Vyšlo na Lupě, 16.6.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0616001.php3

Český Telecom má konečně nové vedení

Páteční valná hromada Českého Telecomu schválila koupi zbývající části Eurotelu, výplatu dividendy ve výši přes 18 miliard, a také dividendovou politiku na příští léta. Zvolila nové statutární orgány, představenstvo i dozorčí radu, generálním ředitelem se stal Gabriel Berdár. Dosavadní vedení si na odměnách rozdělí 13,3 milionu.

O chystaných změnách v Telecomu, koupi Eurotelu a dividendách jsem zde na Lupě psal již minulý týden, v článku "Mlynář k Eurotelu a Telecomu", proto si dovolím jít přímo k věci a nastínit, co všechno vlaná hromada skutečně schválila. Její průběh byl prý "hladký ale komplikovaný" protože se muselo vyhovět formálním požadavkům hned několika různých zákonů. Tomu rozumím tak, že vše již bylo mezi vlastníky dohodnuto předem, a přímo na valné hromadě šlo skutečně již jen o formální stvrzení těchto dohod.

Dividenda bude

Valná hromada schválila výplatu dividendy akcionářům, v celkové výši 18,5 miliardy Kč, což odpovídá částce 57,50 Kč na jednu akcii. Již dříve, v souvislosti s prázdnou státní kasou, se objevovaly spekulace o možné výplatě "superdividendy" ve výši až 32 miliard, ze které by stát jako vlastní 51 procent dostal něco přes 16 miliard. Ministr Mlynář se k tomu tehdy vyjádřil takto:

"Vláda není tak nezodpovědná, aby 'vytunelovala' Český Telecom jen proto, že by se získaly peníze do státního rozpočtu. Jsme řádní hospodáři a já ani žádný jiný ministr rozhodně nepodporujeme, aby Telecom finančně vykrvácel kvůli potřebám fondů dopravy a bydlení," řekl Právu Mlynář.

Nakonec se tedy vlastníci domluvili na zhruba poloviční dividendě (18,5 mld. Kč). Státu z této dividendy připadne stále jen 51 procent, tj. 9,435 miliardy Kč.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy, tj. dnem podle kterého se bude posuzovat vlastnictví akcií, je 27. červen 2003. Samotná výplata dividendy se ale odehraje až 6. října 2003. Telecom by měl vyplatit celou dividendu z vlastních disponibilních prostředků, tj. bez nutnosti půjčit si na to od finančních ústavů. Výrazně mu v tom ale pomůže Eurotel, který také bude vyplácet svou dividendu, a to ve výši 10,978 miliard Kč (formálně to ale nebude dividenda, nýbrž "podíl na zisku", protože Eurotel má statut společnosti s ručením omezeným, nikoli akciové společnosti).

Výplata "dividendy" Eurotelu bude provedena k 1.10.2003, a Český Telecom si jako 51% vlastník z této částky odnese cca 5,93 mld. Kč, které nejspíše obratem (6.10.2003) použije pro výplatu své vlastní dividendy v celkové výši 18,5 mld. Kč.

Na své odměny si přijdou také dosavadní členové představenstva a dozorčí rady. Ti první si mezi sebou rozdělí 9,9 milionu Kč, ti druzí 3,4 milionu. Věru hezká odměna za hospodářské výsledky firmy, jejíž čistý zisk pokles meziročně o téměř 30 procent.

Koupě Eurotelu

Páteční valná hromada podle očekávání schválila také odkoupení zbývajícího 49% podílu v Eurotelu, od americké společnosti Atlantic West B.V. (společně vlastněné firmami Verizon Communications a AT&T Wireless Services). Jak již bylo oznámeno dříve, dohodnutá kupní cena je 1,05 mld. USD, splatných v hotovosti (tj. cca 27,91 mld. Kč, při dnešním kurzu).

Fakticky je ale nutné k této ceně připočítat ještě alikvotní část "dividendy" (podílu na zisku Eurotelu), která bude vyplacena původním vlastníkům ještě před vypořádáním odkupu. Takže Atlantic West dostane dalších cca 5,38 mld. Kč, neboli cca 0,143 mld. USD.

Lze se tedy na vše dívat také tak, že prodávající Atlantic West B.V. dostane za prodej svého 49% procentního podílu celkem 1,193 mld. USD, a nikoli pouze 1,05 mld. USD.

Na částku 1,05 mld. USD, kterou za koupi podílu v Eurotelu zaplatí, si pak telecom vezme úvěr. Celá transakce s výplatou dividendy a následnou půjčkou by ale neměla ohrozit úroveň ratingu Telecomu. Jak na tiskovce po skončení valné hromady uvedl dosavadní finanční ředitel Juraj Šedivý, tento cíl se podařilo naplnit a stávající rating "A-" od společnosti Standard&Poor byl potvrzen. K tomu je ovšem vhodné dodat, že tento rating (vůči dlouhodobým závazkům v domácí měně) byl snížen v březnu t.r., z původního "A" na "A-". Hodnocení dlouhodobých závazků ČTc v zahraniční měně se již delší dobu drží na stupni "A-".

