Vyšlo na Lupě, 2.5.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0502001.php3

Stalo se: skončila cenová regulace

S koncem dubna skončila platnost cenových rozhodnutí ČTÚ, učiněných ještě podle starého telekomunikačního zákona. Místo nich nyní nastupují nová regulační opatření. Jaké jsou jejich první dopady? Konkrétně na měsíční paušály u Českého Telecomu, či na souběh tarifu Mini s ADSL a s volbou operátora? Víte, že do 11.7.2006 můžete zrušit svou pevnou linkou bez sankce?

S příchodem měsíce května, přesně dva roky po našem vstupu do EU a rok po účinnosti nového zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, u nás skončila poslední forma regulace, vycházející ještě z předchozího zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Jde konkrétně o dřívější cenová rozhodnutí, přijatá ještě podle pravidel a ustanovení původního zákona - a která, díky přechodným ustanovením zákona nového, platila ještě (dalších) 12 měsíců. Nyní ale už jejich platnost automaticky končí, a místo nich nastupují regulační opatření nová, vycházející již z nového zákona o el. komunikacích.

Abychom si to ale správně přiblížili: není to žádná náhrada stylem 1:1, kdy by každé původní cenové rozhodnutí nahradilo nějaké nové cenové rozhodnutí. Dnes už všechna regulační opatření (včetně cenových rozhodnutí, která jsou jejich nejtvrdší formou) vznikají jiným způsobem, který byl zde na Lupě již vícekrát popisován. Proto jen opravdu stručně: nejprve musí regulátor provést analýzu příslušného relevantního trhu, a teprve pak, na jejím základě, může ukládat nějaká regulační opatření. A ta mohou být také jen "měkčí", a nezahrnovat cenovou regulaci.

Tomu, kdo má podle regulátora postavení s významnou silou (tzv. SMP, Significant Market Power), může regulátor uložit například povinnost nediskriminace (povinnost uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro sebe i pro ostatní podnikatele), povinnost průhlednosti (povinnost uveřejnit referenční nabídku, včetně smluvních podmínek a cen, technických specifikací, síťových charakteristik atd.), či povinnost přístupu (povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a přístup k jeho specifickým síťovým prvkům atd.).

Dnes už víme, jak to nakonec dopadlo. Ani v řádném termínu (ke konci ledna 2006), ani do dnešního dne nestihl regulátor dokončit všechny analýzy - a tak se soustředil alespoň na ty, u kterých předpokládal že budou zapotřebí nějaká regulační opatření. Tedy například na relevantní trh se zpřístupněním místní smyčky (trh č. 11), či relevantní trhy s terminací v pevné síti (trhy č. 8 a 9) a mobilních sítích (trhy č. 15 a 16). A pak také na trhy s přístupem k pevné síti (rozuměj: trhy měsíčních paušálů), pro podnikající i nepodnikající osoby (trhy č. 1 a 2), a konečně na trh číslo 3 (trh pevných hlasových služeb pro nepodnikající).

U jednoho z těchto trhů (trhu mobilní originace) regulátor dospěl k závěru, že je efektivně konkurenční a žádnou regulaci nepotřebuje. U ostatních shledal že efektivně konkurenční nejsou, a navrhl určitá regulační opatření. Potřebu cenové regulace pak regulátor konstatoval hlavně na velkoobchodních trzích (s originací a terminací v pevných sítích, a terminací v mobilních sítích, tj. na trzích 8,9 a 16, na trhu zpřístupnění místních smyček, trhu č. 11), a z části i na maloobchodním trhu s měsíčními paušály pro nepodnikající (trhu č. 1).

Na rozhodnutí o ceně v uvedených oblastech regulátor (ČTÚ) intenzivně pracoval do posledních dnů, tak aby mohla nabýt právní moci nejpozději k dnešnímu dni, kdy končí platnost těch původních. Zda se mu to skutečně povedlo, to se teprve dozvíme - ne jeho webu o tom zatím informace nejsou (zde ani zde).

Jaké jsou konkrétní dopady?

Konkrétní dopady nových rozhodnutí o ceně se budou bezprostředně týkat hlavně operátorů a providerů (když jde o velkoobchodní trhy), a teprve přeneseně jejich zákazníků (až se promítnou do koncových cen operátorů). Kdy se tak stane, není dnes ještě jasné - až budou nová cenová rozhodnutí účinná, budou mít operátoři dva měsíce na jejich zapracování do svých smluvních vztahů. A pokud zachovají dosavadní tradice, může to trvat ještě déle, pokud se přitom dostanou do vzájemných sporů, které bude muset řešit regulátor, případně soud.

