Vyšlo na Lupě, 16.1.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0116001.php3

Stalo se: mobilní přenositelnost už je dostupná

V neděli 15. ledna 2005 jsme se konečně dočkali přenositelnosti čísel i v našich mobilních sítí. Jak tedy vypadají nabídky a podmínky pro využití přenositelnosti u jednotlivých operátorů? V pátek jsme zde psali o T-Mobile, dnes doplníme situaci u Eurotelu a Oskara/Vodafone. Oba umožní odchod i při závazku na dobu určitou, požadují však vyrovnání.

Minulý týden přinesl hned několik událostí významných natolik, že jsme o nich zde na Lupě psali v samostatných článcích. Šlo mj. o novou velkoobchodní nabídku na ADSL od Českého Telecomu, o první deklaraci o příchodu virtuálního mobilního operátora na náš tuzemský trh, či o "barter" mezi Seznamem a Volným . Dnešní díl tohoto volného seriálu o zajímavých událostech minulého týdne proto věnujeme celý problematice přenositelnosti mobilních čísel. Navážeme tak na dva předchozí články, které se tomuto tématu věnovaly již v minulém týdnu (zde a zde),

Přenositelnost už je dostupná

Nejzazší termín pro zavedení mobilní přenositelnosti, stanovený na 15. ledna (rozhodnutím regulátora), uplynul právě včera, a mobilní operátoři tento termín dodrželi (byť s nulovým předstihem). Jejich asociace (APMS, Asociace provozovatelů mobilních sítí) k tomu ještě v pátek vydala tiskovou zprávu, ve které uvádí:

Od 15. ledna 2006 bude moci všichni zákazníci mobilních operátorů v České republice začít využívat výhody plynoucích z přenositelnosti mobilních čísel. Tato nově zaváděná služba umožní uživatelům mobilních telefonů ponechat si při změně operátora jimi dosud užívané mobilní číslo v nezměněné podobě. Služba bude dostupná v termínu stanoveném zákonem o elektronických komunikacích.

Již delší dobu ale bylo patrné, že skutečnost je přeci jen odlišná, alespoň pokud jde o "všechny zákazníky mobilních operátorů v ČR". Například zákazníci stávající sítě NMT (resp. sítě TiP) Eurotelu mají smůlu a své číslo si k jinému operátorovi odnést nemohou, i kdyby o to stáli sebevíce. Jak jsem zde již jednou psal (přesně před týdnem), důvodem je existence přechodného ustanovení v rozhodnutí regulátora (OOP/10/07.2005-3 [PDF, 259 kB]), které čísla s prefixem 601 dočasně vyjímá z přenositelnosti. Dočasnost tohoto přechodného ustanovení je ohraničena vydáním nového číslovacího plánu, jehož vydání je již v kompetenci MI ČR (ale dosud vydán nebyl). MI ČR sice již dříve deklarovalo, že s žádnou výjimkou nepočítá - ale je otázkou, kolik zákazníků do data vydání nového čísl. plánu ještě v síti NMT zbude. Ke stejnému datu, k jakému byla zavedena přenositelnost, jim totiž Eurotel poměrně zásadně změnil strukturu tarifů, a dal jim na výběr:

  • s novými podmínkami souhlasit a zůstat,
  • bez sankcí odejít úplně (tj. předčasně vypovědět účastnickou smlouvu bez sankcí, kvůli změně podmínek),
  • přejít do sítě GSM Eurotelu (zřejmě ale nikoli s původním číslem, nýbrž s číslem novým)

Další skupina zákazníků, kteří jsou z přenositelnosti fakticky vyjmuti, jsou zákazníci T-Mobile se smlouvou na dobu určitou. Jak jsem už psal v pátečním článku, T-Mobile neumožňuje vypovědět smlouvu na dobu určitou (dokonce obecně, nikoli jen z důvodu přenosu čísla), a trvá na jejím "dožití".

Přenositelnost u Eurotelu

O situaci u ostatních operátorů, ohledně přenositelnosti a zejména smluv na dobu určitou, jsme slíbil poreferovat v dalším článku, jakmile budou dostupné relevantní informace. Takže jak je tomu u Eurotelu?

Eurotel zveřejnil svůj popis celého mechanismu přenositelnosti (z obou pohledů, jako přejímající i opouštěný operátor) zde a zde. Ovšem závazné podmínky popsal jen z jednoho pohledu, jako operátor přejímající. Když jsem se ptal na důvod, odpověď byla ta, že jako opouštěný operátor nemá se svým stávajícím zákazníkem žádný specificky nový vztah (to má jen s přejímajícím operátorem), a tudíž ani pro něj nemá smyl vydávat nějaké smluvní podmínky. I "odchod" stávajícího zákazníka v rámci přenositelnosti ošetřují standardní smluvní podmínky (dané Všeobecnými podmínkami a účastnickou smlouvou).

