Vyšlo na České škole, 4.11.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1104002.php3

Nový duch SIPVZ - II.

Chybějící peníze na PIII pro rok 2003 nakonec MŠMT našlo ve svém rozpočtu. Stát zase vrátil zpět do SIPVZ prostředky, které z ní odtekly jinam, ale rozložil jejich čerpání do období delšího o jeden rok. Některá média to chybně interpretovala jako prodloužení Internetu do škol až do roku 2006. Červené školy se konečně dočkají, ale také až v roce 2005 a 2006.

Plán I. etapy realizace SIPVZ, schválený 14. března 2001 (usnesením vlády č. 244/2001), předpokládal konkrétní harmonogram čerpání prostředků v celkové výši 7,358 mld. Kč, alokovaných na celou Státní informační politiku ve vzdělávání, na období od roku 2001 až do roku 2005. Tento harmonogram však následně nebyl dodržen, a to hned z několika důvodů, které jsou čtenářům České školy jistě dobře známy. Jen pro připomenutí ty, které měly zřejmě největší dopad:

 • realizace projektu PIII začala později, než bylo plánováno, kvůli odvolání neúspěšných uchazečů ve výběrovém řízení;

 • část alokovaných peněz „odtekla“ mimo SIPVZ (koncem roku 2001 byla část nevyčerpaných prostředků převedena do rezervního fondu, a v roce 2002 použita, dokonce se souhlasem vlády, na výdaje nesouvisející bezprostředně se SIPVZ);

 • ministerstvo školství změnilo způsob úhrady za zprovozněná SKP v rámci PIII: zavázalo se vyplatit generálnímu dodavateli za každé zprovozněné SKP jednorázově cca 48 000 Kč (a pak každý měsíc provozu ještě cca 3 005 Kč).

Všechny změny společně pak způsobily výrazné odchylky od původně stanoveného harmonogramu čerpání alokovaných finančních prostředků. V roce 2001 mělo být (za celou SIPVZ) čerpáno 1,8408 mld. Kč, ale skutečně čerpáno bylo jen 328,781 mil. Kč.

V roce 2002 mělo být čerpáno 1,760 mld., a skutečně čerpáno bylo 1,772 mld. Kč. To vypadá velmi vyrovnaně, ale platí to jen pro celkový součet: jen projekt PIII „spolkl“ o půl miliardy více, než kolik bylo původně plánováno (skutečně vyčerpal: 1,613927 mld. Kč, plánováno bylo 1,1 mld. Kč). Důvodem bylo především vyplácení jednorázového poplatku 48 tisíc Kč za každé zprovozněné SKP, ke kterému se ministerstvo (ještě pod „starým“ vedením) zavázalo, ač se s něčím takovým vůbec nepočítalo. Zákonitý efekt se dostavil koncem roku, kdy ministerstvu (již s novým vedením) došly finanční prostředky. Generální dodavatel se tehdy začal razantně domáhat peněz, ke kterým se mu ministerstvo upsalo. Hrozil arbitráží před hospodářskou komorou, a novou ministryni Buzkovou obviňoval z toho, že neplacením vážně ohrožuje celý projekt (7. 11. 2002 vydává tiskovou zprávu s titulkem: „Ministryně Buzková vážně ohrožuje projekt Internet do škol“, podrobněji viz článek „Hrozí Internetu do škol krach?“.).

Ministerstvo nakonec peníze pro generálního dodavatele našlo, a projekt PIII tak „úspěšně“ přečerpal plánované náklady o cca 514 milionů, zatímco projekty PI a PII byly zkráceny o 488 milionů.


Hlavní obrysy nového řešení

V letošním roce se nedostatek peněz na straně ministerstva opakoval: celkové smluvní závazky vůči generálnímu dodavateli a generálnímu auditorovi v projektu PIII dosahují za rok 2003 úctyhodné výše 1,328 197 mld. Kč. Ovšem MŠMT mělo ve svém rozpočtu na PIII pro letošní rok jen 780,214 milionů Kč. Scházelo tedy plných 547,983 milionů. Kde je vzít?