Nechme ale operátory a providery, ať se s tím nějak popasují, a podívejme se na konkrétní dopady pro koncové uživatele, hlavně nepodnikající (tj. domácnosti). Zde se totiž konkrétní dopady již dostavily, alespoň na zákazníky Českého Telecomu (z řad domácností). Ten nečekal žádné dva měsíce, ale jen nezbytné minimum (jednoho měsíce), které mu ukládá zákon (pokud jde o informování o zásadnějších změnách v jeho podmínkách a cenách). A tak zvýšil všechny měsíční paušály již od 11.5.2006.

Zde mi to nedá nezdůraznit to, co jsem psal již v původním článku o těchto změnách. Jde o to, zda Telecom musel zvyšovat měsíční paušály, nebo nemusel. Z pohledu odvětvové regulace (regulace elektronických komunikací) nemusel - ale přesto tak učinil. Už totiž mohl.

Svůj krok pak Český Telecom zdůvodnil nikoli odkazem na odvětvovou regulaci (tj. regulaci elektronických komunikací), ale obecným odkazem na "soulad s pravidly hospodářské soutěže". V pravidelném měsíčním vyúčtování, kterým svým účastníkům oznamoval zdražení, uvedl:

"V souvislosti se změnou regulačního rámce je ČESKÝ TELECOM povinen upravit ceny v souladu s pravidly hospodářské soutěže, minimálně na úroveň nákladů, které jsou dány minulými investicemi do infrastruktury. (…) Pro zmírnění dopadů této změny se však zároveň zlevňuje volání do pevných i mobilních sítí"

Bylo nutné zdražovat?

Zdůvodnit nynější zdražení měsíčních paušálů odkazem na odvětvovou regulaci Telecom nemohl. To proto, že příslušná analýza relevantního trhu pro nepodnikající (č. 1) nic takového neukázala. Zjistila sice, že "některé vybrané" cenové programy Telecomu jsou "pod náklady" a křížově financovány, ale explicitně jmenovala jen jeden jediný program, resp. cenový plán:

Na základě předložených historických nákladů účastníka řízení v rámci výsledků oddělené evidence nákladů, tržeb a výnosů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., za rok 2004 bylo prokázáno, že cena u cenového plánu MINI nabízeného účastníkem řízení nepokrývá provozní náklady.

Také rozhodnutí o ceně hovoří právě a pouze o tarifu Mini, a o potřebě odstranit jeho křížové financování nejpozději do jednoho roku. O ostatních tarifech (cenových programech) se v návrhu cenového rozhodnutí nepraví nic - a tak je Telecom nemusel zdražovat. Současně mu ale již nic nebránilo tak učinit, a tak zdražil šmahem všechny své cenové programy. Přesněji: zdražil základní složku všech ostatních cenových programů, a to o plných 22,6 procent. U tarifu Standard jde o celou výši měsíčního paušálu, u ostatních o část za "používání pevné linky". Ta vzrostla z původních 329 Kč na 403,21 Kč (včetně DPH).

Pikantní je, že regulátor za tento krok Telecom ještě pochválil, když ve své tiskové zprávě uvedl:

Přesto, že dochází ke zvýšení měsíčního paušálu za připojení k telefonní síti, považuje ČTÚ tento krok za nezbytný k tomu, aby byla dokončena náprava těchto cen deformovaných křížovým financováním. To současně umožnilo snížit minutové ceny volání.

Zdůrazněme si ještě jednou, že "deformaci křížovým financováním" nařídil ČTÚ odstranit jen u jediného tarifu (Mini), a nikoli u ostatních:

Účastník řízení je povinen při sjednávání cen za poskytování služby přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby odstranit u cenového plánu MINI křížové financování tak, aby došlo k nápravě do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Tarif Mini a ADSL

V souvislosti s tarifem Mini bych rád zdůraznil ještě jednu skutečnost, týkající se jeho souběhu s volbou operátora a s ADSL. Ukončení platnosti dřívějších cenových rozhodnutí a dalších opatření znamená mj. i konec zákazu ADSL a volby operátora u jakéhokoli tarifu, včetně tarifu Mini. A Telecom to také respektoval (viz jeho tisková zpráva):

Nejvíce změn zákazníci zaznamenají u cenového tarifu Telefon Mini. Ten bude možné nově využít také pro připojení k vysokorychlostnímu internetu, přístupné budou i služby volba a předvolba operátora.

Nechci toto tvrzení vyvracet. Ale rád bych zdůraznil, že z pohledu zákazníka se věci jeví podstatně jinak. Pokud totiž někdo vlastní tarif Telefon Mini, a chtěl by si k němu pořídit ADSL, může - ale musí přejít na tarif Telefon Expres Mini. A ten je o 119 Kč dražší než tarif Telefon Mini. Je to tedy stále ještě ten samý tarif "Telefon Mini"? Nebo je to úplně jiný (a dražší) tarif?

