Vyšlo na Lupě, 08.01.2024
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b24/b0108001.php3

Co nabízí nová e-Sbírka a jak se s ní pracuje? I.

Portál nové e-Sbírky nabízí zdarma a v elektronické podobě jak konsolidovaná znění zákonů a dalších právních předpisů, v jejich aktuálním i starším znění, tak i částky původní Sbírky, ve které byly vyhlášeny jejich právně závazné verze. Jak přesně je to ale s garantovaným charakterem toho, co dnes nová e-Sbírka nabízí?

Po mnoha a mnoha letech, po mnoha a mnoha odkladech, pod hrozbou ztráty spolufinancování ze strukturálních fondů EU, byla počátkem roku 2024 konečně spuštěna do ostrého provozu první část mamutího projektu e-Sbírky a e-Legislativy, v podobě portálu e-Sbírky. Nahrazuje tak dosavadní elektronickou aplikaci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, která poskytovala jen samotné částky v elektronické podobě.

O komplikované historii celého projektu, pracovně označovaného také jako „esel“, už bylo napsáno mnohé a mnohé určitě ještě napsáno bude. V první části tohoto dvoudílného článku bych se rád zaměřil na první uživatelské dojmy a zkušenosti s obsahem, který již byl zpřístupněn pro „čtenáře“ legislativy.  

TIP: Projektu e-Sbírka se věnujeme také v textu e-Sbírka ukazuje, jak neotevírat data

K tomu jen velmi stručné vysvětlení: celý rozsáhlý projekt (esel) má dvě hlavní cílové skupiny. Jednou z nich jsou „autoři“ legislativy. Tedy všichni ti, kteří se podílejí na tvorbě právních předpisů a dalších právních aktů. Jejich potřebám bude sloužit hlavně část e-Legislativy, která by měla postupně nabíhat od poloviny letošního roku.

 
 

Druhou cílovou skupinou pak jsou všichni ti, kteří se nepodílí na vzniku legislativy, ale potřebují se seznamovat s jejím konkrétním obsahem, resp. zněním. Právě ty si jsem si dovolil označit zjednodušeně jako „čtenáře“. Na jejich pohled a potřeby je zaměřen i tento článek a jeho pokračování.

Co najdeme v e-Sbírce?

Potřebám „čtenářů“ vychází vstříc především ta část celého projektu (esel), která je označována jako e-Sbírka. Tu je ale také vhodné vnímat spíše jako určité společné zastřešující označení pro více různých částí, resp. služeb – z nichž některé již byly zprovozněny, zatímco jiné na své zprovoznění teprve čekají.  

Zprovozněn již byl portál e-Sbírky. Tedy to, co najdete na doméně e-sbirka.cz. K diskusi nad tímto umístěním se dostaneme v pokračování tohoto článku.  

V rámci portálu e-Sbírky jsou již dostupné dva tuzemské „datové fondy“, a to obsah naší Sbírky zákonů a dále Sbírky mezinárodních smluv (resp. dnes již sloučené do Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, dle zákona č. 222/2016 Sb.). Hlavně v prvním případě (původní Sbírky zákonů a jejích předchůdců) se jedná o to, co asi bude zajímat největší část „čtenářů“, protože zde by měly být všechny tuzemské právní předpisy vydané od roku 1945 i vybrané starší právní předpisy (od roku 1918).

Dalším „datovým fondem“, již dnes dostupným v rámci portálu e-Sbírky, jsou vybrané právní akty Evropské unie (tj. nikoli všechny). Hlavně různé směrnice, nařízení a prováděcí rozhodnutí. Jde jen o jejich informativní znění, nicméně jsou prolinkovány s jejich právně závaznou verzí v systému EUR-Lex.

Další, co na portálu e-Sbírky již dnes najdeme, jsou dva slovníky právních pojmů: CzechVOC a EuroVOC. Nejde ale o žádné výkladové slovníky, ale zatím jen o citace z definic pojmů v konkrétních zákonech. Uživatelé si také mohou zapnout prolinkování konkrétních termínů v prohlížených textech s jejich definicemi v databázi CzechVOC.

Mimo portál e-Sbírky, na samostatné doméně eselpoint.cz, pak již byla zpřístupněna open data s obsahem e-Sbírky. Těm je věnován samostatný článek zde na Lupě. Od 15. ledna by mělo být spuštěno také veřejné rozhraní (konkrétně REST API) k obsahu e-Sbírky. Reálně použitelné (ve své finální podobě) ale má být až od poloviny roku. Obojí by mělo umožnit, aby datové fondy e-Sbírky mohly (a to bezplatně) využívat i další služby, včetně komerčních.

