Vyšlo na České škole, 7.3.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0613002.php3

Impérium vrací úder

První reakcí GD na pondělní zveřejnění smluv Balbínovou poetickou stranou bylo konstatování, že tato strana lže. Nyní přichází další reakce generálního dodavatele: trestní oznámení na Balbínovu stranu a tvrzení, že "všechny osoby, které se vyjadřují podobným způsobem" spáchaly trestné činy pomluvy a poškozování cizích práv.

Jak už jsem psal ve svém včerejším článku, v pondělí 10.6.2002 Balbínova poetická strana rozdala na své tiskové konferenci novinářům texty, prezentované jako smlouvy MŠMT týkající se projektu Internet do škol. Ještě večer téhož dne pak generální dodavatel (sdružení ACOL a ČTc) rozeslal novinářům své stanovisko, nadepsané:

Balbínova poetická strana účelově a vědomě lže …

V něm pak GD konstatuje, že:

Celou řadu účelových a zkreslených polopravd a lží přinesla na dnešní tiskové konferenci Balbínova poetická strana v souvislosti s údajným odhalením smlouvy, týkající se projektu Internet do škol …

Nenaznačuje ale nic o případném dalším postupu. Naopak, z výroků jako

Vzhledem k tomu, že se jedná o stranu humoristickou a ironickou, dovolím si tvrdit, že tato strana objevuje Ameriku a snaží se pseudovědecky dokázat, že země musí být placatá …

jsem měl dojem, že tímto vyjádřením vše končí a žádná další reakce nebude (a vše se vyjasní 17.6., kdy dojde ke zveřejnění oficiální verze).

Opak je ale pravdou. Včera (ve středu 12.6.) rozesílal generální dodavatel novinářům další svou tiskovou zprávu … odkaz … (opět jen za sebe a nikoli společně s MŠMT). V ní už značně přitvrdil:

Trestní oznámení na Balbínovu poetickou stranu se rozhodlo podat uskupení AutoCont On Line, ČESKÝ TELECOM a partneři v souvislosti s uveřejněním údajně platné smlouvy mezi tímto sdružením jako Generálním dodavatelem projektu Internet do škol a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Samotná tisková zpráva obsahuje i následující výroky pana Palaty z ACOLu:

Činnosti recesistů nás nechávají klidnými do doby, než je pravděpodobně spáchán trestný čin. Skutečné ocenění naší práce je to, že nás přijal místopředseda vlády Vladimír Špidla, který ocenil způsob řízení tohoto projektu, a řekl, že má důvěru v ministra E. Zemana a hlavně v pozitivní výsledek tohoto projektu".
"Souhlasili jsme se zveřejněním až po volbách právě proto, že jsme se obávali podobných nefér útoků. Pokud je zveřejněný text opravdu shodný se smlouvou, pak někdo kontrakty prostě ukradl"

Jaké je zdůvodnění?

Součástí tiskové zprávy je i právní rozbor, nadepsaný "Stanovisko k nepravdivým informacím o projektu Internet do škol a ke způsobu jejich rozšiřování". Jde o obsáhlý výčet potenciálních obvinění, nesoucích se vesměs v rovině:

… událo se … hodnotíme to … domníváme se, že mohl být spáchán trestný čin ….

Konkrétně:

  • trestný čin krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací - z titulu toho, že někdo musel dokumenty získat
  • trestný čin šíření poplašné zprávy - kvůli informaci Petra Borky (z Balbínovy strany) o tom, že ODS měla k dispozici uvedené dokumenty, což prý může naznačovat že měla proč je tajit, a tato "fiktivní zpráva je bezpochyby s to vážně znepokojit alespoň část obyvatelstva České republiky"

Dále se Stanovisko zabývá článkem "Pozor, sleduje vás Nikita" v týdeníku Respekt (podepsán pod ním je pan Ondřej Kundra). U tohoto článku stanovisko nachází podezření z trestného činu křivého obvinění kvůli výrokům na adresu pana Jaromíra Horáka, kterých se měl dopustit pan Petr Borka (z Balbínovy strany). Současně ale Stanovisko hovoří i o podezření z toho, že trestný čin spáchal autor článku Ondřej Kundra tím, že odpovědné osoby na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a v konsorciu firem AutoCont On Line-ČESKÝ TELECOM "fakticky obviňuje z trestného činu Neoprávněného nakládání s osobními údaji".

