Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 16/97, 15.dubna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a716k140.php3

Sociální prevence na Internetu

V našem putování po orgánech státní a veřejné správy jsme se v předchozích dílech dostali až k magistrátům velkých měst. Dnes v dosahu magistrátů ještě zůstaneme, konkrétně v dosahu magistrátu pražského - rád bych vám totiž představil jeden velmi užitečný projekt, který si opravdu zaslouží pochvalu a širší publicitu. Navštívíme WWW stránky pražského Střediska sociální prevence.

Středisko sociální prevence hl. m. Prahy [GIF1,URL1] je koncepčním, koordinačním a metodickým pracovištěm Magistrátu hlavního města České republiky Prahy, které se zabývá preventivním řešením sociálně patologického (sociálně deviantního) vývoje, metodicky vede pracovníky v oblasti sociálních věcí v jednotlivých městských částech, specializuje se na první sociální pomoc a sociálně kontinuální práci s delikventy, na oblast volného času, informatiku a otázky závislosti, je koordinátorem sociálně preventivních činností atd. - potud poněkud frázovité (a zkrácené) vymezení náplně práce orgánu, který má napravovat škody napáchané lidmi na jejich vlastní společnosti a jejích členech, a hlavně předcházet škodám dalším. Dnes si ukážeme alespoň něco z toho, jak Středisko sociální prevence využívá ke své velmi potřebné činnosti Internet.

Aktivit a projektů Střediska sociální prevence je celá řada [GIF2,URL2], a jedním z nich je i rozsáhlý Informační systém pro prevenci sociálně patologických jevů na lokální a regionální úrovni, provozovaný právě prostřednictvím Internetu (a stanic BBS). Podrobnosti o tomto projektu najdete na WWW stránce, kterou vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3,URL3]. Dostanete se k němu přes domovskou stránku Střediska (které má vlastní doménu druhé úrovně, ssp.cz), a dále přes položku Projekty.

Hlavním obsahem Informačního systému jsou samozřejmě informace - takové, které mohou nějakým způsobem pomoci v celém širokém spektru problémů, řešených Střediskem. O základní struktuře těchto informací si můžete udělat vlastní představu podle dnešního druhého obrázku [GIF2,URL2] (s nabídkou „Základní tematické okruhy"). Informací, které zde najdete, je opravdu hodně, a není možné je zde vyjmenovávat všechny. Proto jen spíše namátkově: najdete zde například seznam služeb pro pomoc v krizových situacích (viz čtvrtý obrázek [GIF4,URL4]). Každá z nich je popsána podrobněji, svou celkovou filosofií, poskytovanými službami, i kontaktními adresami. Příklad podrobnějšího popisu jedné konkrétní služby, zaměřené na problematiku drog, vidíte na pátém obrázku [GIF5,URL5]. Na šestém obrázku [GIF6,URL6] pak vidíte základní nabídku elektronických diskusí a konferencí na témata, spadající do oblasti prevence sociálně-patologických jevů.

Dalším okruhem informací, které v informačním systému najdete, jsou legislativní normy vztahující se k dané problematice - například plné znění Listiny lidských práv, Trestního zákona, Trestního řádu, Zákona o výkonu trestu odnětí svobody, Zákona o právech dítěte, Zákona o výkonu vazby, a také například plné znění zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Dále zde najdete mnoho tematicky zaměřených článků, úvah, rozborů či celých studií od předních odborníků, například na téma drog, týrání dětí, legislativy atd. Malý příklad můžete najít na sedmém obrázku [GIF7,URL7].

Zajímavé (a jistě správné) je to, že na aktivitách Střediska sociální prevence se podílí i Vězeňská služba ČR. Ta má na Webu Střediska své vlastní „podstránky" (viz osmý obrázek [GIF8,URL8]), na kterých také najdete mnoho různých informací - například aktuální statistiky o počtu vězňů v jednotlivých tuzemských věznicích. Zainteresovaní čtenáři si zde mohou přečíst dokonce i on-line verzi časopisu „České vězeňství".

Přeci jen příjemnější informace nabízí další podřízené složky pražského magistrátu, které také mají své vlastní „podstránky" na WWW serveru Střediska sociální prevence. Jde o odbor školství a odbor sociální péče a zdravotnictví - viz poslední, devátý obrázek [GIF9,URL9].

Na závěr si dovolím ještě malou osobní poznámku - až budete někdy potřebovat někoho přesvědčit o možnostech praktického využití Internetu, i o tom že úvahy o tzv. informační společnosti nemusí být jen prázdné fráze, vezměte jej na návštěvu WWW stránek Střediska sociální prevence. Připojit můžete i informaci o tom, že projekt Informačního systému pro prevenci sociálně patologických jevů byl jedním ze tří tuzemských projektů, které zástupci EU a jejího projektu GIP (Global Inventory Project) nedávno ocenili jako „významný a novátorský" pro rozvoj informační společnosti v České republice.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka Střediska sociální prevence
  2. Základní struktura nabízených informací
  3. Představení projektu Informačního systému
  4. Kdo pomůže v krizi?
  5. Pomoc pro ty, kteří jsou ohroženi drogami
  6. Konference a diskuse
  7. Informace vztahující se k drogám
  8. Domovská stránka Vězeňské služby ČR
  9. Další „podstránky"