Vyšlo na Lupě, 13.1.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0113001.php3

Mobilní přenositelnost: první nabídky, první překvapení

Všichni tři mobilní operátoři již na svých webech popsali, jak mají jejich zákazníci postupovat při přenášení čísel. Jen T-Mobile však zatím představil i svou nabídku pro příchozí zákazníky. O překvapení však není nouze. Právě T-Mobile totiž nechce nechat odejít ty, kteří u něj mají smlouvu na dobu určitou. Jejich eventuelní výpovědi hodlá zamítat.

Termín spuštění přenositelnosti čísel v mobilních sítích už doslova klepe na dveře - mělo by k němu dojít již tuto neděli, 15. ledna 2005. Očekával jsem, že mobilní operátoři k tomu uspořádají tiskovou konferenci, buď společnou nebo každý za sebe, a tam popíší a zveřejní všechny detaily kolem přenášení čísel i své konkrétní nabídky pro ty, kteří chtějí přenositelnosti využít. Zatím, do redakční uzávěrky (čtvrtek 12.1.2005), se tak nestalo. S konkrétní nabídkou pro koncové zákazníky mezitím přišel pouze T-Mobile, takže Eurotel a Oskar/Vodafone nechávají vše doslova na poslední chvíli. Nejspíše to souvisí s tím, že ČTÚ dosud nerozhodl spor o mezioperátorské poplatky za přenos čísel (podrobněji).

Poněkud jinak je to s popisem a podmínkami celého procesu přenášení čísel, tak aby koncoví zákazníci věděli, co a jak mají dělat. Zde Oskar/Vodafone již dříve zveřejnil své podmínky (zde). Také Eurotel je již vyvěsil na svém webu, ale pouze pro jeden směr - pro situaci, kdy on je přejímajícím operátorem (zde). Současně tento směr popsal i pro zákazníky formou návodu (zde). T-Mobile pak velmi hezky a podrobně popsal celý proces přenositelnosti, opět spíše jako návod než jako dokument právního charakteru, v materiálu s názvem "Přenositelnost od A až do Z".

Jaká je nabídka T-Mobile?

Zastavme se nyní krátce u toho, jakou podobu má již zveřejněná nabídka přenositelnosti od T-Mobile. Ta se již z principu týká pouze situace, kdy T-Mobile je tzv. přejímajícím operátorem, tj. když zákazník jiného operátora přechází k T-Mobile.

Pokud jde o zákazníka, který chce zůstat u předplacených služeb, pak mu T-Mobile nabízí speciální balíček "Přecházím na Twist". Jeho cena je 499 Kč, a obsahuje kredit ve výši 300 Kč. Takže rozdíl ve výši 199 Kč lze chápat jako jednorázovou cenu za samotné přenesení čísla u předplacené služby.

Zákazníkovi, který přichází k T-Mobile, zvolí některý z tarifních programů a uzavře Účastnickou smlouvu na dobu určitou, nabízí operátor možnost vybrat si z následujících tří bonusových balíčků:

 • volné minuty do všech domácích sítí navíc po dobu 12 měsíců
 • volné SMS do všech mobilních sítí v ČR navíc po dobu 24 měsíců
 • tarifní zvýhodnění Internet+ zdarma po dobu 3 měsíců.

Konkrétní počty volných minut či SMS pak závisí také na tom, jaký tarif si zákazník vybere a zaváže se používat. Za samotné přenesení zaplatí takovýto zákazník symbolickou jednu korunu. Vše je ale akční nabídkou, termínovanou do 31.3.2006. Podrobněji viz zde.

Pokud jde o Eurotel a Oskar/Vodafone, jejich konkrétní nabídky pro "přicházející" uživatele jsem zatím nezaznamenal. Pouze u Eurotelu se v jeho ceníku již objevila položka "Přenesení čísla", a u ní "zdarma".

Jaký je postup?

