Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 10.12.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1210003.php3

Kdy se dočkáme mobilní přenositelnosti?

Podle původního návrhu zákona o elektronických komunikacích měla být v našich mobilních sítích zavedena tzv. přenositelnost čísla do 6 měsíců od účinnosti zákona. Hospodářský výbor se ale přiklonil k poněkud jiné úpravě, která může protáhnout lhůtu pro zavedení přenositelnosti až na 8 měsíců. Ať už ale bude mobilní přenositelnost dostupná kdykoli, co vlastně přinese a jak bude fungovat?

Podstatou přenositelnosti čísel je možnost přejít k jinému operátorovi, ale přitom si nechat dosavadní telefonní číslo, přidělené ještě původním operátorem a spadajícím do "jeho" rozsahu telefonních čísel. Čemu to pomáhá, snad není třeba podrobněji rozvádět - všichni se vám dovolají stále na stejné číslo, a nemusíte tedy nikomu oznamovat žádnou změnu, tisknout nové vizitky atd.

V pevných sítích už přenositelnost čísla funguje nějaký ten pátek (formálně od 1. ledna 2003). V mobilních sítích ale zatím k dispozici není, a to se chystá napravit nový Zákon o elektronických komunikacích, právě projednávaný v Parlamentu. V souladu s požadavky nových evropských "pravidel hry" (nového regulačního rámce elektronických komunikací) se chystá přenositelnost povinně požadovat po všech našich mobilních operátorech. Ovšem od kdy, to už je na nás - správně to mělo být již dříve, k okamžiku našeho vstupu do EU, kdy jsme již měli mít nový regulační rámec tzv. transponovaný do naší legislativy. Jinými slovy: nový zákon, i s požadavkem na mobilní přenositelnost, měl platit již k okamžiku našeho vstupu do Unie.

K tomu je vhodné dodat, že "přenositelnost čísla v mobilních sítích" bude vedle již existující "přenositelnosti čísla v pevných sítích" dalším izolovaným ostrůvkem - vzájemné propojení obou přenositelností, neboli možnost přenést číslo mezi mobilní a pevnou sítí, není na obzoru (a existuje snad jen v USA, kde k tomu mají specifické podmínky).

Co říká zákon?

Povinnost zavést v ČR přenositelnost čísla i v mobilních sítích tedy bude mobilním operátorům uložena až novým zákonem o elektronických komunikacích. Návrh tohoto zákona připravovalo dlouhé měsíce ministerstvo informatiky, a navrhlo v něm termín: "do šesti měsíců od účinnosti zákona".

Původní představy o tom, kdy zákon nabude účinnosti, se ale postupně posouvaly, s tím jak se zpožďovala jeho příprava a prodlužovalo jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. Aktuální situace je taková, že reálné se zdá být druhé čtvrtletí příštího roku. Pokud by stále platil termín "účinnost + 6 měsíců", měli bychom se přenositelnosti dočkat nejpozději koncem příštího roku. Za moc pravděpodobné to ale nepovažuji.

V rámci právě probíhajícího projednávání návrhu zákona se totiž objevují pozměňovací návrhy, které se snaží různým způsobem měnit (posouvat) zavedení přenositelnosti. Není těžké si domyslet, že jednotliví mobilní operátoři různě lobují v Parlamentu za prosazení jejich vlastních představ o tom, kdy a v jaké podobě by přenositelnost v mobilních sítích měla být zavedena. Takže zatímco jeden operátor byl s termínem "účinnost + 6 měsíců" vcelku srozuměn a shledával jej reálným, jinému se stejný termín zdál příliš krátký a nereálný. V Parlamentu pak zaznívaly různé návrhy na posunutí termínu pro zavedení přenositelnosti, nejvíce prý až na 24 měsíců od účinnosti.

Co navrhuje Hospodářský výbor?

Hospodářský výbor Poslanecké Sněmovny, ve kterém probíhá rozhodující část "boje" za prosazení různých pozměňovacích návrhů (z oblasti telekomunikací), se podle posledních informací přiklonil k následující variantě, kterou by měl doporučit celé sněmovně, až se bude návrhem zabývat v tzv. druhém čtení (již příští úterý, 14.12.2004):

  • mobilní operátoři jsou povinni zavést přenositelnost čísla ve svých sítích do 6 měsíců od účinnosti prováděcího předpisu, který k přenositelnosti vydá regulátor.
  • regulátor bude mít povinnost vydat příslušný prováděcí předpis do 2 měsíců od účinnosti zákona.

