Vyšlo na isdn.cz, 27.10.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1027003.php3

Minulý týden: FWA 28 GHz, valná hromada, 30 tisíc kabelových Internetů …

Problémy s ADSL se minulý týden nevyřešily. Regulátor hodlá vypsat výběrové řízení na tři FWA licence v pásmu 28 GHz pro oblast Prahy. V předvečer dalšího Dne širokopásmových služeb hlásí kabeloví operátoři dosažení počtu 30 000 přípojek k Internetu. Valná hromada Telecomu nevyřešila hlavní agendu, došlo jen k jedné změně v dozorčí radě.

Po celý minulý týden pokračovalo trápení mnoha uživatelů s jejich ADSL přípojkami. K situaci se vyjádřil Telecom, který v polovině minulého týdne svolal novináře na pracovní setkání. Celkový závěr vyzněl tak, že Telecom nevidí žádnou chybu na své straně, a za příčinu svých potíží považuje strukturu a chování klientů jednotlivých ISP. Podrobněji jste se o tom mohli dočíst přímo zde na ISDN serveru, či na Lupě (zde). Proto snad jen malé doplnění, které v jiných článcích nezaznělo: Telecom do budoucna plánuje rozšířit své portfolio ADSL služeb oběma směry, tedy jak o dražší (a snad i kvalitnější) služby, tak i o služby levnější. Po zkušenostech se stávajícími nabídkami, s jejich problémy a s postojem Telecom ve smyslu "jde o negarantovanou službu a rychlost může být jakkoli nízká" si příliš nedovedu představit, jakou kvalitu takovéto ještě lacinější služby budou mít. Ale třeba se mezitím podaří "rozjet" ADSL přes propojení, a cenové i další podmínky se radikálně změní (pro připomenutí z minulého týdne: předseda ČTÚ David Stádník se vyjádřil, že spory o propojení hodlá rozhodnout do konce listopadu, a to si prý ještě dává velkou rezervu).

FWA v pásmu 28 GHz

Pojďme ale od tolik diskutovaného ADSL k dalším tématům, která se vztahují k minulému týdnu. Například hned v pondělí regulátor oznámil, že hodlá vypsat výběrové řízení na tři licence pro provozování sítí FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 28 GHz na území hlavního města Prahy. Spíše by se ale dalo říci, že jej musí vypsat. Již dříve totiž oznámil dostupnost tří takovýchto licencí, načež se mu přihlásilo celkem pět zájemců o ně. Proto mezi nimi bude muset rozhodnout výběrové řízení, na principu "soutěže krásy" (beauty contest). Cena jedné licence bude 30 milionů korun, a svého držitele bude opravňovat k využití příslušných frekvencí po dobu 20 let, k poskytování všech druhů telekomunikačních služeb, včetně veřejné telefonní služby.

Obdobné výběrové řízení, na licence k FWA sítím v pásmu 26 GHz, ovšem s dostupností po celém území ČR, proběhlo v roce 2000. Licence tehdy získaly tři subjekty (Broadnet, Nextra a GiTy/StarOne), které využily příslušné pásmo k poskytování služeb zejména pro firemní klientelu. Totéž nejspíše lze očekávat i od držitelů licencí v pásmu 28 GHz (byť omezených jen na území Prahy). Důvodem je především vysoká finanční náročnost potřebné technologie.

Valná hromada Českého Telecomu

Minulý týden proběhla také další valná hromada Českého Telecomu. Svolána byla na žádost minoritního akcionáře, konsorcia TelSource, který již dříve oznámil úmysl prodat svých 27 procent akcií na volném trhu, nejspíše finančním investorům. Valná hromada měla připravit podmínky k tomuto prodeji (například pokud jde o součinnost orgánů společnosti, poskytování informací potenciálním zájemcům atd.). Několik dní před konáním valné hromady rezignoval na své místo v dozorčí radě společnosti, což bylo vnímáno jako přípravný krok.

Valná hromada však nakonec součinnost při prodeji neprojednávala, protože příslušné návrhy, předložené českou stranou i konsorciem TelSource, byly jejich předkladateli nakonec staženy z programu. Oficiální vysvětlení je takové, že "dospěli k závěru, že je v zájmu akcionářů a společnosti, aby společně formulovali obecné zásady postupu Českého Telecomu v obdobných záležitostech v budoucnosti". Fakticky jde zřejmě stále o to, zda český stát bude postupovat v tomto prodeji společně s TelSource, či nikoli. V celé záležitosti lze očekávat další vývoj, a v závislosti na něm nejspíše i brzké svolání další valné hromady. To ostatně naznačuje i následující oficiální vyjádření:

Vzhledem k tomu, že dle názoru představenstva je poskytnutí přiměřené spolupráce TelSource N.V. v zájmu akcionářů a společnosti, rozhodlo se představenstvo učinit kroky k interní technické přípravě zajištění vyřízení požadavku Telsource N.V. pro případ, že budou valnou hromadou schváleny obecné zásady postupu ČESKÉHO TELECOMU, a.s. v obdobných záležitostech ….

