Vyšlo v týdeníku Profit, v říjnu 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0900012.php3

Virtuální privátní mobilní sítě

Velmi výrazný benefit přináší firemním zákazníkům možnost zřídit si vlastní (privátní) mobilní síť. Samozřejmě ne skutečně vlastní, ve fyzickém slova smyslu, s vlastní infrastrukturou základnových stanic a vše co k tomu dále patří (např. s vlastními frekvencemi). Jde ve skutečnosti o virtuální privátní síť, neboli takovou která s jako privátní pouze jeví a chová (ale ve skutečnosti je realizována na infrastruktuře mobilního operátora).

Výhod privátní sítě je celá řada a vesměs vyplývají z toho, že firemní zákazník si ve své síti volí a určuje vše tak, jak to vyhovuje právě jeho potřebám. Například si může volit číslovací plán, neboli čísla která mají jednotlivé mobilní telefony které v jeho síti fungují. Ty se pak nemusí navzájem dovolávat na "dlouhá" čísla typu 0603 123456, ale stačí jim výrazně kratší čísla, např. 456 (které si volí firemní zákazník sám). Je to obdobná situace, jako u pevných telefonů připojených k pobočkové ústředně - také zde si firma sama volí čísla (resp. linky), na kterých jsou jednotlivé telefony dostupné.

Důležité přitom je, že zákazníkem volené číslování pevných telefonů a mobilů lze spojit - pevné telefony, připojení k pobočkové telefonní ústředně firemního zákazníka mohou být součástí jeho privátní mobilní sítě i z hlediska jejího číslovacího plánu a mít přidělena příslušná (krátká) čísla. Podmínkou zde ale je přímé propojení pobočkové ústředny firemního zákazníka s ústřednou jeho mobilního operátora.

Možnost zřídit si vlastní privátní síť dnes nabízí svým firemním zákazníkům Radiomobil a Eurotel. V případě Radiomobilu jde dokonce o dva druhy sítí, z nichž jedna nese název "Privátní síť" a je určena pro menší firemní zákazníky (5 až 20 mobilů s tarifními programy). Pro větší zákazníky je určena Privátní podniková síť (která mj. umožňuje více různých nastavení, viz dále). V případě Eurotel jde o síť Eurotel VPN.

Profily a volací práva

Privátní mobilní sítě nepřináší pouze možnost vlastního číslovacího plánu a použití krátkých čísel, ale také celou řadu dalších výhod. Firemní zákazník coby "vlastník" privátní sítě si například může sám diktovat, kdo a kam smí volat a kdo nikoli. Každému jednotlivému mobilu (přesněji: SIM kartě a tel. číslu) je možné nastavit konkrétní práva týkající se možnosti telefonování - například zda smí či nesmí volat mimo privátní síť, mimo síť daného mobilního operátora, na pevnou síť, do zahraničí atd. Toto nastavení obecně může být realizováno zcela individuálně pro každý jednotlivý mobil, nebo s využitím tzv. profilů (předdefinovaných nastavení), které se pak konkrétním mobilům přiřazují. Možnosti privátních sítí u různých mobilních operátorů (resp. různých privátních sítí u téhož operátora, což je případ Radiomobilu) se liší v tom, co a jak dalece lze nastavit.

Problém soukromých hovorů

Privátní sítě umožňují řešit i jeden z nejpalčivějších problémů , kterým je využívání firemních mobilů k soukromým hovorům. Každý zaměstnavatel samozřejmě může mít různé představy o tom, co chce svým zaměstnancům povolit a co nikoli - a volba je skutečně jen na něm. Privátní sítě mu pak ve většině případů umožňují zvolenou strategii realizovat v praxi.

Pokud se například zaměstnavatel v roli firemního zákazníka rozhodne pro velmi striktní politiku, může svým zaměstnancům zcela zakázat volání na jakákoli jiná telefonní čísla než ta, která sám shledá přípustnými. Pokud svým zaměstnancům více důvěřuje, může po nich požadovat, aby sami označili které hovory jsou jejich soukromé - to se v privátních sítích dá realizovat tak, že při volání na tato čísla je použit speciální prefix (např. znak *). Soukromé hovory jsou pak v následném vyúčtování viditelně označena a zaměstnavatel může po svých zaměstnancích požadovat jejich proplacení. Pokud by měl zaměstnavatel pocit, že jeho zaměstnanci neoznačují všechny soukromé hovory skutečně jakou soukromé, může si vždy projít výpis všech hovorů a provést si vlastní kontrolu.

Další zajímavé řešení soukromých hovorů nabízí privátní síť Paegas společnosti Radiomobil. Zde se hovory, označené příslušným prefixem jako osobní, vůbec nezapočítávají do pravidelného vyúčtování, ale místo toho jsou zpoplatňovány z předplaceného účtu, který musí uživatel mobilu mít. Jde v zásadě o klasickou předplacenou kartu Twist, která se také dá dobíjet všemi tradičními způsoby.

