Vyšlo v týdeníku CHIPweek číslo 01/98, 6. ledna 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a801k180.php3

Spamming

Spamming je novodobým nešvarem, který se začíná rozmáhat v on-line komunikacích. Souvisí s ním celá řada nových termínů:

SPAM
obecné označení pro nevyžádanou zprávu. Charakteristickým znakem bývá hromadný (masový) charakter takovéto zprávy, která je rozesílána na mnoho adres současně (resp. k mnoha příjemcům současně). Konkrétní hranici "masovosti" však nelze jednoznačně určit, někdo může považovat za spam jakoukoli zprávu, kterou si sám nevyžádal, bez ohledu na to zda byla zaslána pouze jemu, či také dalším příjemcům. Obvykle se ale jako spam označují takové zprávy, které byly rozeslány hromadným způsobem - tedy na více adres současně, nebo pomocí distribučních kanálů s hromadným způsobem fungování (prostřednictvím elektronických konferencí, diskusních skupin síťových novin atd.). Dosti subjektivní může být i samotná vyžádanost či nevyžádanost zprávy - to, co rozesilatel považuje za vyžádané, mohou někteří příjemci považovat za nevyžádané.
EMP (Excessive Multi-Posting)
historicky nejstarším způsobem rozesílání nevyžádaných zpráv (spammů) je jejich zasílání do diskusních skupin (newsgroups) síťových novin (netnews) v rámci sítě USENET, dnes již fungující spíše jako služba v rámci Internetu. Jednotlivé nevyžádané zprávy jsou zde zasílány (angl.: posted) do více diskusních skupin současně, a to do každé skupiny v samostatném exempláři (proto: multi-posting). Vzhledem k tomu jsou pak také jednotlivé exempláře v jednotlivých diskusních skupinách šířeny samostatně a každý z nich bude spotřebovávat nové a nové zdroje (přenosovou kapacitu, místo na své uložení, výpočetní kapacitu atd.). Zkratka EMP bývá často považována za synonymum spammingu (zejména u uživatelů sítě USENET). Dnes je však spamming chápán obecněji, protože nevyžádané zprávy (nejvíce komerčního charakteru) jsou stále více šířeny běžnou elektronickou poštou, event. prostřednictvím elektronických konferencí.
ECP (Excessive Cross-Posting)
mechanismus distribuce jednotlivých příspěvků v rámci síťových novin umožňuje stanovit, že určitý konkrétní příspěvek "patří" do více diskusních skupin současně (proto, že jeho obsah se týká předmětu diskuse ve všech takovýchto diskusních skupinách). Takovýto příspěvek je pak "fyzicky" vyslán v jediném exempláři a je také dále šířen jen v jediném exempláři, ale je dostupný čtenářům všech diskusních skupin, do kterých "patří". Jde o mírnější formu spammingu než v případě "multi-posting" (techniky EMP).
Velveeta
jiné označení pro techniku ECP (Excessive Cross-posting)
Jello
současná kombinace technik EMP a ECP, považovaná za nejvíce bezohlednou. Nevyžádaná zpráva se zde rozesílá ve více mutacích (verzích, které se jen málo odlišují od sebe), a každá z těchto mutací je současně rozesílána do mnoha diskusních skupin současně.
MMF
témata spammů, rozesílaných prostřednictvím USENETu či Internetu, jsou opravdu různorodá, a představují celou širokou škálu od nekonkrétních výplodů chorobných mozků, přes nadávky, urážky, žerty, nabídky pochybných produktů a služeb, až třeba po seriózně míněné komerční nabídky. Jedním z nejčastějších druhů spammů jsou nabídky na všelijaké metody a postupy jak rychle zbohatnout - podle jednoho z prvních spammů tohoto druhu, který se zapsal do historie spammingu, se označují zkratkou MMF (zmíněný spam byl totiž nadepsán výstižným: ¨Make Money Fast", doslova: rychle vydělejte peníze).
MLM
dalším typickým příkladem spammů jsou takové, které vychází z principu pyramidových her, či tzv. řetězových dopisů (požadují zaslat určitý obnos jisté skupině lidí, se slibem že mnohem více dalších účastníků hry resp. řetězu zašle zpět výrazně větší částku). Spammy tohoto typu se obvykle označují zkratkou MLM (od: MultiLevel Marketing, doslova: víceúrovňový marketing).
UCE (Unsolicited Commercial Email, doslova: nevyžádaná komerční zpráva)
