Vyšlo na Lupě, 25.2.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0225001.php3

Budování 3G sítí v ČR neskončilo až teď, ale fakticky již v polovině loňského roku

S budováním 3G sítí začali naši operátoři s velkým zpoždění, a fakticky s ním skončili již před nějakým časem. Mírou pokrytí přitom patříme na chvost Evropy.

V nedávných dnech vzbudila v internetových médiích (např. zde, zde a zde) poměrně velký rozruch zpráva o tom, že T-Mobile již dokončil budování své 3G sítě. Takováto informace skutečně zazněla na setkání nejvyššího vedení T-Mobile s novináři, ale spíše mezi řečí, než jako nějaká novinka.

Ostatně, těžko to mohlo být prezentováno jako něco úplně nového, protože statistiky už delší dobu jasně vypovídají o tom, že 3G pokrytí  ČR zhruba od poloviny loňského roku dále neroste, nebo jen zcela minimálně.

A tak pokud naši mobilní operátoři se svými 3G sítěmi něco dělají, je to spíše jejich „intenzifikace“ skrze upgrade technologií (zejména postupné nasazování HSPA+42) a posilování backhaulu (napojení základnových stanic na páteřní části mobilní sítě). A pak samozřejmě nahánění nových zákazníků, skrze stále intenzivnější marketingové působení.

Důvody tohoto stavu jsou vcelku zřejmé: dalšímu rozšiřování 3G pokrytí, tedy hlavně výstavbě nových základnových stanic, brání nevycházející byznys plány operátorů. A to hned z několika důvodů, mezi které jistě patří i „specifičnost českého trhu“ (minimální skutečná konkurence a zákazníci, kteří zase až tolik neprotestují). A samozřejmě také očekávaná návratnost investic, všeobecná potřeba šetřit a minimalizovat náklady.

V neposlední řadě je důležitým faktorem i LTE: operátoři již uvažují v intencích plánovaného nasazení této technologie, byť závislého na výsledcích stále probíhající aukce. A i to samozřejmě ovlivňuje (spíše asi: zastavuje) jejich plány dalšího rozvoje 3G sítí.

Co říkají čísla?

Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat, jak naši mobilní operátoři s budováním svých 3G sítí zaspali, a teprve v poslední době výrazněji přidali. Jenže z dnešního pohledu je už i tato „poslední doba“ za námi. Jak moc, to naznačují následující tři obrázky, na kterých jsem se pokusil znázornit průběh rozvoje 3G pokrytí jednotlivých hráčů, a to na základě jejich vlastních deklarací (tiskových zpráv, výročních zpráv).

Zdůrazňuji to proto, že ne vždy se dostupná čísla shodují. Například u T-Mobile si můžete všimnout poměrně výrazného „finiše“ ke konci roku 2011. Údaj o 80 procentech tehdejšího pokrytí pochází z tiskové zprávy T-Mobile s názvem „3G skóre za rok 2011: 80 % populace pokryto“ , vydané již 12.12.2011. Naproti tomu jiné zdroje (například tento článek od pana Radka Zajíce) hovoří u T-Mobile jen o 78%:

Telefónica skončila rok 2011 s pokrytím cca 73% obyvatelstva, T-Mobile cca 78% (v oficiálních tiskových zprávách udávají lépe vypadající číslo 80%) a Vodafone cca 68% obyvatelstva.

A třeba poslední Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací  od ČTÚ uvádí u T-Mobile ke konci roku 2011 naopak ještě vyšší číslo: 82%. Jenže sám T-Mobile uváděl 80% procent ještě na konci února 2012.

Ale nechme tyto drobné nesrovnalosti stranou, protože podstatnější jsou jiné věci. Například to, že operátoři si v zásadě mohou vykazovat taková čísla, jaká chtějí, protože pro ně neexistuje jednotná a závazná metodika. Upozorňuje na to například i ČTÚ (v již zmiňované Zprávě o vývoji trhu …). A hezky je to vidět i na prvním dnešním obrázku s vývojem 3G pokrytí Telefóniky, kde si můžete povšimnout zajímavého „zubu“ (skokovitého nárůstu pokrytí k polovině roku 2011). Je způsoben právě změnou používané metodiky:

Doposud společnost Telefónica Czech Republic vykazovala pokrytí 3G podle metodiky skupiny Telefónica, která byla mnohem přísnější a zbytečně O2 podhodnocovala. Díky projektu sdílení sítí, začala společnost používat stejnou metodologii měření jako konkurence.

