Vyšlo na Lupě, 19.5.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0519001.php3

Jak se daří Národnímu programu počítačové gramotnosti?

Za první tři měsíce byla proškolena zhruba třetina účastníků, plánovaných na celý rok. Převažují mezi nimi lidé od 40 do 60 let, nejvíce je žen. Motivací k účasti je hlavně lepší pracovní uplatnění. Rozšiřuje se počet kurzů (o práci s textem, tabulkami a procvičování), chystá se elektronický podpis. Ministerstvo informatiky chce pro financování využít strukturální fondy EU.

Vzdělávání dospělých, zejména v oblasti informačních technologiích, není u nás žádnou popelkou - i kdybychom vše hodnotili nabídkou nejrůznějších kurzů a vzdělávacích programů, které jsou k dispozici pro nejširší veřejnost. Problém je ale v tom, že mnohdy jde o značně odborné kurzy, určené poměrně úzkému okruhu zájemců. V případě "začátečnických" kurzů, určených lidem kteří dosud s počítači nemají prakticky žádné zkušenosti, je zase problémem délka a cena kurzů - aby se vyplatilo jejich poskytování, musí být delší, a jejich cena samozřejmě musí pokrýt náklady plus nějaký ten zisk. Významná je také struktura nákladů, které zdaleka nejsou všechny závislé na délce kurzu, ale mnohé mají spíše fixní charakter (na "získání zákazníka"). Kromě toho sehrává důležitou roli také fyzická dostupnost (jak daleko musí lidé dojíždět do místa konání kurzů), doba konání kurzů, a v neposlední řadě i jistá garance úrovně kurzu, vhodnosti a zaměření obsahu atd.

Výsledný efekt je proto takový, že na čistě komerčním základě se vyplácí poskytovat spíše odbornější a delší kurzy pro užší cílové skupiny, než kurzy kratší a lacinější, orientované naopak na nejširší veřejnost.

Projekt "Národní program počítačové gramotnosti", odstartovaný letos v únoru, jde na věc jinak. Je zaměřen právě na nejširší veřejnost, a v rámci ní pak spíše na lidi počítači dosud nezasažené (včetně "vyšších" věkových skupin). Snaží se jim nabízet krátké (dvouhodinové) kurzy, v co nejvíce lokalitách, za cenu kterou si mohou dovolit třeba i lidé hledající práci a usilující zvýšit své šance na trhu práce, získáním základních počítačových dovedností.

Ekonomická stránka věci je řešena ve spolupráci tří stran: sponzorů, státu (přesněji: ministerstva informatiky) a samotných účastníků. Tyto tři strany se dělí o náklady rovným dílem. Díky tomu, i díky velkému měřítku, ve kterém se celá akce odehrává, pak může jeden dvouhodinový kurz přijít koncového účastníka na 100,- Kč.

Kolik lidí bylo proškoleno?

Když jsem zde na Lupě psal o Národním programu počítačové gramotnosti (NPPG) poprvé, v souvislosti s jeho startem v únoru, citoval jsem záměr pořadatelů (z a.s. Centrum Internetu) vyškolit v letošním roce 30 až 50 tisíc zájemců (ve smyslu: 30 až 50 tisíc "člověkokurzů", protože každé absolvování každého kurzu se počítá samostatně).

Nyní, po 3 měsících fungování celého programu, hlásí pořadatelé tyto výsledky (k 15.5.2003):

 • Proškoleno bylo 10 570 zájemců ("člověkokurzů"), z toho 2421 v Praze, 1413 v Jihomoravském kraji, 1069 v Moravskoslezském kraji.
 • Výuka probíhá ve 228 centrech (střediscích, lokalitách), v rámci 145 měst a obcí v ČR
 • Až 95,1% všech obyvatel to má k nejbližšímu místu konání kurzů nejvýše 20 km (71,5% do 10 km)
 • Mezi účastníky převažují lidé ve věkové skupině 40 až 60 let, a nejvíce je žen (61%)

Dosažený počet více jak 10 000 proškolených zájemců, za 3 měsíce provozu, dává jistě šanci naplnit vytčený cíl pro letošní rok: 30 až 50 tisíc proškolených zájemců do konce roku. Významný je jistě i velký počet lokalit (označovaných jako "Centra Internetu"), kde se kurzy odehrávají: letmým pohledem do jejich seznamu lze zjistit, že se nejčastěji jedná o školská zařízení, na úrovni základních a středních škol. Z toho také lze odvodit, že lektoři kurzů se nejčastěji rekrutují právě z učitelů těchto škol, spíše než z externistů. Standardně je na každém kurzu jeden lektor, některá centra však využívají i dva lektory současně.

Sami účastníci kurzů hodnotí jejich kvalitu následovně (známkování jako ve škole):

 • Obsahová úroveň, dodržení osnov: 1,17
 • Srozumitelnost a úroveň výkladu: 1,18
 • Technické a organizační zázemí: 1,20

Jde přitom o výsledky průzkumu, konaného mezi absolventy kurzů. Respondentů bylo 8681, a hodnotit měli také to, jak bylo naplněno jejich celkové očekávání. Stupnice byla následující:

1: Předčilo
3: Splnilo
5: Nesplnilo

a výsledkem byla známka 2,42. V průměru tedy výsledek splnil očekávání účastníků a z části jej předčil. Jinou otázku, na celkovou srozumitelnost kurzu, zodpovědělo kladně na 95,1 procent respondentů.

