Vyšlo na Lupě, 16.8.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0816001.php3

Drobná minutková epizoda

Předběžné opatření soudu zastavilo srovnávací reklamu "Levná minutka" od Českého Telecomu. Ten tvrdí, že příslušná reklamní kampaň už stejně skončila. Boj o zákazníky pevných hlasových služeb a dial-upu však určitě nekončí, současná přestřelka byla jen jednou z epizod nekonečného příběhu. Co bude dál? A jak se vůbec vyvíjí příslušný segment trhu?

S rozvojem telekomunikačního trhu a nástupem konkurence nutně souvisí boj poskytovatelů o zákazníka. Formu a intenzitu tohoto boje bychom dokonce mohli považovat za jakýsi barometr skutečné konkurence. Třeba v oblasti mobilních hlasových komunikací je nástup konkurence asi nejdále, možnosti extenzivního růstu (přibývání zcela nových zákazníků) již téměř vyčerpány, a tak se konkurenční boj mezi operátory hodně soustřeďuje na vzájemné přetahování zákazníků.

V oblasti broadbandu (vysokorychlostního připojení) ještě nejsme zdaleka tak daleko, ale i zde už se rýsují zajímavé změny. Jak jsem se snažil naznačit v článku "Broadband bude i light", začínají se poskytovatelé orientovat i na "nižší" část zákaznického spektra, protože v té "vyšší" (majetnější, resp. ochotná platit vyšší ceny za více dimenzované služby) už začíná být těsno a obsazeno.

Zajímavá je také situace v oblasti pevných hlasových komunikací a internetového dial-upu. To je oblast, která celkově vykazuje pokles - u hlasových služeb hlavně konkurencí mobilních služeb, a u dial-upu odlivem zákazníků k jiným způsobům připojení, s příznivějšími technickými parametry i vstřícnějším způsobem zpoplatnění. Vzhledem k dominantní pozici Českého Telecomu v této oblasti lze míru "zmenšování celkového koláče" u pevných hlasových služeb a dial-upu dokumentovat na jeho provozních výsledcích. Hlavní údaje za první a druhé čtvrtletí letošního roku (a loňského roku, pro meziroční srovnání) ukazují následující tabulky, s údaji převzatými z provozních výsledků ČTc:

Druh provozu 1Q03 2Q03 1Q04 2Q04
místní hovory 956 853 760 665
meziměstské 243 225 207 192
ostatní 62 66 85 96
Příchozí tuzemské 297 311 422 440
Pevné hlasové služby (v milionech minut)

Jak je z této tabulky vidět, objemy místních i meziměstských hovorů poměrně výrazně klesají (nejinak je tomu i u mezinárodních hovorů a hovorů do mobilních sítí). Co naopak roste, jsou "ostatní" hovory, a pak příchozí hovory ze sítí jiných (tuzemských) operátorů - v obou případech je meziroční nárůst cca 42 procent.

Zajímavé ovšem je, že sám Telecom hodnotí vývoj objemu provozu od/k alternativních operátorů úplně jinak - libuje si, jak se mu podařilo zastavit jeho růst (a ještě si přisadil rýpnutím do regulátora):

Zároveň ve druhém čtvrtletí došlo téměř k zastavení nárůstu provozu u alternativních operátorů, což dokládá úspěšnost ČESKÉHO TELECOMU při získávání a udržení zákazníků i přesto, že se Český telekomunikační úřad snažil rozhodnutím, které bylo ze strany ČESKÉHO TELECOMU soudně napadnuto kvůli nezákonnosti, uměle vytvořit další prostor pro zvýhodňování ostatních operátorů na úkor společnosti

Není mi jasné, z čeho Telecom toto své hodnocení odvozuje. Že by z toho, že objem příchozích hovorů ze sítí alternativních operátorů narostl mezi 1. a 2. kvartálem 2004 ze 422 na 440 milionů minut, tedy "jen" o 4,25%?

Hlavně ale: co to dokazuje? Pokud by to mělo dokazovat úspěšnost Českého Telecomu, pak by snad jeho výsledky (objemy minut, výnosy) měly vykazovat příznivější trend než výsledky jeho konkurentů. Ale vždyť minutové objemy Telecomu dosti výrazně klesají, zatímco alternativním operátorům jen pomaleji rostu ….

