Vyšlo ve VIP Park, 24.2.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/c0224001.php3
eEurope 2005: pololetní vysvědčení Akční plán eEurope 2005 se blíží k polovině svého časového horizontu a EU se rozhodla vyhodnotit dosavadní postup jeho plnění. Výsledkem je "pololetní vysvědčení" v podobě dokumentu s názvem "eEurope 2005 Mid-term Review". Je vcelku optimistické a hlavní cíle navrhuje neměnit. Přesto doporučuje určité změny ….

V březnu roku 2000, na vrcholném summitu v Lisabonu, přijala Evropská unie ambiciózní desetiletý plán, o jehož naplňování se od té doby hovoří také jako o "lisabonském procesu". Cílem je stát se, do roku 2010,

nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou znalostní ekonomikou, schopnou trvale udržitelného růstu, nabízející pracovní příležitosti ve větším počtu, ve vyšší kvalitě a s vyšší sociální soudržností.

Praktické naplnění takovéhoto záměru vyžaduje připravit určité koncepce a začít je realizovat. Zde se Evropská unie rozhodla postupovat po krocích: ještě v roce 2000 přijala první koncepci, Akční plán eEurope 2002, termínovaný již podle svého názvu do konce roku 2002. Tento plán se týkal pouze členských zemí, a byl zaměřen zejména na zajištění základní dostupnosti Internetu a on-line služeb. Z dnešního pohledu bychom asi mohli hovořit o "narrowband" (úzkopásmovém) přístupu. Podle současného hodnocení EU byla většina z 65 cílů Akčního plánu eEurope 2002 splněna. Pro kandidátské země, tedy i pro ČR, byl následně připraven obdobně zaměřený akční plán eEurope+, s výhledem do roku 2003. Tečku za jeho naplňováním a vyhodnocení by měla provést nadcházející Ministerská konference v Budapešti (26. až 27.2.2004).

Členské země EU navázaly na "končící" koncepci eEurope 2002 dalším pokračováním, tentokráte v podobě Akčního plánu eEurope2005. Přijat byl v červnu 2002 na vrcholném summitu v Seville, je termínován do roku 2005, a je možné jej charakterizovat jako volání po dostupnosti širokopásmového (broadband) připojení a služeb. Jedním ze stěžejních úkolů je připojit do konce roku 2005 veřejné instituce na širokopásmové přípojky, a výrazně posílit také širokopásmové připojení domácnosti, rozvoj širokopásmových služeb atd.

V současné době se na půdě odborných orgánů EU (zejména jejího direktorátu pro informační společnost, DG INFSO) již začíná uvažovat o tom, "co dál" - jaká by měla být koncepce na dalších pět let, které nás v rámci spuštěného "Lisabonského procesu" ještě čekají?

Vedle těchto "dopředných" plánů a úvah pak proběhlo také "zpětné" vyhodnocení Akčního plánu eEurope 2005, jehož naplňování je zhruba v polovině. Příslušná zpráva se jmenuje příznačně "eEurope2005 Mid-term Review", a podkladem pro její vznik byly čtyři zdroje (sumář):

  • vlastní analýza EU
  • odpovědi členských a kandidátských zemí na průzkum, prováděný na podzim roku 2003
  • výstupy on-line konzultací, prováděných na přelomu července a srpna 2003
  • veřejného slyšení, 6. října 2003

Výsledný dokument "Mid-term Review" (dostupný zde) pak bude předložen jarnímu summitu EU, který by měl proběhnout od 20. do 21. března 2004 v Bruselu.

Jaké je hodnocení?

"Pololetní vysvědčení" konstatuje, že Akční plán eEurope2005 je naplňován, a že v rámci tohoto naplňování bylo dosaženo významných úspěchů. Zmiňováno je zejména zlepšení dostupnosti širokopásmového připojení a služeb v oblasti e-governmentu. Hlavní výtkou naopak je to, že ve většině oblastí není pokrok "tažen" poptávkou, ale "tlačen" nabídkou, soustředěnou na aspekty technologie, aplikace a iniciativy. Jinými slovy: jde o uměle vytvořený, a ještě ne "samovolný" (přirozený) vývoj. Také kvůli tomu jeho dopady na společnost (například pokud jde o růst produktivity či situaci na trhu práce) ještě nejsou takové, jakých by bylo třeba.

Mid-term Review přesto přináší určité "přeskupení priorit", a také jistou změnu koncepčního pohledu. Takovouto změnu spatřuji ve v tom, že místo termínu "digital-divide" se nyní hovoří více o tzv. "e-inclusion". To není nijak nelogické, protože termín "digital-divide" evokuje spíše zkoumání příčin toho, proč vzniká určitý předěl, odstup, bariéra atd., zatímco termín "e-inclusion" již naznačuje snahu o řešení, resp. překonávání existujících předělů a "začleňování" i těch, kteří dosud "začleněni" nebyli.

Pokud jde o samotné "přeskupení priorit", pak zde jde zejména o tyto oblasti:

  • větší důraz na interoperabilitu, standardy a možnost přístupu uživatelů z různých platforem.
  • důraz na pan-evropské rozměry. Mělo by jednat o to, že mnoho aktivit, projektů a iniciativ je "lokálních" a vzájemně neprovázaných v kontextu celé EU, a toto by se mělo změnit.
  • posilování poptávky po e-službách, rozvoj nových modelů poskytování e-služeb
  • důraz na obsah, který by měl podnítit rozvoj broadbandu. Současně s tím je akcentována potřeba mechanismů DRM (Digital Rights Management), které jsou považovány za nezbytnou podmínku k tomu, aby se hodnotný obsah mohl zpřístupnit on-line způsobem.

Celkově pak dokument "Mid-term Review" doporučuje pokračovat v dosavadním směru Akčního plánu eEurope2005. Konstatuje, že jeho cíle jsou stále platné, a že k jejich naplnění pomůže také 6-tý Rámcový program. Pro nás, jako kandidátskou zemi vstupující do EU, je relevantní také konstatování, že i my se můžeme přihlásit k cílům Akčního plánu eEurope 2005.