Z odpovědí respondentů také celkem jednoznačně vyplývá, že hlavní motivací pro jejich účast v kurzech je zlepšení možností jejich pracovního uplatnění.

Jaké kursy?

Celková spokojenost s kursy a jejich srozumitelnost jsou důležité i z pohledu toho, jaké je věkové složení účastníků. Procentuelně převažují ženy (61%), a nejvíce zastoupena je věková skupina od 40 do 60 let. To dokládá, že organizátorům se podařilo oslovit skutečně ty, kteří základy práce s počítačem opravdu nejvíce potřebují (a na jiné vzdělávací aktivity a programy tak dobře "nedosáhnou"). Výjimkou však prý nejsou ani lidé starší 80 let, kteří se také chtějí naučit základům práce s počítačem.

O cílové skupině a jejích potřebách také dobře vypovídá skutečnost, že organizátoři zahájili celý projekt se 2 kurzy:

 • Úvod: základy ovládání počítače, seznámení s internetem a e-mailem
 • Internet: práce s Internetem a emailem

s tím, že očekávali a plánovali pokračování směrem "nahoru", ve smyslu konkrétnějšího zaměření - připravovali další, více odborněji zaměřené kurzy. Praxe si ale velmi brzy vynutila přesný opak - co nejrychlejší rozšíření směrem "dolů", k ještě jednodušším a více začátečnickým aspektům, pro lidi kteří se s počítači opravdu ještě nesetkali. Výsledkem byla určitá restrukturalizace a zavedení nového kurzu "Poprvé u počítače". Ten učí lidi opravdu základním dovednostem typu držení myši, klikání, práce s okny atd. Právě o tento úvodní kurz je prý nyní největší zájem.

Došlo však i na plánované rozšíření o "pokročilejší" kurzy. Od 15. května začínají jednotlivá Centra nabízet také dva další tematické kurzy:

 • Text
 • Tabulka

zaměřené již podle svého názvu na práci s textem v textovém editoru, a na práci se spreadsheety v "tabulkovém procesoru". Tyto dva nové kurzy již nejsou pouze dvouhodinové, ale dvojnásobné, tj. každý 2x2 hodiny (resp. jsou koncipovány jako samostatné kurzy Text1 a Text2 atd.). Jsou také již o něco dražší než tři úvodní kurzy, které přijdou účastníka na 100,- Kč - zde je cena dvouhodinové lekce již 150,- Kč. Stále však jde o jen o cca 1/3 skutečné ceny (o zbytek se dělí sponzoři a Ministerstvo informatiky).

Kromě toho se od 15.5. objevuje v nabídce také speciální kurz s názvem "Procvičování". Jde o jakousi hromadnou konzultaci účastníků s jedním lektorem, který má pro ně připravené příklady na procvičování ze všech probíraných oblastí, a může účastníkům s jejich plněním na místě pomáhat. Podle výsledků průzkumu byl právě tento druh kurzu tím, co účastníkům dosud nejvíce chybělo. Cena je již také 150,- Kč za dvě hodiny.

Komerční kurzy

Od června by se v nabídce Center Internetu měly objevit také první dva kurzy, určené spíše podnikatelské veřejnosti. Půjde o dva dvouhodinové kurzy elektronického podpisu, zaměřené jednak na princip epodpisu (první kurz), a na využití epodpisu pro komunikaci s orgány veřejné správy (např. elektronické přiznání k DPH).

Vzhledem k zaměření na podnikatelskou veřejnost tyto kurzy již nejsou financovány na principu "tripartity" (třetinu účastník, třetinu sponzoři a třetinu MI ČR), ale hradí si je účastník v plné výši sám. Jedna dvouhodinovka proto přijde na 490,- Kč.

Role Ministerstva informatiky

Celý projekt "Národní program počítačové gramotnosti" je významný i tím, že jde o fungující spolupráci státu s privátní sférou na úkolech, významných pro celou společnost. Ministerstvo informatiky v současné době financuje svůj příspěvek (cca třetinu nákladů na účastníka) z vlastního rozpočtu, ale do budoucna usiluje o využití strukturálních fondů EU. Ty si kladou za podmínku takové věci, jako je participace státu a kvalitu projektů, a to by zde mělo být bez problémů splněno.

Zajímavé bude také to, zda Ministerstvo informatiky získá do své gesce (od MŠMT) celou problematiku vzdělávání dospělých, jak naznačil ministr Vladimír Mlynář v březnu na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Od té doby jsem nezaznamenal v této oblasti žádný posun, samozřejmě kromě zpráv o tom, že MI ČR jedná s MŠMT ČR o eventuelním převzetí části projektu Internet do škol (viz zde). Na prezentaci NPPG minulý týden jsem se na vývoj v této oblasti ptal náměstkyně MI ČR paní Dany Bérové, ale odpověď byla taková, že vše je dosud v jednání.

Na Internetu jsou informace o celém projektu a systému školení dostupné na adrese http://www.centruminternetu.cz. Pro zájemce bez přístupu k Internetu je určena telefonní linka 844 111 130.