Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 8/97, 18. února 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a708k140.php3

Ministerstvo školství a stávka učitelů on-line

V rámci našich Toulek českým Internetem se dnes podíváme za dalším orgánem státní správy, konkrétně na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě toho využijeme právě probíhající stávky učitelů a naznačíme si, jak se stávkový boj dostal i na Internet.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo prvním naším ministerstvem, které se připojilo k Internetu - není divu, vždyť právě toto ministerstvo stálo u zrodu zavádění Internetu do naší akademické obce, a kromě jiného na to zajistilo i potřebné finanční prostředky. Časem sice ztratilo svou výlučnost, neboť k Internetu se postupně připojovala i další ministerstva, ale svou internetovou přítomnost si MŠMT samozřejmě zachovalo dodnes. Dnešní WWW server sice nepatří k nejobsažnějším a nejaktuálnějším, ale přesto zde najdeme mnohé zajímavé a užitečné věci - a dokonce i velmi aktuální oficiální reakce ministerstva na probíhající stávku učitelů.

Pojďme ale nejprve k domovské stránce samotného ministerstva, kterou vidíte na dnešní první stránce. Využívá možnosti skrýt hranice rámečků (tzv. frames), takže při listování většinou stránek vám v horní části okna browseru trvale zůstává duhový pruh s odkazy na sedm skupin a domovskou stránku celého ministerstva. Oněch 7 skupin je právě těch 7 skupin, které jsou vyjmenovávány v záhlaví domovské stránky na prvním obrázku [URL1,GIF1], a které také ukazuje organizační „pavouk" na druhém obrázku [GIF2(v obvyklé ministerské terminologii by se zřejmě jednalo o odbory). Na MŠMT tedy zřejmě zvolili takovou koncepci, která každému odboru (resp. skupině) dává vlastní stránky - a s nimi také asi zodpovědnost za to, co na nich bude zveřejněno.

Jednotlivé skupiny pak na svých stránkách nabízí informace ze svého okruhu působnosti. Asi nejvíce toho nabízí skupina vědy a vysokého školství, jejíž nabídku vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]. Ze zajímavých informací, které jsem zde nalezl, bych se rád zmínil alespoň o podrobném výčtu všech projektů, přijatých do programu Fondu rozvoje vysokých škol za rok 1996. V nabídce jiné skupiny (pro základní a střední školství) mne zase zaujal „Soubor pedagogicko-organizačních informací" (na čtvrtém obrázku [GIF4]), který na jednom místě shromažďuje mnoho důležitých informací o průběhu školního roku - naleznete zde například podrobný rozpis toho, kdy a jak se konají nejrůznější prázdniny, kdy se konají přijímací zkoušky na různé druhy škol apod. mezi další užitečné informace pak jistě patří i adresář školských úřadů, který ukazuje dnešní pátý obrázek [GIF5].

Nyní ale k probíhající stávce učitelů (psáno 10.2.) - „internetová" reakce ministerského WWW serveru (viz šestý obrázek [GIF6]) byla zřejmě vyvolána i tím, že v našem domácím Internetu se objevila první domovská stránka právě probíhající stávky (byť jde o stránku, která je neoficiální, a její autoři nemají nic společného s vedením příslušného odborového svazu - viz tvrzení v záhlaví dnešního posledního obrázku [GIF8,URL8]). Nechci se vyjadřovat k meritu věci, které se stávka týká (to by příslušelo spíše jiným titulům a jiným autorům) - spíše bych rád zdůraznil skutečnost, že Internet se zde stává zajímavým, pružným a velmi aktuálním médiem, které přímo zúčastněným (či alespoň zainteresovaným) stranám umožňuje prezentovat svá stanoviska široké veřejnosti, navíc způsobem který vylučuje jakékoli případné zkreslování sdělovacími prostředky - má-li každý zúčastněný subjekt své WWW stránky „pod palcem" sám, nemusí se obávat že někdo jeho stanoviska a názory zkreslí či jinak tendenčně pozmění. Stejně tak umožňuje Internet i efektivní zpětnou vazbu, a snadné vyjádření vlastního názoru a stanoviska k postojům a krokům zúčastněných stran.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka MŠMT
  2. Organizační schéma ministerstva
  3. Nabídka jedné ze skupin
  4. „Soubor" pedagogicko-organizačních informací
  5. Adresář školských úřadů
  6. Reakce MŠMT na probíhající stávku
  7. Představa MŠMT o hledání rezerv
  8. (Neoficiální) domovská stránka stávky učitelů