Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 14/96, 2. dubna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a614k140.php3

The Whole Internet Catalog, alias GNN Select

Po vyhledávacích službách, kterými jsme se zabývali v minulých dílech tohoto seriálu, se dnes dostává řada i na další oblíbenou kategorii internetových služeb - na různé seznamy zdrojů, katalogy, encyklopedie či ještě jiné formy evidence toho, co je v celém Internetu či jeho částech k nalezení.

Ujasněme si hned na začátek, v čem se dnes otevíraná kategorie služeb liší od vyhledávacích služeb. Společné mají to, že shromažďují informace o dostupných internetových zdrojích, katalogizují je a určitou formou zpřístupňují uživatelům, kteří o ně mají zájem. V případě vyhledávacích služeb byla charakteristická jejich „masovost" - tedy snaha obsáhnout co možná nejvíce existujících zdrojů. Sběr informací o dostupných zdrojích zde proto probíhá automaticky, prostřednictvím vyhledávacích mechanismů (robotů, viz rubrika: Co to znamená, když se řekne .... v CW 12/96). Informace o nalezených zdrojích jsou pak také zpracovávány především automaticky, a k účasti člověka dochází maximálně v situaci, kdy je třeba tyto zdroje zařadit do určité kategorie či hierarchie (pokud vyhledávací služba něco takového vůbec nabízí, viz 5. díl seriálu). Nyní nám ale půjde o takové formy evidence dostupných zdrojů, jejichž obsah vzniká především „ručně", tedy „ručním" sběrem, „ručním" zmapováním nalezeného zdroje a také jeho „ručním" zařazením do vhodné hierarchie či jiného uspořádání. Oproti vyhledávacím službám pak nutně vzniká doslova propastný rozdíl v dimenzi - jestliže vyhledávací služby dokáží zmapovat miliony zdrojů (WWW stránek), zde se jedná o desítky či stovky, maximálně tisíce zdrojů. Na druhé straně ale tyto seznamy či katalogy dokáží „posbírat" o existujících zdrojích mnohem více informací, důkladněji je „zmapovat", a tak mnohem lépe postihnout jejich skutečnou užitečnost, podstatu a další vlastnosti.

Díky samotné podstatě služby World Wide Web, umožňující provázat jednotlivé WWW stránky prostřednictvím aktivních hypertextových odkazů, je shromažďování odkazů na jiné zdroje velmi jednoduché, a je dnes také velmi běžné - dnes skutečně existuje opravdu velké množství všelijakých seznamů a katalogů, které většinou bývají specificky zaměřené na určitou konkrétní problematiku. Se seznamy dostupných zdrojů se lze často setkat i na osobních WWW stránkách jednotlivých uživatelů, kteří zde shromažďují odkazy na své oblíbené zdroje, a jejich zaměření je typicky dáno zájmy a orientací dotyčného uživatele. V našem seriálu se však budeme zabývat spíše obecněji zaměřenými seznamy a katalogy. Začít nemůžeme jinak, než zřejmě historicky nejstarším pokusem „ručně" zmapovat zdroje, dostupné v rámci celého Internetu.

Právě takovýto nelehký úkol si dal známý publicista Ed Krol, když psal jednu z prvních knížek o Internetu - později právem označovanou za „internetovou bibli". Bylo to na přelomu let 1991 a 92, a Ed Krol chtěl ve své knížce nejen popsat podstatu a způsob fungování Internetu a jeho služeb, ale také poskytnout přehled o již tehdy existujících internetových zdrojích. Proto do své knihy zařadil i hutnou kapitolu, nazvanou „The Whole Internet Catalog" (doslova: katalog celého Internetu), a v ní setřídil významnější tehdy známé zdroje do různých kategorií. Celá knížka pak dostala název „The Whole Internet User's Guide & Catalog", a sklidila skutečně velký úspěch. Ani s postupem času neztratila mnoho na své aktuálnosti, a dočkala se i dalších vydání (nedávno byla mj. přeložena i do češtiny, a vyšla v nakladatelství Science). Domovskou stránku druhého originálního vydání knížky vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1].

