Vyšlo na Lupě, 1.7.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0731001.php3

Telecom: menší propad než se čekalo

Český Telecom zveřejnil své hospodářské výsledky za první pololetí. Jsou o něco horší než loňské, ale zase ne tolik, jak předpovídali finanční analytici. Například čistý zisk poklesl z loňských 2,6 mld. Kč na 2,3 mld. Kč, když analytici předpovídali pokles až o 28 procent, na 1,9 mld. Kč. Zajímavé jsou také údaje o internetovém provozu, který stále roste.

Český Telecom včera zveřejnil své (dosud neauditované) hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku, a to v tzv. konsolidované podobě, neboli se započítáním hospodářských výsledků Eurotelu (v míře, která odpovídá dosavadnímu vlastnickému podílu Telecomu v Eurotelu, tj. 51 procent). Celkově lze říci, že výsledky představují určitý propad, ale tento není zase tak velký, jak ještě před několika málo dny předpovídali analytici. Důvodem je zejména lepší výsledek Eurotelu, který po započítání (v rámci konsolidace) přispívá k celkovým tržbám třetinou, ale k čistému zisku dokonce třemi čtvrtinami.

Jak tedy vypadají konkrétní čísla?

Celkové výnosy

Celkové výnosy Telecomu za 1. pololetí 2003 dosáhly výše 25,4 mld. Kč (např. analytici PPF předpovídali 25,2 mld. Kč). Oproti stejnému období loňského roku, kdy celkové výnosy dosáhly 26,1 mld. Kč, jde o pokles o necelá 3 procenta. Zde je ale třeba si uvědomit, že jde o výsledky konsolidované, tj. vzniklé součtem výnosů samotného Telecomu (ty tvořily 18,8 mld. Kč) a alikvotní části výnosů Eurotelu. Ty dosáhly celkové výše 14,1 mld. Kč, a do výnosů Telecomu bylo započteno 6,6 mld. Kč. Tato část výnosů Eurotelu se tak podílí na celkových výnosech Telecomu přibližně jednou čtvrtinou.

Pokud jde o strukturu výnosů a její změnu oproti loňskému roku, tu ukazuje následující obrázek:

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé složky výnosů - zejména na ty, které se týkají pevné sítě ČTc a nejsou tudíž ovlivněny konsolidací Eurotelu.

Výnosy z měsíčních paušálů (základních měsíčních sazeb) vzrostly meziročně o 3%, když dosáhly úrovně 5,3 mld. Kč. O rok dříve to bylo 5,15 mld. Kč, a ještě o rok dříve, v pololetí roku 2001, jen 3,667 mld. Protiváhou k tomuto nárůstu, dosti výraznému ve dvouletém horizontu, byl pokles celkového počtu pevných telefonních stanic, které tyto měsíční paušály generují. Jak tedy jde všechno dohromady? Jednoduše: počátkem roku 2002 Telecom přesunul část hovorného právě do měsíčních paušálů (zavedením hovorových kreditů).

Zavedení hovorových kreditů a jejich započítání do měsíčních paušálů na druhé straně muselo působit na pokles inkasovaného hovorného. To k polovině letošního roku dosáhlo výše 5,5 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 26%, oproti 7,4 mld. Kč za první poletí roku 2002. Přitom ještě v roce 2001 dosahovalo hovorné za první pololetí výše 11,475 mld. Kč.

Rostoucí tendenci naopak mají výnosy z datových a internetových služeb. Ty dosáhly k polovině letošního roku výše 4,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 19%. Před rokem to bylo 3,4 mld. Kč, a ještě o rok dříve 2,6 mld. Kč. Telecom však do této části výnosů zařazuje i výnosy z ISDN služeb, které se na celkovém objemu "datových a internetových služeb" podílí poměrně výrazně, 63 %: za první pololetí letošního roku se jednalo o 2,6 mld. Kč, oproti 2,1 mld. Kč za první pololetí roku 2002.

Výnosy z analogového dial-upu jsou zřejmě "rozprostřeny" i do měsíčních paušálů (např. u HOME INTERNET) a do "obecného" hovorného.

Provozní údaje

V souvislosti s údaji o výnosech je zajímavé se podívat, jak se vyvíjí objemy hovorů v síti ČTc. Následující tabulka uvádí celkový počet provolaných minut v pevné síti ČTc (v miliardách), dále rozdělení tohoto provozu na hlasový a internetový dial-up (početně i jako procentní podíl dial-upu na celkovém objemu provolaných minut). Dále je v tabulce uveden také průměrný počet minut, provolaných z jedné HTS za měsíc.

