Vyšlo na Lupě, 1.3.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0301001.php3

Jak hospodařil Telecom v roce 2003?

Český Telecom v loňském roce vyplatil velkou dividendu, a nyní jednorázově odepsal část svých aktiv v hodnotě 9,9 miliardy. Na druhou stranu se mu podařilo "umáznout" část své odložené daňové povinnosti ve výši 4,9 miliard, kterou si nyní započítal jako mimořádný daňový příjem. Struktura výnosů dosud nebyla zveřejněna, stejně jako údaje o objemu provozu.

Český Telecom publikoval minulý čtvrtek své předběžné a dosud neauditované hospodářské výsledky za rok 2003. Ještě před jejich hodnocením je ale vhodné si zdůraznit, že jde jen o jakousi "první fázi", v rámci které jsou publikována jen sumární čísla (celkové výnosy, celkové náklady, EBITDA atd.), a nikoli ještě podrobnosti - jako např. struktura výnosů, počty provolaných minut atd. "Druhá fáze" publikování by se měla odehrát v pondělí 29. března 2004, ve 13 hodin středoevropského času, kdy by měly být zveřejněny výsledky již auditované (schválené auditory). Nejde přitom o žádnou letošní novinku, ale o obvyklý postup, opakující se každý rok (např. předběžné výsledky za rok 2002 byly vydány 27.2.2003, podrobnější auditované pak 27.3.2003).

Jaké jsou hlavní ukazatele?
Předběžné, dosud neauditované hospodářské výsledky tedy přináší jen celkové sumární údaje. Na straně výnosů to platí beze zbytku (jsou známy jen celkové konsolidované výnosy), na straně nákladu přeci jen existuje určité členění na jednorázové a ostatní provozní náklady, a na platby ostatním operátorům). Všechny údaje přitom již jsou tzv. konsolidované, neboli po započítání alikvotní části výnosů resp. nákladů Eurotelu:

 • Konsolidované výnosy: 51,5 mld. Kč
 • Konsolidované náklady celkem: 27,7 mld. Kč
  • z toho: platby ostatním operátorům: 7 mld. Kč
  • jednorázové provozní náklady: 1,6 mld. Kč
  • ostatní provozní náklady: 19,1 mld. Kč
 • EBITDA (výnosy-náklady): 23,8 mld. Kč
 • EBITDA marže (v procentech vůči výnosům): 46%
 • Odpisy a amortizace: 19,4 mld.
 • Jednorázový odpis aktiv: 9,9 mld. Kč
 • EBIT (EBITDA - odpisy): -5,5 mld. Kč
 • EBT (EBIT - úroky): - 6,8 mld. Kč
 • Daňový příjem: 4,9 mld. Kč
 • Čistý zisk (resp. celková ztráta): - 1,8 mld. Kč

Na uvedených údajích jsou zajímavé zejména dvě položky: jednorázový odpis aktiv (9,9 mld. Kč), který celkovou bilanci snižuje, a "daňový příjem" ve výši 4,9 mld. Kč, který bilanci naopak vylepšuje (přičítá se). Odpis aktiv by měl být jen formální (účetní) operací, kterou Telecom dopředu avizoval a kterou zdůvodňuje "nepříznivým regulatorním prostředím". Pokud by k takovémuto odpisu nedošlo, byl by ukazatel EBT, neboli tzv. provozní hospodářský výsledek před zdaněním (tvořený výnosy, po odečtení nákladů, odpisů, amortizace a úroků) kladný, a to 3,1 mld. Kč. Pro srovnání: v loňském roce to bylo 6,1 mld. Kč.

Daňový příjem?
Velmi zajímavá je položka "daňový příjem" ve výši 4,9 miliardy, která s provedeným jednorázovým odpisem očividně úzce souvisí. Telecom sám ji vysvětluje takto:

ČESKÝ TELECOM zaznamenal v účetním roce 2003 konsolidovanou úsporu daně z příjmů ve výši 4,9 mld. Kč. Tato úspora je výsledkem změn v oblasti daně z příjmů právnických osob v České republice, které efektivně snižují závazek ČESKÉHO TELECOMU z odložené daně, jednorázových daňových úspor z dividend vyplacených v roce 2003 a účinku odpisu aktiv na odloženou daň.

Pokud tomu rozumím správně, Telecomu měl v předchozích letech určité daňové povinnosti, které si také započítal do své celkové bilance (na straně pasiv). Část z této daňové povinnosti splatil ihned (jako tzv. běžnou daňovou povinnost), a u zbývající části dosáhl odkladu (jde o tzv. odloženou daňovou povinnost). Například v roce 2002 vykázal Telecom celkový daňový náklad na dani z příjmů ve výši 1,885 mld. Kč, který v plné výši odečetl od svého hospodářského výsledku před zdaněním (EBT). Jako "běžnou daňovou povinnost" však zaplatil jen 1,44 mld. Kč, a 445 mil. Kč představovalo "odloženou daňovou povinnost". V roce 2001 byl celkový daňový náklad 2,699 mld., a z toho bylo odloženo 1,330 mld. Kč. V roce 2000 byl celkový základ 2,758 mld. Kč, a odložená daňová povinnost dosáhla 1,766 mld. Kč. Podle dosud poslední výroční zprávy pak celkový "odložený daňový závazek" Českého Telecomu, tedy i s uvážením vývoje v předchozích letech, dosahoval ke konci roku 2002 výše 11,632 mld. Kč.