Pojďme nyní k tomu, jak celý proces přenesení čísla probíhá, a popišme si jej nejprve obecně:

 • zájemce nejprve kontaktuje "nového" operátora (toho, kterého si vybral, neboli tzv. přejímajícího). S ním domluví vše potřebné, a operátor vytvoří objednávku, kterou zanese do společné databáze. Zájemce pak dostane od přejímajícího operátora jednoznačný identifikátor této objednávky, označovaný jako "Identifikační kód objednávky", nebo jako "Kód přenesení čísla" (KPČ), případně jako "identifikační číslo" (PAC).
 • zájemce pak s tímto kódem kontaktuje svého dosavadního operátora (tzv. opouštěného). Tomu se musí identifikovat (říci mu kdo je), a operátor ho musí tzv. autorizovat (ověřit si, že je tím za koho se vydává a že má právo nakládat s příslušným telefonním číslem). Konkrétní postup autorizace je v rozhodnutí regulátora definován jako "porovnání identifikačních údajů v objednávce a ve smlouvě". Pokud se jedná o zákazníka se smlouvou, musí zájemce podat výpověď této smlouvy. Na to vše má zákazník 10 dnů (od vystavení objednávky u přejímajícího operátora)
 • po úspěšné autorizaci opouštěný operátor kontroluje další podmínky pro přenesení čísla (o těch podrobněji dále). V rozhodnutí regulátora jsou taxativně vymezeny důvody, kvůli kterým může opouštěný operátor objednávku odmítnout. Pokud se žádný takový důvod nenajde, opouštěný operátor objednávku přijme. V případě předplacené služby o tom informuje zájemce do 2 hodin, v případě tarifního zákazníka do 5 pracovních dnů.
 • do pěti hodin od sdělení kladného výsledku má opouštěný operátor povinnost uvolnit předmětné číslo k přenosu. Ten musí být naplánován a uskutečněn nejpozději do 14 dnů od tohoto uvolnění.
 • samotný přenos proběhne v noci. Může začít nejdříve o půlnoci, a skončit musí nejpozději v 6 hodin ráno - tak aby "nefunkčnost" připadla nejvýše na uvedený interval 00 až 06 hod. I v této době ale musí fungovat tísňové volání na linku 112.

Jaká jsou úskalí?

Výše popsaný proces může skýtat různá úskalí. Například opouštěný operátor se nejspíše bude snažit přesvědčit odcházejícího zákazníka, aby si to ještě rozmyslel a přeci jen zůstal. Přitom může používat různé "finty". Svému dosavadnímu zákazníkovi může například slibovat různé bonusy a další zvýhodnění. V odborném žargonu se tomu říká "winback" (jakési "zpětné získání zákazníka"). Vyloučit asi nelze ani různé administrativní či jiné obstrukce, zdržující celý proces, například při autorizaci zákazníka, či při podávání výpovědi. Zájemce o přenos má na vše jen 10 dnů, a pokud tuto lhůtu nestihne, jeho objednávka je z databáze vyřazena. A například Eurotel se ve svých smluvních podmínkách k přenositelnosti jistí tím, že v takovém případě může požadovat úhradu svých nákladů, případně zaplacení smluvní pokuty. Oskar zase zmiňuje "případný sankční poplatek".

Největším úskalím ale mohou být smlouvy a jiné závazky na dobu určitou. O těch se hodně diskutovalo již dříve, když regulátor navrhoval své opatření obecné povahy k přenositelnosti (OOP/10/07.2005-3). Ve hře tehdy byly různé aspekty, související se smlouvami a závazky na dobu určitou, mj.:

 • má být existence smlouvy (či jiného závazku) na dobu určitou překážkou, vylučující přenesení čísla?
 • pokud ne, co se má stát se smlouvou na dobu určitou při přenesení čísla? Má platit i nadále, nebo má přestat platit?

V původním rozhodnutí regulátora nebyla žádná pasáž, týkající se prvního aspektu a konstatující, že existence smlouvy na dobu určitou vylučuje přenesení čísla. Ani ve výčtu důvodů, kvůli kterým může opouštěný operátor odmítnout objednávku na přenos čísla, nebyla existence smlouvy na dobu určitou obsažena. Naopak ke druhému aspektu zde byla pasáž, konstatující že:

"Okamžikem přenesení čísla pozbývá účinnosti smlouva mezi účastníkem a opouštěným operátorem. Tímto nejsou dotčeny závazky vzniklé na základě této smlouvy."

