Vyšlo na Lupě, 26.9.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0926001.php3

Elektronické občanky: přeci jen od příštího roku

Ministerstvo vnitra chtělo odložit vydávání nových elektronických občanských průkazů až na rok 2014. Nyní ale připravilo prováděcí vyhlášku, podle které se mají vydávat dle původního plánu, již od 1.1.2012.

Situace kolem plánovaného vydávání nových elektronických průkazů je v poslední době poněkud nepřehledná. Původně se měly vydávat dokonce již od poloviny loňského roku (1.7.2010), ale pak (v únoru 2010) přišel první odklad, spojený s odkladem startu základních registrů.  Tento odklad posunul vydávání  nových občanských průkazů na 1. ledna 2012 (a ostrý start základních registrů na 1.7.2012). Což je už docela „za chvíli“.

Během letošních prázdnin se ale objevil návrh Ministerstva vnitra na další odklad vydávání nových občanských průkazů, a to o 2 roky. S odůvodněním, že na ně vnitro nemá peníze. Pro rok 2012 prý má na agendu občanských průkazů v rozpočtu jen cca 96 milionů, ale na nové občanky by potřebovalo 359 milionů Kč, a v roce 2013 cca 292 milionů Kč. Navrhovaný dvouletý odklad by prý umožnil i přípravu a provedení výběrového řízení na vydávání nových občanek.

Zpočátku to proto vypadalo jako „jasná věc“, v tom smyslu že k odkladu skutečně dojde. Což ale mj. znamenalo, že v Parlamentu včas projde (a nabude účinnosti) potřebná novela, upravující již platné zákony, „načasované“ na 1.1.2012. Ve sněmovně ale příslušný návrh dosud není, natož aby již byl projednáván a měl šanci být včas schválen (ještě před koncem roku).

Mezitím se ale v zákulisí začaly objevovat zprávy o tom, že vnitro si na nové občanky peníze přeci jen najde a odklad nebude požadovat. Žádné oficiální  „odpískání“ záměru s odkladem jsem sice dosud nezaznamenal, ale objevila se jiná, výmluvná „indicie“, potvrzující dosud neoficiální informace o zrušení odkladu.

Jde o návrh nové prováděcí  vyhlášky: stávající znění příslušných zákonů, „načasované“ na vydávání nových občanek od začátku příštího roku, předpokládá, že vnitro včas vydá prováděcí vyhlášku, podle které se nové průkazy budou skutečně vydávat. A tato vyhláška, s navrhovanou účinností k 1.1.2012, se nyní objevila v knihovně připravované legislativy eKlep (konkrétně zde).

Právě z toho usuzují, že záměr s odkladem se „odkládá“ a vydávání nových občanských průkazů by proto mělo probíhat podle dosavadních předpokladů, tedy od 1.1.2012.

Nové občanky nebudou elektronické

Případný odklad vydávání nových občanských průkazů by byl problematický i z dalšího důvodu, kterým je jejich provázání se systémem základních registrů.

Původní představa, prosazovaná ještě za éry Ivana Langera, byla taková, že co nejvíce údajů (kromě těch skutečně nejzákladnějších, jako je jméno a příjmení, datum a místo narození) se z nových občanek přestěhuje právě do základních registrů, zatímco samotná občanka bude spíše jen jakýmsi nosičem (nepřímého) indexu do systému základních registrů. V nich si pak příslušné údaje přečte ten, kdo k tomu bude mít oprávnění.

Prezentováno to bylo i jako představa logicky dvoudílného občanského průkazu: jedním jeho dílem je obyčejný „kus plastu“, který bude mít člověk v ruce, a druhým dílem budou záznamy v základních registrech, hlavně v základním registru obyvatel a v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů.