To je nejspíše reakce na následující odstavec z inkriminovaného článku, protože pouze v něm jsem našel nějakou zmínku o monitorování a údajích o uživatelích:

Generální dodavatel podle dostupných informací nedávno uzavřel s ministerstvem tajný dodatek k původní smlouvě, z kterého vyplývá, že zaměstnanci konsorcia AutoCont Online/Český Telecom budou moci monitorovat elektronickou poštu každého studenta a budou mít detailní přehled o tom, k jakým stránkám se student připojí. Pro tyto potřeby má vzniknout krizový tým Nikita. Jinými slovy: vzniká tak ideální možnost ke špehování a komerčnímu využívání informací například pro reklamní agentury.

Dále Stanovisko poukazuje na možnost spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy, kvůli tomu že

Petr Borka a Ondřej Kundra a další, kteří se vyjadřují podobným způsobem, vytvářejí fikci o tom, že se stát prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. ministra Eduarda Zemana "spikl" proti vlastním občanům a prostřednictvím "tajného" dodatku bude možné, aby nás soukromá právnická osoba všechny špehovala.

Ve stejném kontextu je zmiňován i článek "Školní internet je podle Balbínů Matrix", který se má "vyjadřovat stejným způsobem" - ale Lidovky ani autor článku nejsou uvedeni ve výčtu osob, které se podle Stanoviska mohly dopustit trestného činu šíření poplašné zprávy.

Jakkoli se s výše citovanými závěry Stanoviska rozhodně neztotožňuji, nemohu mu upřít korektnost ve způsobu prezentace vlastních vývodů: neříká, že se nějaký trestný čin stal, ale konstatuje že se "mohl stát". Pokud žijeme v právním státě, rozhodnutí o tom zda se nějaký trestný čin stal nebo nestal přísluší právě a pouze soudu. Pouze on je oprávněn posuzovat, kde končí svoboda slova a začíná trestná činnost, a posuzovat také všechny další relevantní okolnosti. Strana, která se cítí být něčím nebo někým napadena, poškozena atd. má jistě právo formulovat své stanovisko, poukázat na možnost spáchání trestného činu, obrátit se na soud a domáhat se nápravy - ale nemůže sama rozhodnout o tom, zda se trestný čin stal či nestal.

Zdůrazňuji tyto samozřejmosti proto, že kromě citovaných závěrů v rovině "mohlo dojít k …" obsahuje popisované stanovisko ve svém závěru také následující pasáže:

Pokud by výše uvedené osoby nenaplnily svým jednáním některý ze znaků některého z výše uvedených trestných činů, pak se však zcela jistě dopustily následujících trestných činů. A to také s přihlédnutím k takovým prohlášením jako "Pan ministr (Eduard Zeman) je darebák a lump" nebo "projekt Internet do škol je obchodně zrůdný", anebo jim obdobných.
Petr Borka, Ondřej Kundra a všechny ostatní osoby, které se vyjadřují podobným způsobem, bezprecedentně napadli čest a dobrou pověst ministra Eduarda Zemana, Jaromíra Horáka a dalších napadených fyzických osob. Tím, že o nich sdělili nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jejich vážnost u spoluobčanů, zejména je poškodit v zaměstnání, narušit jejich rodinné vztahy a způsobit jim vážnou újmu v pracovní činnosti, spáchali trestný čin Pomluvy podle § 206 trestního zákona.
Petr Borka, Ondřej Kundra a všechny ostatní osoby, které se vyjadřují podobným způsobem, s bezprecedentní intenzitou napadli dobrou pověst konsorcia firem AutoCont On Line-ČESKÝ TELECOM. Se zřetelem ke všem okolnostem jakým uvádějí ostatní v omyl, k intenzitě útoku a následkům, které nebudou lehce odstranitelné, tím způsobil konsorciu firem AutoCont On Line-ČESKÝ TELECOM vážnou újmu na právech a spáchali tak trestný čin Poškozování cizích práv podle § 209 trestního zákona.

Nejsem právník a nechci právníkům fušovat do řemesla, proto jen můj osobní laický názor: mám pocit, že zmíněné stanovisko je kompilátem dvou materiálů, z nichž ten druhý (explicitně konstatující že došlo ke spáchání trestných činů) překračuje hranici, která opravdu neměla být překročena ….

Velmi mi vadí i paušalizující tón tří posledních citovaných odstavců, "a všechny ostatní osoby, které se vyjadřují podobným způsobem … spáchaly ….". To má být soudem prováděné posuzování konkrétních činů, výroků atd. nahrazeno jakousi vágní šablonou "vyjadřuje se podobným způsobem", s možností aplikování na kohokoli kdo se o projektu byť jen zmíní? To snad ne!