K tomu je vhodné dodat, že prováděcí předpis regulátora by zřejmě byl tzv. opatřením obecné povahy. Statut takovéhoto opatření bude také definován až novým zákonem, takže zatím není nic jisté - ale pokud by zůstala dosavadní představa, pak mezi "vydáním" a "účinností" opatření obecné povahy by neměla vzniknout žádná významnější prodleva, z titulu různých odvolání (proti opatřením obecné povahy by odvolání nebylo vůbec možné).

Pokud by tedy výše uvedená varianta prošla ve druhé i třetím čtení a dostala se do konečné verze zákona, byl by (nejzazší) termín zavedení mobilní přenositelnosti v rukou regulátora: pokud by vydal příslušný prováděcí předpis souběžně s účinností samotného zákona, pak by to fakticky odpovídalo původní lhůtě "účinnost+6 měsíců". Pokud by si regulátor dal na čas a prováděcí předpis vydal až za 2 měsíce, znamenalo by to fakticky "účinnost zákona + 8 měsíců". Analogicky v případě, pokud by regulátor nestihl vydat příslušný prováděcí předpis do 2 měsíců od účinnosti zákona, tak jak mu tento zákon ukládá, ale trvalo mu to ještě déle.

Mějme ale stále na paměti, že celý zákon se teprve projednává, a rozhodující bude až jeho definitivní verze.

Proč prováděcí předpis?

Zajímavou otázkou je jistě to, proč je vůbec nutný nějaký prováděcí předpis od regulátora. Proč nestačí obecné konstatování, obsažené v zákoně, ve stylu " ...přenositelnost v mobilních sítích budiž zavedena ... nejpozději do..."? Proč se sám zákon chystá explicitně zmocnit regulátora k vydání závazného právního předpisu, který by přesněji definoval "technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli"?

Důvod je ten, že realizace přenositelnosti má řadu "stupňů volnosti", které je třeba vyřešit. Nejčastěji jde o výběr jedné z více variant, které přichází v úvahu, a její závazné "nadiktování" všem operátorům.

Příkladem takového stupně volnosti může být rozhodnutí o tom, kterých mobilních sítí se přenositelnost bude týkat. Zajímavé je to hlavně u dožívající sítě NMT. Má existovat možnost přenosu čísle z i do této sítě, nebo jen z této sítě (např. z NMT do GSM)? O přenos z NMT do GSM asi bude podstatně větší zájem zákazníků, než o opačný směr. Vyplatí se proto investovat do zajištění přenositelnosti i do NMT sítě, nebo nikoli? To by skutečně měl rozhodnout regulátor. Mimochodem, odhad nákladů na zavedení přenositelnosti (pro všechny operátory) se pohybuje v řádu desítek milionů EUR (alespoň podle odhadu T-Mobile, ze včerejší tiskové konference).

Vedle toho je zde řada "technických stupňů volnosti", na kterých by se mobilní operátoři mohli dohodnout sami. Jde například o to, zda má existovat jedna centrální databáze přenesených čísel, nebo zda má jít o distribuované řešení bez centrální databáze. Nebo to, zda volání na přenesené číslo má být směrováno (vedeno) nejprve do "původní" sítě, a teprve odsud do "nové" (cílové) sítě, nebo rovnou do nové cílové sítě? Nebo jak vlastně mají být zvoleny a nastaveny procesy při přenášení jednotlivých čísel? Co a jak bude muset udělat zákazník, co budou dělat operátoři atd.? Nebo další žhavá otázka: jak to bude s informováním zákazníka ohledně toho, kam vlastně volá? Jak a kdy se dozví, že určité konkrétní číslo bylo přeneseno, a ke kterému operátorovi? Dozví se to při každém volání, nebo bude mít šanci si to zjistit nějak "jednorázově", vhodným dotazem?

Pravdou asi je, že představy a zájmy našich tří mobilních operátorů jsou natolik různé, že hledání konsensuálních odpovědí na uvedené otázky (a mnohé další) je velmi těžké. Takovéto hledání probíhá již od začátku letošního roku, v rámci pracovní skupiny pro mobilní přenositelnost, která byla založena v rámci APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí). Zatím se však operátoři dokázali shodnout zřejmě jen na tom, že jednotlivé hovory na přenesená čísla budou směrovány přímo do cílové sítě. Zjednodušeně tak, že mobilní operátor, v jehož síti je hovor iniciován, si zjistí kam bylo číslo přeneseno a podle toho hovor směruje. Odmítnutou alternativou by bylo to, že hovor bude směrován tak jako doposud, tj. podle čísla volaného, a teprve operátor který původně přidělil přenesené číslo by se postaral o přesměrování hovorů do nové cílové sítě.