První pokus podniklo MŠMT ještě v září, kdy ministryně Buzková přišla s následujícím návrhem:
 • 100 milionů resort uspoří, a dalších 70 milionů získá různými přesuny;

 • dalších 370 milionů na krytí PIII by poskytl státní rozpočet.

Současně s tím navrhla ministryně Buzková zahájit nový podprogram (v rámci SIPVZ) pro tzv. červené školy a alokovat pro něj na 500 milionů. Ty zřejmě také chtěla získat ze státního rozpočtu.

S těmito prvními návrhy však ministryně Buzková ve vládě neuspěla. Snaha najít nějaké řešení naštěstí pokračovala a posléze, v průběhu října 2003, přinesla i konkrétní výsledek. Jeho hlavní obrysy lze shrnout následovně:
 • rozhodující část potřebných financí pro rok 2003 si MŠMT získá uvnitř svého rozpočtu (takže schodek letošního státního rozpočtu se příliš nezvýší);

 • celkové finanční prostředky (7,358 mld. Kč), původně alokované pro celou SIPVZ na období 2001 až 2005, zůstanou zachovány, ale jejich čerpání bude rozloženo do období o rok delšího, tj. až do roku 2006!!;

 • tzv. červené školy dostanou 790,307 milionů, ovšem až v roce 2005 (menší část, 170,136 mil. Kč), a hlavní část až v roce 2006 (620,171 milionů Kč).

Tyto body jsou natolik zajímavé a významné, že jistě stojí zato si je podrobněji rozvést.


MŠMT utáhne INDOŠ samo

První bod znamená, že v letošním roce MŠMT najde samo, v rámci svých vlastních zdrojů, rozhodující část chybějících financí ve výši 547,983 milionů. Jak?
 • 102 900 tis. Kč: nalezením rezerv a úsporných opatření „v rámci celého programu“";

 • 190 909 tis. Kč: „Proti schválenému rozpočtu na rok 2003 se resortu MŠMT podařilo pro SIPVZ zajistit navíc dalších 190 909 tis. Kč“;

 • 214 231 tis. Kč: získá se přesunem z plánovaných výdajů na reprodukci majetku;

 • 39 943 tis Kč: získá se z výdajů na financování společných programů EU a ČR.
K tak významným přesunům, byť v rámci vlastního rozpočtu (kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) byl zapotřebí souhlasu vlády. Ta jej udělila na svém jednání 20. 10. 2003, usnesením č. 1043.


Peníze se vrátí!

Druhý bod je zřejmě nejvýznamnější a fakticky znamená, že peníze, které dříve ze SIPVZ všelijak „odtekly“ (zejména výše zmiňovaným přesunem do rezervního fondu v roce 2001 a následným vynaložením na jiné účely), se do SIPVZ zase vrátí – ovšem v rozhodující míře až koncem roku 2005, a zejména pak v roce 2006. Současně s tím byl totiž nový harmonogram čerpání prostředků na SIPVZ „roztažen“ o rok, tj. do roku 2006.

Celkové finanční prostředky, ve výši 7,358 mld., tedy zůstávají zachovány, jen jejich čerpání je rozloženo do delšího časového období. Vše podrobněji ukazují následující dvě tabulky, z nichž první představuje původně schválený harmonogram čerpání (v letech 2001 až 2005) a druhá představuje nový harmonogram – prodloužený až do roku 2006.

tabulka 1: Původní harmonogram

Projekt

2001

(tis. Kč)

2002

(tis. Kč)

2003

(tis. Kč)

2004

(tis. Kč)

2005

(tis. Kč)

2001-05

celkem

(tis. Kč)

Projekt I

Informační gramotnost

300 000

400 000

434 000

365 000

323 000

1 822 000

Projekt II

Vzdělávací SW a inf. zdroje

200 000

240 000

216 500

79 000

60 000

795 500

Projekt III

Infrastruktura

1 320 000

1 100 000

1 059 000

626 000

555 000

4 660 000

Projekt

Koordinační centrum

20 800

20 000

20 000

11 000

9 200

81 000

Celkem

1 840 800

1 760 000

1 729 500

1 081 000

947 200

7 358 500


tabulka 2: Nový harmonogram čerpání

Projekt

2001

(tis. Kč)

