Vyšlo na Lupě, 12.3.2012
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0312001.php3

Mobilní data od Vodafone: už nezpomalí, ale rovnou se zastaví

Vodafone plánuje zásadní změnu v uplatňování FUP na svých mobilních datech. Dosud při dosažení objemového limitu snižoval rychlost. Nově si zákazník bude muset za další data připlatit. Jinak už žádná data nepřenese.

Nedávno, ještě koncem února, český Vodafone poměrně v tichosti překopal celé portfolio svých mobilních datových tarifů. Dosavadní nabídku nahradil nabídkou novou, členěnou do tří kategorií:

  • Připojení pro mobil
  • Připojení pro tablet
  • Připojení pro notebook

V každé z těchto kategorií pak Vodafone začal nabízet určitý počet konkrétních tarifů, které více či méně korespondují s tarify z předchozí nabídky. Jenže to nebylo zdaleka všechno: poměrně významnou inovací  je zavedení možnosti připlatit si za další data, nad objemový limit daného tarifu. Nikoli ale s nějakou jemnější granularitou, například po jednotlivých megabytech – ale rovnou ve stejném objemu, jaký byl v tarifu původně obsažen. Byť za poněkud nižší cenu.

A teď to asi nejpostatnější: zatím bylo takovéto „dokoupení“ prezentováno jen jako možnost. S tím, že pokud ji zákazník nevyužije, chová se tarif stejně, jako dosud: do konce zúčtovacího období dojde ke snížení přenosové rychlosti, prý na 20 kbit/s.

Nově, konkrétně od 25.5.2012, to ale bude jinak: pokud si zákazník nedokoupí další data, už žádná nepřenese, protože poskytování datových služeb mu bude zastaveno (do začátku dalšího zúčtovacího období).

Co říkají nové Podmínky?

Změnu, plánovanou na 25. května, Vodafone zatím nijak nekomunikoval. Vyplývá ale ze znění nových Podmínek poskytování datových služeb, které Vodafone vyvěsil s datem 25.2.2012, zřejmě v rámci přechodu na nové portfolio datových tarifů.

Podstatou změny je přechod od dosavadního principu „paušální platby za předem dané období s uplatněním FUP limitu“ na nový princip „platby za předem daný objem dat pro dané období“.

Jinými slovy: až dosud si zákazník platil mobilní připojení na určité časové období (nejčastěji: měsíc), a v rámci něj mohl přenášet data podle pravidel FUP. Tato pravidla zahrnovala jak konkrétní objemový limit, tak i chování tarifu po vyčerpání tohoto limitu (zpomalení). Nově si zákazník bude kupovat určitý objem dat, a na jeho využití bude mít určité časové období (měsíční zúčtovací období). 

Formálně jsou tyto nové služby označovány jako Datové služby se zahrnutým objemem dat. U nich se rozlišuje

  • základní objem dat, jako „ten, který zákazník získává v rámci svého datového tarifu“
  • dodatečný objem dat, jako „ten, který si zákazník může dokoupit po vyčerpání základního objemu dat“

Nově zveřejněné Podmínky pak říkají, že od 25. května si zákazník po vyčerpání základního limitu buďto přikoupí dodatečný objem dat, nebo je mu služba zastavena:

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k jedné ze dvou situací, a to dle nastavení zákazníka:
-  K automatickému zakoupení dodatečného objemu dat
-  K zastavení datových služeb (datové služby budou obnoveny zakoupením dodatečného objemu dat nebo první den následujícího zúčtovacího období)

Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Není tedy známo, která z obou možností bude „defaultní“, neboli tou, která bude zákazníkům nastavena, dokud si ji sami nezmění. Bude to automatické „další zkasírování“ zákazníka, tentokráte za dokoupení dodatečného objemu dat? Nebo odpojení zákazníka od datových služeb?

Kterých tarifů se změna týká?

Pokud správně interpretuji nové Podmínky, měla by se popisovaná změna týkat pouze nových mobilních tarifů s měsíční „periodou“, a nikoli těch původních. Vyplývá to z bodu 3.2. Podmínek:

3.2.    Relevantní datové služby
Všechny varianty tarifů Připojení pro mobil, Připojení pro tablet, Připojení pro notebook a Připojení pro služby.

Nabídka původních tarifů ovšem již skončila, a tak je již nelze nově aktivovat, ani na ně přejít v rámci nějaké změny. To znamená, že ten, kdo dnes používá některý z původních tarifů, u něj může nadále zůstat. Ale jakmile by chtěl provést jakoukoli změnu, už může přejít pouze na některý z nových tarifů, fungujících již na novém principu „platby za předem daný objem dat pro dané období“.  K původním tarifům a původnímu principu zpoplatnění „paušální platbou za předem dané období s uplatněním FUP limitu“ se již vrátit nemůže.

Naproti tomu mobilních datových tarifů, které mají kratší „periodu“ než je měsíc – tedy 1 den, 2 dny či 1 týden - se možnost přikoupení dodatečného objemu dat zatím netýká. Již jen proto, že u nich není definována cena za dodatečná data. Bude tedy otázkou, co se u nich bude dít, pokud uživatel vyčerpá příslušný objemový limit – zda pouze zpomalí, tak jako dosud, nebo zda i u nich dojde k zastavení služby a nutnosti přikoupit si další data.