Ale i přes neexistenci jednotné metodiky je možná nejpodstatnější něco jiného: to, že hlavní růst 3G pokrytí  se odehrával v letech 2010 a  2011 – zatímco v roce 2012 se prakticky zastavil. Asi nejlépe je to vidět na následujícím obrázku, který sdružuje údaje z předchozích grafů od všech tří operátorů ke stejným časovým úsekům. Jak si můžete sami všimnout, pokrytí T-Mobile a Vodafone se od poloviny roku 2012 nezměnilo a je stále na 85, resp. 73 procentech. A za první pololetí 2012 narostlo také mnohem méně, než jak rostlo ještě v roce 2011. Pouze u Telefóniky lze pozorovat jistý drobný nárůst 3G pokrytí ještě i ve druhé polovině  roce 2012.

Mimochodem, průběh roku 2010 není na předchozích grafech znázorněn kvůli tomu, že T-Mobile a Vodafone v této době neuváděli své pokrytí v procentech celkové populace, ale jen výčtem měst, která již pokryli.

Pokrytí území

Jednou z častých výtek vůči mobilním operátorům je to, že své pokrytí vykazují v procentech populace a nikoli v procentech pokrytého území – čímž dosahují opticky podstatně vyšších čísel. Teprve v poslední době se staly dostupné i údaje o míře pokrytí, vztažené k území, resp. ploše celé republiky, a jsou neméně zajímavé.

Podívejte se třeba na následující obrázek, na kterém jsou údaje o pokrytí vztaženém právě k území, resp. ploše ČR. Vychází z údajů regulátora, konkrétně z jeho Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací , a jsou doplněny aktuálními údaji, které jsem získal od samotných operátorů.

Asi nejvíce na tomto obrázku bije do očí rozdíl v pokrytí na konci roku 2011, kde je T-Mobile se svými 44 % opravdu výrazně před svými konkurenty, kteří se pohybují na 14 %, resp. 11 %. Připomeňme si, že jde o konec roku 2011, ke kterému T-Mobile podle ČTÚ vykazoval pokrytí 82% populace, podle  vlastního vyjádření  80% (a podle jiných zdrojů šlo jen o 78 %). Naproti tomu třeba Telefónica vykazovala 73 % populace, ale jen 11 % pokrytého území. A to již v době, kdy přešla na „méně přísnou“ metodiku, která by tudíž mohla být stejná jako metodika konkurence (zřejmě T-Mobile).

Je ale možné, aby rozdíl pouhých 5 až 9 procent v pokrytí populace způsoboval čtyřnásobný rozdíl v pokrytí území?

Ačkoli to na první pohled vypadá jako nepravděpodobné, vyloučené to není – díky nerovnoměrné hustotě osídlení ČR. Přitom skoro stejná situace se opakovala v prvním pololetí 2012: pokrytí Telefóniky co do území zde poskočilo z 11 na 28,5 procent, ale pokrytí populace se za stejnou dobu zvýšilo jen o 3 procentní body (ze 73 % na 76 %). V případě Vodafonu nebyla disproporce mezi oběma veličinami tak markantní, ale stále byla výrazná: jeho pokrytí území za první pololetí 2012 narostlo ze 14 na 26 %, zatímco pokrytí populace narostlo jen o 5 procentních bodů (ze 68 % na 73 %).