Stále jde o tarif, který má ve svém názvu "Mini". Ale zákazníka až tolik nezajímá, zda se něco jmenuje Mini, Maxi, Minimaxi, nebo třeba kyslík, 02, či dusík, N2, nebo jakkoli jinak. Pro něj je podstatné, kolik ho to bude stát. Takže si položme otázku jinak, už bez jmen:

"nejlacinější hovorový tarif Českého Telecomu (od 11.5.2006) přijde na 236,81 Kč (včetně DPH). Je možné si k tomuto tarifu za 236,81 Kč pořídit ADSL?

Na takto formulovanou otázku nutně musí být odpověď záporná: nejde to. Nejlacinějším tarifem, ke kterému si lze pořídit ADSL, je tarif za 355,81 Kč. Tedy tarif, dražší o 355,81 - 236,81 = 119 Kč.

Dovolím si proto vyjádřit názor, že zákaz souběhu tarifu Mini s ADSL nám zde přetrval i nadále, a je pouze šikovně zamaskovaný částečnou shodou jmen dvou různých tarifů (Telefon Mini a Telefon Expres Mini), jejichž cena se liší o podstatných 119 Kč (včetně DPH).

Oněch 119 Kč, které si zákazník musí připlatit navíc, jde nejspíše na vrub eliminaci křížového financování, které má Telecom do roka odstranit. Pokud skutečně jsou jeho fixní náklady na samotnou existenci linky vyšší než měsíční cena tarifu Telefon Mini (236,81 Kč), a Telecom očekává že uživatel s ADSL nebude vůbec volat ale jen přenášet data, pak požaduje doplatek ve výši 119 Kč měsíčně (jako rozdílu v ceně mezi Telefon Expres Mini a Telefon Mini). Jenže to je právě o onom zákazu: bez tohoto doplatku není souběh s ADSL nadále možný.

A navíc: když už uživatel tento doplatek jednou zaplatí, proč by pak měl být ještě penalizován za to, když si přeci jen zavolá? To už je narážka na existenci vysokého sestavovacího poplatku, který se objevuje u obou tarifů Mini (viz dále).

Jak to vidí regulátor?

Regulátor to ale se souběhem ADSL u tarifu Mini očividně vidí jinak, a to stejně jako Český Telecom. Ve své tiskové zprávě z 5.4.2006 uvádí:

ČTÚ vítá odstranění protisoutěžního omezení u tarifu MINI - nyní bude pro účastníky dostupná služba volba a předvolba operátora (CS/CPS) i přístup k ADSL.

Navíc si regulátor ještě přisazuje konstatováním, že

Oznámené tarify dále respektují požadavek ČTÚ, aby uživatelé, kteří chtějí využívat pouze ADSL, nemuseli platit plnou měsíční cenu za připojení v případě, že nechtějí využívat hlasové služby.

I zde si dovolím regulátorovi oponovat, a to po věcné i po formální stránce. Věcně jde o to, že uživatel "ušetří" 47,60 Kč měsíčně (což je rozdíl mezi novou výší tarifů Telefon Expres Standard a Telefon Expres Mini). Regulátorovi tento rozdíl očividně stačí, já jej považuji za neadekvátní. Navíc s přihlédnutím k tomu, že až do 11.5.2006 přišla nejlacinější "podložka pod ADSL" na 329 Kč, takže i nynější "úspora" ve výši 47,60 Kč naopak představuje zdražení o 26,81 Kč oproti dosavadnímu stavu (jde o rozdíl nové nejnižší ceny, umožňující ADSL, tj. 355,81 Kč, a dosavadních 329 Kč). Přitom dosavadní stav odpovídal tarifu Standard, u kterého regulátor neshledal, že by byl "pod náklady" a vykazoval křížové financování

A teď k té formální stránce: regulátor mluví o "plné ceně za připojení". Má tím na mysli samotné připojení k Internetu, tj. ADSL? To asi ne, protože na ceny ADSL nemá výše hlasového tarifu vliv. Takže jde spíše o cenový program (tarif) za hlasové služby. Ale ať si vyberu kterýkoli, musím jej platit v plné výši (jeho plnou měsíční cenu). A všechny umožňují telefonovat, tj. nemohu si pořídit žádný, který by neumožňoval využívat hlasové služby. I s tarifem Telefon Expres Mini se dá telefonovat.

Tarif Mini a volba operátora

S tarifem Telefon Mini (i Telefon Expres Mini) se skutečně telefonovat dá. A to včetně volby operátora, která byla u tarifu Mini dříve zakázána. Tento zákaz nyní odpadl, ale bohužel byl nahrazen jinou zábranou, v podobě jednorázového sestavovacího poplatku, ve výši 5,95 Kč (vč. DPH) za každý odchozí hovor. Takže fakticky se (odchozí) volání přes tyto dva tarify stále nevyplatí.

