Vyšlo na Lupě, 5.5.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0505001.php3

TeleMIX: výsledky Telecomu, změny v Contactelu

Po konsolidaci s hospodářskými výsledky Eurotelu hlásí Český Telecom pokles celkových výnosů jen o 0,8%. Nový ředitel by podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře mohl nastoupit do Telecomu počátkem prázdnin. Dánský TDC navýšil základní jmění Contactelu o 803,47 milionů, další změny vlastnické struktury však jsou stále ještě otevřeny.

Český Telecom minulý týden představil nové cenové programy pro domácí uživatele (programy TELEFON, dostupné od 1.5.2003), o kterých jsem podrobněji psal zde na Lupě v samostatném článku. Vedle toho se Telecom minulý týden pochlubil také svými hospodářskými výsledky za první čtvrtletí letošního roku, byť ještě neauditovanými. Sám si je, ústy svého výkonného viceprezidenta pro korporátní služby Juraje Šedivého, pochválil takto:

"Výsledky za první čtvrtletí dokazují, že dobrá výkonnost ČESKÉHO TELECOMU z roku 2002 pokračovala i v prvním čtvrtletí roku 2003. Cílem managementu ČESKÉHO TELECOMU zůstává dosažení vysoké úrovně EBITDA marže, snižování investičních výdajů a generování vysoké hodnoty volných peněžních prostředků v podmínkách neustále se zostřujícího konkurenčního prostředí,"

Jednotlivá konkrétní čísla už ale tak optimistická nejsou:

  • Celkové výnosy: zaznamenaly jen nepatrný pokles o 0,8%, oproti stejnému období před rokem: z 12,812 mld. Kč klesly na 12,712 mld.
  • EBITDA (hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací) klesla o 7,3 %, z 6,830 mld. Kč na 6,331 mld. Kč
  • Hospodářský výsledek před zdaněním (tj. po odečtení všeho kromě daní) již poklesl o cca 34%, z loňských 2,166 mld. Kč na 1,425 mld. Kč
  • Čistý zisk poklesl také o 34%, z loňských 1,472 mld. Kč na 0,971 mld. Kč

K poklesu proto došlo i z pohledu státní kasy, do které Telecom odvádí daň z příjmu. Zatímco za loňský první kvartál zaplatil Český Telecom 694 milionů Kč, letos odvedl na dani z příjmu jen 459 mil. Kč.

Co naopak meziročně výrazně vzrostlo, o 3,2 mld. Kč, je položka "peníze a peněžní ekvivalenty" v konsolidovaných výkazech ČTc (zahrnuje realizovatelná finanční aktiva a cenné papíry držené do splatnosti): z loňských 15,301 mld. Kč na letošních 18,481 mld. Kč. Pokud by v blízké době Český Telecom odkoupil zbývající část podílu v Eurotelu za částku neoficiálně odhadovanou na 1,285 mld. USD, stačily by tyto jeho peněžní prostředky velmi přibližně na polovinu kupní ceny. Na zbytek by si Telecom musel půjčit, ale vzhledem k jeho minimální zadluženosti by to neměl být žádný problém. Na konci prvního letošního kvartálu činila konsolidovaná hodnota úvěrů ČTc celkem 22,2 mld. Kč, a čistá zadluženost poklesla meziročně ze 17 procent na pouhá 3 procenta.

Jak se měnily výnosy ČTc?

K jakému vývoji došlo ve skladbě výnosů Českého Telecomu z jeho pevné sítě (tj. již bez započítání Eurotelu)? Zřejmý je efekt přesunu významné části výnosů z hovorného do měsíčních paušálů, skrze (povinný) volný kredit:

  • výnosy z hovorného poklesly meziročně o 28 %, na 2,9 mld. Kč
  • výnosy z měsíčních paušálních poplatků vzrostly o 11% na 2,7 mld. Kč

Výsledkem je celkový pokles výnosů z hlasových služeb PSTN (tj. dohromady, z hovorného a z měsíčních paušálních poplatků) meziročně o 13%, na celkových 5,6 mld. Kč (vše za první kvartál letošního roku). K tomu lze připočítat také pokles počtu pevných telefonních stanic, o 3% na 3 645 tisíc.

Oblastí, kde Český Telecom může naopak vykázat růst, je ISDN. Počet B kanálů zde vzrostl meziročně o 39 % na 427.000, ale jejich využití rostlo pomaleji: meziročně o 31% na 1,3 mld. Kč. Celkově pak výnosy z datových služeb a ostatní telefonie (kam kromě euroISDN patří ještě služby Internetu, kromě dial-upu, a služby s přidanou hodnotou) stouply meziročně o 29%, na 2,0 mld. Kč.

Pokud jde o výnosy od provozovatelů jiných sítí, ty celkově vzrostly meziročně o 11 % na 704 mil. Kč. O celkově kladný výsledek se postaraly především výnosy od zahraničních provozovatelů (díky tranzitu provozu), růstem o 32% na 424 mil. Kč, zatímco objemově podstatně menší výnosy od tuzemských operátorů klesly o 11% na 280 mil. Kč.

