Vyšlo na Lupě, 8.1.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0108001.php3

Od kdy klesnou smluvní pokuty u operátorů na jednu pětinu?

T-Mobile a Telefónica již zveřejnili své nové smluvní podmínky, naplňující požadavky tzv. Husákovy novely. Vodafone by tak měl učinit dnes, v nejzazším možném termínu.

Začátek nového roku je význačným datem, ke kterému bývá načasována řada důležitých změn. Letos třeba začal k 1.1.2014 platit nový občanský zákoník, účinnosti nabyla opravdu dlouhá řada dalších předpisů, a ode dneška přesně za měsíc končí šestiměsíční odkladové ustanovení v tzv. Husákově novele, řešící (mimo jiné) i výši smluvních pokut.

Naši největší operátoři na všechny tyto změny určitým způsobem reagovali, ale jejich reakce jsou poněkud více rozloženy v čase: některé změny se u operátorů odehrály ještě na sklonku loňského roku, jiné přesně k 1.1.2014, a další na svou účinnost teprve čekají.

Pojďme si proto nejzajímavější změny stručně zrekapitulovat, zejména s ohledem na změny smluvních pokut vyplývajících z tav. Husákovy novely. Připomeňme si, že jde o snížení maximální výše těchto pokut na jednu pětinu (z měsíčního paušálu či minimálního měsíčního plnění) za každý měsíc nedodrženého úvazku.

Stejně tak si připomeňme, že v tzv. Husákově novele je obsažen odklad v délce 6 měsíců. A i když se názory ČTÚ a jednotlivých operátorů na aplikaci tohoto odkladu různí, přesto se shodnou na jedné věci: že nejpozději do 8.2.2014 musí být smluvní dokumenty operátorů adekvátně upraveny, tak aby reflektovaly požadavky zákona. A příslušné změny musí být zákazníkům komunikovány nejméně s měsíčním předstihem. Což znamená nejpozději právě dnes, 8.1.2014.

T-Mobile

Relativně nejjednodušší je situace u T-Mobile: u něj jsou časové úvazky řešeny smlouvami na dobu určitou, a jejich náležitosti, včetně smluvních pokut za nedodržení úvazku, jsou řešeny v rámci Všeobecných podmínek. Proto T-Mobile musel měnit své Všeobecné podmínky – a mění je s účinností již k 26.1.2014. Tedy i s určitým předstihem (podrobněji viz předchozí článek).

Také ke zveřejnění nových Všeobecných podmínek došlo s více jak měsíčním předstihem před jejich účinností: T-Mobile je zveřejnil 25. listopadu 2013, a tedy vlastně s předstihem dvou měsíců.

Telefónica

V případě Telefóniky je situace odlišná v tom, že jeho smlouvy jsou standardně smlouvami na dobu určitou, a časové úvazky jsou řešeny až formou tzv. Speciálních nabídek. No a ty jsou definovány jak ve Všeobecných podmínkách, tak i v cenících.

Proto Telefónica musela včas aktualizovat svůj ceník tak, aby nově reflektoval požadavky zákona. Stalo se tak u ceníku, vydaného k 1.1.2014, který již řeší nedodržení závazku způsobem, který předepisuje tzv. Husákova novela:

Pokud účastník po 7.2.2014 požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Zbývající doba závazku se počítá ode dne uplynutí výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem zrušení Speciální nabídky.

Kromě toho Telefónica 6. ledna zveřejnila novou verzi svých Všeobecných podmínek (pro paušální i předplacené služby), které nabudou účinnosti k 8.2.2014. V nich také upravuje „nedodržení“ Speciální nabídky, obdobně jako v ceníku. Současně řeší i doplatek za dotované koncové zařízení, kde se vrací rozdíl mezi zvýhodněnou a plnou cenou:

Předčasné ukončení Speciální nabídky: Pokud Účastník požádá o zrušení Služby ke dni, který předchází poslednímu dni Doby trvání Speciální nabídky, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění). Účastník se zavazuje toto paušální odškodnění zaplatit. Pro Účastníka využívajícího Služby za zvýhodněnou cenu činí výše této úhrady jednu pětinu součtu měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu včetně DPH) zbývajících do konce Doby trvání Speciální nabídky. Účastník, který za zvýhodněnou cenu získal zboží, uhradí za předčasné ukončení rozdíl mezi zvýhodněnou kupní cenou a standardní cenou zboží u O2 podle ceníku.

Nová verze Všeobecných podmínek pak naplňuje i další požadavky tzv. Husákovy novely, jako například začátek běhu 14-denní lhůty na odstoupení od smlouvy, uzavřené na dálku. Tato lhůta nově běží až od okamžiku poskytnutí „informace o podstatných náležitostech uzavřené Smlouvy“ zákazníkovi.

Zdá se tedy, že i Telefónica splnila požadavky tzv. Husákovy novely – byť až k nejzazšímu možnému termínu, pokud jde o jejich účinnost, a jen s minimálním předstihem, pokud jde o zveřejnění.

Vodafone

Nejvíce „nadoraz“ zřejmě jde Vodafone. Ten sice vydal své nové Všeobecné podmínky s účinností od 1.1.2014, ale své časové úvazky řeší jinde: v dokumentu „Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu“. A ty ještě včera (7.1.2014), při psaní tohoto článku, nebyly aktualizované a hovořily o doplácení plné výše měsíčních paušálů či minimální měsíční konzumace, místo jedné pětiny (požadované Husákovou novelou). Dotazem přímo u Vodafone jsem se ale dozvěděl, že by tento dokument měl být aktualizován a zveřejněn právě dnes, a tedy v nejzazším možném termínu (vzhledem k nutnosti zveřejnění nejméně s měsíčním předstihem).

Kromě toho Vodafone již aktualizoval - s účinností k 1.1.2014 – jinou část své smluvní dokumentace, konkrétně „Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby“ a „Podmínky poskytování datových služeb“.  Fakticky v nich ale nic moc nového nenajdete. Hlavní změnou je rozšíření výčtu technologií, na které se v dokumentech obsažená ustanovení (včetně FUP-u) vztahují, o technologii LTE.

Další faktickou změnou pak je zahrnutí následujícího ustanovení o minimální garantované rychlosti (do „Podmínek poskytování datových služeb“):

Minimální zaručená úroveň kvality služby:  minimální rychlost 20 kbit/s při 95% pravděpodobnosti příjmu služby vně budov na území deklarovaném jako pokryté (dle aktuální orientační mapy pokrytí dostupné na www.vodafone.cz).

Co se teprve chystá?

Na závěr si alespoň stručně řekněme o tom, jaké změny ve svých nabídkách si operátoři nechali pro další dny. Tak třeba Telefónica prý chystá od 15.1.2014 zvýšení objemu mobilních dat u svého „Internetu v mobilu S“ z dosavadních 150 MB na 250 MB, a u „Internetu v mobilu M“ z 1 GB na 1,5 GB. A Vodafone se na Twitteru  nechal slyšet, že k 22.1.2014 plánuje  zvýšení objemu mobilních dat v rámci svého tarifu Red do sítě (za 499 Kč měsíčně) z dosavadních 150 MB na 250 MB, ale až na 22.1.2014. Ke stejnému datu by mělo dojít i ke zlevnění samostatného Mobilního připojení 4GB z dosavadních 536,43 na 519 Kč, což až taková „rána“ není.