Minut celkem Minut hovorů Minut dial-upu Procento dial-upu Minuty/HTS/měsíc
Rok 2000 10,9 mld. 8,2 mld. 2,7 mld. 25% 236 minut
Rok 2001 11,75 mld. 7,3 mld. 4,45 mld. 40% 255 minut
Rok 2002 12 mld. 6,23 mld. 5,77 mld. 48% 274 minut
1.pololetí 2003 5,8 mld. 2,726 mld. 3,074 mld. 53% 266 minut

Tato tabulka pouze přesněji kvantifikuje obecné trendy, které nejsou jistě žádným překvapením: hlasový provoz v pevné síti ČTc ubývá, a s ním i hovorné které generuje. Naopak roste dial-up provoz, který ale generuje menší výnosy na hovorném - proto také celkový pokles hovorného (i pokud si odpočteme efekt přesunu hovorného do měsíčních paušálů). Nárůst dial-upu, poměrně strmý mezi lety 2000 a 2001, však v poslední době výrazně zpomaluje. To opět dobře odpovídá reálné situaci - stagnaci zájmu o dial-up a útěku uživatelů k jiným formám připojení.

Náklady

Celkové (konsolidované) náklady Telecomu za 1. pololetí letošního roku, bez odpisů a amortizace, dosáhly výše 12,9 mld., což představuje nárůst o 1%. Strukturu nákladů ukazuje následující obrázek:

Z celkové sumy nákladů připadá částka 3,3 mld. Kč na platby ostatním operátorům, a lze ji rozdělit na 2,4 mld. Kč za platby tuzemským operátorům, a 0,888 mld. Kč zahraničním operátorům. Platby tuzemským operátorům se týkají zejména terminace internetového dial-upu (v rámci "Internetu zdarma"), a vykazují 32 % nárůst oproti stejnému období předchozího roku.

EBITDA a čistý zisk

Ukazatel EBITDA, počítaný jako rozdíl mezi výnosy a náklady, dosáhl u Českého Telecomu za první pololetí letošního roku výše 12,5 miliardy. Před rokem to bylo 13,3 mld. Kč. V procentuelním vyjádření dosáhla letošní marže EBITDA hodnoty 49%.

Konsolidované odpisy a amortizace se meziročně snížily o necelé 1 % na 9,2 mld. Kč. To souvisí s poklesem investic, meziročně (v konsolidovaném vyjádření, tedy i se započítáním Eurotelu) meziročně o 38 procent.

Ukazatel EBIT (hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním), vzniklý započítáním odpisů a amortizací, pak Telecomu vyšel na 3,2 mld. Kč (přesněji 3,246 mld. Kč). Zde přitom finanční analytici předpokládali hodnotu nižší, 2,8 mld. Kč. V polovině loňského roku měl ukazatel EBIT hodnotu 3,917 mld., takže nynějších 3,2 mld. odpovídá poklesu o cca 18 procent.

Čistý zisk, vzniklý po odpočítání daně z příjmu a dalších položek (nákladové úroky, úrokový výnos, kurzové zisky či ztráty), pak vychází na 2,3 mld. kč (přesněji: 2,277 mld. Kč), a podle analytiků byl "pozitivně ovlivněn daňovým štítem, který mohl uplatnit Eurotel z vyplacených dividend". Původně totiž analytici odhadovali čistý (konsolidovaný) zisk za první pololetí letošního roku ve výši 1,9 mld. Kč.

Pokud jde o samotný Eurotel, jeho základní údaje za první pololetí vypadají následovně:

  • Celkové výnosy: 14,1 mld. Kč
  • EBITDA: 7,3 mld. Kč
  • Odpisy: 2,4 mld. Kč
  • EBIT: 4,9 mld. Kč
  • Čistý zisk: 3,8 mld. Kč

Část čistého zisku Eurotelu, odpovídající majetkovému podílu Českého Telecomu v Eurotelu, by tedy měla v konečném důsledku přispět i na jeho čistý zisk. Analytici to ve zprávě ČTK ohodnotili takto:

Firmě zlepšily hospodaření především velmi dobré výsledky Eurotelu, jehož příspěvek činí čtvrtinu tržeb, ale tři čtvrtiny čistého zisku. "Po plánovaném ovládnutí Eurotelu od roku 2004 čekáme nárůst tržeb a provozního zisku Telecomu zhruba o pětinu," dodal analytik Wood & Co. Tomáš Vyskočil.