Samotný obsah e-Sbírky se může (a bude) ještě měnit: s doplňováním nových předpisů a opravou chyb bude docházet k „nasazování nových verzí datové báze“ (předpokládá se v únoru a červnu 2024).

Co naopak není součástí e-Sbírky a zřejmě ani do budoucna nebude, je obsah Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků, obsahující právní předpisy obcí a krajů. Tato Sbírka má již od počátku roku 2022 svou vlastní elektronickou verzi (pod doménou gov.cz) a také elektronický nástroj pro tvorbu právních předpisů obcí.

e-Sbírka nabízí právně závazný i jen informativní obsah

Nová e-Sbírka poskytuje svůj „tuzemský“ obsah ve dvou různých variantách (a obě pochopitelně v elektronické podobě):

  • jako právně závazná znění již vyhlášených a nově vyhlašovaných právních aktů. Zjednodušeně jde o PDFka s „prvotní“ verzí právního aktu, jak byl v rámci příslušné částky vyhlášen ve Sbírce, bez zohlednění případných novelizací. Dnes jde ještě o to samé, co jste si dosud mohli stahovat z již zmiňované dosavadní elektronické aplikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ta bude k 30. 6. 2024 vypnuta, protože její roli převzala od 1. 1. 2024 právě nová e-Sbírka. Jinými slovy, nově vyhlašované právní předpisy již budou vyhlašovány jen v nové e-Sbírce a již jen elektronicky. Do budoucna to budou moci být i právně závazné verze konsolidovaných znění (viz závěr článku).
  • jako informativní „strukturovanou podobu, umožňující moderní práci s právními předpisy“. Zjednodušeně: konsolidované znění zákonů zohledňující průběžné novelizace a změny, buď s aktuální platností, nebo s platností od–do, v obvyklé „webové podobě“, s možností odkazů, vyhledávání a dalších funkcionalit (tj. nikoli jako prosté překlopení listinné verze).
 
 

Rozdíl se snaží ukázat následující obrázek: vlevo je právně závazná podoba právního aktu, jak byl vyhlášen v příslušné částce sbírky. Zde konkrétně jde o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, který byl vyhlášen v částce 98 v roce 2008. Podle jeho § 2 datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

 
 

V mezidobí ale došlo k řadě novelizací a díky nim dnes datové schránky zřizuje a spravuje Digitální a informační agentura. Vyplývá to z aktuálního znění téhož ustanovení, které vidíte na obrázku vpravo.

Nová e-Sbírka nabízí i možnost stažení obou variant pro offline využití, viz následující obrázek. Přes odkaz v zeleném rámečku získáte ověřené znění (právně závazné podoby) právního aktu tak, jak byl původně vyhlášen ještě v listinné podobě (zde konkrétně to, co na předchozím obrázku vidíte vlevo). Přes odkazy v červeném rámečku si pak můžete stáhnout informativní znění konsolidovaného právního aktu z příslušného období, tj. buď aktuální znění, či znění platné od–do (zde konkrétně to, co na předchozím obrázku vidíte vpravo).

 
 

V rámci nabídky „Stáhnout“ můžete získat i (ověřené, resp. právně závazné) znění posledního novelizujícího předpisu, zde konkrétně zákona č. 284/2021 Sb., a to v podobě celé částky č. 124 z roku 2021, ve které byl tento zákon vyhlášen.

Informativní nemusí nutně být správné

Že aktuální znění (či jiné „časové“ znění) je skutečně pouze informativní a nemusí nutně být správné, si můžeme ukázat na příkladu jiného zákona. Konkrétně na příkladu aktuálního znění zákona č. 222/2016 Sb., kterým se činnost e-Sbírky řídí. Poslední novelizací tohoto zákona došlo k tomu, že od 1. 1. 2024 byly dosavadní sbírky (Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv) sloučeny do jedné (Sbírky zákonů a mezinárodních smluv) a ta se vede již jen v elektronické podobě a je zveřejňována právě (a pouze) na nové e-Sbírce.

Tato změna znění zákona č. 222/2016 Sb. (který nabyl účinnosti k 1. 1. 2024) se již projevila na jeho aktuálním znění v komerčních službách, např. v Zákonech pro lidi či v ASPI, jak je patrné z následujícího obrázku.