Oblast ADSL je zatím příliš "mladá" na to, aby hospodářské výsledky Českého Telecomu za 1. čtvrtletí 2003 nějak významněji ovlivnila.

Kdy nastoupí nový ředitel?

Pro správné hodnocení hospodářských výsledků Českého Telecomu je třeba brát v úvahu, že jde o výsledky konsolidované, tj. se započítáním alikvotní části hospodářských výsledků Eurotel. Proto také mohly hlavní ukazatele (zejména celkové konsolidované výnosy) klesnout jen velmi málo, o 0,8%, i když výnosy generované pevnou telefonní sítí klesají podstatně rychleji, o 13%.

Samozřejmě, celkový pokles zájmu o služby pevných sítí je zřejmým trendem, který má určité objektivní důvody (např. přesun uživatelů do mobilních sítí). To, že Českému Telecomu klesají výnosy z poskytovaných služeb, má také své objektivní souvislosti (postupující liberalizací, nástup konkurence atd.). Podle mého názoru však má výrazný podíl na tomto poklesu také přístup Telecomu k dění na našem telekomunikačním trhu, který zde snad nemusím rozvádět ….

Šancí na určitou změnu tohoto postoje by mohl být nástup nového výkonného ředitele Českého Telecomu. Jak jsem zda na Lupě psal již dříve, představenstvo do této funkce vybralo konkrétního kandidáta - dosavadního ředitele české pobočky Dell Computers, pana Gabriela Berdára. Fakticky ale šlo jen o "zúžení shortlistu" na jediného uchazeče, se kterým nyní probíhají konkrétní jednání o skutečném "převzetí funkce". A jak se ukazuje, tato jednání nejsou jen pouhou formalitou.

Podle toho, co naznačil ministr informatiky Vladimír Mlynář minulý týden v rozhovoru pro BBC, je důvodem průtahů jednak uvolnění pana Berdára z jeho dosavadní pozice šéfa české pobočky Dellu, ale také dojednání podmínek jeho manažerské smlouvy:

věřte mi, že já se snažím, aby nastoupil do funkce co nejdříve, ale i když ta smlouva s ním bude podepsána možná velmi brzo, tak jeho nástup do funkce ještě bude odložen na nějaký čas, protože jak říkám, musí se uvolnit...

Na opakovanou otázku ohledně časového horizontu pak ministr Mlynář odpověděl:

Já jsem myslel spíše tak počátkem prázdnin ….

Contactel má navýšené základní jmění

Minulý týden byl významný i pro jednoho z konkurentů Telecomu, společnost Contactel. Ta je společným podnikem dvou subjektů, Českých Radiokomunikací a dánským TDC (přesněji: společností TDC Group, která vznikla v roce 2002 sloučením divize TDC Internet, předchozího spoluvlastníka Contactelu, a dánské domácí divize TDC Tele Danmark). Oba vlastnické subjekty mají dosud v Contactelu stejný podíl, tj. ideálních 50%. Dánská strana však má opci na přednostní odkoupení 50% akcií od Českých Radiokomunikací (kterých je TDC, spolu s německou Deutsche Bank, majoritním vlastníkem). Podle některých informací je tato opce časově omezena do 2.5.2003, podle jiných informací naopak takto časově omezena není.

Jednou z možností dalšího vývoje vlastnických vztahů ke Contactelu bylo (resp. stále je) využití této opce a odkoupení zbývajících 50% ze strany dánského TDC. České Radiokomunikace se přitom již dříve, ústy svého generálního ředitele Čuřína, vyjádřily v tom smyslu, že pokud by TDC své opce nevyužil, mohly by naopak ČRa odkoupit od TDC jejich padesátiprocentní podíl a začlenit již plně vlastněný Contactel do sebe.

Minulý týden, ve středu 30.4.2003, však proběhla valná hromada, na které došlo k navýšení základního jmění Contactelu, z dosavadních 3,375 mld. Kč o 803,47 mil. Kč na 4,2 mld. Kč. Tím, kdo základní jmění navýšil, byla dánská strana. Z tiskové zprávy, kterou Contactel vydal k výsledkům konání valné hromady, však není patrné jaký konkrétní efekt navýšení základního jmění mělo - zda se tím alikvotně změnily i vlastnické poměry, a hlavně zda jde o krok uskutečněný místo odkoupení zbývající ideální poloviny jednou či druhou stranou. Tisková zpráva obsahuje jen obecné konstatování, že

tento krok potvrzuje zájem vlastníků o další rozvoj Contactelu, a jeho prostřednictvím i aktivit TDC na českém telekomunikačním trhu.

Podle neoficiálních zpráv opce pro TDC na odkoupení 50% podílu od ČRa dosud nevypršela, a navýšení základního jmění z minulého týdne bylo jen jakýmsi přípravným krokem, po kterém zřejmě budou následovat kroky další.

Contactel v roce 2002 zvýšil své výnosy o 50% na 750 mil. Kč a zároveň snížil čistou ztrátu o 40%. Jeho cílem je být ziskový v druhém pololetí 2003.