Hlavním praktickým výsledkem nynější valné hromady tak nakonec bylo přijetí rezignace jednoho ze dvou zástupců TelSource v dozorčí radě, Bessela Koka, a jeho nahrazení zástupcem státu. Tím se stal poradce premiéra Špidly pan Martin Kovář, spojený mj. s projektem Internet do škol (byl pověřen řízením Rady strategických partnerů projektu Internet do škol, viz jeho životopis).

Také Tiscali kritizuje způsob zpřístupnění

Přesně před týdnem jsem v tomto seriálu psal o tom, jak se ke stávající podobě referenční nabídky zpřístupnění, zveřejněné Českým Telecomem, postavila společnost GTS - negativně, s kritikou předraženosti a nevhodného vyčlenění kolokace ze samotného zpřístupnění.

Několik dní poté se ke stejné problematice vyjádřila také společnost Tiscali, v obdobném duchu. Její ředitel Naveed Gill k tomu v jednom ze svých komentářů napsal:

"Vycházíme-li ze současné nabídky Českého Telecomu ohledně zpřístupnění místní smyčky (LLU), lze říci, že se čeští spotřebitelé mohou vzdát jakýchkoli nadějí na případné brzké zlepšení na trhu základních telefonních služeb. I když již dnes mohou používáním služeb alternativních operátorů, jako je společnost TISCALI, ušetřit za telefonní poplatky, Český Telecom zjevně usiluje o to, aby využívání služeb alternativních operátorů bylo pro zákazníky co nejobtížnější a nejsložitější, po co možná nejdelší dobu.

Tiscali také předběžně vyčíslilo náklady na eventuelní využití nabídky zpřístupnění v její současné podobě, a vyšlo jí že jen poplatky Telecomu by v prvním roce dosáhly cca 1380 Kč měsíčně na jednoho zákazníka, a v dalších letech na 520 měsíčně. To je opravdu značná disproporce vůči tomu, že samotný zákazník dnes za stejnou službu (pouhou existenci své místní smyčky) platí přímo Telecomu jen cca 200 Kč měsíčně. Šéf českého Tiscali pak vyjadřuje obavu, že Telecom se bude snažit řešit tuto disproporci nikoli snižováním poplatků za zpřístupnění, ale naopak zdražováním měsíčních paušálů svým koncovým zákazníkům. Takovéto signály skutečně existují. Telecom přitom argumentuje potřebou dále rebalancovat své tarify, s poukazem na to, že měsíční paušály prý nepokrývají náklady na přístupovou síť.

Den širokopásmových služeb

Úterý 28. října nebude letos pouze státním svátkem, ale bude také celoevropským Dnem širokopásmových služeb. Jde o iniciativu evropského komisaře pro informační společnost Erkki Liikanena, která má podpořit rozvoj širokopásmových služeb. První Den širokopásmových služeb proběhl 28. ledna t.r., a byl zaměřen na výměnu zkušeností s přípravou národních koncepcí jednotlivých států v oblasti širokopásmových služeb. Druhý "Broadband Day" proběhl 15. července 2003, a byl věnován problematice poptávky po širokopásmových službách, a dále roli veřejného sektoru coby poskytovatele obsahu. Nynější třetí Broadband Day by tentokráte měl být věnovaný výměně zkušeností a tzv. "best practices" mezi místními a regionálními iniciativami, a měl by se zabývat zejména problematikou agregace poptávky a financováním širokopásmových infrastruktur.

V ČR se problematika širokopásmového přístupu teprve začíná řešit. Potřebu podpory těchto služeb akcentuje i nedávno zveřejněný návrh Státní informační a komunikační politika, který ukládá vládě vypracovat a schválit, ještě před naším vstupem do EU, naši Národní širokopásmovou strategii (National Broadband Strategy).

Záměr vypracovat takovouto národní strategii minulý týden podpořila také Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK), která také nabídla svou spolupráci na přípravě této koncepce.

Stejná asociace přitom minulý týden oznámila, že počet kabelových přípojek v ČR dosáhl 30 000: jubilejním třicetitisícím zákazníkem se stal pan Zdeněk Tvarůžek z Rosic, kterého k Internetu připojila společnost Self Servis. Skutečný počet přípojek však může být ještě o několik tisíc vyšší, vezmou-li se do úvahy také další kabelové televize, které nejsou členy Asociace ČAKK. Jen členové ČAKK přitom vykazují více než sto nových připojení denně.