Nezměněného ratingu dosáhl Český Telecom také tím, že objem financování koupě Eurotelu nebude přesahovat třetinu konsolidovaného vlastního kapitálu, a tudíž k němu není třeba souhlasu valné hromady. Ta si proto jen vyslechla informaci představenstva o odhadovaném objemu, časování a způsobu financování celé transakce.

Nové vedení a nová dividendová politika

Páteční valná hromada schválila také návrh budoucí dividendové politiky, za roky 2003 a 2004. Podle ní by si vlastníci měli vyplácet na dividendách 50 až 70 procent z konsolidovaného čistého zisku. Kolik to ale fakticky bude, bude hodně záležet na novém vedení, a zejména na tom, zda a jak se mu podaří zastavit trend celkového poklesu výnosů i čistých zisků (např. čistý zisk za rok 2001 byl 6,072 mld. Kč, ale za loňský rok již "jen" 4,276 mld. Kč).

Novým vedením, před kterým bude tento úkol stát, bude hlavně pětičlenné představenstvo. Za ním bude stát patnáctičlenná dozorčí rada, se silnými pravomocemi - podle tzv. německého modelu. V představenstvu budou výkonní manažeři, jmenovaní a odvolávaní nikoli valnou hromadou, ale přímo dozorčí radou. Ta bude také schvalovat významné kroky představenstva (například nakládání s majetkem nad určitou hodnotou), a bude vydávat své stanovisko k dalším krokům, jako např. k sestavení ročního finančního plánu, investičního a provozního rozpočtu apod.

Dosavadní a nový generáklní ředitel Telecomu

Valná hromada v pátek zvolila novou dozorčí radu, která následně jmenovala nové (manažerské) představenstvo. Z jeho pěti pozic jsou zatím obsazeny jen čtyři:

  • předsedou představenstva, a současně i generálním ředitelem, se stal Gabriel Berdár
  • prvním místopředsedou se stal dosavadní finanční ředitel a výkonný viceprezident pro korporátní služby Juraj Šedivý
  • druhým místopředsedou byl jmenován dosavadní výkonný viceprezident pro sítě Petr Slováček
  • členkou představenstva zůstává auditorka Hana Doležalová

Páté místo v představenstvu zatím nebylo obsazeno.

Co řekl nový ředitel

Na tiskovce, která proběhla bezprostředně po skončení valné hromady, se novinářům představil i nově zvolený generální ředitel Českého Telecomu pan Gabriel Berdár (byť formálně se své funkce ujal až 15. června). Přímo na tiskovce měl jen velmi krátké a obecné vystoupení:

Děkuji dozorčí radě za zvolení do funkce předsedy představenstva, a následně představenstvu za zvolení do funkce generálního ředitele Českého Telecomu. Mým cílem je pokračovat v těch klíčových aktivitách, které nadále povedou ke zvýšení hodnoty Českého Telecomu, i v souvislosti s dnes schváleným nákupem 49 procent akcií Eurotelu, tak aby společnost byla připravena k privatizaci podle harmonogramu schváleného vládou.

Podstatně sdílnější byl pan Berdár k novinářům z MF Dnes, kterým odpověděl na řadu otázek. Například:

Co Telecomu chybí?
Chybí mu orientace na zákazníka a na výsledky. Bude to těžké změnit kvůli kultuře ve firmě, takže bude záviset na vůli a ochotě lidí to změnit.

Diplomaticky neurčitá byla jeho odpověď na otázku, zda Telecom bude zlevňovat:

Záleží na tom, které služby a u kterých zákazníků. Některé služby možná k poměru ke kupní síle nejsou tak drahé, jiné jsou drahé. Zlevňování je vždy otázkou tržní i toho, jestli díky tomu získáme víc zákazníků, a vždycky to souvisí i s interními náklady, které ta firma nese. Akcionáři vždycky firmu tlačí do zisku, kdyby stát dopustil nižší zisky za tu cenu...

Ovšem perlou byla poslední otázka a odpověď na ni:

Máte doma pevnou linku?
Nemám a už na to kašlu. Dneska už to nemá význam. Dva roky jsem se ji pokoušel získat, a nepodařilo se mi to.

I když tou "nevýznamností" pan Berdár zřejmě neměl na mysli pevné linky obecně, ale pouze zavedení jedné konkrétní pevné linky do svého domu, jeho odpověď je docela příznačná. Dotýká se totiž základního problému: bude pokračovat dosavadní trend poklesu zájmu o pevné linky a jejich služby, u telefonování ve prospěch mobilů a u internetového dial-upu ve prospěch jiných způsobů připojení? Působení Telecomu na našem trhu na to má velmi významný vliv. Dokáže na tom pan Berdár něco změnit?