Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 17/96, 23. dubna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a617k140.php3

Decemberovy seznamy

December je v angličtině prosinec. Dnes se v našich toulkách Internetem podíváme zblízka na celou skupinu seznamů, kterým se neformálně říká December's lists - nejsou to ale žádné „prosincové seznamy", nýbrž populární seznamy internetových zdrojů autora jménem John December.

Jestliže až dosud jsme se zabývali především univerzálně zaměřenými seznamy internetových zdrojů, které mají všeobecný záběr a snaží se pokrýt pokud možno celé široké spektrum lidského vědění a poznání, dnes se již dostane řada i na ty mnohem úžeji zaměřené. Tedy na takové seznamy zdrojů, které pokrývají jen určitou specifickou oblast, a jsou také většinou dílem jednoho jediného člověka. Takovýchto seznamů existuje opravdu velké množství, a snažit se je nějak systematicky zmapovat je zřejmě předem odsouzené k nezdaru. Přesto bych vám ale rád ukázal alespoň některé - takové, které se v obrovské konkurenční záplavě dokázaly něčím prosadit, a jsou v nějakém směru „renomované".

Dnes tedy bude řeč o seznamech, jejichž autorem je pan John December, doktorand na Rensellaer Polytechnic Institute ve městě Troy, New York, USA. Ten je zřejmě velmi činorodým člověkem, protože vedle udržování svých seznamů a práce na dizertaci (týkající se využitelnosti mediálních prostředků založených na Internetu) „stíhá" i četné další aktivity: je prezidentem (své vlastní) konzultační firmy, a je autorem několika známých knížek (například knihy The World Wide Web Unleashed, která vychází již ve třetím vydání, knih HTML & CGI Unleashed, či Presenting Java, které všechny vyšly v nakladatelství Sams). Skutečnost, že pan December si založil svou vlastní firmu, se ostatně významně projevila i na jeho seznamech - původně totiž byly provozovány na počítačích Rensellaer Polytechnic Institute (tj. v doméně rpi.edu), ale dnes je najdete již jen v doméně december.com, a tedy na WWW serverech patřících autorově firmě. Jistě je to pro něj velmi účinná reklama.

Seznamů, které pan John December vytvořil a udržuje, je několik, a jejich seznam vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Nejznámější z nich jsou dva: obecněji zaměřený seznam informačních zdrojů o Internetu a „počítačem zprostředkovávaných komunikacích¨ (anglicky Computer-Mediated Communications, zkratkou CMC), stručně označovaný jako CMC Information Sources, a poněkud specifičtější seznam informačních zdrojů o internetových službách a nástrojích pro jejich využití (Internet Tools Summary). Na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1] jsou tyto seznamy uvedeny jako druhý a třetí v pořadí.

Oba tyto „vlajkové" seznamy přitom mají velmi podobné uspořádání, a to „třípatrové" - nabízí totiž tři různé úrovně detailnosti své indexové struktury. Nejnižší „patro", odpovídající nejmenší úrovni podrobnosti, vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2]. Na něm si můžete sami povšimnout, jaké hlavní oblasti se snaží pokrýt CMC Information Sources pokrýt. Na další úrovni (ve druhém „patře"), jsou jednotlivé oblasti rozvedeny poněkud detailněji (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]), a na další úrovni pak již jde o seznam nejpodrobnějších kategorií (viz čtvrtý obrázek [GIF4, URL4]). Každá z těchto kategorií nejvyšší úrovně detailnost má pak již konkrétní náplň, kterou tvoří seznam odkazů na konkrétní internetové zdroje, včetně stručného a výstižného komentáře o jaký zdroj přesně jde. Příklad vidíte na pátém obrázku [GIF5, URL5].

Jestliže první z obou „vlajkových" seznamů pana Decembera je všeobecně zaměřený seznam informačních zdrojů o Internetu a počítačových komunikacích, druhý seznam je více technický. Je totiž podrobněji zaměřen na dostupné informační zdroje o jednotlivých internetových službách a nástrojích pro jejich využití. Na šestém obrázku [GIF6, URL6] vidíte rovnou druhé „patro" tohoto seznamu. Již z něj je patrné, že autor rozděluje internetové služby na „zpřístupňující" (resp. umožňující „stahování" informací, Information Retrieval), a na služby zprostředkovávající vzájemnou komunikaci mezi jednotlivci i skupinami. Dalšími oblastmi, které tento seznam pokrývá, jsou pak standardy týkající se internetových služeb a další seznamy odkazů na relevantní zdroje. Zajímavý je pak pohled na třetí úroveň podrobnosti (viz sedmý obrázek [GIF7, URL7]), který naznačuje že tento seznam pokrývá i relativně málo známé internetové služby. Způsob zpracování seznamu zdrojů týkajících se jednotlivých služeb dokumentuje další (osmý) obrázek [GIF8, URL8]- zde jsem jako příklad zvolil právě jednu z takovýchto relativně málo známých služeb, internetové rádio (ITR, Internet Talk Radio).

Dalším ze seznamů pana Decembera je ten, který vidíte na dnešním devátém obrázku [GIF9, URL9]. Je nazvaný příznačně „Internet Web Text", a je to „plochý" seznam - tj. odkazy, které na devátém obrázku vidíte, již vedou přímo ke konkrétním zdrojům (k dispozici je ale i poněkud podrobnější verze, která obsahuje i komentáře k jednotlivým kategoriím). Autor tento seznam vytvořil jako učební pomůcku k jednomu svému kurzu o Internetu, v podstatě jako studijní materiál pro studenty kteří se seznamují s Internetem. Jde tedy vlastně o jakýsi „seznam doporučené literatury", pokrývající jednak základní principy fungování Internetu, příručky pro práci s Internetem, různě organizované seznamy zdrojů, vyhledávací služby a stroje, a služby pro komunikaci mezi lidmi.

Velmi užitečný je i další Decemberův seznam, s názvem Web Development (na prvním obrázku je uveden jako první v pořadí). Není to vlastně ani seznam, jako spíše pojednání o tom jak správně budovat a „plnit" WWW servery. Autor zde přitom kromě konkrétních rad vyjadřuje i své přesvědčení o tom, že k úspěchu v této oblasti je třeba více, než jen pouhá znalost příslušných technik a jazyků - to ostatně zdůrazňuje i netypicky svisle natočené logo na jeho ostatních seznamech.


Seznam obrázků:

  1. Seznamy pana Johna Decembera
  2. Seznam CMC Information sources - nejmenší úroveň detailnosti
  3. Seznam CMC Information sources - střední úroveň detailnosti
  4. Seznam CMC Information sources - největší úroveň detailnosti
  5. Seznam CMC Information sources - příklad zpracování jedné konkrétní kategorie
  6. Seznam Internet Tools Summary - střední úroveň detailnosti
  7. Seznam Internet Tools Summary - nejvyšší stupeň detailnosti
  8. Seznam Internet Tools Summary - příklad zpracování jedné kategorie
  9. Seznam Internet Web Text