V případě dial-upu je situace obdobná, neboť celkové objemy provolaných minut poměrně výrazně klesají. Meziroční srovnání jednotlivých kvartálů ukazuje dokonce na zrychlování tempa tohoto poklesu, což ale není nijak překvapivé vzhledem k dostupnosti alternativních možností připojení).

Druh provozu 1Q03 2Q03 1Q04 2Q04
Dial-up 1639 1441 1477 1245
Objemy dial-upu (v milionech minut)

Za 1. kvartál letošního roku došlo k meziročnímu poklesu o 9,9%, za 2. kvartál již o 13,6%. Za celé první pololetí to pak vychází na pokles o 11,6%.

Boj o zákazníka
I přes rapidně se zmenšující "celkový koláč" v oblasti pevných hlasových služeb a dial-upu dnes probíhá poměrně intenzivní konkurenční boj mezi operátory o zákazníky. Mechanismem, který vzájemnou konkurenci operátorů umožňuje, je především volba operátora, ať již v provedení krátké individuální předvolby (CS, Carrier Selection), tak i pevné předvolby (CPS, Carrier PreSelection).

Jak jsem se snažil popsat již v předchozích článcích, zejména:

mezi oběma tábory to hodně jiskřilo hlavně kolem argumentů, které druhá strana používá pro přetahování zákazníků na svou stranu. Telecomu se nelíbila reklama Tele2 z počátku roku, a stěžoval si na ni u Rady pro reklamu. Její Arbitrážní komise ji celkově shledala závadnou, s tím že "obsah inzerce je pravdivý, ale z etického hlediska je dopad reklamní kampaně neetický, zavádějící ve vztahu ke spotřebitelům"

Následně zase Telecom přišel s reklamou, která srovnává jeho tarify a ceny s cenami konkurence, a snaží se akcentovat to, že protistrana sice nabízí lacinější minutové sazby, ale celkově je jeho nabídka, s uvážením volných kreditů, výhodnější. Při své argumentaci (přímo v reklamě) ale vycházel z toho, že zákazník sice volný kredit zaplatí, ale vůbec jej nevyužije (nebude jej vůbec čerpat).

To se pochopitelně nelíbilo alternativním operátorům, kteří si na to stěžovali u soudu. Aliatel, kterého "potkalo" takovéto srovnání cílené na jeho business zákazníky, ještě s návrhem na předběžné opatření u soudu neuspěl (z formálních důvodů, prý svou žádost málo rozvedl).

Úspěšnější byla koncem července společnost Tele2, která již dosáhla vydání předběžného opatření vůči reklamě Českého Telecomu s názvem "Levná minutka". Telecom je podle tohoto předběžného opatření městského soudu z 30.7.2004:

"povinen zdržet se zveřejňování srovnávací reklamy, která spočívá v porovnání ceny za telefonování prostřednictvím TELE2 a Českého Telecomu, které společnost Český Telecom zasílá v současné době spolu s vyúčtováním zákazníkům".

Předběžné opatření samozřejmě ještě nepředstavuje konkrétní verdikt soudu o důvodnosti či nedůvodnosti žaloby ani uložení případných sankcí. Je pouze dočasným opatřením, které má zabránit dalším případným škodám, do doby než bude vynesen skutečný verdiktu. Je tedy předčasné hovořit o tom, že soud rozhodl tak či onak.

Na druhou stranu již samotný fakt, že soud považoval za potřebné vydat předběžné opatření, svědčí o tom, že si na celou věc musel udělat určitý názor. Zúčastněným stranám také musel svůj návrh předběžného opatření nějak zdůvodnit. Co konkrétně se mu tedy nelíbilo?

Podle tiskové zprávy, kterou k tomu vydala společnost Tele2, se soudu nelíbilo zejména to, že reklama předpokládá že se zákazník chová iracionálně:

Soud potvrdil názor žalující strany - alternativního operátora TELE2 - a dospěl k závěru, že zveřejňovaná reklama je v rozporu s §50a odst. 2 písmena a) a §45 Obchodního zákoníku, protože předpokládá iracionální chování zákazníka alternativního operátora a prohlásil ji za klamavou.

