Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s204.php3

Jak strategický partner k majoritě přišel

Velmi významným bodem Zásad státní telekomunikační politiky bylo následující ustanovení bodu IV:

Strategický partner akciové společnosti SPT Telecom bude v rámci akciové společnosti disponovat pravomocemi odpovídajícími jeho majetkovému podílu

Toto rozhodnutí vlády bylo závažným způsobem porušeno, protože strategický partner získal v SPT rozhodovací pravomoci výrazně větší, než odpovídá jeho majetkovému podílu. Pro konkrétnější vysvětlení je třeba nejprve udělat malou exkurzi do jiného dokumentu - do tzv. Akcionářské smlouvy, která stanovuje konkrétní "pravidla hry", včetně rozdělení pravomocí při řízení SPT telecom po vstupu strategického partnera. Tato smlouva je držena v tajnosti (ale její text, bez příloh, je dostupný na Internetu, na adrese http://www.bojkot.cz/dokumenty/smlouva-telecom.html).

Podle zmíněné akcionářské smlouvy zúčastněné strany deklarují svůj záměr rozdělit pravomoci při řízení SPT takto:

Ustanovení 5.3
Řízení SPT.
Jak tato Smlouva stanoví dále, mají Akcionáři v úmyslu docílit toho, aby Představenstvo (i) si pro sebe vyhradilo přímou odpovědnost za strategickou orientaci SPT a za významná rozhodnutí ovlivňující její finanční situaci, a (ii) přeneslo na Provozní výbor svá oprávnění ohledně běžného provádění podnikatelské činnosti SPT a realizace Ročního podnikatelského záměru.

To by bylo logické, pokud by zmíněný Provozní výbor byl pouze "výkonným" orgánem, který realizuje rozhodnutí Představenstva a řídí se jeho příkazy. Skutečnost je ale poněkud jiná, protože Provozní výbor má při svém rozhodování značnou autonomii - má volnou ruku k provádění tzv. Ročního podnikatelského záměru (a k úkonům které z tohoto Ročního záměru vychází nepotřebuje souhlas Představenstva). Podstatné je ale to, že zmíněný Roční podnikatelský záměr si Provozní výbor sestavuje sám, a Představenstvo jej schvaluje - ovšem pokud s nějakou částí návrhu Ročního podnikatelského záměru nesouhlasí, má sice právo podat námitky, ale Provozní výbor je nemusí akceptovat. Ustanovení 6.3.a) smlouvy totiž říká:

Upravený Roční podnikatelský záměr přihlédne k námitkám vzneseným F členy Představenstva, ať již prostřednictvím změn v Ročním podnikatelském záměru nebo na základě vysvětlení rozhodnutí Provozního výboru neměnit původní Roční podnikatelský záměr.

(Zmíněnými F členy jsou přitom zástupci nominovaní Fondem národního majetku). Provozní výbor se tedy může rozhodnout neakceptovat námitky a nereflektovat je ani v Upraveném návrhu. Pokud by se to členům Představenstva stále ještě nelíbilo, dává jim smlouva ještě jednu šanci. Dotyčný odstavec 6.3. b) zní takto:

(b) Pokud alespoň tři (3) F členové Představenstva nesouhlasí s kterýmkoliv aspektem upraveného Ročního podnikatelského záměru, bude taková námitka podrobně popsána a předložena v písemné formě Fondu a Strategickému partnerovi nejpozději 31. ledna roku, kterého se tento záměr týká. Fond a Strategický partner zřídí výbor o dvou osobách, z nichž jednou bud nejvyšší Představitel Fondu a druhou bude nejvyšší Představitel Strategického partnera. Výbor se pokusí v návaznosti na takovéto námitky vyřešit spor v dobré víře přátelským projednáním a může konsultovat externí odborníky, aby napomohli v úsilí o vyřešení tohoto sporu.

Sečteno a podtrženo to znamená, že Provozní výbor si může dělat co chce, nezávisle na Představenstvu - stačí mu dát si vše potřebné do Ročního podnikatelského záměru a dále jej neměnit (nereflektovat na připomínky členů Představenstva, a při případném "odvolání" podle odstavce 6.3 "spor v dobré víře přátelsky projednat" - tedy zřejmě vysvětlit eventuelním rebelům, že jinak to nejde).

Zbývá snad jen malý dovětek: jaké je složení takto všemocného Provozního výboru? Jsou v něm zastoupeni tři zástupci strategického partnera, a dva zástupci tuzemské strany. V době psaní tohoto článku šlo konkrétně o tyto pány:

  • Svatoslav Novák (generální ředitel a současně předseda Provozního výboru)
  • Michal Čupa
  • Bessel Kok (místopředseda Provozního výboru, zástupce TelSource)
  • Urs Kamber (zástupce TelSource)
  • James S. Hubbley (zástupce TelSource)