Co ještě není známo?

K celkovému hodnocení popisované změny, kterou Vodafone plánuje od 25. května, bude třeba znát ještě řadu podrobností. Například: jak to bude s převodem dat do dalšího zúčtovacího období? Pokud zákazník nějaká data nevyčerpá během příslušného zúčtovacího období, propadnou mu, nebo se převedou do dalšího období? To ze stávajícího znění Podmínek nejsem schopen vyčíst. Obávám se ale, že operátor zvolí to, co je výhodné pro něj, a nikoli pro jeho zákazníky – a tedy že nevyčerpaná data propadají. Ostatně, tak je tomu i dnes.

Především ale bude důležité to, jakou „granularitu“ Vodafone zavede pro automaticky zakupovaný dodatečný objem dat. Pokud by to mělo zůstat tak, jak je to dnes a jak to bylo prezentováno při představování nových tarifů – kdy si můžete dokoupit pouze znovu celý objem měsíčního tarifu – pak by to bylo dosti brutální. Hlavně pro toho, kdo dlouhodobě sleduje svou spotřebu mobilních dat a podle toho si volí co nejlevnější (a tím i „nejmenší“) tarif, který mu ještě vystačí.

Dnes  může takový uživatel počítat s tím, že když mu jeho tarif „o něco nevystačí“, zbytek zúčtovacího období už nějak „doklepe“ se sníženou rychlostí. Případně, díky nové možnosti dokoupení dodatečného objemu dat, si sám rozhodne, zda se mu vyplatí dokoupit si další data v původním objemu.

Nově by (podle mého názoru) takový zákazník nejspíše změnil způsob, jakým volí svůj mobilní tarif: buďto by si dával větší rezervu, neboli volil tarif s větším objemem dat, a tudíž i dražší, aby minimalizoval šanci, že mu data „dojdou“. Nebo by naopak volil „menší“ tarif a sázel na automatické  obnovování (zakoupení dodatečného objemu dat), které bude samo kopírovat jeho skutečnou potřebu. I to by ale pro něj nejspíše bylo dražší, kvůli tomu, že data nakupovaná v menších kvantech jsou dražší než ve větších.

Oba scénáře jsou tedy pro zákazníka nevýhodné. Ale pro operátora jsou naopak výhodnější. A právě to je tím, oč tu běží. I důvodem, proč se takovéto změny dělají. Vždyť mobilní operátoři nejsou žádnou charitou a nejsou zde od toho, aby svým zákazníkům dělali nějaké pomyšlení. Jsou zde od toho, aby svým akcionářům přinášeli co nejvyšší zisky.

Co říká Vodafone?

O stanovisko k popisovaným změnám jsem požádal i samotný Vodafone. Zde je jejich vyjádření:

Nedávno jsme výrazně obohatili portfolio datových tarifů, aby si každý zákazník mohl vybrat tarif podle svých potřeb. Díky informačním SMS a Chytrému přehledu v Samoobsluze mají zákazníci stále přehled o aktuálním čerpání svého datového tarifu. Jen pár procent z nich datový limit překročí. Pokud budou chtít v daném období využít více dat, budou od května nově moci i po vyčerpání objemu dat ve svém základním tarifu využívat nejrychlejší dostupné připojení v dané lokalitě. Zákazníci se budou moci sami rozhodnout, zda využijí menší dodatečné datové balíčky za výhodných podmínek, které plánujeme zavést.

No, o zastavení ani slovo. Ale na druhou stranu toto vyjádření naznačuje alespoň jednu důležitou věc, kterou mi následně potvrdil i tiskový mluvčí Vodafone: že „dodatečné objemy dat“, které se budou (na přání uživatele) automaticky dokupovat, budou moci být i podstatně menší, než stejně velké jako samotný tarif (jako je tomu dnes).

Jejich podoba, stejně jako další podrobnosti, se prý teprve připravují. 

Proč právě takto?

Osobně mi ale vadí i způsob, jakým je, či spíše není vše komunikováno: Vodafone teď láká své zákazníky k přechodu na nové mobilní tarify. Přitom na všech místech – kromě jediného – říká, že fungují „postaru“, ve smyslu zpomalování. Viz obrázek.

A pouze na jednom místě, konkrétně v již zmiňovaných Podmínkách poskytování datových služeb, je avizována zcela zásadní změna jejich vlastností, která ale teprve přijde: k 25. květnu 2012.

Formálně je tedy dodržen zákon, který ukládá zveřejnit takovéto změny s předstihem tří měsíců, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nové Podmínky, které změnu obsahují, skutečně jsou dostupné dálkovým přístupem a nesou datum 25.2.2012. Ale všimnout si této zásadní změny musíte již sami, tak jako jsem si jí (zcela náhodou) všimnul já.

Celé mi to ale nepřijde jako příliš korektní přístup k zákazníkovi.