S postupem času ale došlo k určité „úpravě“ této představy, směrem k rozšíření údajů, které na nových občankách zůstanou. Původně tam například vůbec neměla být rodná čísla. Nyní tam budou do roku 2020 (a používat se budou moci do roku 2025). Podobně místo bydliště: to na nových občankách také zůstane, a to do roku 2017. Pak bude jeho uvedení na občanském průkazu volitelné.

Stále ale budou existovat takové údaje, které na „kusu plastu“ nebudou, a budou jen v základních registrech. Například údaj o zpřístupnění datové schránky, či informace o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům (i když i zde existuje poslanecký návrh, který se snaží i údaje o (ne)způsobilosti vrátit zpět „na plast“).  A hlavně: na plastu nebude PIN (přesněji?: BOK), který bude s novým občanským průkazem spojen. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Čip na nic

Pravdou je, že jeden „elektronický“ prvek na novém občanském průkazu bude moci být: kontaktní elektronický čip.

Nejásejte ale předčasně: standardem, se kterým se počítá pro „masové“ využití, bude varianta čistého plastu, bez čipu. Ten bude jen jakýmsi volitelným nadstandardem, pochopitelně za příplatek (500 Kč). Ale hlavně: se základní funkčností nových občanských průkazů nebude mít nic společného. Z hlediska „běžného“ použití budou obě varianty průkazů (s čipem i bez něj) ekvivalentní.

Vše, co se týká možné existence čipů na nových průkazech, mi přijde nedořešené, resp. vyřešené zcela alibistickým způsobem: s přínosy čipu, v tom smyslu, že by se podílel na nějaké „roli“ a „fungování“ občanského průkazu,  se v dosavadní úpravě nikde nepočítá. A pro možnosti jeho využití nad rámec občanského průkazu se pouze vytváří restrikce: má být vydána vyhláška, která přesně stanoví, co a jak se do čipu smí nahrát. A běda jak tam někdo nahraje něco jiného! Na to už pamatováno je, pokutou až 100 000 Kč.

Strojově čitelné, nikoli elektronické

S absencí elektronického (kontaktního) čipu u „většinové“ verze nových občanských průkazů souvisí i to, jak z nich „dostat ven“ alespoň ty údaje, které na nich budou obsaženy. Jelikož jde o čistý „kus plastu“, je řešením možnost strojového čtení optickou cestou.

To není žádnou novinkou, protože strojově čitelnou zónu obsahují již dnes používané občanské průkazy (vydávané od července 2000). Nové občanské průkazy, které by měly být vydávány od 1.1.2012, budou mít takovouto strojově čitelnou zónu také. A vedle ní ještě jednu, v podobě 2D kódu (dvoudimenzionálního čárového kódu), ve kterém budou hned dva nepřímé indexy (ke druhé logické části průkazu) v základních registrech a návazných agendách:

  1. agendový identifikátor držitele v rámci agendy občanských průkazů
  2. sériové číslo občanského průkazu

Oba tyto identifikátory jsou skutečně „bezvýznamové“. Nejsou ale na sobě nezávislé: v agendě občanských průkazů je jejich vzájemná vazba obsažena. Takže ten, kdo má k příslušné agendě přístup, si lehce převede jeden na druhý. A tomu, kdo k této agendě přístup nemá, stejně neřekne nic ani jeden z těchto identifikátorů.

Jak bude nový průkaz vypadat?

Kromě dvou strojově čitelných zón (tj. včetně 2D kódu) by měl nový občanský průkaz obsahovat (v „lidsky čitelné podobě“) následující údaje: jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu a rodinný stav. Dále dobu platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal.

V neposlední řadě bude na plastové kartičce také fotka a podpis držitele. Přesněji, v dikci zákona: „digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu“. Vzhled ukazuje následující obrázek přední strany průkazu, tak jak je uveden v návrhu příslušné prováděcí vyhlášky.

Zadní stranu (varianty bez čipu) ukazuje následující obrázek.

