Vyšlo na Lupě, 1.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0401001.php3

Jak dál s doménami pod .cz?

Experti evropské unie požadují, aby správa ccTLD domény .cz přešla z CZ.NIC pod Český národní regulační úřad, který vznikne transformací z dnešního ČTÚ. Vyplývá to ze závěrů tzv. twinningového projektu, který probíhal na ČTÚ v minulém roce. Budoucí regulační úřad by pak měl vypracovat a schválit národní plán názvů domén druhé úrovně.

Jednou z prvních věcí, které udělal Vladimír Mlynář po zasednutí do ministerského křesla a převzetí vlády nad Úřadem pro veřejné informační systémy, bylo zrušení "Standardu ISVS pro tvorbu doménových jmen ve veřejné správě". Tedy standardu, který se zabýval využitím pěti uvolněných domén (gov.cz, edu.cz, int.cz, mil.cz a org.cz), a podrobněji definoval zejména to, jak by měly vypadat subdomény pod doménou gov.cz. Podrobněji jsem to popisoval zde na Lupě, v článku "Doménová revoluce ve veřejné správě".

Důvod, kvůli kterému byl tento standard zrušen, nebyl nikdy explicitně komunikován směrem k veřejnosti. Sám Vladimír Mlynář sice při různých příležitostech naznačoval, že se mu celý standard nelíbil, ale pravý důvod byl poněkud jiný. Na obzoru je totiž úplná redefinice celého "národního doménového prostoru" pod doménou .cz, a zmíněný standard by tak vlastně byl jen velmi krátkodobým řešením před další zásadní změnou.

Proč je nutná změna?

Nutnost zásadní změny celého našeho národního doménového prostoru vyplývá z požadavků evropské unie, konkrétně z Rámcové direktivy 2002/21/EC ze 7. března 2002, která je součástí nového rámce tzv. elektronických komunikací. Problémem má být to, že o doménách rozhoduje subjekt, který se vymyká obvyklým schématům regulace, uplatňovaným u jiných omezených a neobnovitelných zdrojů - například u číslování či správy kmitočtového spektra. Proto EU požaduje, aby i správa naší národní domény přešla pod český národní regulační úřad (ČNRÚ). Ten by měl vzniknout transformací ze stávajícího Českého telekomunikačního úřadu, rozšířením o některé další pravomoci (například v oblasti médií, či právě pokud jde o internetové domény).

Co říká twinningový projekt?

Konkrétní představu nového řešení popsali experti z EU, kteří téměř rok pracovali v Českém telekomunikačním úřadu (dále jen "ČTÚ") na tzv. twinningovém projektu "Posilování regulace / Prosazování acquis v telekomunikacích" (podrobnější popis tohoto projektu najdete na stránkách dnešního ČTÚ). Je obsažena v závěrečném dokumentu nazvaném "Model budoucí provozní činnosti". Ocitujme si z něj relevantní pasáže:

Až dosud je systém názvů domén v České republice spravován společností CZ.NIC z.s.p.o.
Tato skupina byla založena s cílem ujmout se správy centrální databáze domén pod hlavní doménou *.cz a organizovat platby za tuto službu.
Cílem skupiny CZ.NIC bylo a je předat tuto činnost některé organizaci, která bude nezávislá a otevřená kontrole.
Uvažuje se o tom, že by pravomoci týkající se správy adres a domén měl převzít ČNRÚ, stejně jako je pověřen řízením jiných omezených zdrojů, jako je kmitočtové spektrum a číslování. Tato skutečnost je zvažována jako důsledek nutné konvergence služeb elektronických komunikací, jak je ustanoveno v novém evropském předpisovém rámci.
ČNRÚ by tedy měl mít úplnou pravomoc ve vztahu k:
  • Systému názvů internetových domén pod národním kódem ".cz", od definice až po provozní aspekty.
  • Vypracování a schválení národního plánu názvů domén, aby se tak zlepšila efektivnost a rozvíjela se informační společnost a elektronické obchodování mezi občany, podniky a veřejnou správou.
  • Předepisování poplatků za přidělení a udržování doménového názvu ".cz".
Společnost CZ.NIC by měla předat ČTÚ všechny databáze a informace týkající se domény *.cz. Společnost CZ.NIC by měla přestat plnit tyto povinností.

Co říká Akční plán?

Zatímco "Model budoucí provozní činnosti" ještě hovoří o úvahách, jiný výstup zmíněného twinningového projektu, dokument nazvaný "Akční plán ČTÚ" mluví jasnou řečí. Stanovuje totiž konkrétní úkoly, a mezi nimi je i následující úkol:

Udělit pravomoc na přidělování Internetových domén

s termínem "prosinec 2003". Mělo by se tak stát skrze

Schválení ZoEK (Zákona o elektronických komunikacích) obsahujícího tuto pravomoc.

Tento zákon by Česká republika měla přijmout tak, aby nabyl účinnosti nejpozději k datu našeho vstupu do evropské unie. Skrze něj totiž zapracujeme do našeho právního řádu celý nový regulační rámec elektronických komunikací, jehož součástí je i výše zmiňovaná Rámcová direktiva.

Jak tedy budou vypadat naše domény druhé úrovně, po našem vstupu do EU? Co bude požadovat avizovaný "Národní plán názvů domén"? Budeme své stávající domény vracet a žádat o nové? Nebo bude zajištěna nějaká forma kontinuity?

Nezbývá než počkat, až bude trochu jasněji …..