Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s220.php3

Příklady alternativních způsobů telefonování

V dnešní době již existuje celá řada principiálních možností, jak telefonovat "jinak". Žádná ustálená klasifikace takovýchto možností však ještě neexistuje, a proto následující článek je spíše nesystematickým pokusem o vyjmenování jednotlivých možností, které připadají v úvahu. Jednotlivé případy, které jsou dále uvažovány, navíc nemusí být zcela disjunktní - některé jsou zvláštními případy těch druhých, a jsou zde uváděny zejména pro zdůraznění některých konkrétních řešení hodných zřetele.

V tomto článku budeme pod pojmem "pevná síť" rozumět telefonní síť, určenou pro pevné (nepohybující se účastníky) - typickým příkladem může být veřejná telefonní síť (oficiálně: JTS, Jednotná telefonní síť), kterou provozuje náš SPT Telecom, ale stejně tak může jít i o privátní telefonní síť - důležitý je způsob fungování ("telefonní", a nikoli datový") a předpoklad toho, že telefonní přístroje účastníků se nepohybují. Mobilní sítí pak budeme rozumět takovou síť, u které se naopak mobilita předpokládá (tedy např. sítě GSM). Také mobilní síť přitom může být veřejná (u nás jde o sítě Paegas a Eurotel), nebo může jít i o síť privátní, kterou si dnes již mohou různé subjekty budovat pro své interní potřeby (typicky s "místním" dosahem). Datovou sítí pak budeme rozumět síť fungující na bázi protokolu IP, a opět může jít jak o veřejný Internet, tak i o privátní IP síť.

Pojem "ústředna" (se zkratkou PBX, od: Private Branch Exchange) zde také budeme chápat poněkud šířeji než je obvyklé - nejen jako klasickou "telefonní" ústřednu (veřejnou či privátní) pro pevnou síť, ale obecně jako zařízení schopné směrovat telefonní hovory, včetně hovorů v "datové" podobě či hovorů v mobilní síti. Může tedy jít i o běžné "počítačové" zařízení povahy směrovače, které je používáno pro vedení telefonních hovorů po datové síti. Další možností jsou různé kombinace mezi "telefonními" a "počítačovými" zařízeními - například telefonní ústředny se zabudovanou podporou pro IP telefonii, nebo naopak směrovače s moduly pro hlasovou telefonii, či specializované "telefonní servery" koncipované přímo jako hybrid obou světů apod. Pro lepší názornost však budou na obrázcích nezbytné převodní prvky (brány) pro převod mezi telefonní a datovou podobou hovoru kresleny samostatně.

U jednotlivých ústředen v rámci následujících příkladů může být podstatné také to, zda jsou vybaveny dodatečnou inteligencí sloužící k tomu, aby inteligentně směrovaly jednotlivé hovory podle předem stanovených pravidel (což obecně odpovídá technikám tzv. Least Cost Routingu, doslova: směrování podle nejnižší ceny). Takovéto ústředny budou na ilustračních obrázcích označovány jako PBX+LCR