jiné označení pro spam, reflektující skutečnost že v dnešní době jsou největším problémem spammingu nevyžádané nabídky komerčního charakteru, zasílané prostřednictvím běžné elektronické pošty.
Spamming
obecné označení pro aktivity, spočívající v rozesílání nevyžádaných zpráv (spammů). Spamming není vázán jen na elektronickou poštu s jejími elektronickými konferencemi a na síť USENET s jejími diskusními skupinami, ale může být prováděn mnoha dalšími způsoby - například prostřednictvím internetové služby IRC, či prostřednictvím mobilních telefonů a jejich služby SMS. Lze jej provádět i prostřednictvím faxů či běžných telefonů (i když zde se samotný termín "spamming" příliš nepoužívá). Názory na vhodnost, resp. přípustnost spammingu se velmi různí - nejsilnější argumenty proti komerčně orientovanému spammingu jej kritizují za to, že přenáší náklady reklamních kampaní na jejich adresáty (či spíše: oběti) a nutí je k určitým aktivitám (např. ke třídění spammů, mazání, blokování spammů atd.), které by tito uživatelé jinak vůbec nedělali. Dalším argumentem proti je fakt, že spamming své oběti otravuje, zdržuje je od věcí skutečně užitečných, a může jim dokonce znemožnit skutečně důležité aktivity (například kvůli přeplnění své poštovní schránky zbytečnými spammy nebude přijata opravdu důležitá zpráva). Zastánci spammingu naopak argumentují tím, že jde o efektivní způsob informování širší veřejnosti, a že jakékoli snahy o jeho úplnou eliminaci či alespoň regulaci budou neúčinné (a z toho odvozují, že je vhodnější dokonce navrhnout konkrétní formy "přípustného spammingu"). Nejotrlejší zastánci spammingu pak argumentují tím, že jejich aktivity nejsou (dosud) zákonem zakázány, a tudíž považují spamming za plně legitimní v jakékoli podobě a míře.
Junk mail
označení pro nevyžádané zprávy, používané zejména u běžné listovní pošty. Zkráceně také pouze "junk" (doslova: harampádí, veteš, odpadky, smetí atd.). Používá se i ve spojitosti s faxy, jako "junk faxes".
Mail filtering
jedna z technik obrany proti spammingu. Spočívá v tom, že na cestě přenosu nevyžádané zprávy je aplikován filtr, který vyřazuje zprávy přicházející z určitých konkrétních adres, konkrétních domén, zprávy obsahující určitá klíčová slova atd. (dle konkrétního nastavení filtru). Vstupními údaji pro nastavení takovýchto filtrů jsou údaje o předchozích výskytech spammingu a útocích spammerů. Vlastní filtraci může pro své zákazníky zajišťovat poskytovatel připojení (Internet provider), nebo si jej zákazník může zajišťovat sám. V obou případech je tento způsob obrany snadno zranitelný, protože provozovatelé spammingu mohou snadno měnit adresy, ze kterých své spammy posílají. Stejně tak existuje nebezpečí, že filtr vyřadí takovou zprávu, která není spammem.
Mail bombing
reakce člověka postiženého spammingem, který odešle na adresu spammera jeden nebo mnoho velkých zpráv, s cílem vrátit mu jeho útok, či dokonce zahltit jeho poštovní systémy. Všeobecně je tato technika považována za nevhodnou a nekorektní. Je nebezpečná i proto, že skutečný odesilatel spammu mohl zfalšovat údaje o odesilateli, a "poštovní bombardování" se snese na hlavu někoho nevinného.
Spamdexing
termín vzniklý spojením slov "spamming" a "indexing". Představuje nekorektní způsob zvyšování preference WWW stránek u vyhledávacích služeb databázového (plnotextového) typu, a spočívá v úmyslném a umělém nahromadění klíčových slov na WWW stránkách, které následně ovlivní způsob jakým vyhledávací služby hodnotí obsah těchto stránek (tzv. je indexují). Vyhledávací služby databázového (plnotextového) typu totiž zobrazují svým uživatelům nalezené stránky uspořádané podle toho, kolikrát se hledaná klíčová slova na stránkách vyskytují - tento počet se při spamdexingu uměle zvýší například tak, že se určité klíčové slovo či skupiny klíčových slov zopakují na stránce tak, aby pro uživatele nebyly viditelné (například bílým písmem na bílém pozadí).