Právě tuto pasáž napadl T-Mobile u Nejvyššího správního soudu, a domohl se jejího zrušení (zdroj, podrobnější článek):

Nejvyšší správní soud dnes zrušil pasáž opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu, které ČTÚ vydal v červnu 2005 na základě zákona o elektronických komunikacích a kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel. Napadená pasáž opatření stanovila, že účastnická smlouva mezi účastníkem a dosavadním mobilním operátorem pozbývá okamžikem přenesení telefonního čísla účinnosti.

Budiž. Soud rozhodl, tak to respektujme. Ale co přesně jeho rozhodnutí obnáší?

Zde si nejprve dovolím vyslovit svůj názor: zrušením příslušné pasáže, týkající se dalšího osudu smlouvy v okamžiku přenesení čísla, soud nijak neovlivnil to, zda samotná existence smlouvy na dobu určitou je či není překážkou přenesení čísla. Pokud by soud chtěl rozhodnout, že překážkou je, musel by (stále podle mého názoru) naopak přidat další položku do taxativního výčtu důvodů, kvůli kterým smí opouštěný operátor odmítnout objednávku na přenesení čísla. To se nestalo. Stejně tak soud ponechal v rozhodnutí regulátora pasáže, přikazující operátorům explicitně říci (ve svých všeobecných podmínkách), jaké budou požadovat vyrovnání v případě, že jejich zákazník předčasně vypoví existující smlouvu na dobu určitou:

"Podnikatelé ve všeobecných podmínkách stanoví zejména […] způsob určení přiměřeného nároku na vyrovnání v případě předčasné výpovědi smlouvy na dobu určitou z důvodu přenesení čísla, a to tak, aby toto vyrovnání neodrazovalo od využívání služby přenesení čísla."

Všichni tři mobilní operátoři i tuto část rozhodnutí regulátora respektovali a naplnili, když ve svých všeobecných podmínkách požadované vyrovnání stanovili. Konstrukce tohoto vyrovnání mi sama o sobě nepřijde až tak fér vůči zákazníkům - operátoři totiž v zásadě požadují doplacení toho, co by jim zákazník musel ještě zaplatit při řádném trvání smlouvy na dobu určitou. Ovšem své služby by v této době operátoři již zákazníkovi neposkytovali. Takže na tom vlastně ještě vydělají.

Co nyní říká T-Mobile?

Pojďme ale od (mých) názorů k tomu, co nyní říká T-Mobile. Podívejme se nejprve na to, jak popsal podmínky "odchodu" pro své tarifní zákazníky. Zde uvádí:

Uskutečnění objednávky může být odmítnuto z následujících důvodů:
 • nebyla úspěšně provedena autorizace zákazníka;
 • jedná se o telefonní číslo se smlouvou na dobu určitou;
 • telefonní číslo je evidováno jako odcizené;
 • číslo není v síti T-Mobile aktivní;
 • KPČ neodpovídá přenášenému telefonnímu číslu;
 • telefonní číslo je obsažené v jiné ověřené objednávce na přenesení;
 • telefonní číslo využívá zákazník na základě smlouvy, kterou již předtím řádně vypověděl.

Druhý bod (možnost odmítnutí objednávky na přenos z důvodu existence smlouvy na dobu určitou) mne opravdu zarazil. Už i proto, že ještě při diskusi nad vznikajícím rozhodnutím regulátora, ve fázi jeho návrhu, uplatnil T-Mobile identickou připomínku. Chtěl, aby ve výčtu možností pro odmítnutí objednávky přenosu, na straně opouštěného operátora, byl zahnut i případ kdy:

číslo uvedené v objednávce se vztahuje k účastnické smlouvě na dobu určitou

Regulátor ale tento požadavek T-Mobile odmítnul, a ve finální verzi jeho rozhodnutí (OOP/10/07.2005-3) se ve výčtu důvodů pro odmítnutí neobjevil. Nyní se ale znovu objevuje, u samotného T-Mobile, v jeho popisu důvodů pro odmítnutí (viz výše). Navíc je tento požadavek ještě podrobněji rozveden v Q&A k celému procesu přenositelnosti, následovně:

Opravdu nelze od T-Mobile přenést čísla, pokud má zákazník smlouvu na dobu určitou?
Není to možné. Uzavřením smlouvy na dobu určitou získává zákazník od T-Mobile služby za zvýhodněných podmínek a z této smlouvy pro zákazníka vyplývá povinnost dodržet své povinnosti. Jednou z nich je právě doba trvání platné smlouvy. To potvrdil svým rozhodnutím i Nejvyšší správní soud.