2002

(tis. Kč)

2003

(tis. Kč)

2004

(tis. Kč)

2005

(tis. Kč)

2006

(tis. Kč)

2001-06

celkem

(tis. Kč)

Projekt I

Informační gramotnost

1 664

136 171

239 500

218 605

253 620

282 440

1 132 000

Projekt II

Vzdělávací SW a inf. zdroje

164 182

15 699

120 000

96 439

188 845

150 335

735 500

Projekt III

Infrastruktura

149 999

1 613 927

1 328 197

932 650

635 227

0

4 660 000

Přímá a grantová podpora vybavenosti dosud nevybavených škol

0

0

0

0

170 136

620 171

790 307

Projekt IV

Koordinační centrum

12 936

6 657

7 100

3 000

3 000

8 000

40 693

Celkem

328 781

1 772 454

1 694 797

1 250 694

1 250 828

1 060 946

7 358 500


Internet do škol není prodloužen!

Nový harmonogram je obsažen v Aktualizovaném plánu II. etapy realizace SIPVZ, který vláda schválila 8. 10. 2003, svým usnesením č. 992/2003. Skutečnost, že došlo k rozložení nového harmonogramu čerpání prostředků na SIPVZ do delšího období, mnohá média interpretovala jako „Prodloužení projektu Internet do škol“ o další rok (např. ČTK). Tak tomu ale není, alespoň ne, pokud by tím bylo myšleno prodloužení stávajících smluv mezi MŠMT a generálním dodavatelem. Tyto smlouvy končí v roce 2005, a jak z nového harmonogramu vyplývá, v roce 2006 na jejich plnění (resp. na projekt PIII v jeho stávající podobě) nejsou alokovány žádné finanční prostředky (z centrálních zdrojů resortu, resp. státu). Souvisí to s tím, že od konce roku 2005 by financování připojení a vybavení škol ICT technologiemi mělo přejít z centra na zřizovatele jednotlivých škol – a to je věc na delší povídání. Vrátím se k tomu v dalším článku tohoto malého seriálu, kde si podrobněji povíme také o samotném Aktualizovaném plánu II. etapy realizace, který se touto problematikou zabývá.


Co dostanou červené školy?

Z nového harmonogramu také vyplývá, že tzv. červené školy (nedotčené projektem „INDOŠ“) nedostanou nic ani letos, ani v příštím roce. Šanci mají až v roce 2005 a 2006, kdy se mezi ně rozdělí na 790,307 milionů, skrze nový podprogram s názvem „Přímá a grantová podpora vybavenosti dosud nevybavených škol“. Na jednu červenou školu tak vychází v průměru 263 tisíc Kč (zatímco na každou „zelenou“, vybavenou od generálního dodavatele, padne v průměru 1,287 milionu).

Konkrétní způsob čerpání zřejmě bude teprve stanoven, z názvu i z dalších signálů však lze již nyní usuzovat, že půjde buď o účelové dotace nebo o peníze (granty) na konkrétní projekty, které červené školy připraví. Očekávat lze také tlak na sdružování finančních prostředků. V Aktualizovaném plánu II.etapy realizace se totiž mj. uvádí:

„přímá a grantová podpora Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy by měla podporovat aktivitu jednotlivých škol a jejich zřizovatelů formou částečného financování udržování standardu na jednotlivých školách“.

Standardem, o kterém je zde zmínka, by měl být „Standard ICT služeb dostupných ve školách“, který by měl být připraven (definován a vyhlášen) ještě do konce roku 2003. Jde o jeden z konkrétních úkolů, který ukládá Aktualizovaný plán II. etapy realizace SIPVZ, schválený vládou 8. 10. 2003. O něm ale až v dalším dílu.