Vyšlo na Lupě, 18.2.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0218001.php3

Programové prohlášení vlády už neignoruje ICT a Internet

Nová vláda dnes žádá o důvěru. Její programového prohlášení nakonec přeci jen vzalo na vědomí oblast ICT a Internetu, a využití jejich potenciálu zařadilo mezi své priority.  

Jsou to už dva dlouhé měsíce, co jsem zde na Lupě psal o koaliční smlouvě tehdy vznikající koalice ČSSD, ANO a KDÚ-ČSL. A kritizoval ji za to, že „zůstává v době kamenné“ a prakticky úplně ignoruje potenciál ICT technologií, informační společnosti, Internetu, ale třeba i eGovernmentu. Že tyto oblasti neřadí mezi své priority a cíle, a tudíž ani nejeví zájem využít jejich potenciál - jinde ve světě považovaný za obrovský a adekvátně tomu i přijímaný. Jen u nás ne.

Pochopitelně jsem nebyl sám, kdo koaliční smlouvu v tomto směru kritizoval. Během dlouhých dvou měsíců, které uplynuly od zveřejnění koaliční smlouvy k přípravě programového prohlášení nové vlády, se samozřejmě ozvali další. Nejvýznamnější určitě byla společná výzva 12 subjektů z řad asociací, sdružení i představitelů ICT průmyslu, adresovaná celé nové politické reprezentaci, a požadující rozšířit priority nově vznikající vlády (v jejím programovém prohlášení) o následující oblasti:

  • efektivní využití ICT ve veřejné správě
  • podporu internetové ekonomiky

Samotná výzva je pochopitelně podrobnější a obě oblasti detailněji rozvádí (viz její plné znění). Apeluje mj. na čerpání evropských fondů a rozvoj eGovernmentu, ale třeba také na dostupnost otevřených dat, volá po efektivnější kybernetické bezpečnosti státu, růstu vzdělanosti a třeba budování „vyspělé informační společnosti“. A nové vládě nabízí spolupráci na naplňování předmětných cílů.

Za povšimnutí určitě stojí i výčet signatářů výzvy, mezi kterými lze nalézt například Hospodářskou komoru ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, ICT Unie, APMS, SPIR, CACIO a další. Jde o poměrně široký průřez různě orientovanými uskupeními, který naznačuje, že absence významnější zmínky o ICT, Internetu, informační společnosti atd. v koaliční smlouvě doslova „zvedla ze židle“ a přiměla k reakci velmi široké spektrum zainteresovaných subjektů. 

První návrh: stále nic, možná spíše méně

První verze programového prohlášení vlády, která se dostala „do oběhu“ zhruba 10. února (např. zde nebo zde), se svým přístupem (k ICT, Internetu atd.) stále prakticky nelišila od koaliční smlouvy: mezi prioritami vlády byla zmínka jen o elektronické fakturaci (stejně jako v koaliční smlouvě), a mezi resortními prioritami resortu vnitra přetrval spíše kritický pohled na oblast eGovernmentu:

Vláda sníží počet a složitost úředních úkonů zatěžujících občana prostřednictvím procesního modelování agend. Komunikační a informační technologie musí být využívány účelně, prvky eGovernmentu budou podrobeny analýze, aby jejich další rozvoj byl úsporný. Občané musí mít jasné informace, úředníci zajištěné vzdělávání.

Srovnejme si to s obdobnou pasáží, obsaženou ještě v koaliční smlouvě. Tam byl mezi prioritami resortu vnitra následující text:

Prověříme dosavadní systém e-Governmentu, jeho funkčnost a dopad na ulehčení života běžného občana.  Posílíme centralizaci v oblasti ICT. Zpracujeme novou koncepci řízení veřejných investic do ICT, e-Governmentu a podpory informační společnosti s cílem zlepšit efektivitu veřejných výdajů. K tomuto účelu obnovíme činnost rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Povšimněte si absence původní zmínky o Radě vlády (autorům programového prohlášení asi došlo, že tato Rada již byla Rusnokovou vládou obnovena). Stejně tak z návrhu programového prohlášení vypadla významná zmínka o centralizaci a nové koncepci řízení veřejných investic do ICT. Nově se objevuje zmínka o informacích pro občany, a vzdělávání pro úředníky.

