Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s253.php3

Paegas Internet Call

Na přelomu letošního června července přišel jeden z našich dvou mobilních operátorů - Radiomobil, provozovatel sítě Paegas - s opravdu převratnou novinkou. Jako první nabídnul nejširší veřejnosti skutečnou a nefalšovanou internetovou telefonii. I když striktně vzato, s veřejným Internetem nemá jeho služba Paegas Internet Call zase až tak moc společného.

Podstata služby Paegas Internet Call spočívá v tom, že nyní si vlastník mobilu od Paegase (nikoli od Eurotelu) může vybrat, kudy budou vedeny jeho telefonní hovory směřující do zahraničí. Mohou být vedeny klasickým způsobem, fakticky přes přenosové trasy SPT Telecom, tudíž i za "klasické" (původní) tarify, které jsou určeny zejména tím, kolik musí sám Radiomobil jakožto provozovatel sítě Paegas platit SPT Telecomu za využití jeho přenosových tras pro dálkové hovory. Druhou možností, kterou nyní má volající na výběr, je nechat vést hovor přes přenosové sítě, které provozuje Radiomobil (přesněji viz dále), který si díky tomu může dovolit požadovat nižší tarify - za každou minutu po Evropě 12,90, a 19,90 za minutu do zbytku světa (ale ne úplně do všech zemí, některé nejsou touto službou pokryty). Volající vybírá mezi oběma možnosti tím nejtriviálnějším možným způsobem - volbou jiného přečíslí.

V případě, že se volající rozhodne pro službu Paegas Internet Call (a tedy pro vedení jeho hovoru po internetu), jeho hovor nejprve prochází přes bránu v sítí Radiomobilu, která z "telefonního" hovoru dělá hovor "datový" (digitalizuje přenášený hlas, balí jej do datových paketů, přitom ještě provádí určitou kompresi, a pak jednotlivé pakety odesílá po datové síti. Tato datová síť přitom patří Radiomobilu jen zčásti - ve skutečnosti má od společnosti Global One pronajat datový spoj vedoucí do datové sítě společnosti Deutsche Telekom (nezapomínejme, že Deutsche Telekom je nepřímo majetkově účasten v konsorciu Radiomobil). Přes tuto síť patřící Deutsche Telecom jsou pak "naše" hovory vedeny až co možná nejdále k místu svého určení, kde prostupují skrz analogickou bránu a z "datové" podoby se mění na klasickou telefonní podobu a dále již pokračují jako hovory místní. Úspora, díky které si Radiomobil může dovolit nabízet výrazně nižší tarify než SPT Telecom, je především ve využití datové sítě a v přenosu hovoru "jako data", přičemž obojí je jednak efektivnější než u klasické telefonie, a jednak takovýto způsob komunikace není zatížen vysokými propojovacími poplatky, které si navzájem platí telekomunikační operátoři u svých telefonních sítí.

Jak ale vlastně souvisí právě popsaná služba Paegas Internet Call s Internetem - alespoň s tím veřejným, který se píše s velkým počátečním I, neboť jde o jeho vlastní jméno? Hovory vedené pomocí služby Paegas Internet Call nejsou přenášeny skrz tento veřejný Internet, na kterém stále ještě není možné zajistit dostatečnou kvalitu přenosových služeb. Síť, skrz kterou jsou hovory vedeny, je v zásadě privátní datová síť patřící (z větší části) Deutsche Telecom - ten si ji vybudoval zejména proto, aby sám mohl poskytovat svým zákazníkům služby na bázi internetové telefonie typu "z počítače na telefon" (a Paegas Internet Call je jen jednou z dalších služeb, které využívají stejnou přenosovou infrastrukturu). Tato privátní síť Deutsche Telecomu je zřejmě vybudována na stejné technologii jako veřejný Internet (zejména tedy na protokolu IP z rodiny protokolů TCP/IP), a právě díky tomu - a na rozdíl od veřejného Internetu - dokáže poskytovat dostatečnou kvalitu přenosových služeb. Jelikož zřejmě nepřenáší jiný druh provozu než hlasový, a hlavně díky tomu že je "plně v moci" jediného provozovatele, mohou v ní být realizována taková opatření (zejména kapacitní), která zajišťují potřebnou kvalitu přenosu. O té se ostatně může každý uživatel služby Paegas Internet Call přesvědčit na vlastní kůži - a většinou převládá názor, že kvalita je pro vedení plynulé konverzace plně postačující. Na druhé straně privátní veřejná síť Deutsche Telecomu přeci jen nevede úplně do všech zemí, které existují či do kterých alespoň vede veřejný Internet. Proto také službou Paegas Internet Call nejsou (nejspíše prozatím) dosažitelné úplně všechny země světa.

Služba Paegas Internet Call je dnes zřejmě největší odlišností mezi oběma našimi mobilními operátory. Eurotel, který je majoritně vlastněn právě SPT Telecomem, žádnou možnost internetové telefonie nenabízí ani neavizuje. Samotný SPT telecom se pak k celému fenoménu internetové telefonie staví negativně, neboť v něm zákonitě musí vidět ztrátu svých dosud monopolních příjmů, zejména v oblasti mezistátních hovorů (ze kterých údajně subvencuje, prostřednictvím křížového financování, hovory místní). Oficiální stanovisko SPT Telecom ke službě Paegas Internet Call není autorovi tohoto článku známo. Různí představitelé SPT se však při příležitosti různých odborných konferencí veřejně vyjádřili v tom smyslu, že jde o záležitost porušující práva SPT daná zákonem (konkrétně jejich exkluzivitu na hlasové služby). V odborném tisku se již objevily (opět neoficiální) zprávy o tom, že SPT Telecom protestoval u Českého telekomunikačního úřadu proti postupu Rdiomobilu, a dokonce že požaduje úhradu ušlého zisku! Zcela neoficiální prameny pak hovoří o tom, že SPT chce využít faktické konkurence k tomu, aby zmírnil povinnosti, které mu vyplývají z jeho exkluzivity (zejména povinnost zavádět nové telefonní linky tam, kde to pro něj není rentabilní).