Vyšlo na Lupě, 17.10.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1017001.php3

Zásadní objev na Invexu: Konvergence politik!

Na jedné z doprovodných akcí letošního Invexu poprvé zazněla informace o tom, že by mělo dojít k sjednocení národních koncepcí v oblasti telekomunikací a informační společnosti. Iniciativa zřejmě pochází z resortu Ministerstva dopravy a spojů (MDS ČR) a první "konvergovaná politika" by se mohla objevit v červnu 2002. Že už bylo načase!

Naše malá země má jednu zajímavou zvláštnost: Samostatnou Národní telekomunikační politiku a samostatnou Státní informační politiku. Neboli: dva samostatné koncepční dokumenty, které jsou minimálně provázány mezi sebou (resp. nejsou provázány vůbec). Například Státní informační politika se vůbec nezabývá tím, jak zlevnit přístup k Internetu a učinit jej dostupnější širokým masám obyvatelstva, které by tak mohly profitovat z jeho možností a přínosů. Místo toho jen pasivně očekává, že k něčemu takovému dojde jaksi samovolně, v důsledku liberalizace našeho telekomunikačního trhu.

Jak ale čtenáři Lupy jistě dobře vědí, s liberalizací našeho telekomunikačního trhu to je všelijak. Došlo sice k otevření trhu a nové subjekty na něj mohly vstoupit, s možnostmi jejich působením je to však horší. Především se ale nedostavil efekt, který si veřejnost od liberalizace slibovala – tedy zlevnění telekomunikačních služeb, jejich větší dostupnost, větší vstřícnost operátorů atd. Vzhledem k platné legislativě, zejména kvůli odkladu volby operátora, a také kvůli problémům se zahrnutím Internetu do propojovacích dohod, pocítili příznivé efekty jen firemní zákazníci, ale nikoli soukromé osoby.

V Evropě ale chápou obě oblasti, tedy budování tzv. informační společnosti a rozvoj telekomunikačních služe, jako spojité nádoby. Uvědomují si, že není moc smysluplné usilovat o rozvoj informační společnosti bez současného usilování o pokles cenové hladiny telekomunikačních služeb. Ostatně, v novému celoveropskému akčnímu plánu eEurope+, ke kterému jsme se v letošním roce rozhodli přistoupit, se klade primární důraz právě na zpřístupnění a zlevnění telekomunikačních služeb včetně přístupu k Internetu.

Blesk z čistého nebe?

Úvahy o potřebě sjednotit obě naše národní koncepce, tedy telekomunikační politiku a informační politiku, jsem se na naší odborné scéně dosud setkával jen zcela vyjímečně. Pamatuji dokonce na jeden z večerů SPISu, kde jsem se na toto téma zeptal nejvyšších představitelů APVTS a odpovědí mi byl jen neskrývané údiv.

O to větší zase bylo moje překvapení, když jsem se na zahajovací akci letošního Invexu, kterým byla konference Telekomunikační fórum, dozvěděl že se něco takového jako spojení Státní informační politiky a Národní telekomunikační politiky skutečně chystá. Zaznělo to nejprve jako určitá úvaha z úst náměstkyně MDS ČR paní Gurlichové, a tak jsem se na to raději explicitně zeptal: jaké že jsou konkrétní plány v tomto ohledu?

Jako první odpovídal ministr Karel Březina, z jehož "resortu" pochází Státní informační politika. Jeho odpovědi byla velmi vágní – do budoucna zřejmě ano, je to prý správný trend, bude to úkol pro příští vlády atd. Jako kdyby o eventuelních konkrétních aktivitách nebyl pan ministr vůbec informován.

Náměstkyně Gurlichová byla mnohem konkrétnější: iniciativa pochází z ministerstva dopravy a spojů, kde na tom pracují již od června letošního roku, v rámci aktualizace Národní telekomunikační politiky. Se žádostí o spolupráci již oslovili i Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS), a konkrétní výstup předpokládají v červnu příštího roku.

Z jiných zdrojů se mi pak podařilo zjistit, že ÚVIS na to zareagoval kladně, ovšem s tím že do konce roku na to nemají čas, a tak začnou na společném díle spolupracovat až po novém roce.

Co na to říci?

Žádné další podrobnosti o jednotné (či spíše "konvergované") informačně-komunikační politice a jejím obsahu se mi již nepodařilo zjistit. Z kontextu soudím, že jde zatím jen o záměr, který se teprve rodí a teprve získává zřetelnější kontury. Doufám, že jakmile celá představa nadobude konkrétnější podoby, bude zpřístupněna k veřejné diskusi, a ne někde "v tichosti upečena". V každém případě považuji snahy o sjednocení obou oblastí, resp. koncepcí, za velmi potřebné. Už to tady mělo být dávno, a ne až teď!