Vyšlo na České škole, 12.3.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0412001.php3

Poslanci nechtějí OPSku

Sněmovní výbor pro školství včera nesouhlasil s informacemi ministra školství o stavu realizace SIPVZ. Negativně se vyjádřil i ke snahám ministerstva zřídit tzv. obecně prospěšnou společnost, která by převzala otěže školského intranetu a starala se o jeho řízenou komercionalizaci.

Ve středu a ve čtvrtek tento týden jednal na půdě poslanecké sněmovny její školský výbor (plným jménem: výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu). Včera, ve čtvrtek, si na své jednání pozval i ministra školství Eduarda Zemana, který měl podat informaci o stavu realizace SIPVZ. Jelikož šlo o jednání veřejné, měl jsem možnost se jej zúčastnit (a se mnou i řada dalších zájemců, lavice pro veřejnost byly téměř plné). Jednání to bylo zajímavé, už i samotným rozesazením poslanců - za stolem ve tvaru písmene U si z pohledu předsedajícího sedli zástupci ČSSD a KSČM zleva, ostatní zprava. Když došlo na hlasování, obě strany hlasovaly téměř en-bloc. Těch, kteří seděli vpravo, však bylo přítomno více (spolu s předsedajícím 10), a tak celkem snadno přehlasovali své kolegy na opačné straně (stolu). Díky tomu mohlo být přijato poměrně kategorické usnesení (viz dále) - které ale podle mého osobního názoru odpovídá stavu, v jakém se celý projekt nachází.

Během jednání se diskutovalo nejvíce o tzv. OPSce (obecně prospěšné společnosti), ale řeč přišla i na koncepci projektu III, zejména školského intranetu.

Kritika intranetu

Silně kritizován byl ze strany poslanců (těch sedících vpravo) princip školského intranetu. Poslanec Bartoš v roli zpravodaje k projednávanému bodu (informaci o realizaci SIPVZ) o něm řekl že je ekonomicky neprůhledný a po technické i ekonomické stránce nevýhodný. Kritizoval dále to, že v rozporu s původní koncepcí je budován školský intranet jako uzavřený, což dává prostor pro takové prostředí které je cenzurované a nesvobodné (a takové prý mají jen v Číně a na Kubě). Takovéto prostředí je podle jeho názoru zneužitelné a může být využité i k monopolizaci vzniklého prostředí (a kroky MŠMT prý k takovéto monopolizaci a komerčnímu využití skutečně směřují). Později byla tato obava vyjádřena i v přijatém usnesení, které odmítá založení OPSky právě kvůli nebezpečí monopolizace a vzniku korupčního prostředí.

Kritické hlasy přicházely i od dalších poslanců, kteří se zajímali mj. o finanční náročnost školského intranetu - například na jakou částku přijde 1 SKP (standardní klientské pracoviště), či na kolik přijde celá infrastruktura. Odpovědi se nedočkali, ministr řekl jen velmi obecně že cena závisí i na počtu realizovaných SKP.

Jediným protiargumentem pana ministra, který jsem zaznamenal v reakci na kritiku celé koncepce školského intranetu i její vysoké finanční náročnosti, bylo tvrzení že nejde jen o připojení k Internetu, ale i o další služby.

Navíc jsem z úst pana ministra zaznamenal k této problematice tři zajímavé výroky. Řekl například, že budovaná školská síť se stane základem páteřní sítě pro jednotnou komunikační infrastrukturu veřejné správy (což je z věcného hlediska pravda, obě sítě jsou virtuálními sítěmi nad společnou infrastrukturou, která je zatím budována hlavně z peněz od školství, viz zde). Ale nečekal bych, že se tím bude ministr školství chlubit (když předtím byl celý projekt prezentován tak, že stát nic nebuduje ani neprovozuje, ale jen si kupuje služby).

Dále pan ministr řekl, že Microsoft dodá na každé SKP svůj kancelářský balík zdarma. Zřejmě dostal špatné podklady, dar Microsoftu se týká operačního systému a ne kancelářského balíku.

Korunu všemu pak pan ministr nasadil tím, když hovořil o tom že centrální portál by měl filtrovat informace z veřejného Internetu. Pokud jsem jeho slovům porozuměl správně, hovořil dokonce o white listu dostupných adres (neboli: o principu že vše bude zakázané a jen něco explicitně povolené). Pevně doufám, že i zde měl špatné podklady (byť to koresponduje s požadavky zadávací dokumentace na volbu generálního dodavatele). To je totiž velmi citlivá otázka a dosavadní ujišťování vyznívala přesně opačně - že centrálně nebude nic zakazováno, ale že o případných omezeních si bude rozhodovat každá škola sama, na vlastní úrovni.

Obecně prospěšná společnost

Největší kritika se snesla na ministrovu hlavu v souvislosti s návrhem na založení tzv. OPSky (obecně prospěšné společnosti). Jak jsem se snažil popsat v jiném článku, OPSka je subjekt který by se měl angažovat ve vícezdrojovém financování SIPVZ, zejména pak školského intranetu. Obě strany, tedy poslanci a ministr, se však na podstatu OPSky dívali z jiného zorného úhlu.

