Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 11/95, 21. června 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a511k140.php3

Co jsou NETNEWS a co je USENET?

V minulých dvou dílech jsme se seznámili s elektronickými konferencemi jako prostředkem diskuse v rámci celých širších skupin uživatelů. Dnes se začneme seznamovat s dalším mechanismem skupinové diskuse - s tzv. síťovými news.

Elektronické konference samozřejmě nejsou jediním možným mechanismem, který dokáže zprostředkovat vzájemnou diskusi v rámci určité skupiny uživatelů. Mají dokonce celou řadu konkurentů, mezi které patří například videokonference (zajišťující současný přenos obrazu a zvuku), či služby typu IRC (Internet relay Chat, spočívající v „živém" přenosu psaného slova). Časem se snad dostaneme i k těmto službám, které zprostředkovávají diskusi v reálném čase, ale dnes ještě zůstaneme u staré a dobré komunikace v psané formě, která funguje v zásadě nespřaženě (off-line), a nevyžaduje současnou „přítomnost" všech diskutujících ve stejném čase. Také v této kategorii „off-line" komunikací totiž mají elektronické konference velkého konkurenta - tzv. síťové news (netnews, network news, news, v doslovném překladu: síťové noviny).

Myšlenka síťových news se zrodila koncem 70. let na Duke University a University of North Carolina v USA, v hlavách tamních Unixových vývojářů, kteří si potřebovali mezi sebou vyměňovat své podněty, nápady, myšlenky, texty apod. Bylo to v době, kdy Internet se teprve chystal narodit z lůna ARPANETu, a tak zpočátku neměly síťové news s Internetem nic společného. Vytvořily si vlastní mechanismus přenosu (či spíše distribuce), zpočátku využívající hlavně komutovaných linek veřejné telefonní sítě a přenosové protokoly UUCP (Unix to Unix Copy Protocol), a začaly se šířit mezi stále větším počtem uzlů. Celé soustavě vzájemně propojených uzlů, které si mezi sebou předávaly síťové news, se začalo říkat USENET (což je zkratku od výmluvného User's Network]. Časem se ovšem síťové news začaly stále více šířit jinými přenosovými cestami, mj. i Internetem či sítí EARN/Bitnet, a původní distribuční mechanismy (využívající komutované telefonní linky) naopak začaly ustupovat do pozadí. Z původní sítě USENET se tak časem stala virtuální síť, či spíše služba, poskytovaná v rámci jiných sítí. To ostatně platí i dodnes, a k síťovým news se můžete dostat i bez toho, že by jste měli plnohodnotný přístup k Internetu (například firma Internet CZ, bývalý COnet, dodnes nabízí připojení pomocí UUCP s přístupem k elektronické poště a síťovým news).

Co ale vlastně jsou ony „síťové news"? Zkusme si jejich podstatu vysvětlit na základě srovnání s elektronickými konferencemi: jestliže elektronická konference je diskusí na jedno konkrétní téma, pak v prostředí síťových news je její analogií tzv. diskusní skupina (newsgroup). Soustava všech existujících diskusních skupin (newsgroups) je pak tím, co se označuje jako „síťové news", a dost často ztotožňuje se jménem USENET. Zde je dobré si zdůraznit, že jednotlivé newsgroups jsou vzájemně koordinovány - alespoň v tom smyslu, že jsou šířeny společně, a že existují určité mechanismy regulující fungování celých síťových news, vznik nových diskusních skupin apod. (i když jde o značně decentralizované mechanismy). Naproti tomu nad elektronickými konferencemi neexistuje žádný společný koordinující deštník.

