Vyšlo na Lupě, 23.1..2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0123001.php3

Jak správně čerpat hovorový kredit?

Chcete-li efektivně využít hovorový kredit, který musíte povinně platit v rámci měsíčního paušálu za pevnou linku Českému Telecomu, měli byste vědět jak a k čemu jej lze použít. A také k jakému období se vztahuje. Nemusí to totiž nutně být kalendářní měsíc!

Volný kredit na hovorné není absolutní novinkou tarifů Českého Telecomu pro rok 2002. Byl totiž obsažen i v "loňském" tarifu HOME MINI, který ale byl zákazníky využíván jen velmi málo. Teprve letos se však volný kredit stává masovou záležitostí a dotýká se prakticky všech zákazníků Českého Telecomu. Proto je vhodné si zrekapitulovat fakta, která se čerpání volného kreditu týkají, a upozornit na některé zajímavé aspekty, které Český Telecom neříká příliš nahlas.

Co je vlastně volný kredit?

Začněme nejprve tím nejzákladnějším: co je vlastně volný kredit?

Nejlépe je vyjít z představy, že žádný volný kredit nemáte a telefonujete tak jak jste běžně zvyklí, za hovorné které přísluší vámi zvolenému cenovému programu. Na konci tzv. zúčtovacího období (pozor, ne nutně kalendářního měsíce, viz dále) vám Telecom sečte co jste podle jeho záznamů provolali a vyřkne určitou částku, představující vaše hovorné za zúčtovací období. Od této částky pak Telecom odečte sumu, odpovídajícímu volnému kreditu (tedy např. 90,- Kč u cenových programů HOME MINI a HOME STANDARD). Pokud je výsledek kladný, Telecom vám jej naúčtuje k doplacení, v rámci vašeho telefonního účtu (samozřejmě navíc k měsíčnímu paušálu, který v sobě zahrnuje volný kredit). Pokud je výsledek záporný (provolali jste méně než jste zaplatili), propadá rozdíl ve prospěch Telecomu (neboť kredit není převoditelný do dalšího zúčtovacího období).

(reklama z www.ct.cz)
Zdůrazněme si tedy ještě jednou, že volný kredit je vyjádřen v penězích (v korunách) a nikoli v minutách, jako u většiny mobilních operátorů! Když se vám nějaká reklama bude snažit vsugerovat opak, nenechte se mýlit ;-).

Provolané minuty se přitom zákazníkovi účtují podle hovorného pro cenový program, který zákazník používá - tj. zákazník s programem HOME MINI v rámci kreditu 90,- Kč volá za dvojnásobné hovorné oproti uživateli s programem STANDARD (neboli: v rámci volného kreditu může fakticky volat jen poloviční dobu).

Z této obecné představy o využití volného kreditu však existují konkrétní výjimky. Pojďme si je vyjmenovat a rozebrat.

Jen pro některé hovory

U některých cenových programů je omezen druh hovorů, které jsou kryty z volného kreditu. Takovéto "jiné" hovory pak uživatel vždy platí navíc ke svému měsíčnímu paušálu (a to třeba i v případě, že svůj volný kredit neprovolá a jeho část na konci měsíce propadne jako nevyužitá).

Pro cenové programy HOME je situace následující:

 • HOME MINI: lze využít pro místní a meziměstská volání do pevných sítí, informace o telefonních číslech na tel. č. 1180 (nelze využít mj. pro mezinárodní hovory, hovory do mobilních sítí, přístup k Internetu)
 • HOME STANDARD: lze využít pro místní, meziměstská a mezinárodní volání do pevných sítí a informace o tel. číslech na lince 1180 (nelze využít mj. pro hovory do mobilních sítí, přístup k Internetu)
 • HOME MAXI, MAXI PLUS: lze využít pro místní, meziměstská a mezinárodní volání do pevných sítí, pro volání do mobilních sítí v ČR, pro volání službou Xcall, pro přístup k Internetu a pro informace o telefonních číslech 1180 (nelze využít např. pro volání do zahraničních mobilních sítí apod.)

Pro cenové programy BUSINESS to vypadá takto:

 • BUSINESS STANDARD: jako u HOME STANDARD
 • BUSINESS STANDARD PLUS, MAXI A MAXI PLUS: lze využít pro místní, meziměstská a mezinárodní volání do pevných sítí, pro volání do mobilních sítí, pro volání službou Xcall, pro přístup k Internetu a pro informace o telefonních číslech 1180 (rozdíl oproti HOME MAXI A HOME MAXI PLUS je v možnosti čerpat kredit i na volání do zahraničních mobilních sítí).