Zmíněnou „internetovou bibli" Ed Krola vydalo známé nakladatelství O'Reilly, které o něco málo později stálo i u zrodu další zajímavé internetové služby. Její název je Global Network Navigator, zkratkou GNN, a šlo o první pokus využít publikačních možností služby WWW na komerční bázi. GNN byl ve své podstatě on-line časopisem (čtvrtletníkem), a kromě zajímavých článků byla jeho součástí i interaktivní hypertextová verze původního internetového katalogu z knihy Eda Krola (mezitím samozřejmě aktualizovaného a doplněného o nové zdroje). Oficiálně byl celý GNN spuštěn v říjnu 1993, s postupem času se samozřejmě rozvíjel a jeho obsah obohacoval. K prvnímu červnu 1995 byl GNN odkoupen společností AOL (America On Line), která jej dále provozuje a rozvíjí. V říjnu loňského roku pak GNN prošel výraznou „předělávkou", která z něj učinila mnohem více než jen on-line publikaci - stal se ucelenou informační službou. Současně s tím došlo i ke změně názvu katalogu, který byl a nadále je součástí služby GNN. Původní „The Whole Internet Catalog" byl přejmenován na „GNN Select", což má odrážet skutečnost, že vzhledem k obrovskému rozsahu dnešního Internetu skutečně nemůže jít o katalog „celého" Internetu. Jak si ale můžete všimnout na některých dnešních obrázcích (zejména na druhém [GIF2, URL2]), přechod na nové jméno nebyl ještě dotažen úplně do konce.

Na druhém obrázku vidíte domovskou stránku katalogu, na které najdete i odkazy na další vyhledávací služby. Do samotného katalogu se dostanete přes oválné políčko „select". To vás dovede na stránku se základní nabídkou katalogu, kterou vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3, URL3]. Zde najdete (ve střední až spodní části) 14 základních kategorií, do kterých GNN Select člení zmapované zdroje. V každé z těchto kategorií jsou pak další vnořené „podkategorie", ale tím celá hierarchie kategorií končí (a je tedy dvoupatrová). Příklad kategorií nejnižší úrovně vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4] (ke kterému jsem se dostal navolením kategorie „Government & Politics" na třetím obrázku. Na pátém obrázku [GIF5] pak vidíte obsah konkrétní „podkategorie" (zvolil jsem „Governments WorldWide)", který již tvoří jednotlivé internetové zdroje. Pokud vás obsah určitého zdroje zajímá podrobněji, můžete si jej navolit. To vás ale ještě nepřenese přímo k tomuto zdroji, místo toho je vám nabídnuta stránka podrobněji popisující příslušný zdroj [GIF6]. Právě tato stránka je výsledkem toho, jak autoři služby GNN „zmapovali" příslušný zdroj a ohodnotili jej. Teprve z této stránky pak máte možnost vydat se k vlastnímu zdroji (přes tlačítko Go).

Pokud se nechcete sami „brouzdat" kategoriemi služby GNN Select, můžete to vzít zkratkou na seznam všech existujících kategorií druhé úrovně („podkategorií", zde označovaných jako „Topics"), který vidíte na sedmém obrázku [GIF7]. Další možností je pak nechat si přímo zobrazit seznam všech zmapovaných internetových zdrojů, tj. seznam všech položek katalogu (viz osmý obrázek [GIF8]) a v něm vyhledávat například prostřednictvím vyhledávacích funkcí vašeho WWW browseru (který vám v tomto seznamu dokáže najít zadaný znakový řetězec).


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka druhého vydání knížky „The Whole Internet User's Guide & Catalog"
  2. Domovská stránka služby GNN Select
  3. Hlavní nabídka GNN Select, s hlavními kategoriemi
  4. Příklad kategorií druhé úrovně v rámci hlavní kategorie
  5. Příklad obsahu kategorie druhé úrovně
  6. Příklad popisu konkrétního zdroje
  7. Seznam všech kategorií druhé úrovně (úryvek)
  8. Seznam všech zmapovaných zdrojů