Iracionalitou je zřejmě míněno to, že zákazník si v použitém srovnání nejprve zaplatil volný kredit, ale pak jej vůbec nevyužil (podrobněji viz článek: AO vs. Telecom: spor o korektnost argumentů.

Ze strany Telecomu jsem k vydání předběžného opatření zaznamenal jen reakci tiskového mluvčího Vladana Crhy, že

kampaň Levná minutka skončila ke konci července a již nepatří mezi priority firmy.

a také že

"Zákazníci se více zajímají o to, který cenový program nebo operátor je pro ně skutečně výhodný," řekl Crha a doplnil, že kampaň splnila svůj účel.

Přetahování zákazníků už není prioritou?
Dovětku z první citace, že kampaň "Levná minutka" již nepatří mezi priority Českého Telecomu, si dovolím nevěřit. Možná to bylo tak, že pokračování či opakování této konkrétní reklamní kampaně již Telecom neplánuje. Boj o zákazníka však zcela určitě pokračovat bude, a jistě má i u Telecomu vysokou prioritu.

Ostatně, se slogany jako

"Celé menu je výhodnější než levná minutka"

či

To, co jinde platíte, máte s námi zadarmo

se na stránkách Českého Telecomu můžete setkávat i nadále (byť bez srovnávání s konkrétními cenami konkurence), např. zde. Že by opravdu Český Telecom dával něco zadarmo? I volný kredit si uživatel musí nejprve zaplatit, v rámci měsíčního paušálu, a teprve pak jej může čerpat.

Najdete zde také konkrétní návod, jak "utéci" od alternativního operátora a vrátit se do náruče Českého Telecomu, včetně formuláře pro odhlášení služby CS/CPS u AO, seznam výpovědních lhůt u AO a seznam adres, na které je třeba výpověď alternativnímu operátorovi doručit. Nechybí ani dokument, kterým se u ČTc objednává "zrušení přístupu ke službám jiného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb pevným nastavením předvolby čísel". Schválně, zkuste si na stránkách ČTc nalézt alespoň nějakou podporu toho, jak opustit "náruč" samotného Telecomu, pokud chcete odhlásit jeho pevnou linku (zrušit ji, formálně: ukončit své účastnictví). Já sám jsem žádný formulář pro odhlášení nenašel.

Jen malá epizoda
Dovolím si také předpokládat, že celé handrkování kolem srovnávacích reklam bylo jen malou a drobnou epizodou v rámci boje o zákazníky, který pochopitelně bude pokračovat i nadále. Ačkoli se celkový "koláč" zmenšuje, přeci jen je stále dost velký na to, aby se o něj operátoři utkávali v lítém konkurenčním boji. Kéž by se tento boj nějakým způsobem zasloužil i o to, aby se celý koláč alespoň dále nesmrskával (když už ne: aby rostl). Zatím to ale vypadá spíše tak, že se největší jedlík soustřeďuje na to, aby ostatní hladovce odehnal co nejdál od společného stolu. Dokonce se už i pyšní tím, jak se mu to daří (viz výše, tvrzení o zastavení nárůstu provozu v sítích AO). Bude-li ale celý koláč rok od roku menší, začne brzy kručet v břiše i největšímu jedlíkovi.

Další významnou etapou boje o zákazníky, která nás v oblasti pevných hlasových služeb a dial-upu čeká, je podle mého názoru bitva o samotné volné kredity. Mají být součástí všech paušálů, s tím že tarif bez paušálu je pouze jakousi vynucenou výjimkou z pravidla? Nebo budou volné kredity volitelnou nadstavbou, s možností dokoupení, a základem i pravidlem budou tarify bez volných kreditů? Tato otázka velmi úzce souvisí s tím, jak velká bariéra se skrze kredity postaví před uživatele, kteří by chtěli využívat služeb alternativních operátorů. Tuto otázku přitom již mají delší dobu na stole jak ÚOHS, tak i ČTÚ, ale dosud se ani jeden neodhodlal ji konkrétně a rázně vyřešit.