Tato reklama se týká programu HOME INTERNET
Samostatnou kategorií je v tomto ohledu program HOME INTERNET. Právě a pouze u tohoto cenového programu je volný kredit vyjádřen v minutách (resp. hodinách) a nikoli v korunách!! HOME INTERNET zahrnuje volný kredit ve výši 13 hodin, který lze čerpat pouze pro připojení k Internetu a pouze v době mimo špičku!! Nelze jej tedy čerpat na žádné hlasové hovory (ani na připojení k Internetu v době špičky).

Za zdůraznění stojí také to, že na rozdíl od předběžných návrhů se v definitivní podobě cenových programů neříká nic o omezení hovorů jen na síť Českého Telecomu. To by mělo znamenat, že z volného kreditu bude možné krýt i místní a meziměstské hovory vedoucí do pevných sítí jiných operátorů.

Dosud není nikde explicitně řečeno, jak to bude s využitím volného kreditu po zavedení tzv. volby operátora v síti ČTc (ve variantě s individuální předvolbou), což by u nás mělo nastat nejpozději k 1.7.2002. Osobně předpokládám, že volný kredit nebude možné čerpat na žádné hovory realizované touto cestou (mimochodem i proto, že účet za celé tyto hovory bude zákazníkovi vystavovat příslušný alternativní operátor, nikoli Český Telecom - podrobněji viz tento článek).

K tomu je třeba dodat, že cenový program HOME MINI má přístup ke službám volby operáítora explicitně zakázán!

Nejmenší interval zpoplatnění

Když u cenového programu HOME MINI stojí 1 minuta místního hovoru ve špičce 2,80 Kč, nelze z toho jednoduše odvozovat, že za volný kredit ve výši 90,- korun lze za měsíc provolat celkem 32 minut (když 90 / 2,80 je cca 32). Je nutné brát v úvahu i to, jak konkrétně Telecom zpoplatňuje jednotlivé druhy hovorů v závislosti na jejich délce. U všech je totiž vždy zpoplatněna určitá minimální délka - takže i když voláte kratší dobu, stejně vám Telecom naúčtuje onu minimální zpoplatněnou dobu.

Jak tedy vypadá zpoplatňování u jednotlivých druhů hovorů:

 • Místní hovory - minimální zpoplatněná délka hovoru 120 s, časový interval 60 s.
 • Meziměstské hovory - minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 30 s.
 • Mezinárodní hovory - minimální zpoplatněná délka hovoru 60s, časový interval 1 s.
 • Mobilní sítě v ČR - časový interval 30 s.
 • Internet2002 - minimální zpoplatněná délka hovoru 120 s, časový interval 60 s.

Vrátíme-li se k příkladu s tarifem HOME MINI, pak cena 2,80 Kč za minutu a minimální zpoplatnění délka hovory 2 minuty znamenají, že za každý, byť sebekratší hovor zaplatí volající ve špičce částku 5,60 Kč (resp. tolik mu naskočí na účtu, resp. ubude z kreditu). Vztaženo ke kreditu ve výši 90,- Kč to znamená, že za něj lze pořídit jen 16 takovýchto nejkratších hovorů ve špičce!!! Maximum 32 minut, uváděné na nejrůznějších reklamách, lze z volného kreditu pokrýt pouze v případě, že se jedná v součtu o hovory, které jsou vždy delší jak 2 minuty (kvůli minimální zpoplatněné době), a jejich délka je přesným (celistvým) násobkem 60 sekund (kvůli další tarifikaci po 60 sekundách). Dovolím si tvrdit, že něco takového lze docílit pouze "v laboratorních podmínkách", ale ne v reálném životě (hlavně kvůli přesné délce hovoru v násobku 60 sekund). V tomto smyslu je tedy třeba rozumět reklamnímu "AŽ x minut".

Podobně třeba pro cenový program HOME STANDARD: když vám něčí reklama bude tvrdit, že zde máte v rámci 90,- korunového paušálu až 128 minut hovorného, berte to opět jako teoretickou možnost, kterou je v praxi téměř nemožné dosáhnout: museli byste volat výhradně místně a mimo špičku (kdy minuta přijde na 0,70 Kč), všechny vaše hovory by musely být nejméně dvouminutové, a jejich délka by musela být ideálně rovna násobku 60 sekund - tj. museli byste volat vždy přesně 2 minuty, nebo 3 minuty, nebo 4 minuty atd. Jakmile byste kterýmkoli hovorem volali třeba jen půl minuty nebo ještě méně (například když se dovoláte na něčí záznamník a hned zavěsíte), stejně zaplatíte jako za celý dvouminutový hovor (a teoretický limit 128 minut je rázem v nenávratnu).