Z pohledu uživatelů jsou elektronické konference a jednotlivé diskusní skupiny newsgroups obdobné v tom, že do nich lze zasílat vlastní příspěvky, a číst příspěvky ostatních. Ačkoli na první pohled vypadají oba druhy příspěvků jako prakticky stejné (srovnejte si dnešní třetí a pátý obrázek s příklady zpráv elektronické pošty v předchozích dílech rubriky), k jejich sepisování, odesílání a čtení jsou obecně zapotřebí jiné prostředky - v případě elektronických konferencí libovolný poštovní program (přesněji klient elektronické pošty), a v případě síťových news tzv. čtečka (news reader). Někdy ovšem může být funkčnost čtečky síťových news integrována spolu s dalšími funkcemi v jediném produktu - to je právě příklad dnešního druhého a třetího obrázku, kdy jsem jako čtečku síťových news použil klientský program služby WWW (konkrétně Netscape Navigator od firmy Netscape). Naproti tomu na prvním, čtvrtém a pátém obrázku vidíte příklady použití jednoúčelových čteček síťových news.

Další specifickou vlastností síťových news je konkrétní mechanismus jejich distribuce (šíření), a samozřejmě také způsob, jakým si uživatelé „předplácejí" různé diskusní skupiny (newsgroups) a „stahují" jednotlivé příspěvky. Tuto problematiku si ale necháme na příště, stejně tak jako povídání o konvencích a zvycích, které se v síti USENET za dobu její existence vyvinuly, a které by každý uživatel měl znát ještě dříve, než se ponoří do báječného světa síťových news. Něco se ale můžete dozvědět již dnes, v rubrice „Co to znamená když se řekne ..."

Dnes bych se ještě v závěru rád zmínil o uspořádání jednotlivých diskusních skupin (newsgroups) v rámci síťových news. Kolik takovýchto diskusních skupin existuje asi není možné spočítat, protože některé z nich mají pouze lokální působnost, a nejsou šířeny po celém světě jako jiné diskusní skupiny. Z tohoto důvodu se také počet dostupných diskusních skupin v různých místech světa poněkud liší. Řádově ale jde jejich počet do tisíců.

Jednotlivé diskusní skupiny jsou uspořádány hierarchicky (do stromu). Úvahy nad jejich tematickou náplní by nejspíše vydaly na celý díl našeho seriálu, a tak prozatím přijměte alespoň malý závdavek v podobě prvního dnešního obrázku [GIF1] - ten ukazuje značně zkrácený seznam více jak 3200 diskusních skupin, které nabízí liberecký server síťových news. Nicméně i z tohoto obrázku bude zřejmě patrné, že diskutovat můžete skutečně o všem možném. Čísla, která vidíte na začátku každé řádky, pak udávají počet příspěvků v dané diskusní skupině za posledních několik dní (jejich počet je závislý na konkrétním serveru, ze kterého seznam pochází, v našem konkrétním případě jde o cca 10 dní).

Šipkou jsem si na prvním obrázku dovolil vyznačit jednu z místních diskusních skupin, která by jinak mohla ujít vaší pozornosti - jde o diskusní skupinu s všeříkajícím názvem cz.net. Seznam příspěvků této diskusní skupiny za posledních cca 10 dní (v době psaní příspěvku) vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2]- nyní již „očima" čtečky síťových news, integrované do klientského programu služby WWW firmy Netscape. Na třetím obrázku [GIF3] pak vidíte jeden konkrétní příspěvek z této diskusní skupiny. Na čtvrtém [GIF4] a pátém [GIF5] obrázku pak opět vidíte nejprve seznam příspěvků a jeden konkrétní příspěvek, tentokráte „očima" jednoúčelové čtečky pro prostředí MS Windows.


Seznam obrázků:

  1. Úryvek ze seznamu dostupných diskusních skupin (newsgroups)
  2. Seznam aktuálních příspěvků z diskusní skupiny cz.net (prostřednictvím zabudované čtečky v programu Netscape Navigator)
  3. Konkrétní příspěvek
  4. Úryvek ze seznamu aktuálních příspěvků z diskusní skupiny cz.net (prostřednictvím čtečky Trumpet News Reader)
  5. Konkrétní příspěvek