Vyšlo v týdeníku Profit, září 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0900010.php3

Nekupujte aplikace, pronajměte si je!

Poskytování aplikačních služeb, alias ASP, nabízí zajímavé alternativy k tradičnímu způsobu používání aplikací.

Imperativem dnešní doby, zejména u podnikatelů, je optimalizace vlastních nákladů, možnost soustředit se na hlavní předmět svého podnikání, ale třeba také rychlé a bezproblémové pokrytí vlastních potřeb, pokud jde o různé agendy a další činnosti. Jak se ale s těmito imperativy slučuje tradiční přístup k používání výpočetní techniky?

Moc dobře ne. Je totiž primárně založen na předpokladu, že ten kdo něco používá, se o to také musí v plné míře starat a nést veškerá případná rizika, která jsou s tím spojena. Nemluvě již o nákladech V praxi to znamená, že když chcete používat nějaký program (resp. aplikaci, například účetnictví), musíte si příslušný program zakoupit do svého vlastnictví, a spolu s ním i vše potřebné pro jeho provozování - tedy vhodně dimenzované počítače, ale třeba také prostředky pro zálohování dat atd. Vše si musíte sami uvést do provozu, naučit se s tím pracovat, a pak se také starat o řádnou "systémovou údržbu" i nejrůznější aktualizace. Třeba když se změní daňové předpisy, musíte si sehnat aktualizaci svého programu, nainstalovat ji atd.

Náklady na takovéto řešení nebývají vždy zcela predikovatelné - něco dokážete odhadnout docela přesně, třeba jednorázovou pořizovací cenu, ale jiné nákladové složky mohou vznikat téměř spontánně. Například kvůli potřebě aktualizace, při nejrůznějších problémech provozního charakteru apod. A když už jsme u těch problémů - co když se teprve po pořízení a zprovoznění nějaké aplikace ukáže že to "není ono", a nesplňuje to vaše představy? Riziko, které z toho vyplývá, je zcela na vás.

Existuje alternativa?

Mnoho z výše naznačených problémů by bylo možné odstranit na principu outsourcingu. Neboli tak, že o příslušné aplikace se bude starat a vše potřebné pro jejich běh bude za úplatu zajišťovat vhodný subjekt, nejspíše externí firma, která to "umí" a je na to náležitě vybavena. Takovýto outsourcing se ale nehodí všude - pro menší a střední firmy není příliš výhodný.

Navíc je zde i nepříjemný problém s tím, že příslušná "péče o aplikace" by měla být poskytována v místě kde se vyskytují koncoví uživatelé - což znamená že subjekt zajišťující outsourcing by musel působit přímo u svého zákazníka.

Právě tento poslední předpoklad ale již přestal platit. Díky možnostem dnešních informačních a telekomunikačních technologií lze aplikace používat doslova "na dálku", v tom smyslu že uživatel se nachází v jednom místě, ale aplikace kterou používá se může nacházet na zcela jiném místě. Jen pro představu jak to může fungovat - když například hledáte nějaké dopravní spojení na Internetu, vlastně také používáte jednu konkrétní aplikaci (byť jednoúčelovou). Používáte ji z místa kde se nacházíte, ale samotná aplikace běží někde úplně jinde, třeba až na druhém konci světa - jako uživatele dokonce vůbec nemusíte vědět kde.

Co je ASP?

Využití možnosti práce na dálku umožnilo přejít od tradičního outsourcingu k poněkud jiné formě, pro kterou se vžilo označení "poskytování aplikačních služeb". Zkratkou ASP, z anglického "Application Service Providing".

Podstatou ASP je právě to, že určitý subjekt se stará o aplikace a jejich provoz, a svým zákazníkům nabízí (za úplatu, resp. na komerční bázi) jejich používání. Činí tak ale na dálku, což znamená že působí jinde než se nachází jeho zákazníci, a tito používají aplikace "na dálku", pomocí mechanismů realizujících dálkový přístup. To následně umožňuje, aby subjekt ASP poskytoval své služby více zákazníkům, a nikoli pouze jednomu zákazníkovi jako u tradičního outsourcingu.

Výhody ASP modelu

Ze samotné podstaty ASP (hlavně: používání aplikací na dálku, více různými zákazníky atd.) okamžitě vyplývají zajímavé přednosti. Zejména:

  • "množstevní efekt" - jestliže subjekt ASP poskytuje své služby více zákazníkům, může mezi ně rozkládat i své náklady a přiměřený zisk. Jde například o jednorázové náklady na pořízení aplikace a průběžné náklady na její provoz. Z pohledu jednotlivých zákazníků pak používání aplikace na bázi ASP modelu může vyjít v celkovém součtu podstatně levněji, než při tradičním způsobu jejich využívání (při vlastním pořízení a vlastním provozování). Pro malé a střední firmy to může znamenat i to, že skrze ASP model se dostanou k používání takových aplikací, které by jinak byly mimo dosah jejich ekonomických možností
  • predikovatelnost nákladů a jejich linearita: poskytování aplikačních služeb je typicky zpoplatňováno způsobem, který velmi jednoduchým a přímým způsobem závisí na "míře", v jaké uživatelé aplikace skutečně využívají. Může jít například o měsíční paušál, o poplatky závislé přímo na době použití, na počtu uživatelů nebo na počty provedených transakcí apod. V každém případě je ale pro zákazníka velmi snadné tyto náklady přesně plánovat (predikovat jejich průběh, i v závislosti na očekávaném rozvoji firmy atd.)
  • rychlost nasazení: pořizování vlastního řešení (nákup hotových aplikací a jejich spouštění, případně vývoj aplikací šitých na míru) jsou záležitosti, které mohou být časově dosti náročné. Od okamžiku, kdy v rámci firmy vznikne určitá konkrétní potřeba, do okamžiku jejího naplnění vhodnou aplikací, tak může uplynout neúnosně dlouhá doba. Naproti tomu řešení na bázi ASP modelu jsou k dispozici ihned.
  • minimální riziko: vlastní řešení je vždy spojeno s určitou mírou rizika toho, že příslušná aplikace nebude fungovat, resp. nebude splňovat to, co od ní bylo původně očekáváno. Toto se ale zjistí až ve chvíli, kdy již byla většina pořizovacích nákladů vynaložena, a nejspíše i uběhla jistá doba nutná pro zprovoznění aplikace. Naproti tomu řešení na bázi ASP modelu si lze dopředu vyzkoušet (ať již ve vhodném zkušebním režimu, nebo v krátkodobém řádném provozu "na zkoušku", s nulovými počátečními náklady).
  • řešení problému s nedostatkem odborníků: soustředění aplikací u subjektů ASP bývá doprovázeno i soustředěním personálním. Subjekt ASP sám zaměstnává potřebné odborníky, a jejich služby pak poskytuje svým zákazníkům, přímo či nepřímo, spolu se samotnými aplikačními službami. Díky tomu pak zákazníci nemusí zaměstnávat své vlastní odborníky.

Celý ASP model má ještě řadu dalších předností, a to i pro "druhou stranu barikády", tedy pro nejrůznější poskytovatele služeb. Otevírá totiž nové podnikatelské příležitosti nejen pro samotné subjekty ASP, ale i pro další "hráče".

Subjekty ASP samozřejmě potřebují ke své činnosti určité prostředky, které si mohou ale nemusí pořizovat do svého vlastnictví a provozovat je ve vlastní režii. Potřebují například počítače, na kterých budou své aplikace provozovat - ty si mohou pronajmout od někoho jiného. Stejně tak potřebují tyto počítače někam umístit, kde bude k dispozici vhodná konektivita (přípojky do sítě, zejména do Internetu). K tomu se obvykle používají tzv. telehotely, alias hostingová centra, jejichž provozovatelům se tak otevírá zajímavý trh. Nové trhy se otevírají i pro tvůrce aplikací (dodavatele programů), protože i subjekty ASP si musí své aplikace někde pořídit.

Nevýhody ASP modelu

Nebylo by zcela korektní tvrdit, že ASP model má jen samé přednosti, je ideálním řešením a brzy zcela nahradí tradiční způsob používání aplikací. Má i své nevýhody, a i do budoucna bude muset tvrdě bojovat o své místo na slunci. Nejspíše si získá určitou pozici a bude alternativou k tradičnímu provozování aplikací, nikoli ale jedinou možností. I do budoucna určitě bude vhodný jen pro někoho a jen pro některé účely, zatímco pro jiné subjekty a jiné účely až tak vhodný nebude.

V současné době se jako největší překážka rozvoje ASP ukazuje malé povědomí o skutečné podstatě ASP modelu a o tom, co nabízí. Není zase až tak divu, jde o poměrně mladou záležitost, která se teprve musí dostat do širšího povědomí.

Další překážkou by mohla být vysoká cena a nízká kvalita telekomunikačních služeb, potřebných pro přístup na dálku k aplikacím používaným v rámci ASP modelu. Pro firemní sektor je ale již nabídka telekomunikačních služeb v ČR poměrně bohatá a neustále se rozšiřuje a zkvalitňuje. Kvalitu si navíc lze "pohlídat" prostřednictvím smluv SLA (Service Level Aggreement) s telekomunikačními operátory.

Ještě další překážkou je nedůvěra potenciálních uživatelů v subjekty ASP. Těm totiž zákazníci často svěřují věci (různé agendy apod.), které jsou pro jejich korektní fungování životně důležité. Pak je přirozené, že se zajímají o spolehlivost svého poskytovatele aplikačních služeb, i o záruky na dostupnost a korektní fungování toho co budou používat. I to je ale možné řešit na bázi smluvních vztahů, podobně jako u smluv SLA.

Konečně největší překážkou může být nedostatečná nabídka konkrétních ASP služeb na našem trhu. Pravdou je, že prozatím není příliš velká, ale utěšeně roste. Aktuální přehled najdete například na informačním portálu na adrese http://www.sluzbyasp.cz, či na ASP portálu http://www.postalek.cz.