 
 

Naproti tomu aktuální znění téhož zákona v e-Sbírce popisovanou změnu (v době psaní článku) ještě nezohledňuje.

 
 

Důvodem je to, že popisovaná změna byla vyvolána doslova na poslední chvíli, novelizačním zákonem č. 346/2023 Sb., který byl sám vyhlášen 7. prosince 2023 v částce č. 161 Sbírky, je dostupný ještě v původní elektronické aplikaci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (zde), ale v nové e-Sbírce ještě není zahrnut. A jeho dopady tak nejsou ještě promítnuty do aktuálních znění těch zákonů, které nový zákon novelizuje.

Postupný náběh e-Sbírky

Nová e-Sbírka pochopitelně má určitý „postupný náběh“, který je komplikován i tím, že v samotném závěru roku bylo vyhlášeno opravdu velké množství nových právních předpisů. Proto má e-Sbírka určitá přechodná omezení, podrobněji popisovaná zde a zde.

Jejich konkrétním projevem je i to, že v chronologickém výčtu předpisů „zeje určitá díra“: nově vyhlášené předpisy za rok 2023 jsou zde uvedeny jen do listopadu (včetně).

 
 

V e-Sbírce se ale již objevil (a to konkrétně 5. ledna 2024) nově vyhlášený zákon č. 1/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Zjednodušeně jde o novelu, která zakotvuje do právní úpravy nové eDoklady a umožňuje jejich používání.

 
 

Vyhlášení v nové e-Sbírce k datu 5. ledna mimochodem znamená, že nové eDoklady bude možné používat od 20. ledna 2024, protože příslušná novelizovaná ustanovení nabývají účinnosti 15 dnů po vyhlášení.

Nicméně digitalizace nově vyhlašovaných právních aktů i jejich „promítnutí“ do dotčených aktů nějakou dobu trvá. V mezidobí proto mohou být nové právní akty v e-Sbírce pouze vyhlašovány, ve smyslu zveřejnění příslušné částky v elektronické podobě (jak PFDko). A teprve později, až bude dokončena jejich digitalizace, budou „promítnuty“ do ostatních právní aktů (a také samy zveřejněny ve svém aktuálním znění).

 
 

Opět si to můžeme ilustrovat na příkladu nově vyhlášeného zákona č. 1/2024 Sb., který je na e-Sbírce zatím ve své právně závazné podobě (jako PDFko s částkou Sbírky zákonů a mezinárodních smluv), dostupné přes nabídku „Stáhnout“ v levé části předchozího obrázku (nebo přes tento odkaz).

Jak takové PDFko vypadá, vidíte na následujícím obrázku. Za povšimnutí stojí i nová grafická podoba první stránky částky, odlišná od částek vydávaných ještě v loňském roce. Stejně jako přechod od „Sbírky zákonů“ ke „Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

 
 

Za povšimnutí určitě stojí i to, že PDFko s vyhlašovaným právním aktem je opatřeno elektronickou pečetí Informačního systému e-Sbírky a e-Legislativy. Ovšem pouze uznávanou, a nikoli kvalifikovanou elektronickou pečetí, což je v rozporu se zadávací dokumentací (konkrétně s dokumentem Detailní návrh technického řešení informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa, který explicitně požaduje kvalifikovanou elektronickou pečeť) a (alespoň podle mého názoru) i v rozporu s požadavky § 8 zákona č. 297/2016 Sb.

Starší verze a možnosti porovnání

Významnou předností nové e-Sbírky, hlavně z pohledu nejširší „čtenářské“ obce, je dostupnost konsolidovaných znění z různých období, s možností porovnání (nalezení a zvýraznění změn). Tedy nejenom aktuální znění a „prvotní“ (původně vyhlášené) znění. Avizovány jsou také důvodové zprávy a výkladová stanoviska k jednotlivým právním aktům, ale ty jsem zatím žádné nenašel.

 
 

U komerčních služeb je takováto možnost samozřejmě nabízena také, ale typicky jen v rámci placených variant služby. To na novém portálu e-Sbírky je toto vše dostupné zdarma.

Pokud si chcete nechat porovnat dvě různá znění téhož předpisu, na levé straně najdete nabídku „Porovnat“, ve které si jednoduše navolíte ta znění, která vás zajímají, viz následující obrázek.

