Vyšlo na iHNed.cz, 1.1.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0101001.php3

Jak starý je Internet?

Datum 1.1.2013 není jen dvacátým výročím vzniku samostatné České republiky. Je současně i významným výročím celosvětového Internetu. Protože právě před třiceti lety, konkrétně 1.1.1983, došlo v jeho historii k velmi významné události. Dokonce tak významné, že ji některé zdroje interpretují jako okamžik vzniku samotného Internetu, přerodem ze zárodečného ARPAnetu.

O tom, zda právě datum 1.1.1983 považovat za den vzniku Internetu, se dodnes vedou učené disputace. Kandidátů na tento milník je totiž více: co třeba 1. září 1969, kdy byla spuštěna ona zárodečná síť ARPAnet, ze které se Internet posléze vyvinul? Pak by byl Internet podstatně starší a letos (v roce 2013) by mu bylo již 44 let.

Nebo bychom měli datovat vznik Internetu do roku 1974, kdy toto jméno poprvé zaznělo? Stalo se tak na jedné odborné konferenci, když autoři dnešních protokolů TCP/IP, pánové Vint Cert a Robert Kahn, popisovali, jak tyto nové protokoly umožní napojování dalších sítí na již zmiňovanou síť ARPAnet - a potřebovali nějak pojmenovat to, co tímto napojováním vznikne. Termín "internet", který použili, jim vyšel zkrácením z anglického internetwork, který značí soustavu vzájemně propojených sítí (interconnection of networks).

Pokud bychom vznik Internetu skutečně datovali do roku 1974, bylo by mu letos 39 let. Jenže ono od roku 1974 ještě nějakou dobu trvalo, než se vize obou autorů protokolů TCP/IP naplnila. Než skutečně došlo k onomu napojování ("nabalování") dalších sítí na původní síť ARPAnet, a než tato síť splnila svou "zárodečnou" roli - než se stala zárodkem postupně vznikajícího Internetu. To byl skutečně postupný a dlouhodobější proces, který sám měl několik milníků.

Jedním z nich byl srpen 1982, kdy se termín "Internet" poprvé dostává do technických standardů, vydávaných ve formě dokumentů RFC. Šlo konkrétně o dokument RFC 822, který položil základ dodnes hojně používané elektronické poště. A právě v tomto dokumentu se místo do té doby používaného termínu "síť ARPANET" poprvé objevuje pojem "ARPA Internet". Bylo právě toto formálním uznáním skutečnosti, že se ze zárodečné sítě ARPAnet stala soustava vzájemně propojených sítí, neboli internet?

Pravdou je, že internetů (tedy jakýchkoli soustav vzájemně propojených sítí, s malým počátečním i) dnes existuje nepřeberné množství. Je klidně možné, že jeden takový máte třeba doma a jste jeho výlučnými vlastníky. Ale Internet s velkým počátečním I je na naší planetě dodnes stále jen jeden. I když mnozí by jej rádi nějak rozparcelovali, rozebrali si ho a podřídili svým vlastním představám.

Ale zpět k otázce datování jeho vzniku: termín 1.1.1983, který je dalším kandidátem, souvisí s technickou změnou. Právě v tento den se totiž v celé soustavě vzájemně propojených sítí - ať už to již byl Internet či ještě nebyl - přestal používat původní protokol NCP (Network Control Program), a nadále se mohly používat již jen protokoly TCP/IP.

Byla to tehdy zajímavá a docela účinná aplikace metody cukru a biče: grantová agentura ARPA, která vše financovala, dala peníze jak na implementaci nových protokolů TCP/IP, tak i na jejich nasazení (skrze distribuci nových verzí BSD Unixu). Tím "osladila" jejich nástup - a bičem zapráskala nad hlavami těch, kteří na tyto protokoly nepřešli. Protože počínaje 1. lednem 1983 už si s původním protokolem NCP "ani neškrtli".

Byl tedy 1. leden 1983 dnem, kdy se zrodil Internet? Nebo Internet už existoval i před tímto datem a je tedy starší?

No, možná tato otázka není úplně nejpodstatnější. Asi se tolik nestane, když ji ponecháme na ony učené disputace, které tak jako tak probíhají a probíhat budou. Podstatnější je spíše to, jakou roli dnes Internet hraje v našich každodenních životech a k čemu nám slouží. Nejnovějším příkladem může být novoroční oznámení českého prezidenta, který snad nikdy neměl pro Internet slova chvály a uznání. Ale když nyní vyhlašoval svou amnestii, její konkrétní podobu vyvěsil právě na Internetu.