Tipuji, že právě toto je hlavním důvodem skutečnosti, že další rozšiřování 3G pokrytí se u nás prakticky zastavilo právě někdy kolem poloviny roku 2012: operátoři se dostali do stavu, kdy další rozšiřování pokryté plochy už nepřináší výraznější zvýšení počtu zákazníků v dosahu tohoto pokrytí. Proto jim přestaly vycházet jejich byznys plány (na další rozšiřování 3G pokrytí). A jelikož nebyli tlačeni žádnými závazky (co do míry pokrytí) ani významnější konkurencí, a naopak potřebovali minimalizovat své investice a náklady (a také již dopředu myslet na aukci a budoucí LTE), zachovali se zcela racionálně.

Připomeňme si v této souvislosti, že operátoři nejsou žádnou charitou, která by zde byla od toho, aby dělala pomyšlení svým zákazníkům (jak to možná naznačují jejich reklamy).  Jsou to běžné podnikatelské subjekty, jejichž hlavním úkolem je na těchto zákaznících vydělávat a přinášet co největší zisk svým akcionářům.

Jak je to s pokrytím jinde?

Zkusme se na závěr zastavit ještě  u jedné zajímavé otázky: jak je tuzemské 3G pokrytí srovnatelné s tím zahraničním? Má například pravdu T-Mobile, když už v březnu 2012 své 3G pokrytí (tehdy 83 %, samozřejmě populace) prezentoval jako jedno z nejvyšších v rámci skupiny Deutsche Telecom?

Srovnání třeba s Německem, co do pokrytí populace, je asi na místě. Už jen proto, že konkrétně Německo nepatří v 3G pokrytí zrovna mezi evropskou špičku, na rozdíl třeba od Rakouska.

Takže: jak to tedy vypadá s pokrytím v Německu? Podle následujícího obrázku, který pochází z této studie EU, je tamní 3G pokrytí skutečně na úrovni 85 % (byť jde o pokrytí od všech operátorů, a ne pouze od T-Mobile). A pokrytí území je na úrovni 55 %:

Vše má ale jeden důležitý háček: údaje na obrázku se vztahují ke konci roku 2008. V té době měla u nás funkční 3G síť jen Telefónica, a to pouze v Praze a v Brně. Takže prakticky nic – zatímco v Německu už měli 3G víceméně dobudováno. To dokládá i následující obrázek (zdroj), vztahující se již ke konci roku 2010: z něj je patrné, že zatímco v Německu mezitím (mezi koncem 2008 a koncem 2010) narostlo 3G pokrytí o pouhé procento, v ČR jsme teprve zahájili skutečné budování 3G sítí – a dostali se ze zanedbatelného minima někam k cca 45% populace. Podle grafů z úvodu článku se na tomto celkovém pokrytí měla podílet Telefónica se 42,5 %, T/Mobile s 37 % a Vodafone s 38 %.

Přitom podle starší verze téže evropské studie mělo Německo ke konci roku 2006 3G pokrytí na úrovni 55%, a koncem roku 2007 na úrovni 80 %. Z toho si dovolím odvodit, že oproti Německu jsme v budování 3G pokrytí nabrali 4 roky zpoždění: zatímco u nich skončil výraznější růst s rokem 2007 (a v roce 2008 přidali již jen 5 procent), u nás skončil hlavní růst v roce 2011 (a v roce 2012, hlavně v jeho první polovině, každý z našich operátorů přidal shodných 5 procent).

A to jsme se ještě nezabývali nasazení jednotlivých technologických variant v rámci 3G (HSPA+, HSPA+42 atd.)

Jak je to s pokrytím území?

Na závěr se ještě zastavme u mezinárodního srovnání pokrytí co do území. Situaci z konce roku 2010 ukazuje následující obrázek ze stejného zdroje (studie EU v rámci Digitální agendy).

Asi je přeci jen lepší, že naše tehdejší pokrytí (Telefónica 5%, T-Mobile 5,7% a Vodafone 4,0%) v tomto srovnání není ani zaneseno, a je prohlášeno za nedostupné. Ono by se tam ostatně nevyjímalo ani dnes, kdy jsme se možná dostali (za všechny operátory současně) někam k 50 procentům. A to ještě za použití metodiky, o které nevíme, zda a jak se shoduje s metodikou použitou v ostatních zemích.