 
 

Způsob, jakým e-Sbírka zobrazuje změny, se liší od toho, jak to dělá třeba služba Zákony pro lidi. Rozdíl ukazují následující dva obrázky s porovnáním stejných změn u stejných ustanovení: nejprve od e-Sbírky, poté od Zákonů pro lidi. Osobně mi to od nové e-Sbírky přijde přehlednější.

 
 
 
 

Nicméně u e-Sbírky při rozsáhlejších změnách dochází kvůli jejich zvýraznění pomocí barevných rámečků k nepříjemnému překrývání, které dost znesnadňuje čtení textu. Příklad ukazuje následující obrázek.

 
 

Špatná čitelnost výsledku při porovnávání různých změn se dá obejít tím, že si výsledek stáhnete ve formě souboru. Kromě možnosti stažení konkrétních znění jednotlivých právních aktů, které jsme si již popisovali, totiž portál e-Sbírky nabízí možnost stáhnout si (v PDF i DOCX) také výsledek porovnání různých znění. A zde už s čitelností není problém, jak ukazuje následující obrázek.

 
 

Jak je to s právní závazností?

Asi největší „neurčitostí“ kolem nové e-Sbírky a jejího portálu je formální statut konsolidovaných znění jednotlivých právních aktů, ať již v jejich aktuálním znění, či v některém „časovém“ znění (od–do). Různé propagační slogany (i aktuality na samotném portálu e-Sbírky) je prezentují jako státem garantované:

Portál e-Sbírka obsahuje elektronická a státem garantovaná úplná znění právních aktů obsažených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Co to ale konkrétně znamená? Lze to interpretovat ve smyslu právní závaznosti i u konsolidovaných znění? Nebo jde jen o to, že stát vyvinul určité úsilí o to, aby výsledek byl správný – ale toto není zaručené ani právně závazné? A nemusí být ani správné, jak jsme si ukázali na aktuálním znění zákona č. 222/2016 Sb. v e-Sbírce.

V případě e-Sbírky stát takovéto úsilí o správnost konsolidovaných znění vyvinul v podobě toho, že kromě dodavatele celé e-Sbírky (formálně: implementátora, kterým je společnost Asseco Central Europe, a.s.) najal ještě nezávislého verifikátora, jehož úkolem bylo právě ověřit správnost datové báze. Především pak výsledku digitalizace dosavadních právních aktů. Jenže i tato verifikace nějakou dobu trvá, a zvláště u předpisů vyhlašovaných v samotném závěru loňského roku nemusí být ještě hotova. Zřejmě i s tím souvisí neaktuální podoba zákona č. 222/201 Sb., popisovaná výše.

Naproti tomu to, co je právně závazné, musí být stanoveno zákonem – a ještě do loňského roku to byly jen částky zveřejňované ve Sbírce zákonů či ve Sbírce mezinárodních smluv. A tyto částky neobsahovaly konsolidovaná znění, takže tato znění ani nemohla být právně závazná. Ovšem podle nově účinného zákona č. 222/2016 Sb., kterým se fungování e-Sbírky řídí, dochází ke změně: jednotlivé částky již nebudou moci obsahovat více vyhlašovaných právních aktů, jako tomu bylo doposud, ale jen jednu. A pokud to bude novela, která novelizuje některý jiný předpis, měla by částka v příloze obsahovat i promítnutí novelizačních ustanovení do novelizovaného aktu, neboli jeho nové úplné (konsolidované) znění. A i to by mělo být právně závazné (viz § 7 odst. 1 zákona).

Jenže k tomu zřejmě reálně dojde až s nástupem nové e-Legislativy. První letos vyhlášený právní předpis (zákon č. 1/2024 Sb.), novelizující (mimo jiné) zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, takovouto přílohu ještě neobsahuje. Časem ale určitě budou takto vznikat i taková konsolidovaná znění, která budou také právně závazná. A pak se s nimi určitě setkáme i v e-Sbírce.

V pokračování tohoto článku se dostaneme k dalším aspektům nové e-Sbírky: k tomu, že její portál není umístěn na adrese pod doménou gov.cz, ale na vlastní doméně e-sbirka.cz. Či jaké služby nová e-Sbírka nabízí přihlášeným uživatelům, kteří si ale musí nejprve založit nový místní účet, protože s identitou občana zde nepochodí. Ukážeme si také, jak v e-Sbírce něco najít – jaké možnosti hledání zde připadají v úvahu.