Vyšlo na Lupě, 3.11.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1103001.php3

Jak klesá český dial-up?

Podíl dial-upu na celkovém objemu minutového provozu v síti ČTc v předchozích letech výrazně rostl. Během prvního čtvrtletí 2003 se ale zastavil na hodnotě 53 procent a dále již tento podíl neroste. Hlasový i dial-upový provoz tedy nadále klesají stejným tempem. Objem dial-upu za třetí kvartál 2003 poprvé klesl i v meziročním srovnání.

Skutečnost, že i přes stále větší poptávku po Internetu se dial-up se v ČR příliš nerozvíjí, není ani žádným tajemstvím, ani žádným převratným zjištěním. Uvědomují si to snad všechny zainteresované strany včetně Českého Telecomu, kterému rapidně klesá využití jeho nákladné telefonní sítě. Ovšem stimuly, které by pokles zájmu o dial-up mohly zvrátit, se stále neobjevují. Téměř rok je hledalo bývalé Fórum pro dial-up, které také identifikovalo nové modely, potenciálně atraktivnější pro uživatele. K jejich zavedení do praxe však dosud nedošlo, a to ani přes optimistické postoje operátorů na konci Fóra.

Fakticky se od skončení Fóra nezměnilo vlastně vůbec nic. Pouze definitivně padla naděje na to, že bychom se mohli v dohledné době dočkat toho nejatraktivnějšího, co by mohlo vdechnout dial-upu nový život: skutečných (neměřených) paušálů. Podmínkou k tomu bylo zavedení režimu FRIACO (tj. paušálního zpoplatnění i mezi operátory), ale Český Telecom se jej odmítl zúčastnit. Jeho argument byl a je stále stejný: jeho síť by nemusela unést nápor dial-upu chtivých uživatelů.

Důsledky tohoto stavu jsou zákonité: zájem o dial-up stále klesá a uživatelé ve stále větší míře utíkají jinam, kde za své peníze dostanou lepší služby a dočkají se vstřícnějšího přístupu a možnosti vlastní volby. Síť Telecomu tak zeje čím dál tím větší prázdnotou, a výnosy z využití této drahé a nákladné sítě dále klesají. Na obzoru je tak hrozba "vodárenského efektu": menší objem poskytovaných služeb vyvolává tlak na jejich zdražení, které ale dále tlumí poptávku - a spirála se vesele roztáčí.

Než si to náležitě uvědomí také akcionáři Telecomu, pojďme si ukázat konkrétní čísla o využití telefonní sítě, se započítáním nedávno oznámených hospodářských výsledků ČTc za 3. kvartál letošního roku.

Kde brát data?
Údaje o využití telefonní sítě Českého Telecomu lze čerpat z jeho pravidelných čtvrtletních tiskových zpráv o hospodářských výsledcích (za třetí čtvrtletí 2003 jej vydal koncem minulého týdne). Obsažnější však jsou "finanční a provozní výsledky" na jeho webu, v sekci pro investory (investor relations). Zde pak jsou nejhodnotnější "historická data", kde je možné nalézt konkrétní informace o jednotlivých druzích provozu, včetně internetového - a zbytek si eventuelně dopočítat. Z tohoto zdroje také pochází všechny dále uváděné údaje

Jaké jsou celkové objemy provozu?
Objem provozu v telefonní síti Telecomu, měřený v minutách (a uváděný v miliardách minut), vypadá za poslední období následovně:
 • 1999: celkem 9,536 mld. minut
 • 2000: 10,885 mld. minut
 • 2001: 11,782 mld. minut
 • 2002: 11,897 mld. minut

Z toho je vidět, že dřívější výraznější nárůst se zpomalil. Data za celý rok 2003 pochopitelně ještě nejsou k dispozici, takže ještě nelze říci, jak dopadne celý letošní rok. Minulý týden však byl zveřejněn alespoň údaj o celkovém objemu provozu za první tři čtvrtletí, a to 8,3 miliardy minut. "Roztaženo" na celý rok (vyděleno třemi a vynásobeno čtyřmi) to dává 11,067 mld. minut, což by znamenalo otočení trendu do znatelnějšího poklesu. Není to ale úplně korektní odhad, protože jednotlivá čtvrtletí se na objemech provolaných minut nepodílí stejně: první a čtvrtý kvartál bývají "vydatnější", zatímco druhý a třetí jsou tradičně chudší (zřejmě vlivem dovolených, prázdnin atd.). Poslední kvartál letošního roku proto může celkový výsledek ještě poněkud upravit.

