Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s105.php3

Internetworking, aneb: propojování sítí

Je-li počítač či jiné "koncové zařízení" nezbytností pro využití služeb Internetu a tudíž i pro využití možností e-commerce a e-business, pak další nezbytností je propojení počítače resp. příslušného zařízení s dalšími počítači a s Internetem. Takovéto propojení, či spíše "připojení" může být realizováno více různými způsoby a má více důležitých aspektů - proto si je popíšeme postupně.

První částí celé problematiky se týká "zesíťování", neboli vzájemného propojení počítačů a dalších zařízení mezi sebou, tak aby mezi nimi bylo vůbec možné něco přenášet. Zde je vhodné odlišit propojování na krátké vzdálenosti, které se týká zejména vytváření tzv. lokálních sítí (sítí LAN), a dále propojování na větší vzdálenosti, které se týká sítí rozlehlých (sítí WAN, Wide Area Networks) a také připojování k Internetu.

Proč vznikly sítě LAN?

Potřeba propojovat mezi sebou jednotlivé počítače a vytvářet tak celé počítačové sítě vznikla dávno před nástupem osobních počítačů. K prvnímu propojení docházelo tedy ještě v době, kdy světu vládly počítače střediskové a hlavním cílem jejich propojení tehdy bylo především umožnit jejich vzájemnou komunikaci (přenos textových zpráv formou elektronické pošty a přenos celých souborů), a dále využití jejich výpočetní kapacity na dálku (prostřednictvím tzv. vzdáleného přihlašování). Zde se jednalo vesměs o propojování na větší vzdálenosti, a tedy o vznik tzv. rozlehlých sítí (sítí WAN, od: Wide Area Network).

Největším impulsem pro rozvoj počítačových sítí však byl, poněkud paradoxně, až nástup osobních počítačů. Jejich majitelé totiž velmi záhy zjistili, že je pro ně velmi výhodné své počítače propojit. Důvodem bylo především to, že potřebovali získat přístup k různým zdrojům, které z nějakého důvodu nebylo možné přidělit každému do jeho výlučného vlastnictví. Jednalo se například o periferie (tiskárny apod.), ale také o programy a hlavně data - když například více lidí chtělo pracovat s jedním datovým souborem, museli by si jej bez existence vzájemného propojení různě předávat po disketách, vytvářet vzájemně nekompatibilní kopie atd. Především tedy potřeba vzájemného sdílení různých zdrojů se stala hlavní motivací pro propojování počítačů na malé vzdálenosti do tzv. lokálních sítí (sítí LAN, Local Area Network).