Vyšlo na Lupě, 16.10.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1026001.php3

Internet do škol je podepsán!

Hned následující den po podepsání kontraktu na "superzakázku" v podobě budování komunikační infrastruktury ISVS podepsal Český Telecom (v konsorciu s Autocontem OnLine) smlouvu na další obrovský kontrakt - na připojování škol k Internetu. Školám však zřejmě dodá jen konektivitu, o vše ostatní se postarají jeho partneři z vítězného konsorcia.

Události posledních dní začínají nabírat rychlý spád. V úterý 23.10. podepsal generální ředitel Telecomu Přemysl Klíma smlouvu s českou vládou o budování a provozování Komunikační infrastruktury ISVS, bratru za několik miliard (viz článek "Zlatý padák se otevřel"). Jeho podpis na této smlouvě snad ještě ani nestačil oschnout a hned následující den (ve středu 24. října) pan Klíma podepsal smlouvu další - tentokráte na připojování škol k Internetu. Realizace obou zakázek ovšem bude společná, prostřednictvím jedné a téže infrastruktury, jak zdůrazňuje tisková zpráva vydaná u příležitosti tohoto druhého podpisu:

Účast ČESKÉHO TELECOMU na projektu umožní pro potřeby resortu školství také efektivně využít již připravovanou komunikační infrastrukturu informačních systémů veřejné správy.

O roli Telecomu v celém vítězném konsorciu vypovídá zase následující citát z web-u ACOLu:

Český Telecom je vedoucím českým telekomunikačním operátorem, jehož role v projektu spočívá v účelném využití existující infrastruktury pro účely projektu a ve výstavbě nové, bude-li to třeba.

Nač ten spěch?

Tisková zpráva o středečním podpisu byla vydána až o den později (tj. včera, ve čtvrtek večer) a novinářům ji rozesílal tiskový odbor ČTc. Píše se v ní:

Ministr školství Eduard Zeman a zástupci uskupení AutoCont On Line - ČESKÝ TELECOM, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU, a.s., Přemysl Klíma a předseda představenstva AutoCont On Line, a.s., Vlastimil Palata, podepsali ve středu 24. října rámcovou smlouvu k projektu Internet do škol.

Zajímavé na tom určitě je, že na nedávno skončeném Invexu představitelé Autocontu mluvili o tom, že smlouva na celý tento projekt by měla být podepsána cca do 30 dnů - čemuž jsem rozuměl tak, že půjde o smlouvu, která už bude zakotvovat konkrétní závazky vítězného konsorcia Autocont OnLine (ACOL) a Českého Telecomu, a tudíž to bude jistě smlouva patřičně obsáhlá, jejíž příprava zabere nějaký čas. Stačil však jeden týden a smlouva již je podepsána. Jak je to možné?

Do redakční uzávěrky se mi žádné konkrétnější informace nepodařilo získat, a tak mohu jen spekulovat: možná bylo vše maximálně urychleno, tak aby se předešlo případnému předběžnému opatření soudu, na který se hodlal obrátit Contactel (viz článek "Indoš startuje"). Nebo mohlo být vše připraveno již s dostatečným časovým předstihem, a tak nebylo nutné otálet.

Za nejpravděpodobnější ale považuji to, že jde fakticky o jinou smlouvu, než o které se mluvilo na Invexu. Termín "rámcová smlouva", použitý v tiskové zprávě, by mohl znamenat že jde jen o jakousi zastřešující smlouvu mezi vítězným konsorciem a MŠMT, která formálně stvrzuje vítězství konsorcia ve výběrovém řízení, ale praktické záležitosti ponechává až na následné prováděcí smlouvy, jejichž podpis bude teprve následovat.

Proč až tak pozdě?

Charakter smluv a datum jejich podpisu koneckonců nemusí být pro školskou veřejnost až tak důležité - důležitější určitě je zahájení praktické realizace celého projektu. Zde se včera vydaná tisková zpráva v zásadě shoduje s tím, co na Invexu zaznělo z úst zástupců Autocontu:

"Sdružení počítá s urychleným zahájení prací v lednu 2002",
a
"Do konce příštího roku by tak mělo být k internetu připojeno všech více než 7000 českých škol."

Jak už jsem ale psal v předchozím článku (Indoš startuje), velmi důležité bude to, zda se podaří převést "letošní" peníze na celý projekt do příštího roku. Podle vyjádření nového šéfa sekce SIPVZ pana Fránka (viz článek) to díky nejnovějším změnám v rozpočtových pravidlech možné je, ale MŠMT si ještě vyžádalo souhlasné stanovisko ministra financí.