Jak naznačuje výše uvedený citát z tiskové zprávy Telecomu, díky legislativním změnám, výplatě dividendy a skrze jednorázový odpis aktiv Telecom zřejmě dosáhl zpětné korekce již jednou stanovené daňové povinnosti (ve výši 4,9 mld. Kč). Peníze, které měl odvést do státní kasy, a se kterými státní kasa již nejspíše počítala, tak fakticky platit nebude. Jelikož si je ale již dříve započítal do svých hospodářských výsledků (na straně pasiv), musí je nyní zase odpočítat (zahrnout mezi svá aktiva). Proto onen "daňový příjem" ….

Jak klesaly výnosy?
V situaci, kdy výnosy nejsou v rámci předběžných hospodářských výsledků nijak strukturovány, není zcela zřejmé, jak se vyvíjela ta která jejich složka. Přesto je ale možné si některé zajímavé údaje dopočítat. Například efekt konsolidace s Eurotelem.

Skutečnost, že výnosy jsou "konsolidovány", znamená že je do nich již zahrnuta alikvotní část výnosů Eurotelu. Míra této konsolidace vyplývá ze skutečnosti, že po prvních 11měsíců loňského roku byl Telecom majitelem 51 procent Eurotelu, a poslední měsíc již 100% majitelem. Převedeno na procenta a vztaženo na celý rok to vychází na cca 55,1 procenta. Za rok 2002 přitom Eurotel "přispěl" Telecomu do jeho výnosů částkou 13,86 mld. Kč. Vzhledem k růstu celkových výnosů Eurotelu (z 28,8 mld. na 29,462 mld. Kč) a změny "míry vlastnictví" by to za rok 2003 vycházelo na příspěvek již ve výši cca 15,3 mld. Kč. Na "vlastní výnosy" samotného Telecomu pak zbývá již jen cca 36,2 mld. Kč (za rok 2002 to bylo cca 39 mld. Kč).

Jestliže tedy Telecom nyní uvádí, že jeho výnosy meziročně klesly o 3%, pak jde o údaj zahrnující již efekt konsolidace, neboli větší podíl výnosů Eurotelu. Jestliže výnosy samotného Telecomu poklesly z 39 mld. na cca 36,2 mld. Kč, pak jde o pokles o téměř 7,2 procenta.

Pokud jde o "rozklíčování" celkových výnosů do jednotlivých složek, pak zde je skutečně nutné počkat až na konec března a auditované výsledky. Nicméně již nyní je možné alespoň tipovat, kde asi dojde k poklesu či růstu:

 • Hovorné (v roce 2002: 13,6 mld. Kč) - lze předpokládat pokles
 • Měsíční paušály (v roce 2002: 10,8 mld. Kč) - bez významnějších změn
 • Výnosy od jiných poskytovatelů (v roce 2002: 2,6 mld. Kč) - spíše růst, hlavně díky tranzitu
 • Pronajaté okruhy (v roce 2002: 2,7 mld. Kč) - spíše růst
 • Datové služby, ISDN … (v roce 2002: 7,3 mld. Kč) - výraznější růst
 • Ostatní (v roce 2002: 2,1 mld. Kč) - nejspíše bez výraznější změny

Na celkovém poklesu výnosů se tedy nejspíše podílelo, a to v rozhodující míře, hovorné z pevných stanic. Je to ostatně logické, protože trend přechodu volajících k mobilním telefonům nadále pokračuje. Jak je to s dial-upem po pevných linkách, nelze z předběžných výsledků soudit. Jediné, co Telecom naznačil, je poměr mezi ochozími hlasovými a dial-up minutami v jeho pevné síti, a to 54 procent ve prospěch dial-upu. Ještě na konci třetího čtvrtletí loňského roku to bylo 53 procent, takže v objemu minut se proporce zase až tak moc nezměnily. Ovšem rozdíly v ceně hlasových a dial-up minut jsou markantnější a velmi komplikují jakékoli odhady. Takže si opravdu raději počkejme na oficiální výsledky na konci března.

Jak je na tom ADSL?
Na závěr snad jen malá poznámka k ADSL. V tiskové zprávě, vydané u příležitosti ohlášení hospodářských výsledků, se uvádí:

V březnu 2003 zahájil ČESKÝ TELECOM poskytování služby ADSL a ke konci roku bylo nainstalováno více než 15 tisíc přípojek

Přitom v samotném závěru loňského roku, konkrétně v předvečer Štědrého dne (23.12.2003), vydává Telecom tiskovou zprávu, ve které uvádí:

ČESKÝ TELECOM uspokojil 14 000 zákazníků, kterým bylo připojení k internetu prostřednictvím ADSL realizováno

Že by tedy Telecom stihl nadělit, bezprostředně pod vánoční stromeček či mezi svátky, více jak 1000 nových ADSL přípojek? Asi těžko, zvláště když číslo 15 000 se objevuje až v tiskové zprávě z 20. ledna 2004. Tato lednová tisková zpráva také hovoří o tom, že přijato bylo téměř 17 000 objednávek na ADSL. Přitom jiná tisková zpráva, z listopadu 2003, říká že Telecom eviduje 17 500 přijatých objednávek. Jsou takto "drobně nepřesné" jen údaje o ADSL?