Lze ale nějak odhadnout, o kolik vlastně zákazník přijde (a kolik operátor naopak získá) díky minimální zpoplatněné délce hovorů? To by vyžadovalo znát údaje o průměrné délce různých typů hovorů - a takovéto statistiky nejsou běžně dostupné. Naposledy jsem je zaznamenal koncem roku 1998, kdy se objevily v souvislosti s tehdejšími protesty proti zdražování. Podle nich až 70 procent místních hovorů bylo kratších jak 2 minuty. Takovéto hovory si tedy Telecom "zkasíruje" plně, jako hovory dvouminutové.

Ne měsíc, ale zúčtovací období

Velmi důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu, je i časové období, za které vám Telecom vystavuje váš telefonní účet, a za který také čerpáte volný kredit. V prvním přiblížení by se mohlo zdát, že když se hovoří o "měsíčním paušálu", že je vše vztaženo ke kalendářnímu měsíci. Ale pozor, nemusí tomu tak být!!

Telecom dnes již nevystavuje účty svým zákazníkům za kalendářní měsíce, ale za tzv. zúčtovací období. Ta existují celkem 4, jsou vzájemně časově posunutá:

 • 1. - 30. den (resp. 31. den)
 • 11. - 10. den v měsíci
 • 17. - 16. den v měsíci
 • 25. - 24. den v měsíci

Zařazení zákazníků do těchto čtyř zúčtovacích období přitom není náhodné, ale má v sobě určitý systém - závisí především na způsobu placení a na druhu telefonní stanice (bytová či podnikatelská). Podrobněji zde.

Důležité přitom je, že jak měsíční paušál, tak i hovorné a volný kredit se vždy počítají za konkrétní zúčtovací období, do kterého zákazník patří!

Jaké to ale má praktické důsledky? Jeden z důležitých důsledků je samotný přechod na nové tarify Českého Telecomu pro rok 2002. Obvykle uváděný termín "od 1.2.2002" se fakticky týká jen těch, kteří dostávají svůj účet za první ze čtyř existujících zúčtovacích období. Ostatní na nové tarify přejdou později. Například majitel pevné linky se zúčtovacím obdobím "17. - 16. den" bude až do 16.2.2002, 24 hodin telefonovat za původní hovorné, a teprve od 17.2.2002 za nové hovorné.

Podobně je tomu i se změnou cenového programu: pokud Telecom říká, že je tak nutné učinit s předstihem 10 dnů, je tento předstih vztažen k začátku zúčtovacího období konkrétního zákazníka a nikoli ke kalendářnímu měsíci.

Stejně tak je třeba pamatovat na existenci zúčtovacích období i při čerpání volného kreditu: pokud si například někdo šetří kredit na určité dny a pak si dopřeje luxus poněkud delšího hovoru, měl by minimálně vědět, kdy mu začíná a končí jeho zúčtovací období.

Jak ale zjistíte, do kterého zúčtovacího období spadá právě vaše pevná linka od Českého Telecomu? Nejlépe z vašeho účtu, kde je tento údaj uveden v levé horní části (viz obrázek).

Kde na výpisu najdete údaj o zúčtovacím období?

Jak tedy správně čerpat volný kredit?

Co nejefektivnější čerpání volného kreditu, který zákazník Českého Telecomu musí tak jako tak zaplatit, není jednoduché - zejména pokud chce volající provolat co nejvíce ale naopak platit co nejméně nad měsíční paušál. Dovolím si vyjádřit názor, že všechny praktické aspekty a parametry jsou nastaveny tak, aby "hrály" ve prospěch operátora a v neprospěch jeho zákazníka - od nepřevoditelnosti do dalšího měsíce, přes použitelnost jen na některé druhy hovorů a jiné nikoli, až po minimální zpoplatňované délky hovorů. To aby člověk telefonoval se stopkami v ruce (nejlépe přesně synchronizovanými s časem na telefonní ústředně), a následně všechno pečlivě propočítával. I tak ale považuji za dosti pravděpodobné, že vaše průběžná evidence nebude zcela souhlasit s tím, co vám nakonec naměří a naúčtuje Telecom - těžko si sami (ručně) naměříte identickou délku hovoru jako jeho ústředny.

Navíc uživatelé bytových stanic nemají možnost si zjistit, jak to s čerpáním jejich hovorového kreditu v určitém okamžiku vypadá - nemohou si ani zavolat na infolinky Telecomu, ani se to dozvědět sami přes Internet (takovouto možnost mají jen někteří podnikoví zákazníci v rámci služby e-bill).