Jak tedy vypadá odchod stávajícího zákazníka od Eurotelu? Po praktické stránce je to popsáno v již avizovaném návodu. Po formální stránce by zde neměla existovat taková překážka, jako u T-Mobile u zákazníků se smlouvami na dobu určitou. Eurotel totiž má ve svých všeobecných podmínkách zakotvenu pouze existenci smluv na dobu neurčitou, a ty mají standardně jednoměsíční výpovědní lhůtu. Konkrétní uživatelé však mohou mít ke své smlouvě (Účastnické smlouvě, resp. Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací) ještě závazek na dobu určitou, vyplývající z toho, že využili některou ze speciálních nabídek Eurotelu (článek 11 Všeobecných podmínek). Pokud uživatel tento závazek neplní, může po něm Eurotel požadovat smluvní pokutu (článek 11.6. Všeobecných podmínek):

zpravidla ve výši rozdílu plné ceny a zvýhodněné ceny zboží nebo služeb uvedeného v Ceníku služeb, v jiném ceníku nebo ve Speciální Nabídce ….

Takže zde velmi záleží na tom, jakou konkrétní službu zákazník používá. Ono "zpravidla" pochopitelně nemusí platit pro všechny varianty služeb. Někde je smluvní pokuta jednorázová, jako například u internetového připojení (Služby Internet) a u služeb Wi-Fi Jet. Jinde, jako například u hlasových tarifů, se můžete dočíst o smluvní pokutě ve výši 150 Kč (bez DPH) za každý měsíc zbývající do ukončení závazku.

V ceníku Eurotelu však nyní najdete i jakýsi "default", který již nehovoří o rozdílu mezi plnou a zvýhodněnou cenou, ale o plné ceně za každý zbývající měsíc:

Vyrovnaní při předčasné výpovědi smlouvy na dobu určitou
Pokud Eurotel uzavře s účastníkem Smlouvu na dobu určitou a účastník tuto Smlouvu vypoví před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy, má Eurotel nárok na přiměřené vyrovnání. Nestanoví-li Smlouva jinak, určí se toto vyrovnání jako součin sjednaného minimálního měsíčního plnění za Služby poskytované na základě Smlouvy a počtu (byť i započatých) měsíčních zúčtovacích období zbývajících do uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy.

Tento "default" je určitě reakcí na článek 3.1.12 ve Všeobecných podmínkách, který říká že Eurotel je povinen

stanovit v Ceníku služeb, pokud s účastníkem uzavře Smlouvu na dobu určitou, přiměřený nárok na vyrovnání v případě předčasné výpovědi této Smlouvy z důvodu přenesení čísla

Pravdou je, že takovýto požadavek je obsažen již v rozhodnutí regulátora (a jasné a srozumitelné stanovení nároků na vyrovnání požadovali již během vzniku tohoto rozhodnutí zástupci spotřebitelů a uživatelů Internetu). Z Eurotelu mi k tomu ale napsali toto:

S našimi zákazníky uzavíráme pouze účastnické smlouvy na dobu neurčitou a tyto standardní smlouvy lze kdykoli vypovědět. Zmiňované ustanovení 3.1.12, které se týká smluv na dobu určitou, jsme do Všeobecných podmínek vložili z nařízení ČTÚ i přesto, že účastnické smlouvy na dobu určitou se zákazníky neuzavíráme.

Jak už jsem napsal výše, ze všeobecných podmínek Eurotelu skutečně vyplývá, že se uzavírají smlouvy pouze na dobu neurčitou, a k nim eventuelně přijímají závazky na dobu určitou (např. 12 nebo 24 měsíců). Formálně to asi skutečně je něco jiného než smlouvy na dobu určitou. Jenže co si má pak pomyslet zákazník, když si třeba v podmínkách nejnovější marketingové nabídky Eurotelu (Volám až o 60 % levněji) přečte následující větu:

Max tarify je možné získat pouze s uzavřením Smlouvy na 24 měsíců a při zaplacení aktivačního poplatku.

Že by termín "Smlouva na 24 měsíců" byl jen jakousi legislativní zkratkou za "smlouvu na dobu neurčitou, se závazkem na 24 měsíců"? Možná. Jenže jak je to potom s termínem "smlouva na dobu určitou" v onom defaultu (vyrovnání při předčasné výpovědi)? Jsou to různé pojmy, nebo stejné?

Ale abych to uzavřel: z Eurotelu mne ujistili, že i zákazník se závazkem (či smlouvou?) na dobu určitou může využít přenositelnosti čísel. Musí však vypovědět svou stávající smlouvu, a závazek vypořádat skrze smluvní pokutu. A ještě jeden důležitý aspekt: Eurotel nepřišel s žádnou specifickou nabídkou služeb pro ty, kteří využijí přenositelnosti. To znamená, že "nově příchozí i s číslem" mohou vybírat z toho samého, jako "nově příchozí bez čísla". Již dříve se přitom v ceníku Eurotelu objevilo, že (koncová) cena za samotné přenesení je nulová (resp. "zdarma").

