Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 13/96, 26. března 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a613k140.php3

SavvySearch

Dnes bych vám rád představil jednu poněkud kontroverzní vyhledávací službu - některými zatracovanou, a jinými naopak vyzvedávanou až do nebes. Jde o službu SavvySearch, která jako jedna z mála nabízí svým uživatelů souběžné zpracování jejich dotazů více vyhledávacími stroji.

Až dosud jsme v našem povídání o vyhledávacích službách, nástrojích a strojích předpokládali, že jsou navzájem izolovány, a že mezi nimi neexistuje žádná vazba umožňující položit jeden a tentýž dotaz více vyhledávacím strojům současně. Dnes si ukážeme, že to přeci jen možné je. Nikoli ovšem tak, že by jednotlivé vyhledávací stroje dokázaly vzájemně spolupracovat - zde jde o „přístup hrubou silou", spočívající v tom, že uživatelem položený dotaz převezme jedna „zprostředkovatelská" služba, která jej následně sama položí celé skupině vyhledávacích strojů najednou, a když od nich dostane výsledky, sestaví je do jednoho celku a odešle původnímu tazateli. Právě takto funguje vyhledávací služba SavvySearch, o které je dnes řeč.

Názory na vhodnost či nevhodnost takovéhoto přístupu se různí. Hlavním argumentem proti němu je skutečnost, že „zprostředkovatelská" služba (či „metaslužba") bude opravdu hodně zatěžovaná - vždyť přes ní prochází jak všechny dotazy, tak i jejich výsledky. Z nich pak zdaleka ne všechny budou pro uživatele zajímavé - naopak lze očekávat, že míra neužitečných odpovědí bude výrazně vyšší než v případě pokládání dotazů přímo jednotlivým vyhledávacím strojům. Navíc tato „zprostředkovatelská" služba nutně musí zastírat specifika konkrétních vyhledávacích služeb, má-li nad nimi vytvářet jednotný „deštník". Faktem je, že takovýchto „zprostředkovatelských" služeb je i v dnešním Internetu jako šafránu.

Služba SavvySearch [GIF1, URL1] je provozována v USA, ve státě Colorado, na tamní státní univerzitě. Sama přitom spolupracuje s celkem 23 vyhledávacími stroji, mezi které distribuuje dotazy svých uživatelů, a následně od nich jejich přijímá výsledky. Volbu vyhledávacích strojů, která SavvySearch „osloví", přitom provádí na základě kritérií, mezi které patří obsah samotného dotazu, uživatelem poskytnutý údaj o zaměření dotazu, momentální vytížení služby SavvySearch, očekávaná doba odpovědi jednotlivých vyhledávacích strojů, i momentální provoz v Internetu a v blízkém okolí. Na základě těchto kritérií SavvySearch pro každý jednotlivý dotaz sestaví tzv. vyhledávací plán, který v podstatě rozděluje všechny „obhospodařované" vyhledávací stroje do několika málo skupin podle toho, jak vhodné je obrátit se na ně s příslušným dotazem. Sama pak dotaz položí současně všem vyhledávacím strojům, které v rámci vyhledávacího plánu zařadila do první skupiny - pokud to uživateli nevyhovuje, může si explicitně zadat které skupině má být dotaz položen. Na dnešním druhém obrázku [GIF2] (úplně dole) vidíte příklad vyhledávací plánu, který byl použit pro můj první dotaz (zadání tohoto dotazu vidíte na prvním obrázku [GIF1]). Pokud bych chtěl tentýž dotaz položit jiné skupině v rámci vyhledávacího plánu, stačilo na tuto skupinu kliknout. Na druhém obrázku [GIF2] si také můžete povšimnout, že výsledky jsou zde rozděleny podle toho, od kterého vyhledávacího stroje pochází. Alternativou k tomu je pak tzv. integrování výsledků, které jsem si vyžádal při svém druhém dotazu (jeho zadání je na třetím obrázku [GIF3], výsledek pak na čtvrtém obrázku [GIF4]).

Na dnešním třetím obrázku [GIF3] si povšimněte také jeho prostřední části, pod nápisem „Sources and Types of Information". Zde je možné službě SavvySearch upřesnit jakou povahu váš dotaz má, a SavvySearch pak tuto informaci využije pro sestavení vyhledávacího plánu. Zadat si můžete také to, kolik výsledků má být od jednotlivých zdrojů vyžádáno - implicitní hodnota 10, kterou vidíte na obrázcích, je současně i minimem, které je možné nastavit. Stanovit si můžete také podrobnost výsledků, od stručné přes střední až po nejpodrobnější (tu vidíte na posledním, šestém obrázku [GIF6]). Pokud svůj dotaz formulujete prostřednictvím několika klíčových slov, máte ještě možnost zadat, zda mají být vyhledána všechna zadaná klíčová slova, nebo jen některé z nich, nebo všechna a navíc v zadaném pořadí bezprostředně za sebou (jako fráze). Podle mé zkušenosti ale tento požadavek nebyl příliš dodržován.

Další zajímavostí služby SavvySearch je její snaha promlouvat k uživatelům v různých zemích různým jazykem. Její vyhledávací formulář je dostupný v několika jazycích, mezi nimiž sice nechybí slovenština (ale chybí zde čeština). Důkaz o tom vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5] - překlad do slovenštiny však byl proveden jen pro tuto stránku se základním vyhledávacím formulářem, a ostatní stránky (s nápovědou, s dokumentem FAQ apod.) zůstaly v angličtině. Navíc i některé národní znaky slovenské abecedy se na mém počítači nezobrazily správně (jak se můžete sami dočíst, slovenská stránka používá kódování ISO Latin 2, které je „doma" na Unixových platformách, ale nikoli v prostředí MS Windows).


Seznam obrázků:

  1. Jednoduchý formulář pro zadání dotazu služeb SavvySearch
  2. Výsledek dotazu, s nejmenší mírou podrobností výsledků, a bez jejich integrace
  3. „Rozvinutý" formulář, s možností upřesnit zaměření zadaného dotazu
  4. Výsledek dotazu, s integrací výsledků
  5. Dotazovací formulář ve slovenštině
  6. Výsledek dotazu, bez integrace výsledků, s největší mírou podrobností výsledků