Vyšlo na Lupě, 19.8.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0819001.php3

Kauza dialery: (proti)ofenzíva Českého Telecomu

Český Telecom zahájil ofenzívu proti problémům s dialery a zneužívání linek se speciální tarifikací. Na půdě APVTS chce hledat regulační řešení tohoto problému, společně s ostatními operátory. Chystá také další osvětovou kampaň, a v rámci ní nabízí možnost nechat si zdarma zablokovat volání na tzv. žluté linky. Dosud to stálo jednorázově 73,20 Kč i s DPH.

Problém nechtěného přesměrování uživatelů dial-upu na draze zpoplatněné telefonní linky, známý pod mnoha různými názvy (problém dialerů, problém horentních účtů, problém žlutých linek, problém zneužití linek se speciální tarifikací apod.), není zde na Lupě ničím novým. Sám jsem o něm psal hned v několika článcích:

Včera pak došlo k dalšímu vývoji, a informace o něm se dostaly i do hlavního večerního zpravodajství ČT.

© ČT

Co konkrétně je tedy nového? Něco málo naznačuje i ilustrační obrázek ze zpravodajství ČT1 - počet reklamací, řešených Telecomem jen za první pololetí (ve srovnání s celým loňským rokem) dává tušit že celý problém se nezmenšuje, ale naopak zvětšuje.

© ČT

Jak se vyvíjí situace?
Celý problém má hned několik rovin, které jsou vzájemně provázány. Velmi významná je samozřejmě oblast osvěty, protože nejvýznamnější část problémů vzniká mezi klávesnicí a židlí, neboli u uživatele. U méně informovaných uživatelů je větší pravděpodobnost, že naletí na různé nástrahy až přímo pasti, a že jejich počítače nebudou dostatečně chráněny proti různým variantám zlomyslného kódu. Další rovinou pak je chování poskytovatelů služeb (obsahu), ke kterým podvodná volání směřují. Jejich identita je pečlivě tajena (prý proto, že propojovací smlouvy neumožňují zveřejnit jejich identitu), a postižený tak vlastně ani neví, kdo stojí za tím, co on vnímá jako způsobenou škodu. Ještě další rovinou pak jsou vzájemné vztahy mezi operátory, dané platnými zákony a existujícími propojovacími smlouvami. Tyto vztahy celý problém také určitým způsobem ovlivňují.

Pravdou asi je, že motivace jednotlivých operátorů aktivně řešit celý problém v jeho komplexnosti může být různá, a je složitou výslednicí podnikatelských příležitostí (kolik se na tom dá vydělat), velikosti a charakteru trhu, a v neposlední řadě i toho, jak velká a silná je negativní odezva postižené části veřejnosti.

Jak jsem pochopil ze včerejší prezentace Telecomu pro novináře, je právě oblast linek se speciální tarifikací jednou z velmi mála oblastí, kde současný stav je pro Český Telecom nevýhodný, a tak se čím dál tím intenzivněji snaží jej změnit.

Před několika měsíci (v červnu) bylo možné pozorovat další vlnu jeho aktivity v této oblasti, zaměřenou hlavně na osvětu a zřejmě i na vytváření mediálního tlaku na ostatní operátory, aby se s ním dohodli na nějakém společně přijatelném řešení. Ze statistik, které Telecom včera prezentoval, vyplývá že tato vlna přinesla určitý konkrétní efekt: jestliže do té doby byl patrný největší a rozhodující objem provozu na datových linkách se speciální tarifikací (linkách začínajících na 976) u jednoho konkrétního alternativního operátora (lidé z Telecomu si dávali velký pozor, aby Aliatel nejmenovali), nyní tento provoz z větší části "odtekl" k jiným operátorům. Došlo tedy k tomu, že "nejmenovaný" alternativní operátor přitvrdil svá pravidla, jistě i pod tlakem negativní publicity, a poskytovatelé služeb (obsahu) jednoduše přešli jinam, kde podmínky ještě nejsou tak tvrdé (kam ještě nedosáhla vlna negativní mediální publicity, resp. kde příslušný alternativní operátor ještě nedospěl k závěru, že výnosy mu za ty problémy nestojí).

© ČT

Co vadí Telecomu
Motivace Českého Telecomu k řešení celého problému je zřejmě velká a neustále roste. Pravdou je, že on schytává hlavní nápor negativní publicity a problémů s postiženými, protože jde o uživatele připojené k jeho síti, a vzhledem ke způsobu zpoplatnění linek se speciální tarifikací je to on, kdo musí kasírovat postižené a vymáhat na nich mnohdy horentní účty. Současně argumentuje tím, že pravidla regulace jsou stanovena tak, že je to pro něj nevýhodné a nedává mu to možnost efektivně zakročit proti těm poskytovatelům obsahu, kteří se chovají nekorektně. Ti se totiž mohou doslova "schovat" za kteréhokoli z alternativních operátorů, a chovat se podle pravidel, které jim stanovuje právě a pouze tento alternativní operátor - a které Telecom skutečně nemá právo ovlivnit. Jde například o povinnost informovat řádné a srozumitelně o ceně za poskytované služby, či o omezení maximální délky hovoru atd., případně o povinnost "protáhnout" uživatele přes dashboard, kde by musel explicitně potvrdit svůj souhlas s použitím služby s příslušně vysokým tarifem (jak jsem popisoval v jednom z předchozích článků.