Směrodatnější je srovnání loňských a letošních výsledků za 3. čtvrtletí. To vychází následovně:

 • 3. Q 2002: 8,8 mld. minut
 • 3. Q 2003: 8,3 mld. minut

a již dokládá významnější pokles. Stále ovšem jde o sumární čísla, zahrnující jak hlasový provoz, tak i datový. Jak se ale na tomto celkovém poklesu podílí ten který druh provozu? O hlasovém provozu v síti ČTc je dobře známo, že již delší dobu výrazně klesá (mj. odchodem uživatelů do mobilních sítí atd.). Mohlo by to tedy být stále tak, že internetový provoz nadále roste, ale úbytek hlasového provozu je natolik velký, že výsledkem je celkový pokles.

Pokusím se ukázat, že tomu tak není - že poměr mezi hlasovým provozem a dial-upem se zastavil v prvním čtvrtletí 2003 (na hodnotě 53 procent ve prospěch dial-upu) a dále se nemění. To znamená, že oba druhy provozu nyní klesají stejným tempem.

Jaký je podíl dial-upu?
Podíl dial-upu na celkovém objemu minutového provozu v síti ČTc výrazně rostl od roku 1999, kdy byl v ČR zaveden model Internet zdarma (v srpnu 1999). Dokládají to následující údaje:
 • 1999: dial-up představoval 7,9 % celkového objemu minut
 • 2000: 25 %
 • 2001: 40 %
 • 2002: 48 %

Tento trend růstu pokračoval ještě v prvním čtvrtletí 2003, kdy Telecom ohlásil že dial-up tvoří 53% veškerého minutového provozu. Stejný podíl, tj. 53 procent, však vyšel i na konci druhého čtvrtletí 2003, a stejná procenta vychází i nyní, v právě zveřejněných výsledcích za třetí kvartál 2003. Znamená to tedy, že hlas i dial-up "srovnali krok" někdy v průběhu letošního prvního čtvrtletí, a nyní kráčí vpřed (fakticky ale: zpomalují) stejným tempem.

Jaký je objem dial-upu?
Podívejme se nyní na vývoj dial-upu nikoli v procentech celkového objemu, ale v absolutních hodnotách. Stav za jednotlivá období je následující:
 • 1999: 0,754 mld. minut
 • 2000: 2,69 mld. minut
 • 2001: 4,5481 mld. minut
 • 2002: 5,715 mld. minut
 • 3Q2003: 4,399 mld. minut

Abychom získali podrobnější obrázek o vývoji hlasu a dial-upu za poslední dva roky, zkusme si rozepsat objemy dial-upu podrobněji, po jednotlivých čtvrtletích:

2002 2003
Ke konci 1. čtvrtletí 1,413 1,639
Ke konci 2. čtvrtletí 2,788 3,080
Ke konci 3. čtvrtletí. 4,136 4,399
Ke konci roku 5,715 N/A
Průměr na jedno čtvrtletí 1,429 1,466
Objem dial-upu, v miliardách minut

Průměrný objem minut dial-upu, připadající na čtvrtletí, ukazuje následující obrázek (i s uvážením let 2000 a 2001).

Ani z tohoto obrázku však stále ještě není patrný pokles objemu dial-upu, neboť čtvrtletní průměry nadále rostou (byť v posledním meziročním srovnání jen velmi málo). Ukažme si ale stejná data z jiného pohledu: nikoli vždy od začátku kalendářního roku do konce příslušného čtvrtletí, jako v předchozí tabulce a obrázku, ale vždy samostatně za každé jednotlivé čtvrtletí:

2002 2003
1. čtvrtletí 1,413 1,639
2. čtvrtletí 1,375 1,441
3. čtvrtletí 1,348 1,319
4. čtvrtletí 1,579 N/A

Z této tabulky je názorně vidět, že pokud budeme uvažovat jednotlivá čtvrtletí samostatně, pak meziroční srovnání prvních a druhých kvartálů stále představuje růst, ale třetí čtvrtletí naopak pokles: objem dial-upu za 3. čtvrtletí 2002 byl větší, než objem dial-upu za 3. čtvrtletí 2003.

Stejná data, rozložená do časové osy, ukazuje také následující obrázek. Z něj jsou dobře patrné "sezónní vlivy", projevující se v určitém poklesu během druhého a třetího čtvrtletí roku, a naopak ve zvýšení během prvního a čtvrtého čtvrtletí. Jde zřejmě o důsledek dovolených, prázdnin, odlišných podmínek pro pobyt doma a v přírodě atd. Co je ale velmi markantní, je tempo poklesu za první tři čtvrtletí loňského a letošního roku, které jsem na obrázku naznačil červeně.

Podobný sezónní výkyv přitom vykazuje i objem hlasového provozu v síti ČTc za poslední dva roky. Na následujícím obrázku je zachycen celkový objem hlasového provozu, samostatně za jednotlivá čtvrtletí, a pro zajímavost také meziměstský provoz, který v rámci celého hlasu klesá nejrychleji. To je zřejmý důsledek volby operátora a dalších možností, které dnes mají volající zákazníci k dispozici.

Objemy hlasového a meziměstského provozu za čtvrtletí, v miliardách minut