Vyšlo na Lupě, 26.10.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1026001.php3

Daň z příjmu: už také on-line

O možnosti podávat přiznání k dani z příjmu čistě on-line, po Internetu, se mluví snad od začátku dostupnosti elektronického podpisu. Prakticky realizovány však byly zatím jiné agendy - přiznání k DPH, k silniční dani, k dani z nemovitosti apod. Teprve teď, ve vší tichosti a bez halasného PR, došlo i na daň z příjmu, pro právnické i pro fyzické osoby.

Je to již nějaký ten pátek, co v ČR platí zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 224/2000 Sb., nedávno novelizovaný). Jeho praktické využití však nabírá na tempu jen pozvolna, s tím jak jsou do života uváděny různé agendy, založené na jeho využití.

Některé z těchto agend jsou aktivně propagovány, ale své uživatele si moc nenacházejí - jako například možnost žádat o sociální dávky on-line. V tomto konkrétním případě asi proto, že cílová skupina nejspíše není připravena na používání elektronického podpisu, ani materiálně ani znalostně. Podstatně úspěšnější jsou takové agendy, které jsou zaměřené na firmy, a umožňují jim snáze a efektivněji realizovat opakované činnosti , jako například pravidelná podání k DPH. Úspěšné nejspíše budou i agendy, u kterých jejich "provozovatelé" velmi tlačí na využití on-line forem (například ELDP).

Pak je zde ale jedna agenda, která se s postupem času stala už jakousi "legendou". V tom smyslu, že snad kdykoli někdo z "vyšších politických sfér" mluví o využití elektronického podpisu, uvádí jako příklad právě tuto agendu - s tím že její zavedení v on-line formě je už už na spadnutí. Jistě tušíte, že jde o agendu daně z příjmu, resp. o možnost podávat daňové přiznání čistě on-line. Kolik už zaznělo různých odhadů o tom, kdy tato služba bude dostupná - a kolikrát se to nenaplnilo.

Nyní ale došlo už i na tuto agendu. Zprovozněna byla v rámci aplikace EPO (Elektronické podání pro daňovou správu), kterou provozuje Česká daňová správa, spadající do resortu Ministerstva financí. V rámci téže aplikace EPO byly již dříve úspěšně zprovozněny jiné aplikace (přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z přidané hodnoty, oznámení o nezdaněných vyplacených částkách, a obecné písemnosti). Nyní se tedy výčet agend, realizovaných skrze tuto aplikaci, rozšířil o dvě nové:

  • přiznání k dani z příjmu fyzických osob (formulář A i B)
  • přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Mohu-li soudit, stalo se tak bez větší publicity a specifického PR. Není dokonce úplně jasné, kdy přesně obě nové agendy přibyly. Stránka aktualit na EPO hovoří o ověřovacím provozu dokonce již od června letošního roku.

Za povšimnutí jistě stojí i fakt, že v tuto chvíli jde o možnost daňového přiznání k dani z příjmů za období roku 2003 (alespoň podle návodu). To by měla mít drtivá většina poplatníků již podané (včetně těch, kteří využili služeb daňových poradců a tím si prodloužili lhůtu pro podání do 30. června). Přesto zřejmě mohou nastat některé speciální případy, kdy je třeba podání za rok 2003 realizovat ještě nyní (např. za zemřelého, kvůli konkursu apod.). Samotný on-line formulář je sice předvyplněn pro rok 2003, ale je možné v něm přepsat rok na 2004 (a on si sám rozepíše celý rok na 1.1.2004 až 31.12.2004).

Je samozřejmě možné, že někdy na přelomu roku dojde ještě k nějaké úpravě on-line formuláře, v souvislosti s případnými změnami v tištěných formulářích. Celkově by ale aplikace měla být připravena na období řádného podávání daňových přiznání (do konce března, resp. do konce června) v příštím roce.

Jak to funguje?
To, jakým způsobem nová agenda funguje, je dáno již jejím začleněním do aplikace EPO. Ta je totiž skutečnou aplikací, existující jak v on-line podobě (v rámci příslušných WWW stránek), tak i v podobě samostatné aplikace pro off-line použití (bohužel jen pro platformu MS Windows, vyžadován je Internet Explorer). Uživatel tak může data vkládat jak on-line, tak i do "stažené" off-line aplikace, v době kdy není připojen, a teprve následně předat obsah svého podání na "společné rozhraní správců daně", které se již postará o správné další nasměrování (k příslušnému správci daně). Stejně tak je možné předat připravené podání v elektronické formě na datovém nosiči (např. na disketě).

Pokud jde o "relevantnost" podání, pak zde připadají v úvahu dvě základní varianty:

  • čistě elektronické podání: zde plně postačuje elektronická forma, ale podání musí být opatřeno tzv. uznaným elektronických podpisem (podle tradiční terminologie: zaručeným elektronickým podpisem, který byl vytvořen pomocí kvalifikovaného certifikátu, vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb). Navíc se musí jednat o takový kvalifikovaný certifikát, který jednoznačně určuje svého majitele skrze jednoznačný identifikátor MPSV.
  • bez elektronického podpisu: v tomto případě musí podávající do 3 dnů podat své přiznání ještě v papírové formě (smyslem této varianty je to, že pokud tak učiní, splní příslušné lhůty pro podání již podání nepodepsané elektronické formy, zatímco návazné lhůty, např. pro platby daně, mu běží až od podání papírového podání).

Vedle toho samozřejmě existuje možnost pouze si vytisknout formulář, stažený z Internetu (ve formě PDF), a ten klasickou "papírovou" cestou vyplnit a podat.

Kde je háček?
Obecný postup při podávání daňového přiznání k dani z příjmu je sice dán tím, že je tato agenda realizována v rámci aplikace EPO, ale přesto jsou zde určitá specifika, daná charakterem agendy. Jde konkrétně o přílohy, které byly již dříve avizovány jako hlavní překážka dřívějšího zprovoznění této aplikace. Jak to tedy nakonec dopadlo?

Bohužel tak, že i když máte potřebný certifikát a chcete vše realizovat čistě on-line, přesto budete muset některé přílohy podat klasickou cestou, na papíře. Jde konkrétně o ty přílohy, které nemají jednoduchou a předem danou strukturu. Pro ty, které ji mají (jako například pro údaje z Rozvahy a z Výkazu zisku a ztrát) je připraven dílčí formulář on.-line, který stačí vyplnit. Bohužel pro ostatní přílohy, jako např. (pro fyzické osoby):

  • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů
  • potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
  • potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění
  • potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

a dalších již nejsou dílčí on-line formuláře připraveny, a tyto přílohy prý "bude nutné vždy předložit v listinné podobě". U právnických osob je uvedeno, že se tak musí stát do 3 dnů od elektronického podání, u fyzických osob žádný termín uveden není.

Jaké bude využití?
Bude jistě zajímavé sledovat, nakolik se možnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu on-line způsobem ujme. Jde totiž o agendu, kterou lidé vyřizují jen jednou ročně, a tak je skutečně otázkou, zda se jim vůbec vyplatí pronikat kvůli tomu do tajů elektronického podpisu, do práce s aplikací EPO, a hlavně pořizovat si kvůli tomu potřebný certifikát (a pak ještě zjistit, že přílohy je stejně nutné dodat do 3 dnů na papíře).

Na druhou stranu, pro daňové poradce, kteří předkládají daňová přiznání hromadně za své klienty, na základě plné moci, to již může být o něčem jiném. Co si o tom myslíte?