Nezanedbatelný je pochopitelně i ekonomický aspekt. Ačkoli konkrétní objemy výnosů nejsou nikde publikovány, jde zřejmě o zajímavý byznys i pro operátory. Proto je pochopitelné, že v řešení celého problému hraje svou roli ( a jistě ne málo významnou) i konkurenční boj mezi operátory a pochopitelná snaha získat z celého koláče co největší podíl. I zde Český Telecom na včerejší prezentaci úplně brečel nad tím, jak jsou pravidla regulace nastavena pro něj nevýhodně - že třeba z minutové sazby 57 korun mu zůstane "jen" 8 korun, a zbývajících 49 musí předat alternativnímu operátorovi, který se o ně dělí s poskytovatelem obsahu (s tím subjektem, který je za ním "schován", a jehož identitu se koncový zákazník nedozví). Telecom si stěžoval i na to, že zmíněných 49 korun za minutu musí odvést alternativnímu operátorovi bez ohledu na to, zda sám vybere celých 57 Kč od koncového zákazníka či nikoli (protože zde může dojít k reklamaci atd.). K posouzení toho, zda marže, které Telecomu zůstávají (zde 8 korun u koncové sazby 57 Kč, vše bez DPH) stačí či nestačí pokrýt jeho riziko nevýběru, nemám žádné dostupné podklady.

Sám Telecom podle očekávání tvrdí, že mu to jeho riziko nevýběru nepokryje. Současně naříká na to, že pravidla "vzájemného vypořádání" mezi operátory jsou stanovena regulátorem a byla mu vnucena - tím, že příslušné propojovací smlouvy byly nahrazeny rozhodnutím regulátora (zřejmě proto, že se obě strany nedokázaly samy dohodnout). Je to tedy skutečně jedna z mála situací, kdy současný stav Telecomu nevyhovuje, a proto tlačí na jeho změnu. Většinou je tomu naopak, a změny se dožadují alternativní operátoři.

Ofenzíva na dvou frontách
S čím konkrétně tedy Český Telecom nyní přišel, v oblasti linek se zvýšenou tarifikací? Co nového přináší další "vlna" zájmu a publicity kolem této problematiky?

Telecom se rozhodl pro ofenzívu na dvou frontách současně. První z nich je fronta "regulační". Hodlá dosáhnou změn v tom, jak je provozování linek se speciální tarifikací řešeno mezi operátory, na jejich rozhraní. Zřejmě bude tlačit jak na to, aby se nějak změnily podíly jednotlivých částí celého řetězce (operátor, operátor, poskytovatel obsahu) na výnosu od koncového uživatele. V neposlední řadě chce zřejmě tlačit i na to, aby vznikla nějaká jednotná a povinně platná pravidla pro chování poskytovatelů služeb, ať už jsou připojeni ke kterémukoli operátorovi - tak aby dodržováním těchto pravidel byl dostatečně chráněn koncový zákazník a nemohlo docházet ke zneužívání linek se zvýšenou tarifikací (resp. aby toto nebezpečí bylo dostatečně alespoň minimalizováno a dalo se proti němu účinně bojovat). Toho se Telecom chce domoci na půdě APVTS, kde se přivést k jednacímu stolu ČTÚ i alternativní operátory. V nejbližších dnech by měla být publikována výzva, kterou k tomu chce Telecom vydat.

Další fronta, na které se Telecom pouští do boje, je velmi důležitá oblast osvěty. Chce spustit novou osvětovou kampaň, a to již od dneška (19.8.), po dobu dvou měsíců (do 18.10.2004). Jako součást této kampaně distribuuje zdarma i upravenou verzi ochranného softwaru proti přesměrování, OptimAccess (podrobněji). Sliboval to již vloni, v rámci tehdejší kampaně roti dealerům, ale k realizaci se dostal až nyní.

Pro uživatele může být významné i to, že během dvouměsíční kampaně si mohou nechat na své pevné lince zdarma zablokovat volání na linky se zvýšenou tarifikací. Telecom nabízí tuto možnost ve dvou variantách. První označuje jako "Zablokování plně řízené ČESKÝM TELECOMEM". Je to současné zablokování všech linek s předčíslím 900, 906, 909, 976, a normálně si za to Telecom účtuje jednorázových 60 Kč bez DPH (resp. 73,20 Kč s DPH), s tím že zde není žádný měsíční paušál. Nyní, během dvouměsíční osvětové kampaně, je toto jednorázové zablokování zcela zdarma (je ale nutné jej objednat na Telefonickém centru služeb, na lince 800 123 456). Zablokování, provedené během dvouměsíční osvětové kampaně, pochopitelně platí i po jejím skončení.

Další variantou pak je "Zablokování plně řízené účastníkem", kde si uživatel může sám a průběžně volit, co a jak chce blokovat. Musí za to ale už platit měsíční paušál, a to 18 Kč měsíčně (resp. 21,96 Kč s DPH).