací resp. ASP služeb (bez nároků na úplnost):
 • Web hosting, server hosting, server housing - velmi rozšířenou službou, která je často zařazována mezi ASP služby, je "hostování WWW stránek", přesněji umístění a zpřístupnění zákazníkových WWW stránek na WWW serveru poskytovatele. Konkrétních podob této služby je celá řada. Na jednom konci celé škály jsou neplacené varianty (typicky označované jako služby typu "freeweb"), nabízené většinou tuzemských internetových portálů. Nabídka pokračuje širokou škálou placených variant web hostingu, které se liší rozsahem přidaných služeb (například registrací domény, větším prostorem pro WWW stránky atd.) a také provozováním celých virtuálních WWW serverů, které se zvenku jeví jako zcela samostatné WWW servery se samostatnou adresou, ačkoli fyzicky jde pouze o část prostoru na fyzickém WWW serveru, který patří poskytovateli služby (někdy se tato varianta označuje jako server hosting). Na nejvyšším stupni celé škály služeb pak je tzv. housing, neboli umístění celých fyzických serverů zákazníka do prostor poskytovatele služby, s připojením na jeho infrastrukturu (síť).
 • Freemail - poměrně dosti oblíbené jsou v dnešní době veřejné systémy elektronické pošty, jaké nabízí velké tuzemské portály i další servery (například email.cz, Seznam Mail a další). Na rozdíl od hostingu a housingu již mají charakter bezprostředního používání konkrétní aplikace na dálku - zde touto aplikací je poštovní klient, neboli program zajišťující přístup uživatele ke službám elektronické pošty. Veškerá elektronická korespondence uživatele přitom zůstává u jeho poskytovatele, což má své přednosti i nevýhody - uživatelova se ke své poště dostane odkudkoli v dosahu Internetu a nemusí se starat o správné nakonfigurování a udržování celé aplikace. Na druhou stranu po celou dobu, kdy se svou elektronickou korespondencí pracuje, musí být připojen k Internetu. Ne každému také musí vyhovovat, že se jeho emaily trvale nachází někde jinde než "u něho" (u poskytovatele služby, ne na uživatelově počítači).
 • Osobní produktivita a groupware - snad každý uživatel počítače používá nějakou aplikaci z oblasti plánování času, evidence úkolů a kontaktů atd. I aplikace tohoto typu mohou být nabízeny na bázi ASP modelu. Jednou z výhod je opět možnost přístupu odkudkoli v dosahu Internetu (což je výhodné například na cestách), další zajímavou možností je synchronizace dat mezi Internetem a aplikací, která plní stejné úkoly přímo na uživatelově počítači v off-line režimu (jde například o synchronizaci s MS Outlookem či jiných osobním organizérem).
 • Kancelářské aplikace - další velmi rozšířenou skupinou aplikací jsou ty, které lze zahrnout pod pojem "kancelářské". Jde například o editory pro psaní textů, o tabulkové kalkulátory (spreadsheety) pro různé ekonomické výpočty a další podobně zaměřené programy. Také tyto aplikace mohou být používány na dálku, na bázi ASP modelu, opět s tím že veškerá data uživatelů (jejich soubory) se nebudou nacházet na jejich počítači, ale u jejich poskytovatele služby.
 • Intranet - poměrně novým druhem ASP služeb je komplexní zajištění potřeb, které má určitý firemní subjekt v souvislosti se svým vlastním fungováním. Jde například o zajištění interního (firemního) WWW serveru pro sdílení informací a dokumentů mezi zaměstnanci, zajištění elektronické pošty, zajištění groupwarových funkcí (např. skupinové plánování), kancelářské aplikace případně další agendy. Označení těchto služeb ještě není zcela ustáleno, nejčastěji je v souvislosti s nimi používán pojem "intranet".
 • Elektronické obchody - v poslední době získávají charakter služeb i různá řešení elektronických obchodů, která umožňují prodávat nejrůznější artikly on-line, po Internetu. Poskytovatel zde zajišťuje vše potřebné pro samotný chod elektronického obchodu, zatímco jeho zákazník (v roli prodejce, resp. provozovatele obchodu) jej pouze "zaplní" svým zbožím a používá k prodeji. Jde přitom o řešení spadající do oblasti označované jako B2C (Business to Consumer), neboli určené k prodeji jednotlivým koncovým zákazníkům).
 • Elektronická tržiště - jsou obdobou elektronických obchodů, určenou ale pro vzájemné obchodování mezi firemními subjekty (tj. pro segment B2B, Business to Business). Lze je připodobnit také k elektronické formě burzy, kde se střetává nabídka určitých komodit s příslušnou poptávkou. Také tato tržiště jsou dnes provozována na ASP modelu.
 • "Podnikové" aplikace - nejrůznější firemní subjekty potřebují celou širokou škálu aplikací pro své fungování, od zajištění svého interního chodu (např. personalistiky, systémů na podporu rozhodování atd.) až po podporu prodeje, evidenci klientů a další. Právě aplikace tohoto typu jsou tradičně uváděny jako "klasické" příklady ASP služeb. Konkrétní vymezení těchto aplikací však není jednoduché, určitým vodítkem může být následující výčet (opět bez nároku na úplnost):
 • podnikové informační systémy (může být i součástí podnikového intranetu na bázi ASP)
 • podnikové ekonomické systémy, zahrnující agendy typu účetnictví, evidence zásob, mzdové agendy, případně i personalistiky apod.
 • CRM (Customer Relation Management)
 • ERP (Enterprise Resource Planning)
 • aplikace charakteru Help Desk
 • aplikace na podporu marketingu
 • procurement,
 • …..

Škála možných ASP služeb je ve skutečnosti podstatně bohatší než zde uvedený výčet, který mj. vůbec neobsahuje úzce specifické služby charakteru outsourcingu, zaměřené na potřeby jediného klienta a provozované na principu 1:1 (jedním poskytovatelem pro jednoho zákazníka). Jak jsme si uvedli výše, není dosud všeobecný konsensus o tom, zda právě tyto outsourcingové služby zařazovat mezi ASP služby nebo nikoli. Také proto jsou ve výše uvedeném výčtu zastoupeny jen aplikace a služby s šancí na "opakované" využití, neboli na provozování v režimu 1:N (jedním poskytovatelem pro více uživatelů-zákazníků).

Kromě toho je vhodné si uvědomit, že v úvahu připadá i celá řada služeb, které zapadají do ASP modelu, ale jsou natolik specifické resp. "různorodé", že nezapadají do žádné z výše uvedených obecných kategorií. Proto si nyní uděláme malý výčet konkrétních příkladů ASP služeb, které jsou reálně dostupné na našem tuzemském trhu. Do tohoto výčtu však nezahneme služby charakteru hostingu, freewebu, freemailu a elektronických obchodů, kterých je již větší množství.