Mobilní přístup do intranetu

Mnozí firemní zákazníci provozují vlastní intranety (vlastní sítě se službami určenými pro interní použití), a v nich i takové aplikace, ke kterým by měli mít přístup zaměstnanci pohybující se v terénu. Jde například o různé firemní agendy, do kterých by měli přispívat i pracovníci momentálně v terénu, či běžná elektronická pošta shromažďovaná na intranetovém poštovním serveru apod. Zpřístupnění takovýchto aplikací i dalších služeb "na dálku", s využitím mobilních technologií, je možné a realizovatelné. Vyžaduje zajistit potřebné propojení, včetně ošetření otázek bezpečnosti (tj. např. identifikace a autentizace oprávněných uživatelům, zajištění důvěrnosti atd.). Dále je potřeba zajistit vhodné rozhraní pro přístup k intranetovým aplikacích - zde se až do nedávné doby předpokládalo, že vhodným způsobem bude použití protokolu WAP.

Nejširší paletu služeb tohoto typu dnes zřejmě nabízí EuroTel, v rámci své nabídky Mobile Intranet. Zde má připraven a realizován přístup do intranetových řešení postavených na bázi Lotus Notes, a do systémů MS Exchange. Pro jiná intranetové aplikace je nutné vytvořit vhodnou bránu do WAPu. Podobné řešení nabízí i Radiomobil, např. v rámci své služby MobilChange (přístup k aplikaci MS Outlook z prostředí mobilní sítě).

Eurotel dále nabízí přístup z mobilních telefonů do aplikací systémů mySAP, a to jak z mobilních telefonů skrze rozhraní WAP, tak i ze zařízení schopných plnohodnotného zobrazování HTML dokumentů, s připojením přes mobilní síť.

Lokalizační služby

Ve výčtu služeb, které mobilní operátoři nabízí svým firemním zákazníkům, rozhodně nesmí chybět služby vycházející z možnosti lokalizovat polohu mobilního telefonu (lokalizační služby). Pro firmu to může být velmi výhodné například tehdy, pokud potřebuje zjistit momentální výskyt svých zaměstnanců, například pracovníků v terénu, řidičů aut apod. Přesně takovouto službu dnes nabízí Radiomobil, pod názvem Paegas Locator. Lokalizaci zapnutého mobilu musí povolit jeho vlastník, a teprve s jeho souhlasem je snímána jeho poloha tak, aby ji mohl uživatel aplikace zjistit - jemu se poloha příslušného mobilu promítá již zakreslená do digitální mapy (v rámci aplikace, kterou provozuje na svém počítači).

Koho považují za firemní zákazníky?

Prvním z našich mobilních operátorů, kdo začal považovat i malé a střední firmy za své firemní zákazníky, byl Český Mobil. Učinil tak v březnu t.r., prostřednictvím svého programu příznačně nazvaného "Pět Plus" - firemním zákazníkem se totiž může stát každý podnikatelský subjekt, který má alespoň 5 aktivních SIM karet (kromě OSKARTY a tarifu Slyším Vás). Stejnou výhodu pak mají i dceřinné subjekty, kde má daný subjekt účast alespoň 50%. Zařazením do programu získává firemní zákazník zvýhodněné služby BUSINESS, mezi které patří např. možnost získat nadstavbový tarif OskarExtra (za přípatek příplatek 400 Kč k Volám málo, či 150 Kč Volám stále). Výsledkem je možnost volat za 2,. Kč za minutu na všechna čísla registrovaná v síti Oskar (nikoli pouze na vlastní mobily zařazené do programu). Český Mobil dosud nenabízí privátní sítě, ale nabízí přímé připojení pobočkové ústředny ke své síti (služba Business Connect). Firemní zákazníci také dostávají přidělenu jednu kontaktní osobu, mají přístup ke speciální infolince, a získávají také další výhody včetně slev na mobily, na příslušenství atd.

Společnost Radiomobil podstatně rozšířila svou nabídku pro firemní klienty v červnu letošního roku, když zavedla celý nový firemní image Paegas Professional, zaměřený právě na firemní klientelu. "Velikost" firemního zákazníka hodnotí také podle počtu aktivních SIM karet s tarifními programy: od 5 do 20 karet jde o "malého" firemního zákazníka (považovaného za malou a střední firmu), s možností použití služby "Privátní síť", a nad 20 karet jde o významného zákazníka (key account), který již může používat službu "Privátní podniková síť". Obě kategorie firemních zákazníků mohou využívat přímé propojení své ústředny (službu Paegas Direct a SMSC Direct), lokalizační službu Paegas Locator a další.

EuroTel rozšířil svou nabídku firemních služeb na malé a střední firmy teprve velmi nedávno - v září t.r. jako kritérium "velikosti" přitom používá měsíční objem plateb připadajících na firemního zákazníka. Původně byla jeho nabídka určena jen pro ty firmy, které měsíčně protelefonují více jak 30 000 Kč (tzv. key account) a více jak 60 000 (velký klient, major account). Těmto firemním zákazníkům pak jsou k dispozici všechny služby, zahrnující virtuální sítě (Eurotel VPN), přímé propojení (Conex či OnePort), mobilní přístup do intranetu (Mobile Intranet) a další.

Teprve od září t.r. má Eurotel specifickou nabídku i pro klienty s měsíčním účtem od 10 000 do 30 000 Kč. Nabízí jim personalizovanou KA linku fungující non-stop, různé slevy na aktivace, na mobily, na příslušenství, na službu Mobil+ a další. Umožňuje jim také slučování a sdílení bodů Benefit v rámci firmy či roaming bez zálohy.