Přenositelnost u Oskara/Vodafone

Také Oskar/Vodafone zvolil stejný přístup jako Eurotel (a odlišný od T-Mobile) v tom, že pro "nově příchozí s číslem" nepřipravil žádné specifické nové nabídky tarifů (ani předplacených služeb). Takže i on jim dává vybrat právě a pouze z toho, co nabízí tak jako tak, všem nově příchozím.

U všech mobilních operátorů je ale situace s nabídkami poměrně dynamická a novinky se objevují průběžně. Konkrétně u Oskara si dovedu představit, že přijde s novými tarify či alespoň nějakými akčními nabídkami v souvislosti s tím, jak se (již v únoru) změní jeho identita - kdy se z dřívějšího Oskara, resp. z nynější Oskara/Vodafone, stane (už jen) Vodafone.

Pokud jde o podmínky "odchodu", také ty jsou u Oskara formulovány v jeho všeobecných podmínkách. Oskar přitom má smlouvy na dobu určitou jen u části svých firemních zákazníků, zatímco u ostatních jde o smlouvy obecně na dobu neurčitou, ovšem s důležitým dovětkem:

pokud není stanoveno jinak v podmínkách marketingové akce nebo dohodnuto v rámci písemné smlouvy

To je tedy podobné situaci u Eurotelu: z využití určité marketingové akce (resp. speciální nabídky u ET) může vyplývat nějaký závazek na dobu určitou. Ani u Oskara by ale tento závazek (či přímo smlouva na dobu určitou) neměl být principielní překážkou využití přenositelnosti (alespoň podle bodu 6.4. Všeobecných podmínek). Stejně jako Eurotelu pak i Oskar požaduje vyrovnání eventuelního závazku, ale toho vyrovnání rozlišuje na dva případy:

  • pokud zákazník získal nějaké jednorázové zvýhodnění (např. dotovaný telefon), s podmínkou využívání služeb po určitou dobu (ale výpověď podává dříve), pak musí doplatit celou slevu nebo celé zvýhodnění (bez ohledu na to, kolik mu zbývá do konce závazku).
  • pokud jde o zákazníka s písemnou smlouvou na dobu určitou (což je jen část firemních zákazníků), a tuto vypovídá předčasně, musí zaplatit vyrovnání "ve výši součinu sjednaného závazku minimální měsíční fakturované částky a počtu zúčtovacích období zbývajících do uplynutí sjednané doby trvání smlouvy".

Nyní k ceně za samotný přenos u Oskar/Vodafone: tu stanovil na symbolickou 1 Kč (bez DPH). Ovšem jen dočasně, do 31.3.2006. To samé ostatně učinil i T-Mobile, který svou cenu ve výši 1 Kč ohraničil ke stejnému datu (zatímco Eurotel o dočasnosti nabídky nehovoří). Vše zřejmě souvisí s tím, že mobilní operátoři mají rozdílné názory na výši nákladů na přenos, což již dříve proběhlo tiskem - že Eurotel a T-Mobile vyčíslili své náklady (na jednu polovinu celého přenosu, na tzv. port-in či naopak port-out) na 1500 až 2000 Kč, zatímco Oskar/Vodafone jen na 65 Kč. Zakopaný pes je zřejmě v tom, zda počítali úplně všechny náklady na přenositelnost, včetně zbudovaného technického řešení (databáze atd.), nebo jen vlastní transakční náklady spojené s přenosem konkrétního čísla. Vzhledem k tomu ale mezi trojicí operátorů nepanuje shoda nad meziperátorskými poplatky, a příslušný spor by již měl mít na stole ČTÚ. Ovšem třeba z Eurotelu mi potvrdili, že o žádném sporu oficiálně ještě nevědí. To by mělo znamenat, že ČTÚ jej ještě ani neřeší, protože jinak by určitě již vyzval Eurotel k nějakému vyjádření, a ten by o sporu věděl.

Oskar/Vodafone si navíc dal do svého ceníku dosti neobvyklou poznámku, ve které popisuje svůj pohled na celou problematiku, a odvolává se na budoucí rozhodnutí ČTÚ ohledně mezioperátorského poplatku:

*** Jednorázová cena účtovaná zákazníkům za přenesení mobilního čísla je cenou nákladově orientovanou, která se skládá ze dvou částí.
První část nákladů představují vlastní administrativní náklady přejímajícího operátora související s přenesením mobilního čísla.
Druhou část nákladů tvoří poplatek účtovaný mezi operátory určený vždy příslušnému opouštěnému mobilnímu operátorovi (tj. společnostem Eurotel Praha spol. s r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s.)
Poplatek účtovaný mezi operátory pokrývá pouze přiměřené administrativní náklady související s uvolněním mobilního čísla při přenesení do jiné veřejné mobilní sítě a to v souladu se zněním Opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ze dne 27. června 2005.
Poplatek bude stanoven rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu.

Do konce března by ale koncová cena ve výši 1 Kč měla být i u Oskara/Vodafone garantována, a uvedená poznámka se zřejmě týká až toho, co ovlivní výši ceny v dalším období.