V dalších otázkách se mobilní operátoři dosud nedokázali dohodnout - a je pravděpodobné, že ani do budoucna se dohodnout nedokáží. Proto bude muset nastoupit regulátor a jejich spory závazně rozhodnout. To by se mělo stát právě skrze zmiňovaný prováděcí předpis, který by měl regulátor vydat (nejpozději) do dvou měsíců od účinnosti zákona. V něm regulátor může akceptovat a formálně posvětit to, na čem se operátoři sami dohodli (ale také nemusí a může jim nařídit něco jiného). Hlavně ale regulátor direktivně rozhodně ty otázky, které zůstaly nedořešené, resp. otevřené, bez konsensu operátorů.

První obrysy

Včera uspořádal T-Mobile setkání s novináři, na kterém se diskutovalo právě o problematice mobilní přenositelnosti. Na tomto setkání se také začaly rýsovat určité obrysy toho, jak by přenositelnost v budoucnu mohla fungovat. Samozřejmě s tím, že nic ještě není definitivní a mnoho věcí zbývá teprve dořešit. Jak tedy tyto obrysy vypadají?

Zajímavý bude už samotný postup pro zákazníka, který se rozhodne využít přenositelnosti a přejít od původního operátora k novému, i se svým původním číslem. Aby byl "odchod" korektní, musí se zákazník se svým dosavadním operátorem nejprve domluvit - oznámit mu, že uvažuje o odchodu, domluvit se na termínu (zřejmě s nějakou lhůtou, např. do 2 měsíců), a také se domluvit na vypořádání vzájemných závazků, které ještě mohou existovat - jde například o stále běžící smlouvy na dobu určitou, o telefony za zvýhodněnou cenu (získané na základě závazku že zákazník "zůstane" nejméně po nějakou konkrétní dobu) apod. Jak se tyto věci budou vypořádávat, nejspíše bude na jednotlivých operátorech - ale výsledkem bude cosi (určitá forma potvrzení), co bylo včera pracovně nazváno jako "certifikát". To zákazník dostane od svého dosavadního operátora a půjde s tím za novým operátorem, ke kterému chce nové číslo přenést. Ten pak již zařídí další kroky, včetně samotného přenesení čísla.

Možné by mělo být i to, aby si zákazník nechal vystavit takovýto certifikát i bez toho, že by již věděl, ke kterému jinému operátorovi se hodlá vydat. Samotné vydání certifikátu však zřejmě bude zpoplatněno. Stejně tak by mohl být obecně zpoplatněn i "příchod" k novému operátorovi, ale osobně považuji ze pravděpodobnější, že tomu tak nebude. Že operátoři budou "příchozí" zákazníky i s jejich čísly vítat, a v rámci snahy motivovat je jim spíše budou nabízet různé benefity, než je naopak zatěžovat nějakým poplatkem "za příchod".

Informace o číslech

Určitá elementární shoda mezi mobilními operátory panuje i v tom, jak by měl být volající zákazník informován o tom, kam vlastně volá (ve které síti momentálně "sídlí" to které číslo). Operátoři jsou proti tomu, aby každý hovor na přenesené číslo začínal hláškou typu "voláte na přenesené číslo, do sítě XY". Mnoha zákazníkům to prý je jedno (volají v rámci volných minut, nebo mají stejné tarify do různých sítí apod.), nebo volají jen na několik málo čísel a u každého již vědí, kam bylo přeneseno - to má být případ uživatelů s předplacenými kartami, kteří nejspíše nebudou mít stejné minutové tarify.

Mobilní operátoři naopak počítají s tím, že nabídnou uživatelům určité služby pro jednorázové zjištění, kde právě "sídlí" konkrétní telefonní číslo. Zda a jakou formou to bude, není ještě rozhodnuto - zda to bude nějaká informační služba fungující skrze SMS (pošlu dotaz s číslem, dostanu odpověď se jménem sítě), nebo infolinka, případně služba na webu či dostupná přes WAP apod. Operátoři však chtějí zprovoznit alespoň nějakou takovouto službu, která by byla dostupná zdarma - a vedle ní eventuelně další služby, které by nabízely vyšší komfort, ale byly již zpoplatněné.

Celkově pak diskuse na včerejším setkání T-Mobile s novináři ukázala, že zavedení mobilní přenositelnosti je opravdu komplikované - ne snad ani tak kvůli své technické realizaci, jako kvůli různým "ostatním" aspektům typu informování zákazníka, procedur při přenášení čísla, dostupnosti všelijakých navazujících služeb apod. Kromě operátorů jsou v tom navíc zaangažovány ještě další strany. Třeba banky (či Sazka apod.), které na svých bankomatech a terminálech zajišťují dobíjení předplacených karet na základě telefonního čísla. Ty budou také potřebovat dostatečně spolehlivý přístup k informacím o přenesených číslech, fungující v reálném čase.