Nedalo mi to, abych se T-Mobile na tuto věc nezeptal: jak z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu odvozují uvedený závěr? Dostalo se mi následující obšírné odpovědi:

Jak vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ao 1/2005-98 ze dne 27.9.2005, je základní právní povinností stran soukromoprávních závazkových vztahů dodržovat smlouvy (zásada známá už v době starého Říma jako: "pacta sunt servanda"). Závazek Účastníka ze smlouvy o poskytování elektronických komunikací (Účastnické smlouvy) spočívá mj. v tom, že touto smlouvou bude zavázán po dobu určitou, tedy dobu dvou let, bez možnosti její výpovědi. Ekonomický důvod uzavírání takových smluv z naší strany tkví v tom, že Účastníkovi poskytujeme určitou výhodu (telefon za "dotovanou" cenu, levnější volání apod.), kterou následně promítneme do doby trvání závazku. Trvání závazku po celou dobu určitou je tak pro nás zajištěním ekonomické návratnosti poskytnuté výhody. Smlouvu nedovolujeme Účastníkům vypovědět do uplynutí doby určité bez ohledu na případný důvod výpovědi, přičemž NSS nám ve svém výše uvedeném rozhodnutí přisvědčil v názoru, že ani přenositelnost čísla nemá v tomto směru privilegované postavení a že proto nejsme povinni výpověď z důvodu přenositelnosti umožnit. I v případě přenositelnosti jako výpovědního důvodu tak budeme postupovat stejně, jako ve všech ostatních případech.

Zajímavé, právě tady je asi příslovečné jádro pudla. Nejvyšší správní soud se v odůvodnění svého rozhodnutí vyjádřil následovně:

(....) nelze dle názoru soudu považovat za správný výklad, podle něhož by právo každého účastníka, který požádá o to, aby si mohl ponechat své číslo, popřípadě čísla nezávisle na podnikateli, který službu provozuje, v sobě mohlo zároveň zahrnovat i právo jednostranně ukončit závazkový právní vztah existující mezi ním a operátorem. Právo na přenesení čísla lze naopak vykonat pouze tak, aby jím účastník neporušil závazky, které pro něj z obligačního poměru mezi ním a operátorem vyplývají.
To konkrétně znamená, že na přenesení telefonního čísla k jinému operátorovi má právo ten účastník, jehož závazkový právní vztah k dosavadnímu operátorovi zanikl, ať již dohodou operátora a účastníka, výpovědí, nebo uplynutím doby u závazkového právního vztahu založeného smlouvou na dobu určitou. Popřípadě jej má účastník, který se se svým operátorem dohodl na změně závazkového právního vztahu. Předpokladem je však i zde dohoda, tedy projev souladné vůle obou smluvních stran.

Pokud tomu rozumím správně, pak tento výrok soudu přeci nijak nevylučuje možnost dohodnout se na výpovědi, ale naopak jej explicitně uvádí jako jednu z variant ukončení smluvního vztahu. I rozhodnutí regulátora podání výpovědi požaduje. Soud ale zdůrazňuje, že k tomu musí být "souladná vůle obou smluvních stran". No a T-Mobile ve svém výše citovaném vyjádření říká, že "nejsme povinni výpověď z důvodu přenositelnosti umožnit". A v tom to asi bude: nemusí, ale ani nechce.

Jak se k existenci smluv (resp. závazků) na dobu určitou staví u Eurotelu a Oskara/Vodafone, si povíme v některém z dalších článků, až budou k dispozici relevantní informace a vyjádření od těchto operátorů.

Jen snad připomenu ještě to, že uživatelů sítě NMT (resp. TiP) Eurotelu se možnost přenesení jejich čísla netýká. Důvodem je přechodné ustanovení v rozhodnutí regulátora, které čísla s prefixem 601 vylučuje z přenositelnosti. Toto přechodné ustanovení platí do doby, než MI ČR vydá nový číslovací plán (ale to se zatím nestalo).