Vyšlo v příloze Softwarových novin, v září 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b0900004.php3

ASP,NSP, ISV a další

Poskytovatel aplikačních služeb (subjekt ASP), tak jak jsme si ho v předchozích odstavcích začali vykreslovat, nemusí být v dnešní době úzkých specializací jediným "homogenním" subjektem, který sám zajišťuje všechny potřebné činnosti. Může mít celou řadu "subdodavatelů", kteří mu zajišťují některé dílčí činnosti a sám může být i úzce specializován, například jen na samotnou provozovanou aplikaci a její používání. V úvahu samozřejmě připadají i nejrůznější kombinace, kdy si subjekt ASP sám zajišťuje určitou skupinu aktivit a ostatní svěřuje specializovaným subjektům. Zkusme si alespoň naznačit, o jaké dílčí činnosti jde.

Pro poskytování svých služeb bude subjekt ASP určitě potřebovat vhodnou IP konektivitu. Své služby sice může nabízet zákazníkům přímo v jejich privátních sítích, izolovaných od Internetu (přímo v jejich intranetech), ale to je spíše výjimkou než pravidlem. Typicky totiž ASP poskytuje své služby na dálku, z místa kde se nachází, prostřednictvím veřejného Internetu (eventuelně prostřednictvím privátního spoje do zákazníkovy sítě). ASP tedy potřebuje služby klasického ISP (poskytovatele konektivity), kterému se ale v tomto kontextu stále více říká spíše NSP (Network Service Provider). Má-li se ale ASP sám zavázat k určité úrovni poskytovaných služeb, musí požadovat určité závazky i od svých subdodavatelů, takže nejspíše bude hledat takový subjekt NSP, který mu dokáže nabídnout potřebné garance ve formě SLA (Service Level Agreement).

Dalším předpokladem pro fungování subjektu ASP je to, aby měl své aplikace na čem provozovat - tedy vhodné počítače, potřebným způsobem administrované (spravované na systémové úrovni), zajištěné proti výpadkům napájení, proti fyzickému poškození atd.. Pokud si ASP takovéto počítače neprovozuje sám, může využívat služby specializovaných středisek (tzv. datacenter), které si lze představit jako novodobou obdobu původních výpočetních středisek.

Ještě dalším subdodavatelem pro subjekty ASP mohou být ti, kteří mu poskytnou potřebný software pro jím provozované aplikace. Zde již obvykle nejde o tradiční "krabicový software", ale o více individualizované verze aplikací, určené právě pro provozování u subjektů ASP a pro použití na dálku - především jsou tedy uzpůsobeny pro dálkový přístup. Pro producenty takovýchto programů se již vžilo označení ISV (Independent Software Vendor), přičemž i oni obvykle tvoří své produkty pomocí vývojových nástrojů a ze stavebních bloků a komponent, které pro ně připravili tradiční softwaroví producenti.

V čem je ale "hlavní byznys" subjektu ASP, pokud si nechá všechny výše uvedené činnosti zajišťovat specializovanými subjekty? Odpověď na tuto otázku je klíčem ke správnému pochopení samotné podstaty ASP: subjekt označovaný jako ASP je tím, kdo má potřebné know-how týkající se provozování a používání určité konkrétní aplikace. Kromě toho je právě on tím, kdo "vlastní zákazníka" a je v bezprostředním vztahu k němu.

Vraťme se nyní zpět k našemu úvodnímu zamyšlení nad tím, jak se vyvíjí tradiční poskytovatelé připojení k Internetu (subjekty ISP) v důsledku poklesu cen "holé" konektivity. Základní možnosti, které připadají v úvahu, lze shrnout následovně:

  • ISP se mohou vydávat cestou zkvalitňování poskytované konektivity a garantovat její vlastnosti (parametry) formou SLA (Service Level Agreement)
  • ISP mohou rozšiřovat své portfolio služeb na bázi hostingu (v nějaké formě je dnes nabízí snad každý ISP)
  • ISP mohou nabízet vlastní "internetové" služby (typu freemailu, zpravodajství atd.), nebo je nabízet ve spolupráci s dalšími subjekty a integrovat své služby
  • ISP se mohou stát subdodavateli subjektů ASP (v roli NSP, případně v roli provozovatelů datacenter), nebo se sami mohou stávat subjekty ASP a příslušné aplikace provozovat ve vlastní režii.

O úspěšnosti či přímo osudu jednotlivých subjektů ISP na internetovém trhu, i o jejich dalším "vývoji" samozřejmě rozhoduje celá řada faktorů, včetně jejich personálního vybavení, dostupného know-how, dostupného financování i podnikatelských schopností a záměrů atd. Například zdaleka ne každý subjekt ISP má předpoklady (i zájem) stát se subjektem ASP. Do budoucnosti proto budeme nejspíše svědky zajímavé diversifikace poskytovatelů připojení k Internetu - někteří se zaměří na garanci kvality svých služeb, jiní se budou snažit přidávat "něco navíc" v podobě doplňujících internetových služeb, a pouze někteří se zřejmě vydají cestou dnes tolik popularizovaného "hostování aplikací" a budou se snažit přerodit v poskytovatele aplikačních služeb (subjekt ASP).