Ministr Zeman prezentoval OPSku jako jediné možné řešení něčeho, do čeho ho dotlačil Parlament (v jednu chvíli dokonce řekl, že na té OPSce vůbec netrvá, jen plní zadání poslanců). Pravdou je, že v loňském roce poslanci uložili resortu školství najít vhodný model pro vícezdrojové financování projektu III, tak aby veškerou tíži nákladů nenesl jen státní rozpočet (přesné znění požadavku je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby vytvořila nový model finanční podpory, který umožní reagovat na konkrétní potřeby škol a který vytvoří prostor pro vícezdrojové financování SIPVZ"). No a ministr nyní argumentuje tím, že po všech právních konzultacích vychází jako jediná možná forma právě OPS. Jinak by prý nebylo možné přijímat finanční i jiné prostředky přicházející zvenčí (např. od soukromé sféry) a neodvádět je do státního rozpočtu (jak by musely státní orgány), nýbrž je investovat celé do projektu.

Naproti tomu poslanci se zaměřili hlavně na působení OPS-ky směrem "dovnitř", do školského intranetu. Kritizovali to, že OPSka by měla za úkol získávat peníze "zevnitř", ze samotného školského intranetu, formou jeho komercionalizace. Tedy skrze vlastní komerční aktivity uvnitř sítě či koordinací komerčních aktivit jiných subjektů ve školském intranetu, či alespoň rozhodováním o takovýchto aktivitách. Obávali se toho, že se tím naplní jejich obava z monopolizace prostředí kterteé intranet vytváří, a které bude také snadno zneužitelné a povede ke vzniku korupčního prostředí (což se následně dostalo i do usnesení). Navíc s tím, že stát sice takovouto OPS založí, ale pak již nebude mít přímou kontrolu nad jejím fungováním. To připustil i ministr, a jako protiargument uvedl že ve vedení OPSky by kromě lidí z MŠMT měli být i zástupci dalších resortů a také zástupci škol.

Poslanci také silně protestovali proti ministrově interpretaci jejich loňského usnesení (že měli MŠMT uložit založení OPS) a naopak považovali celou OPSku za výmysl resortu školství. Abych ale byl přesný, tato kritika zaznívala především ze strany poslanců sedících napravo.

Zajímavé jsou i výroky konkrétních poslanců. Zpravodaj Bartoš charakterizoval OPSku jako snahu převést kompetence i různá aktiva v oblasti školského intranetu na OPS (nad kterou stát navíc nebude mít přímou kontrolu). Řekl také, že OPSka je vlastně mostem k překlenutí voleb, který má zajistit aby si dnes vládnoucí strana udržela svůj vliv na školství. Ministr Zeman argumentoval tím, že na OPSku nemá přejít ani koruna ze státní prostředků (ani žádná jiná aktiva státu).

Poslankyně Šojdrová neváhala přirovnat OPSku k šíření poplašné zprávy (když předtím označila školský intranet za tunel který nemá v celém školství obdoby). Zajímavá byla i reakce poslance Kučery (za ČSSD, sedícího vlevo). Také on se připojil k požadavku, aby ministr Zeman vyvrátil "poplašnou zprávu", neboli představu že OPSka je o tom aby se někdo "nabalíkoval".

Rád bych k tomuto tématu připojil pár osobních postřehů. Diskuse ohledně OPSky nebyla příliš konstruktivní a místy se nesla spíše v duchu vzájemného obviňování. Obě strany se také důsledně držely svého zorného úhlu a moc nereagovaly na kritiku z druhého pohledu (např. pan ministr neustále argumentoval tím, že jiná právní forma není možná, a příliš nereagoval na kritiku že OPSka si bude monopolizovat školský intranet, uzavře jej, bude jej komercionalizovat atd.). Čekal jsem na půdě Parlamentu podstatně hlubší a fundovanější dialog, takhle to nemělo daleko k běžné tiskové konferenci. Nejvíce mne ale udivilo to, že ani poslanci neměli k dispozici návrh na založení OPSky. Vlastně tak rozhodovali o něčem, co oficiálně znali jen nepřímo a z vyjádření ministra. To se následně projevilo i v celkovém usnesení výboru, který:

  • Nesouhlasí s informací ministra školství o průběhu realizace SIPVZ
  • Žádá poslaneckou sněmovnu, aby přijala usnesení ve kterém vyzve vládu aby nevyslovila svůj souhlas se založením OPS, a to z následujících důvodů:
    • právní forma OPS neumožňuje státu žádný vliv na hospodaření společnosti
    • hrozí nebezpečí monopolizace virtuálního prostředí intranetu
    • a v tomto případě hrozí nebezpečí vzniku korupčního prostředí
  • žádá o předložení návrhu na založení OPS
  • dává NKÚ podnět k prošetření financování projektů SIPVZ

Během přijímání usnesení bylo opakovaně kritizováno to, že výbor se poměrně kategoricky vyjadřuje k něčemu co vlastně dostatečně nezná (a žádá aby s tím byl seznámen).

Diskutovalo se také o nabídce Českého mobilu na připojení škol. Zde pan ministr řekl, že jednání stále probíhají a že se "ze všech sil" snaží nabídku do projektu začlenit. Uvidíme.

Další kostlivec ve skříni

V průběhu jednání výboru došla řeč i na oblast PR, domén, portálů, chráněných známek a souvisejících aspektů. Objevil se přitom i jeden dosti ošklivý "kostlivec ve skříni", o kterém pan ministr zřejmě nebyl vůbec informován. Ale to si nechám až do příštího článku.