Pro občany, kteří využívají možnosti registrovaného partnerství, je připravena speciální varianta zadní strany. Zde se místo „rodinného stavu“ uvádí „registrované  partnerství“.

Za zmínku jistě stojí i to, že „digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu“ nebude umístěno pouze na samotném průkazu (plastu), ale bude také uchováváno v rámci agendy občanských průkazů. Jinými slovy: stát bude mít k dispozici nejenom podobu, ale i podpisové vzory všech svých občanů (kterým vydal občanský průkaz).

Ve skutečnosti ale už vše z větší části má, protože uchovávání fotografií i zdigitalizovaného podpisu v rámci agendy občanských průkazů přinesla již novela příslušného zákona v roce 2004.

Samotný podpis si stát, vydávající nové občanské průkazy, zřejmě sám naskenuje z vlastnoručně podepsané žádosti (na papíře). Pokud jde o fotku (digitální ztvárnění podoby občana), zde se nově připouští i to, že se necháte vyfotit u nějakého fotografa (a vyhláška stanovuje požadavky na takovouto fotografii). Fotograf ji ale musí poslat ze své datové schránky do speciální datové schránky (MV ČR), která bude zřízena pro potřeby této agendy.

Pokud se nepletu, i to je určitý průlom do dosavadní filosofie datových schránek: dosud se zřizovaly konkrétním subjektům (osobám), bez ohledu na vykonávané agendy. Teď má být zřízena datová schránka pro konkrétní agendu?

Nový občanský průkaz pro přihlašování

Vraťme se ale k předchozí zmínce o PINu: ta souvisí s tím, že nové občanské průkazy by měly být navázány na systém základních registrů a navazujícím agend i v tom smyslu, že mají sloužit jako prostředek identifikace a autentizace vůči službám, poskytovaným veřejnou správou (v elektronické podobě).

Identifikačním údajem může být číslo průkazu, obsažené ve 2D kódu a natištěné i na plastu, v lidsky čitelné podobě. Nebo agendový identifikátor v rámci agendy občanských průkazů (obsažený jen ve 2D kódu). Jak již víme, oba údaje jsou fakticky duplicitní, viz výše.

Uživatel „řekne kým je“ (identifikuje se) tak, že zadá jeden z těchto údajů. Nebo ho nechá „strojově přečíst“ ze svého občanského průkazu, přesněji z jeho 2D kódu).  Pro autentizaci pak poslouží onen již zmiňovaný PIN, který je v dikci zákona označován jako BOK (bezpečnostní osobní kód). Mělo by se jednat o číslo v rozsahu 4 až 10 číslic, které si volí sám držitel: poprvé při přebírání nového občanského průkazu, potom jej může měnit na kontaktním místě veřejné správy (CzechPointu).

Pro správné zadání BOKu budou k dispozici tři pokusy. Pokud ani napotřetí nebude zadán správný BOK, popisovaná funkčnost (v zákoně označovaná „elektronická identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy“) se zablokuje.

Samozřejmě nikoli nenávratně: je možné ji zase odblokovat,  a to na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, po předchozím prokázání totožnosti. Ale nebude to zdarma: podle novelizovaného sazebníku správních poplatků to má stát 100 Kč.

Pamatováno je i na ty, kteří ještě nebudou mít nový občanský průkaz: i ti si budou moci zvolit svůj BOK, a to na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Otázkou ale je, k jakým službám bude takovéto přihlašování sloužit. Pokud to bude něco takového, jako je mnohokráte inzerovaná možnost podívat se, kdo si o vás zjišťoval jaké informace v základních registrech, pak by asi i takto slabá autentizace mohla snad postačovat. Ale pro něco závažnějšího asi těžko.

No, uvidíme. I to, zda se na nové občanky skutečně najdou peníze, a zda je bude mít kdo vyrábět (viz zmínka o odkladu i kvůli možnosti vypsat výběrové řízení). Nebo zda budou nové občanské průkazy "spuštěny" jen na papíře.