U resortních priorit ministerstva průmyslu a obchodu pak úplně vypadlo i ti málo, co bylo v koaliční smlouvě o rozvoji infrastruktury pro přenos dat. Připomeňme si, že ve smlouvě byla následující kuriózní věta, svědčící o nepříliš dobré znalosti základní terminologie:

Budeme podporovat rozvoj kvalitního datového spojení jako jednoho z předpokladů dalšího rozvoje ekonomiky.

Ale bylo to aspoň něco. V prvním návrhu programového prohlášení nebylo už ani to.

Finální podoba: jak byly zohledněny připomínky?

Zajímavé přitom je, že výše zmiňovaná výzva ICT průmyslu, sdružení a asociací byla vydána (a rozeslána novinářům) právě onoho 10. února, kdy byl zveřejněn i návrh programového prohlášení. Jednalo se tedy o přímou reakci na to, že celá předmětná oblast měla být v programovém prohlášení znovu úplně ignorována, stejně jako v koaliční smlouvě? Nebo dokonce ještě více (viz třeba výpadek zmínky o rozvoji infrastruktury)? Nejspíše ano.

Pravdou je, že nová vláda deklarovala ochotu bavit se o obsahu svého programového prohlášení s dalšími subjekty. A srovnáním návrhu programového prohlášení s jeho výslednou verzí (kterou vláda schválila 12.2.2014) lze snadno zjistit, že byly zohledněny i (některé) připomínky právě z oblasti ICT, Internetu atd. Nejspíše tedy ona výzva ICT průmyslu, asociací a sdružení našla odezvu a „zabrala“. A to i ve velmi krátké době, pouhých dvou dnů (mezi 10. a 12. únorem).

Ukažme si to konkrétně. Ve finální  podobě programového prohlášení, v rámci priorit vlády jako takové, se nově objevuje i tento bod, nápadně podobný hlavnímu obsahu výzvy:

Efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a současně podporu internetové ekonomiky. Urychlení zavedení vysokorychlostního internetu. Přijetí Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

Je to sice předposlední bod ve výčtu vládních priorit, ale i tak můžeme za něj být rádi. Navíc pořadí samo o sobě nejspíše není příliš relevantní.

Také ohled na oblast eGovernmentu se ve finální podobě (v rámci priorit resortu vnitra) poněkud změnil. Místo o (zpětné) analýze prvků eGovernmentu se již hledí dopředu, k vydání nové strategie (nutné pro čerpání evropských fondů v nadcházejícím programovém období).

Vláda sníží počet a složitost úředních úkonů zatěžujících občana prostřednictvím procesního modelování agend. Vláda přijme Strategický rámec rozvoje veřejné správy a eGovernmentu tak, aby jejich další fungování bylo efektivní a úsporné. Občané musí mít jasné informace, úředníci zajištěné vzdělávání.

Povšimněte si také toho, že ve finální verzi programového prohlášení (u resortních priorit ministerstva vnitra) již chybí zmínka o tom, že (v kontextu veřejné správy) „Komunikační a informační technologie musí být využívány účelně“. Ale to je zřejmě tím, že takovýto požadavek byl fakticky přesunut do již zmiňované nové priority celé vlády jako takové. Připomeňme si ji proto na závěr ještě jednou a doufejme, že nezůstane jen u slov, ale dojde i na činy a skutečné naplňování této priority:

Vláda bude prosazovat následující priority rozvoje České republiky:
.....
Efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a současně podporu internetové ekonomiky. Urychlení zavedení vysokorychlostního internetu. Přijetí Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.