Důležitou otázkou je jistě to, proč se s "utrácením" letošních peněz nezačne hned, například formou urcyhlené dodávky počítačů do škol, a proč se bude se zahájením prací čekat až na leden příštího roku - navíc když už je nyní podepsaná smlouva. Odpověď je taková, že nejde zdaleka jen o nějaké dodávky krabic do škol. Jak jsem již naznačoval v předchozím článku (Indoš startuje), u každé školy bude muset být nejprve vypracováno zadání, to bude muset škola odsouhlasit, pak vznikne projekt, ke kterému se také škola bude muset vyjádřit, a teprve pak bude moci dojít na konkrétní plnění a realizaci školního projektu. Zabezpečit něco takového bude opravdu velmi netriviální a samozřejmě to zabere určitý čas. Přímo na Invexu sice představitelé Autocontu tvrdili, že již mají vedení celého projektu naplněno lidmi zhruba z 80 procent, ale i tak budou mít dost práce se sháněním těch zbývajících a s naplněním potřebných počtů lidí s potřebnými schopnostmi.

Zajímavý postřeh se v tomto ohledu objevil na serveru e-gram, od jednoho z diskutujících učitelů:

ACOL hledá asi 200 oblastních manažerů (=obchodních zástupců). Tito manažeři mají v určitém regionu koordinovat veškerá jednání a práce. Z toho vyplývá požadavek, že oblastní manažer by měl být vyvázán ze svých současných aktivit. A v tom vidím háček. Schopní lidé z naší branže mají svou práci vázánu na školní rok a ne kalendářní. Proto je výrazné riziko, že se oblastními manažery stanou lidé, kteří nemají zkušenosti s problematikou ve školství.

Pravdou je, že ACOL na svém serveru skutečně takovéto oblastní manažery hledá (nábor). O úkolech oblastních manažerů vypovídají následující citace:

Oblastní manažer (dále jen OM) je osoba, která bude mít na starosti řízení realizace projektu "Internet do škol" pro přibližně 30 škol v přiděleném regionu. Může to být osoba zaměstnaná v jiné organizaci nebo osoba samostatně výdělečně činná. Vždy to bude jeden konkrétní člověk, ne firma jako celek.
V celé České republice bude obsazeno přibližně 200 těchto pozic. Počet OM v jednotlivých regionech je dán počtem škol.
Úkolem OM bude koordinovat projektové a realizační práce v dané lokalitě (budově školy) podle předem stanovené metodiky. Objasnit záměry projektu řediteli školy, ICT koordinátorovi (zaměstnanec školy, který má na starosti informatiku) případně zřizovateli školy a majiteli budovy a zohlednit v projektu jejich specifickou situaci a požadavky. Spojit se s vybraným lokálním dodavatelem, zařídit obhlídku budovy, koordinovat projektové práce včetně integrace stávajícího vybavení školy, koordinovat realizaci LAN, instalaci aktivních prvků sítě, serverů a standardních koncových pracovišť (PC), komunikovat s dodavatelem IP konektivity (Český Telecom, a.s.) a s generálním auditorem.

Bude lepší informovanost?

Komunikace zadavatele a řešitelů projektu směrem k veřejnosti byla až dosud velmi slabá, ne-li přímo nulová. Nyní se ale zdá, že alespoň ACOL (Autocont OnLine) si začíná uvědomovat důležitost vztahů s veřejností (nejen tou školskou) a začíná v tomto ohledu něco podnikat. Slibovaný informační portál INDOS.CZ, který by měl informovat o projektu jako takovém (pozor, nezaměňovat jej s centrálním informačním serverem, který bude budován pro potřeby výuky) ještě v provozu není. Zato už ale ožívají stránky na webu ACOLu (http://www.acol.cz), kde vás dokonce vyzývají ke kladení dotazů a slibují na ně odpovídat.

Využijme tedy této možnosti. Ptejme se a kritizujme, ale prosím seriózně a se znalostí věci - aby zase druhá strana neměla pocit, že každý kdo projekt III (komunikační infrastrukturu) kritizuje je neseriózní a neví o čem mluví, viz následující citace z jedné z odpovědí:

Návrh realizace Projektu III lze samozřejmě kritizovat, kritizovat lze všechno na světě, nelze však o něm v žádném případě říci, že je povrchní či nedomyšlený. Seriózní kritik by měl znát do podrobností přinejmenším všechnu dokumentaci SIPVZ, aby věděl, o čem mluví. Musíme podotknout, že s takovým jsme se zatím nesetkali.