Celá věc má ale ještě dva další háčky, na které upozorňují hlavně alternativní operátoři. Jedním je to, že podle dosavadních pravidel pro fungování služeb CS a CPS (volby a předvolby operátora) stále platí, že za všechny uskutečněné hovory zákazník platí pouze poskytovateli služeb CS a CPS (a nikoli svému původnímu operátorovi, kterému platí jen měsíční paušál). Nově zavedený sestavovací poplatek u tarifů Mini je ale s tímto principem ve sporu, protože se neplatí poskytovateli služby CS/CPS, ale tomu kdo zajišťuje přístup (tj. Českému Telecomu). Jinými slovy: za jeden a tentýž hovor platí volající oběma operátorům, a ne jen jednomu.

Druhý háček je v tom, že smluvní vztahy mezi operátory, ošetřující zřizování služeb CPS, stále říkají že tuto službu nelze zřídit na lince s tarifem Mini. A pokud by se o to některý alternativní operátor pokusil, a neměl souhlas zákazníka s přechodem na některý vyšší tarif, zaplatil by smluvní pokutu. Takže do doby, než se tyto smluvní podmínky mezi operátory změní, vlastně ani nelze zřizovat služby CPS na linkách s tarifem Mini.

Přiznejme si ale, že poptávka po službách na bázi předvolby operátora (CPS) nad tarifem Mini nejspíše nebude žádná. Alespoň podle mého názoru je penále v podobě vysokého sestavovacího poplatku plnohodnotnou náhradou za dosavadní zákaz.

Co by měli zákazníci vědět

V souvislosti s volbou operátora je ale vhodné si zdůraznit ještě jednu věc: Český Telecom na jedné straně zdražil měsíční paušály, ale na straně druhé zlevnil dálkové hovory, jejichž cenu srovnal s cenou místních hovorů. Tím ovšem dosti zásadně změnil výhodnost většiny služeb, poskytovaných na bázi volby operátora. Ty až dosud stavěly hlavně na výhodnosti svých cen právě pro dálkové hovory, které byly obvykle nižší než u Telecomu.

Nyní se ale situace mnohde obrátila: nyní mohou být dálkové hovory přes volbu operátora naopak dražší, a to i dosti podstatně. Záleží samozřejmě na tom, zda a jak příslušný alternativní operátor zareagoval na novou situaci, a ještě více srazil své dosavadní minutové ceny. Zatím jsem takovouto změnu zaznamenal jen u VOLNÉHO, který zlevnil své dálkové hovory tak, aby byly přesně o 1 haléř levnější než u tarifu Standard Českého Telecomu (srovnání). Ale třeba u Tele2 zatím zůstalo meziměsto na původní výši, tj. 1,89 Kč / 0,95 Kč (u služby Tele2Komfort, na bázi CPS), zatímco u Telecomu jsou nyní za 1,58/0,75 Kč (u tarifu Standard), a tedy levnější.

Tomu, kdo stále používá služby na bázi CS či CPS, a to hlavně k dálkovým (meziměstským) hovorům, proto doporučuji zvážit zda se mu toto řešení stále vyplatí. Bohužel to nejspíše povede k dalšímu oslabování konkurence, fungující na bázi volby operátora. Srovnání cen dálkových hovorů na úroveň místních totiž bylo účinným tahem Českého Telecomu v boji proti jeho konkurenci.

Odhlašte svou pevnou linku - zatím bez sankce

Když už jsme u zvažování toho, zda se zákazníkům něco stále ještě vyplatí či už nikoli, pak jde určitě i o samotnou pevnou linku. Pokud se rozhodnete ji zrušit, ze najdete potřebný formulář a zde postup odhlašování. Výpovědní lhůta je obecně jeden měsíc.

Ale i pokud jste se uvázali Českému Telecomu na delší dobu, v rámci nějaké akční nabídky na zřízení pevné linky, můžete do 11.7.2006 odejít bez sankce (která jinak představuje doplatek alikvotní části zřizovacího poplatku). Podle zákona totiž musí i Český Telecom toto umožnit, v případě "podstatných změn Všeobecných podmínek, cen a cenových podmínek a reklamačních řádů", které "pro Zákazníka představujÍ jejich zhoršení" (podrobněji). No a to se právě nyní stalo, a tak i sám Telecom informoval své zákazníky (skrze pravidelné měsíční vyúčtování):

Zákazníci mají právo bez sankce vypovědět smluvní vztah do 2 měsíců od účinnosti cenových změn, tj. do 11.7.2006.